1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 30.10.2018


Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 30. 10. 2018 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, DrSc.,

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.,

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.,

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc..

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.,

Omluveni:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.,

Hosté:

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.,

RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc., prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.,

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

doc. Marie Nakládalová, Ph.D., prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.


II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 9. 2018 bez připomínek.

II/2. děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. informoval přítomné:

- o pokračujících vyjednáváních mezi Asociací děkanů lékařských fakult a zástupci Vlády ČR týkajících se financování lékařských fakult.

- konkretizoval závazky s tím spojené k finanční situaci k 1. LF UK, vyjádřil představu dialogu jak mezi fakultami, tak i fakultou dovnitř.

III. Jubilea a nekrolog

Jubileum

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. – přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

V roce 1977 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 1981. Docentkou pro obor vnitřní nemoci byla jmenována v roce 1996. V roce 2001 byla jmenována profesorkou pro obor sociální lékařství.

Nekrolog

V pátek 12. října 2018 zemřel ve věku 98 let prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

Profesor Ctirad John patřil k nejvýznamnějším představitelům imunologie a mikrobiologie. Narodil se 15. srpna 1920 v Čičenicích v Jižních Čechách. Po maturitě na Reformním reálném gymnáziu se rozhodl pro studium na Lékařské fakultě UK v Praze, kde po nucené přestávce promoval v roce 1949. Celý svůj následný život strávil pan profesor C. John na půdě naší fakulty. Po absolutoriu působil v Ústavu pro lékařskou mikrobiologii a imunologii vedeném prof. E. Patočkou. Od roku 1955 působil v ústavu jako asistent, v období 1970-1987 jej pak vedl. V roce 1960 obhájil pan prof. C. John habilitační práci a v roce 1987 pak doktorskou dizertační práci. Profesorem byl jmenován v roce 1990. Pan profesor C. John byl nejenom vynikajícím odborníkem, ale také skvělým pedagogem. Známý byl i jako autor básní a v pozdějším věku literárně zpracoval své vzpomínky odrážející jeho osobní život a veřejné dění.

Čest jeho památce!

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. požádal přítomné o několik minut ticha.

Děkan fakulty MUDr. Aleksi Šedo, DrSc předal slovo proděkanovi doc. MUDr. Pavlu Klenerovi, Ph.D., který pokračoval v programu VR. Zahájení habilitačního řízení a jmenovacích řízení.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a doc. Mgr. Karel Černý, CSc., které VR schválila.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Kristýny Němejcové, Ph.D. z Ústavu patologie, 1. LF UK a VFN v oboru patologie. 

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., Přednáška uchazečky měla název Význam moderních diagnostických metod v gynekopatologii.

S obsahy a závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů, doc MUDr. et MVDr. Jozefa Škardy, Ph.D., Ph.D. z Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc a MUDr. Pavla Fabiana, Ph.D.  z Masarykova onkologického ústavu seznámil přítomné prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. a závěrem vyjádřil, že práce je velice kvalitní. Oponent doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. z Odd. patologie Krajské nemocnice Liberec, a.s. přečet svůj oponentský posudek a položil své otázky MUDr. Kristýně Němejcové.

Uchazečka odpověděla na dotazy oponenta a v následující diskusi odpověděla na dotazy z pléna.

V diskuzi vystoupili a otázky podali: děkana prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., proděkan doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Následovalo vystoupení přednosty prof. MUDr. Pavla Dundra, Ph.D. z Ústavu patologie, 1. LF UK a VFN uvedl, že uchazečka je dochvilná, výborná v oblasti diagnostiky, výzkumu a pedagogické činnosti. Současně vyzdvihl práci petentky se zahraničními postgraduálními studenty.

Hodnotitelem přednášky, prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. uvedl, že uchazečka přednesla přednášku na vysoké odborné úrovni. Paní asistentka představila diagnostické metody, které budou budoucností pro diagnostiku gynekologických nádorů. Přednáška byla velice dobře strukturovaná, doplněná přehlednými tabulkami a velice přehledná. Paní asistentka dodržela stanovený časový limit. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. konstatoval, že přednášku hodnotí velice dobře a doporučuje kladné hlasování.

Po projednání návrhu na jmenování docentem bylo jednání vědecké rady prohlášeno
za uzavřené.

Následně navrhl vědecké radě hlasovat hned po habilitačním řízení. Vědecká rada souhlasila.

Usnesení V/1: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování
ze 42 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, 0 záporný hlas, 2 hlasy neplatné, 1 se zdržel hlasování. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Kristýny Němejcové, Ph.D., z Ústavu patologie, 1. LF UK a VFN, pro obor patologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D. z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením jmenovací komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise, která pracovala v tomto složení: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta z Kliniky dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., přednostka z Dětské kliniky 1. LF UK a UP a FN Olomouc, prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., přednosta z Pediatrické kliniky, LF MU a FN Brno a RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc., z Fyziologického ústavu, AV ČR, v.v.i. pro jmenovací řízení seznámil členy vědecké rady předseda komise jmenovacího řízení prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. z Kliniky Dětského a dorostového lékařství na 1. LF UK a VFN

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Dědičné poruchy glykosylace“.

Doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. a prof. MUDr. Zdeňka Koláře, DrSc.

Hodnotitel, prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. uvedl, že doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. ve svém vystoupení dodržel stanovený čas pro inaugurační přednášku. Vyzdvihl velmi vysoké rétorické schopnosti petenta. Přednáška byla ucelená, názorná, kvalita přednášky byla velmi vysoká, odborně gradovala a splnila všechna kritéria kladená na profesorskou přednášku, a proto doporučil členům vědecké rady hlasovat kladně.

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/1: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování
ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, jeden hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D.
z Kliniky dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN pro obor pediatrie, rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., MBA z Urologického odd. Thomayerovy nemocnice, Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením jmenovací komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise, která pracovala v tomto složení: proděkan prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta z Urologické kliniky, 1. LF UK a VFN, doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. přednosta z Urologické kliniky, FN Ostrava, prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., přednosta z Urologické kliniky, 1. LF MU a FN Brno a prof. MUDr. Ján Švihra, Ph.D. zástupce přednosty z Urologické kliniky Jesseniovy lekárské fakulty UK a FN Martin pro jmenovací řízení seznámil členy vědecké rady předseda komise jmenovacího řízení prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., emeritní přednosta z Urologické kliniky, 1. LF UK a VFN.

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Vývoj chirurgické léčby mužské stresové inkontinence v posledních třech desetiletích“.

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Jana Daneše, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Jana Betky, DrSc. a prof. MUDr. Pavel Šlampa, DrSc.

Hodnotitel, doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., pozitivně ohodnotil přednášku, z přednášky bylo zřejmé, že to byla dobře vybraná problematika, jasně strukturovaná, kde se petent maximálně snažil rozkrýt nejbližší vývoj i technologické postupy a sumarizovat problémy léčby. Nebyl to jenom pouhý výčet obecných problémů, ale je zřejmé, že se jedná o hl. odborníka na tuto problematiku v ČR. Závěrem svého hodnocení doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. konstatoval, že byl dodržen časový limit, přednášku hodnotí velice dobře a doporučuje členům vědecké rady hlasovat kladně.

Po projednání návrhu na jmenování profesorem bylo jednání vědecké rady prohlášeno za uzavřené.

Usnesení V/2: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 3 hlasy záporné, 2 hlasy neplatné, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu jmenování profesorem MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., MBA z Urologického odd. Thomayerovy nemocnice, Urologické kliniky, 1. LF UK a VFN, pro obor urologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro státní závěrečné a státní rigorózní zkoušky

Předkládající klinika

Jméno

předmět

Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN

Člen

MUDr. Markéta Bloomfield

MUDr. Kateřina Šafránková

MUDr. Tamara Čábelová

MUDr. Karolina Doležalová

MUDr. Eva Havránková

MUDr. Kristina Krbcová

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.

MUDr. Radim Vyhnálek

Obory:

Všeobecné lékařství,

Pediatrie

I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie

Člen

MUDr. Stanislav Čermák

MUDr. Josef Kraus

MUDr. Dušan Schmidt

MUDr. Michaela Schneiderová

MUDr. Ivana Schwarzbacherová

Všeobecné lékařství,

Chirurgie

Usnesení VI: Z 60 členů vědecké rady hlasovalo z 42 přítomných členů vědecké rady pro 42, žádný člen vědecké rady nebyl proti, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro státní závěrečné a státní rigorózní zkoušky.


VII. Návrh na změny v oborové radě Experimentální chirurgie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie prof. MUDr. Jaroslava Živného, DrSc. ke schválení pro doplnění členů této oborové rady a to doc. MUDr. Radka Vrby, Ph.D., doc. MUDr. Zdeňka Novotného, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D., prof. MUDr. Bohuslava Ošťádala, DrSc., a MUDr. Jana Vodičku, Ph.D.

Usnesení VII: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se schválením o doplnění členů doc. MUDr. Radka Vrby, Ph.D., doc. MUDr. Zdeňka Novotného, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D., prof. MUDr. Bohuslava Ošťádala, DrSc., a MUDr. Jana Vodičku, Ph.D. do funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie.

VIII. Návrh na změny v oborové radě Preventivní medicína

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Preventivní medicína doc. MUDr. Alexandra M. Čelka, CSc. ke schválení odvolání a doplnění členů této oborové rady následovně: za zesnulého doc. MUDr. Bohumila Kříže, CSc. navrhuje doc. MUDr. Pavla Dlouhého, Ph.D., na místo prof. MUDr. Kamila Provazníka, CSc. navrhuje doc. Olgu Džupovou, Ph.D., na místo prof. MUDr. Hany Provazníkové, CSc. navrhuje doc. MUDr. Pavla Kramla, Ph.D. a prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA o znovupotvrzení za člena v oborové radě.

Usnesení VIII: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním a se schválením nových členů za zesnulého doc. MUDr. Bohumila Kříže, CSc. navrhuje doc. MUDr. Pavla Dlouhého, Ph.D., na místo prof. MUDr. Kamila Provazníka, CSc. navrhuje doc. Olgu Džupovou, Ph.D., na místo prof. MUDr. Hany Provazníkové, CSc. navrhuje doc. MUDr. Pavla Kramla, Ph.D. a prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA o znovupotvrzrní do funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Preventivní medicína.

IX. Návrh na změnu garanta v oborové radě Molekulární a buněčná biologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti proděkana pro studijní záležitosti PřF UK doc. RNDr. Pavla Chromého o odvolání z funkce garanta doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prof. RNDr. Stanislava Zadražila, DrSc. a jmenovala do funkce garanta doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie doc. RNDr. Danu Holou, Ph.D. z Katedry genetiky a mikrobiologie z PřF UK

Usnesení IX: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. RNDr. Stanislava Zadražila, DrSc. a nově jmenováním doc. RNDr. Dany Holé garantkou oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.

X. Návrh na změny v oborové radě Vývojová a buněčná biologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti proděkana pro studijní záležitosti PřF UK doc. RNDr. Pavla Chromého o jmenování nového člena RNDr. Petra Šolce, Ph.D. do funkce oborové rady Vývojová a buněčná biologie.

Usnesení X: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním RNDr. Petra Šolce, Ph.D. do funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie.

XI. Návrh na změny v oborové radě Neurovědy

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy prof. MUDr. Karla Šonky, DrSc. o odvolání tří členů oborové rady na vlastní žádost jmenovaných prof. MUDr. Evy Sykové, DrSc., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc. a doc. RNDr. Alexandra Chvátala, DrSc., MBA

Usnesení VII: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním členů MUDr. Evy Sykové, DrSc., prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc. a doc. RNDr. Alexandra Chvátala, DrSc., MBA na vlastní žádost z funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy.

XII. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

Proděkan fakulty doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1724 hod. ukončil.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 27. 11. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.


V Praze dne 2. 11. 2018

Zapsala: Karolína Soukupová

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty
 

 

Hodnocení: spravovat