1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 30. 6. 2020

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 30. 6. 2020 od 10.30 hod. ve velké posluchárně Purkyňova ústavu
l. LF UK, Praha 2, Albertov 4

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.,

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

 

Omluveni:

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,

Hosté:

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., doc. Mudr. Luděk Peřinka, CSc.,

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc., prof. PhDr. Jan Vymětal,

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.,

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.,

doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D.,

doc. MUDr. František Liška, Ph.D., Ing. Michal Pravenec, DrSc.,

prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., MUDr. Petr Bušek, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.,

prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc.,

prof. MUDr. David Kužel, DrSc., doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.,

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., prof. MUDr. David Jahoda, CSc.,

doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.,

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.,

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., prof. MUDr. Renata Péčová, Ph.D.,

MUDr. Jana Ježková, Ph.D., MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.,

MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D., Ing. Jan Krijt, Ph.D.,

MUDr. Iuliia Gurieva, Ph.D., RNDr. Jana Frýdlová, Ph.D.,

RNDr. Petr Přikryl, Ph.D., MUDr. Eitan Brizman, doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkana prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

Hlasování per rollam VR 1. LF UK, které se konalo ve dnech 27. 4. 2020 – 1. 5. 2020

Dne 27. 4. 2020 byly členům vědecké rady zaslány podklady k projednání per rollam. Projednávané podklady jsou přílohou zápisu.

1) Jmenování školitelů pro doktorské studijní programy

Usnesení: Vědecká rada 1. LF UK souhlasí se jmenováním školitelů do oborových rad dle předloženého materiálu.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

2) Hostující profesor – prof. Abigail Saffron Tucker

Usnesení: Vědecká rada 1. LF UK souhlasí se jmenováním Prof. Abigail Saffron Tucker Professor, Centre for Craniofacial & Regenerative Biology, King’s College London a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18


3) Návrh garanta a žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Adiktologie

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila předložený návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Adiktologie a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

4) Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí SRZk a SZZk dle předloženého materiálu.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

5) Komise pro habilitační řízení

· komise pro habilitační řízení MUDr. Krekulová

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení MUDr. Laury Krekulové, Ph.D.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

35

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

2

 Nehlasovalo

18

· komise pro habilitační řízení PharmDr. Šustková

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro habilitační řízení PharmDr. Magdalény Šustkové, CSc.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

36

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

1

 Nehlasovalo

18

6) Komise pro jmenovací řízení

· komise pro jmenovací řízení doc. Melenovský

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

7) Návrh na jmenování nového člena oborové rady Biologie a patologie buňky

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Jana Trnky, Ph.D. novým členem oborové rady Biologie a patologie buňky.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

8) Návrh na jmenování nových členů oborové rady Biomedicínská informatika

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním RNDr. Davida Hokszy, Ph.D. a doc. RNDr. Barbary Zitové, Ph.D. novými členy oborové rady nově akreditovaného studijního programu Biomedicínská informatika.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

Hlasování per rollam VR 1. LF UK, které se konalo ve dnech 28. 5. 2020 – 1. 6. 2020

Dne 28. 5. 2020 byly členům vědecké rady zaslány podklady k projednání per rollam. Projednávané podklady jsou přílohou zápisu.

1) Jmenování školitelů pro doktorské studijní programy

Usnesení: Vědecká rada 1. LF UK souhlasí se jmenováním školitelů do oborových rad dle předloženého materiálu.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

2) Změna v komise pro habilitační řízení MUDr. Janoušek

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnou ve složení komise pro habilitační řízení MUDr. Libora Janouška, Ph.D.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

36

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

19

3) Komise pro habilitační řízení MUDr. Špaček, Ph.D.

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnou ve složení komise pro habilitační řízení MUDr. Miroslava Špačka Ph.D.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

4) OR Bioetika - návrh nového člena

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním MUDr. Jaromíra Matějka, Ph.D., Th.D. z Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK novým členem oborové rady nově akreditovaného studijního programu Bioetika.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

37

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

0

 Nehlasovalo

18

5) Návrh na jmenování nových členů do oborové rady Grantové agentury UK

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. z I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze novým členem oborové rady C4 Grantové agentury UK.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

 55

 Počet kladných hlasů

36

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

1

 Nehlasovalo

18

Usnesení: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze novým členem oborové rady C 4 Grantové agentury UK.

 Stav hlasování

 Počet členů VR fakulty celkem

55

 Počet kladných hlasů

35

 Počet negativních hlasů

0

 Zdrželo se

2

 Nehlasovalo

18

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 2. 2020 bez připomínek.

Děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., informoval přítomné o úmrtích prof. MUDr. Františka Kornalíka, DrSc., emeritního profesora, pedagoga a vědce z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a doc. MUDr. Jany Vejlupkové, CSc., pedagožky, vědkyně, emeritní přednostky Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN.

Členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

III. Jubilea

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. – přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK. Vystudoval všeobecné lékařství na 2. LF UK. V roce 2006 obhájil Ph.D. v oboru preventivní medicína a v roce 2009 habilitoval v oboru hygiena a epidemiologie. Pan děkan předal doc. Seifertovi obraz.

IV. Ceny kolegia děkana za excelentní publikace

Děkan fakulty prof. Šedo předal diplomy za excelentní publikace za rok 2017. Oceněny byly následující publikace.

Myšíková, Dagmar – Adkins, Irena – Hradilová, Naďa – Palata, Ondřej – Šimonek, Jan – Pozniak, Jiří – Kolařík, Jan – Fialová, Anna – Špíšek, Radek – Lischke, Robert. Case–Control Study: Smoking History Affects the Production of Tumor Antigen–Specific Antibodies NY-ESO-1 in Patients with Lung Cancer in Comparison with Cancer Disease–Free Group. Journal of Thoracic Oncology. 2017; 12(2): 249–257. Percentil: 95.291.

Liška F, Landa V, Zídek V, Mlejnek P, Šilhavý J, Šimáková M, Strnad H, Trnovská J, Škop V, Kazdová L, Starker CG, Voytas DF, Izsvák Z, Mancini M, Šeda O, Křen V, Pravenec M. Downregulation of Plzf Gene Ameliorates Metabolic and Cardiac Traits in the Spontaneously Hypertensive Rat. Hypertension. 2017; 69(6): 1084–1091. Percentil: 96.154.

Tesař, Vladimír – Ciechanowski, Kazimierz – Pei, York – Barash, Irina – Shannon, Megan – Li, Ray – Williams, Jason H. – Levisetti, Matteo – Arkin, Steven – Serra, Andreas. Bosutinib versus Placebo for Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Journal of the American Society of Nephrology. 2017; 28(11): 3404–3413. Percentil: 96.711.

Fischerová, Daniela – Zikán, Michal – Semerádová, Ivana – Sláma, Jiří – Kocián, Roman – Dundr, Pavel – Němejcová, Kristýna – Burgetová, Andrea – Dusek, L. – Cibula, David. Ultrasound in preoperative assessment of pelvic and abdominal spread in patients with ovarian cancer: a prospective study. Ultrasound in Obstetric and Gynecology. 2017, 49(2), 263-274. Percentil: 96.951

Dvořáková, Petra – Bušek, Petr – Knedlík, Tomáš – Schimer, Jiří – Etrych, Tomáš – Kostka, Libor – Stollinová Šromová, Lucie – Šubr, Vladimír – Šácha, Pavel – Šedo, Aleksi – Konvalinka, Jan. Inhibitor–Decorated Polymer Conjugates Targeting Fibroblast Activation Protein. Journal of Medicinal Chemistry. 2017; 60(20): 8385–8393. / Pozn.: P.D., P.B., and T.K. contributed equally. Corresponding Authors: J.K., A.Š., P.Š. Percentil: 95.763.

Skrutátory pro habilitační řízení byli určeni prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. a doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. Jako hodnotitelé habilitačních přednášek byli stanoveni prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Libora Janouška, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. pro habilitační přednášku MUDr. Michaela Fanty, Ph.D. a prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. pro přednášku MUDr. Tomáše Kučery, Ph.D.

 

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Libora Janouška, Ph.D., z IKEM - Kliniky transplantační chirurgie a III. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor chirurgie.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení a přítomné oponenty a předal slovo předsedovi komise pro habilitační řízení MUDr. Libora Janouška, Ph.D. Předseda komise profesor Pafko seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty. Shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazečky. Komise se usnesla, že MUDr. Libor Janoušek, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor chirurgie.
Přednáška uchazeče měla název „Výsledky transplantací jater u dětských pacientů“.
Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl otázky oponentů.
Následovala všeobecná rozprava, dotazy během diskuze položili doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Doc. Klener vyzval hodnotitele přednášky prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., aby zhodnotil vystoupení uchazeče. Prof. Hájek na začátek připomenul, že MUDr. Janoušek, Ph.D. je jedním z pouze dvou chirurgů v České republice, kteří provádějí transplantace jater u dětí, tuto skutečnost považuje za velmi významnou. Přednáška trvala 15 min, byla srozumitelná, dobře přednesená a obrazově zdokumentovaná, z vystupování uchazeče je zřejmé, že práce, které se věnuje, ho naplňuje a těší. Vystoupení hodnotí kladně a velmi doporučuje přijetí a kladné hodnocení.
Na závěr vystoupil přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF a FN Motol prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. a prof. Pafko, předseda habilitační komise.

Usnesení V/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 45 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, 2 hlas záporný, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Libora Janouška, Ph.D. z Kliniky transplantační chirurgie IKEM a III. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor chirurgie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

· MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.

Pracoviště: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Obor: neurochirurgie

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Členové: prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
Ortopedické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě
Anatomický ústav LF UK v Hradci Králové

Usnesení VI/3: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Radka Kaisera, Ph.D.

· MUDr. Petr Fulín, Ph.D.

Pracoviště: Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

Obor: ortopedie

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

Členové: prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
Laboratoř biomechaniky člověka, Fakulta strojní ČVUT

doc. RNDr. Zdeněk Horák, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Fulína, Ph.D.

· MUDr. Mária Filková, Ph.D.

Pracoviště: Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

Obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

Členové: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN a UP Olomouc

prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
Ústav imunologie FN a UP Olomouc

doc. MUDr. Zdenko Killinger, Ph.D.
V. interná klinika LF Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Fulína, Ph.D.

· MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

Pracoviště: Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK a IKEM

Obor: klinická biochemie

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň a LF UK v Plzni

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intezívní medicíny FN Ostrava a Lékařská fakulta OU

prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie FN Olomouc a LF UP

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Oddělení klinické biochemie a II. interní klinika FNUSA

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Janky Franekové, Ph.D.

· MUDr. Laura Krekulová, Ph.D.

Pracoviště: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Remedis

Obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:
Předseda: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
       Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy SZÚ

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Katedra interních oborů LF OU

doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnou ve složení habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Laury Krekulové, Ph.D. z důvodu odmítnutí členství v komisi původně schválenou doc. Chlumskou.

VII. Návrh na jmenování komisí pro jmenovací řízení

S předkládanými návrhy komisí pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu proděkan fakulty doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

· doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Pracoviště: Klinika hepatogastroenterologie IKEM

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: vnitřní nemoci

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.,
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Katedra interních oborů LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Tomáše Hucla, Ph.D.

· doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: Lékařská biologie a genetika

Složení komise:
Předseda: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

RNDr. Mária Dusinska, Ph.D., DSc.
Norwegian Institute for Air Research, Department of Environmental Chemistry

doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
Oční klinika Lexum

Usnesení VII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. Mgr. Kateřiny Jirsové, Ph.D.

VIII. Návrh na jmenování člena zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky

S předloženým návrhem na jmenování člena zkušební komise pro SRZk a SZZk seznámila vědeckou radu proděkanka prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 Předkládající klinika
 Jméno a příjmení
 Předmět
 IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
 Člen
 MUDr. Pavel Hrabák

  
 Všeobecné lékařství
 Interna


Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového člena zkušebních komisí pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.

IX. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP

S předloženým návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních program Biologie a patologie buňky a Experimentální chirurgie dle předloženého návrhu seznámila vědeckou radu proděkanka prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

 Oborová rada
 Jméno a příjmení
 Pracoviště
 Biologie a patologie   buňky
 Ing. Andrea Dlasková,   Ph.D.
 Fyziologický ústav AV ČR
 Experimentální   chirurgie
 MUDr. David Kalfeřt,   Ph.D.
 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF   UK a FNM

Usnesení IX/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP Biologie a patologie buňky a Experimentální chirurgie dle předloženého materiálu.

X. Návrh na jmenování nového člena oborové rady Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti proděkana Přírodovědecké fakulty UK jmenovat novou členkou oborové rady Molekulární a buněčná biologie, genetika a virology/ Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology doc. MUDr. Marii Lipoldovou, CSc.

Usnesení X/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. Marie Lipoldové, CSc. členkou oborové rady doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie/Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology.

XI. Návrh na jmenování nového člena oborové rady Vývojová a buněčná biologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti proděkana Přírodovědecké fakulty UK jmenovat novým členem oborové rady Vývojová a buněčná biologie/ Developmental and Cell Biology doc. Mgr. Davida Staňka, Ph.D.

Usnesení XI/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Davida Staňka, Ph.D. členem oborové rady doktorského studijního programu Vývojová a buněčná biologie/Developmental and Cell Biology.

Následovala přestávka.

V. Habilitační řízení - pokračování

Návrh na jmenování docentem MUDr. Michaela Fanty, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor gynekologie a porodnictví.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační a předal slovo předsedovi komise pro habilitační řízení MUDr. Michael Fanta, Ph.D. Předseda komise profesor Kužel seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty. Shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že MUDr. Michael Fanta, Ph.D. splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor gynekologie a porodnictví.
Přednáška uchazeče měla název „Hyperandrogenní stavy u žen ve fertilním věku“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů. Následovala všeobecná rozprava, dotazy během rozpravy položili prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. uvedl, že přednáška byla velmi zajímavá s dodržením časového limitu, po které následovala krásná dlouhá diskuze, osobně se mu přednáška velmi líbila. Drobná výtka se týkala občas menšího fontu na slidech. Přednášku jednoznačně doporučil k přijetí.
Na závěr vystoupil přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky prof. Martan.

Usnesení V/14: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 45 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, 2 hlas záporný, 2 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Michaela Fanty Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor gynekologie a porodnictví rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Tomáše Kučery, Ph.D., z Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové pro obor ortopedie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení a přítomné oponenty a předal slovo předsedovi komise pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Kučery, Ph.D.. Předseda komise profesor Jahoda seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty. Shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazečky. Komise se usnesla, že MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor ortopedie.
Přednáška uchazečky měla název „Chronická infekce kloubních náhrad kyčelního a kolenního kloubu“.
Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky. Uchazeč zodpověděl všechny dotazy oponentů.
Poté vyzval proděkan doc. Klener vědeckou radu k diskuzi. Dotazy položili prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., a doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Doc. Klener vyzval hodnotitele přednášky prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., aby zhodnotil vystoupení uchazeče. Prof. Dungl uvedl, že přednáška Chronická infekce kloubních náhrad kyčelního a kolenního kloubu byla pronesena energickou dikcí, srozumitelná i pro odborníky jiných oborů, v další části byla vysoce odborná. Ocenil širokou skupinu probandů, aktuálnost tématu přednášky podtrhla diskuze, která trvala téměř 50 minut. Přednáška splnila očekávání, trvala přesně 15 min, byla pronesena správnou čeština a doporučuje její přijetí vědeckou radou.
Na závěr vystoupili přednosta doc. Šponer.

Usnesení V/15: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování
ze 45 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 4 hlas záporný, 3 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Tomáše Kučery, Ph.D., z Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové pro obor ortopedie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po projednání třetího habilitačního řízení následovalo uzavřené jednání vědecké rady a hlasování o habilitačních řízeních.

Po přestávce vyhlásil děkan prof. Šedo výsledky habilitačních řízení a uchazečům blahopřál.

Jednání pokračovalo projednáváním jmenovacích řízení.

Skrutátory pro jmenovací řízení byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. Jako hodnotitelé jmenovacích přednášek byli stanoveni prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. pro jmenovací řízení doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. pro jmenovací přednášku doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc. a prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. pro přednášku doc. Ing. Jaroslav Hrabák Ph.D.,

XII. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D. z Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor oční lékařství.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D., S osobností uchazečky, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Rozsíval DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Nové přístupy k léčbě neinfekčních uveitid“.
Doc. MUDr. Petra Svozílková Ph.D. v následující diskusi odpověděla na dotazy prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. a prof. MUDr. Marka Trněného, CSc.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., uvedl, že petentka dodržela čas přednášky, na začátku vymezila cíle výzkumu, definovala závěry a vize do budoucna. Dále zmínil, že některé slidy byly příliš komplikované na to, aby je v krátkém čase bylo možné pochopit. Přednášku doporučuje přijmout a pokračovat v řízení na Univerzitě Karlově.
Na závěr vystoupila prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Usnesení XII/16: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 45 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 6 hlas záporný, 3 hlas neplatný, žádný člen se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D z Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor oční lékařství rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc. z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK pro obor patologická fyziologie.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc. S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Železo: význam pro organismus, regulace a poruchy“.
V následující diskusi odpověděl doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. na dotazy prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., další otázku prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. a doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc. uvedl, že čas přednášky byl překročen 132 s., přednáška byla koncepčně dobře vedena, jednalo se o klasickou jmenovací přednášku s přesahem k obecným faktům a k dotažením k výuce. Byla doprovázena přehlednými slidy, které byly dobře čitelné a velmi srozumitelné. Doporučil kladné hodnocení jmenovací přednášky

Usnesení XII/17: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 45 přítomných členů vědecké rady 42 členů kladný hlas, 2 hlas záporný, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Vokruky, CSc. z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK pro obor patologická fyziologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem doc. Ing. Jaroslav Hrabák Ph.D., Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UK v Plzni a Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta UK v Plzni pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. Hrabáka. S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Nové technologie v klinicko-mikrobiologické diagnostice se zvláštním zřetelem na detekci rezistence k antibiotikům“.
Následovala diskuze, ve které se uchazeče dotazovali prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Hodnotitel přednášky. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. uvedl, že přednáška se mu líbila, byla dobře zdokumentovan, metodický rozvoj, pěkně přednesené, dlouhá diskuze, doporučuje přednášku.

Usnesení XII/18: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 46 přítomných členů vědecké rady 44 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. Ing. Jaroslav Hrabák Ph.D., Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UK v Plzni a Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta UK v Plzni pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.

Děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. seznámil přítomné s výsledky jmenovacích řízení a blahopřál uchazečům.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 22. 9. 2020, místo a čas jednání budou upřesněny.

Děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 1730 zasedání ukončil.

V Praze dne 30. 6. 2020

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat