1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 30. 4. 2019


Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 30. 4. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty,

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.,

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.,

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.,

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.,

Omluveni:

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.,

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.,

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc, Ph.D.,

doc. MUDr. Miroslav Tedla, Ph.D., MPH, prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 3. 2019 bez připomínek.

III. Nekrolog a jubilea

Nekrolog

Dne 17. dubna 2017 zemřel prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. - vedoucí výzkumné skupiny v BIOCEV - 1. LF UK ve Vestci. V letech 1969–1974 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor organická chemie a stal se doktorem přírodních věd. Následně nastoupil na vědeckou aspiranturu na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV a v r. 1978 obdržel vědeckou hodnost kandidáta chemických věd, v roce 1998 byl jmenován docentem, profesorem pro obor analytické chemie byl jmenován v roce 2004. V roce 2006 mu byl Vědeckou radou AV ČR udělen titul doktor chemických věd.

Jubilea

prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. – profesor Ústavu humanitních studií v lékařství 1. LF UK. Studoval v Universitá Pontifica Salesiana v Římě, kde získal v roce 1991 titul ThLic. (nostrifikováno MŠMT titul Dr.), v roce 1992 obdržel na téže univerzitě titul ThDr. v oboru dogmatické teologie. V roce 1994 byl jmenován docentem pro obor dogmatické teologie, v roce 1999 byl jmenován profesorem. V letech 1999 – 2002 vykonával funkci děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity. V letech 2004 – 2008 byl rektorem Vysoké školy evropských a regionálních studií. V roce 2009 založil Nadaci Evropského vzdělávacího centra na podporu studentů vysokých škol. Profesor Dolista převzal při této příležitosti obraz.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. - přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1988. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1995, v roce 2001 obhájil doktorskou disertační práci. V roce 2001 byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. Profesorem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v roce 2004. Profesor Linhart převzal při této příležitosti z rukou děkana pamětní list.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. - profesor Pavelka se narodil v roce 1954 v Praze. Fakultu všeobecného lékařství dokončil v roce 1980, jeho oborem se stala nejprve interna a následně revmatologie. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1987. Docentem pro obor revmatologie byl jmenován v roce 1992. Doktorskou dizertační práci obhájil v roce 2000. V roce 2000 byl jmenován profesorem pro obor revmatologie. Pan děkan profesorovi Pavelkovi obraz.

IV. Cena časopisu Prague Medical Report

Děkan fakulty profesor Šedo předal Cenu časopisu Prague Medical Report pro mladé autory do 35 let za rok 2018 MUDr. Jitce Jirečkové, studentce 1. roku studia doktorského studijního programu Preventivní medicína, z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, za práci „The Age Dependent Progression of Hajdu-Cheney Syndrome in Two Families“ publikovanou v čísle PMR 4/2018. MUDr. Jitka Jirečková převzala diplom, květinu a finanční odměnu spojenou s udělením této ceny.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. a doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Hodnotitelkou přednášky MUDr. Pastora, Ph.D. bude prof. MUDr. Hana Papežová, CSc..


V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Zlatko Pastora, Ph.D. ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VF Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pro obor sexuologie.

Doc Klener se uchazeče zeptal, zda souhlasí s konáním habilitačního řízení v situaci, kdy není přítomno více než 2/3 členů vědecké rady 1. lékařské fakulty, tj. 41 členů vědecké rady, ale pouze 40 členů. Uchazeč vyslovil souhlas s konáním habilitačního řízení.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. uvítal přítomné členy komise a oponenty a požádal předsedu habilitační komise prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN, aby představil petenta a seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise, s osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise. Habilitační komise pracovala ve složení prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN), prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno), prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (Urologická klinika LF MU a FN Brno) a doc. MUDr. Vít Unzeiting, CSc. (Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava, Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno) seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Přednáška uchazeče měla název „Gynekologická onemocnění a stavy jako příčiny některých ženských sexuálních dysfunkcí“. Docent Klener poděkoval uchazeči za přednášku a vyzval profesora Hanuše, aby seznámil členy vědecké rady s obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomného oponenta prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D., a přečetl rovněž dotazy uvedené v posudku, které petent zodpověděl.

Své oponentské posudky přednesli přítomni oponenti doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. z Katedry klinických a preklinických studií Zdravotně sociální fakulty, uchazeči položila 3 dotazy.

Další z oponentů prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc., z Katedry anatomie a biomechaniky

Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, přednesl závěry svého oponentského posudku a doporučil přednášku vědecké radě k přijetí.

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze položili profesor Pavelka, docent Kočvara a profesor Hájek.

Hodnotitelka prof. MUDr. Hana Papežová, DrSc. uvedla, že přednáška byla srozumitelná, adekvátně dlouhá, rozčleněna na jednotlivé části podle obsahu habilitační práce, graficky srozumitelná. Členům vědecké rady doporučila přednášku přijmout.

Profesor Raboch, dočasně pověřený přednosta Sexuologického ústavu uvedl, že Sexuologický ústav patří mezi nejstarší akademická výzkumná sexuologická pracoviště, další byl pouze Hilschrerův sexuologický ústav v Německu, který byl Hitlerem rozehnán. Dlouhé období byl přednostou Sexuologického ústavu profesor Hynie, který ho úspěšně vedl během údobí okupace i reálného tvrdého socialismu. Doufá, že Sexuologický ústav přežije i současné období demokratické současné. Osobnosti, které ho v poslední době vedly, měly širší záběr než jenom sexuologii, nebo medicínu. Ústav tak do určité míry stagnoval, a proto pevně věří, že úspěšně obhájena docentura pana doktora Pastora mu umožní, aby se přihlásil do výběrového řízení a dále úspěšně Sexuologicky ústav vedl.

Následovalo vystoupení primáře Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol MUDr. Chmela, který uvedl, že s MUDr. Pastorem se znají více než se 30 let, považuje ho za zdatného empatického lékaře, inovativního vědce a pedagoga, kterého medici velice rádi poslouchají. Je velmi rád, že pracuje na jejich fakultě a přednáší mnohá nepopulární témata, kromě sexuologie také psychosomatiku. Publikoval čtyři články v nejvýznamnějším sexuologickém časopise The Journal of Sexual Medicine.

Usnesení V/2: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 33 členů kladný hlas, 4 záporný hlas, 3 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Zlatko Pastora, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Sexuologického ústavu pro obor sexuologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem MUDr. Karola Zeleníka, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava pro obor otorinolaryngologie.

Proděkan docent Klener oznámil, že hodnotitelem druhé přednášky bude profesor Žák a zeptal se, zda proti rozhodnutí nejsou námitky. Poté poprosil předsedu habilitační komise profesora Betku, aby představil petenta a seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a oponenty.

Pan profesor Betka nejprve přečetl složení habilitační komise, v komisi jsou prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. (přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava), prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (emeritní přednosta Klinika dětské otorhinolaryngologie LF MU a FN Brno), doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. (Odd. alergologie a klinické imunologie FN Olomouc), prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno). Jako oponenty komise určila profesora Plzáka, přednostu Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, profesora Viktora Chroboka přednostu Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové a zároveň předsedu ORL společnosti a pan docent Tedlu, zástupce přednosty Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UN v Bratislavě. Představil uchazeče, shrnul průběh jeho vzdělávání i profesní kariéru. Komise se usnesla, že MUDr. Zelník splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor otorinolaryngologie.

Přednáška uchazeče měla název „Úloha mimojícnového refluxu v etiopatogenezi onemocnění horních cest dýchacích“.

Proděkan docent Klener uchazeči poděkoval za přednesení přednášky a vyzval oponenty k přečtení posudku v následujícím pořadí profesor Chrobok, docent Tedla a profesor Betka, který přečte posudek nepřítomného prof. Plzáka a zmínil, že na přání uchazeče budou všechny dotazy zodpovězeny závěrem. Po přečtení oponentských posudků uchazeč zodpověděl všechny dotazy oponentů.

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze položil prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Hodnotitel prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. shrnul obsah přednášky, která měla 14 minut, měla vyváženou pedagogicko-odbornou i výzkumnou část. Přednáška byla velmi dobře obrazově dokumentována, proslovena dobrou češtinou, velmi srozumitelná, výzkum měl jasné závěry.

Při odpovědích na dotazy oponentů se MUDr. Zeleník ukázal jako vysoce kompetentní vysokoškolský učitel a vědecký pracovník. Profesor Žák doporučil vědecké radě přednášku přijmout.

Následovalo vystoupení přednosty prof. Komínka, který uvedl tři pozitivní charakterové vlastnosti petenta. Dr. Zeleník je velmi mírný a laskavý člověk, což bylo vidět i během přednášky a je takový i v praxi. Jako lékař pracoval v Sudánu po dobu čtyř měsíců. Po návratu do ČR se věnoval náročnému tématu problematiky mimojícnového refluxu, které v té době byl téma málo známé. Je schopen rozvinout neznáme téma, to je velmi vzácná vlastnost a nesmírně si toho cení. Schopnost mezioborové nekonfliktní spolupráce.

Usnesení V/3: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, žádný záporný hlas, 2 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Karola Zeleníka, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava pro obor otorinolaryngologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. z II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci.

Proděkan docent Klener uvedl, že následuje projednávání jmenovacího řízení doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. a vyzval předsedu komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc. z II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze, aby představil komisi a seznámil členy vědecké rady s průběhem řízení. Pan profesor uvedl, že komise pracovala ve složení prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA z I. interní kliniky – kardiologické, FN Olomouc, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. z I. interní kardioangiologické kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. z Katedry intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, Lékařské fakulty, Ostravské university, prof. MUDr. Radek Pudil, DrSc. z I. interní kardioangiologické kliniky, FN Hradec Králové. Shrnul průběh získávání vzdělání a pracovní zkušenosti, publikační činnost a vědeckou práci, výzkum a mezinárodní vědeckou aktivitu. Komise konstatovala, že doc. Bělohlávek je mimořádnou osobností a celá komise doporučuje jmenovat docenta Bělohlávka profesorem.

Docent Klener poděkoval profesorovi Aschermannovi za představení uchazeče a vyzval profesora Linharta, přednostu II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1 LF UK v Praze, který musel z pracovních důvodu předčasně opustit zasedání VR, který z pozice přednosty mateřského pracoviště charakterizoval petenta. Profesor Linhart uvedl, že je velmi rád, že docent Bělohlávek je zaměstnancem II. interny, je hnacím motorem celé řady programů a klíčovou osobou chodu jejich kliniky a její KJ. Je schopen rychle zavést mimotělní oběh, doslova nasazuje život pro pacienty. Tento způsob záchrany je jeho zásluhou, dále je vedoucím projektu významné mezinárodní randomizovaná studie, jejíž výsledky se očekávají, nicméně již zahájení studie lze považovat za velký úspěch.

Docent Klener poděkoval profesorovi Linhartovi a předal slovo uchazeči.

Přednáška uchazeče měla název „Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace – translace od experimentálního modelu do rutinní klinické praxe“

Ve všeobecné rozpravě dotazy položili docent Payne, profesor Kittnar, profesor Zeman a profesor Lischke, uchazeč všechny zodpověděl všechny položené dotazy.

Hodnotitel profesor Kittnar, přednášku hodnotí jako velmi zajímavou, po stránce formální to byla přednášky, která po krátkém teoretickém úvodu, shrnovala jednotlivé výsledky za řadu let, kdy se zabývá touto tématikou. Z pohledu tématu – velmi důležité a aktuální, z hlediska pojetí velmi moderní, od experimentu na animálním modelu, až k optimalizaci klinického postupu. Z hlediska didaktického měla přednáška velmi hezkou logickou stavbu, byla srozumitelná, velmi hezky dokumentována a doporučuje ji, aby byla postoupena k dalšímu řízení.

Usnesení VI/4: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 3 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Bělohlávka, Ph.D. z II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.

Vzhledem k časovému skluzu pokračovalo jednání vědecké rady bez přestávky, projednáváním dalších bodů.

VII. Akreditace oboru pro habilitační a jmenovací řízení Bioetika

Proděkan doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy VR 1. LF UK s podklady pro akreditaci oboru Bioetika pro habilitační a jmenovací řízení.

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s podáním žádosti o akreditace oboru Bioetika pro habilitační a jmenovací řízení a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

VIII. Návrhy žádosti o akreditace DSP Biologie a patologie buňky, Biomedicínská informatika, Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Lékařská biofyzika a Neurovědy

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila přítomné členy vědecké rady s návrhy akreditací doktorských studijních programů v biomedicíně a jejich garantů, připravených 1. LF UK. Jedná se o studijní programy:

Biologie a patologie buňky – pro společné uskutečňování na 1. LF, 2. LF, 3. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Biomedicínská informatika – pro společné uskutečňování na 1. LF, 2. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Farmakologie a toxikologie – pro společné uskutečňování na 1. LF, 2. LF, 3. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Fyziologie a patofyziologie člověka – pro společné uskutečňování na 1. LF, 2. LF, 3. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Lékařská biofyzika – pro společné uskutečňování na 1. LF, 2. LF, 3. LF a LF v Plzni ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Neurovědy – pro společné uskutečňování na 1. LF, 2. LF, 3. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Usnesení VIII/6: Z 60 členů vědecké rady hlasovalo z 33 přítomných členů vědecké rady 33 členů pro, žádný člen vědecké rady nebyl proti, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh žádosti o akreditaci doktorských studijních programů Biologie a patologie buňky, Biomedicínská informatika, Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Lékařská biofyzika a Neurovědy a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

IX. Návrhy žádosti o akreditace DSP Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Parazitologie a Vývojová a buněčná biologie

Dále prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila přítomné členy vědecké rady s návrhy akreditací doktorských studijních programů v biomedicíně a jejich garantů, připravených Přírodovědeckou fakultou. Jedná se o studijní programy

Imunologie – pro společné uskutečňování na PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.

Mikrobiologie – pro společné uskutečňování na PřF, 1. LF, 2. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie – pro společné uskutečňování na PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.

Parazitologie - pro společné uskutečňování na PřF, 1. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Vývojová a buněčná biologie – pro společné uskutečňování na PřF, 1. LF, 3. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Navrhovaným garantem je prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Usnesení IX/7: Z 60 členů vědecké rady hlasovalo z 33 přítomných členů vědecké rady 33 členů pro, žádný člen vědecké rady nebyl proti, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh žádosti o akreditaci doktorských studijních programů Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Parazitologie a Vývojová a buněčná biologie a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

X. Návrh žádosti o akreditaci DSP Preventivní medicína

Další projednávanou žádosti o akreditace doktorského studijního programu byla Preventivní medicína – pro společné uskutečňování na 3. LF, 1. LF, 2. LF, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia, připravena 3. lékařskou fakultou. Navrhovaným garantem je doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

Usnesení X/8: Z 60 členů vědecké rady hlasovalo z 33 přítomných členů vědecké rady 33 členů pro, žádný člen vědecké rady nebyl proti, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programů Preventivní medicína a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.


XI. Návrh na jmenování předsedy zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky

S předkládaným návrhem na jmenování prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. předsedou pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

            Předkládající klinika                  Jméno                        Předmět

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK

a VFN

Předseda

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

navazující magisterský obor Ergoterapie
Usnesení XI/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového předsedy komise pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.


XII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení:

MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Obor: neurochirurgie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Členové: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice

prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP

Krajská zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

IKEM - Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie

Usnesení XII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D. pro obor neurochirurgie.

Jmenovací řízení:

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Obor: neurologie

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Neurologická klinika LF UP v Olomouc a FN Olomouc

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Neurologická klinika LF MU v Brně a FN Brno

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

Usnesení XII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Vališe, Ph.D. pro obor neurologie.

XIII. Návrh na změnu v oborové radě Experimentální chirurgie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie jmenovat novým členem oborové rady doc. MUDr. Václavu Lišku, Ph.D. z Lékařské fakulty v Plzni.

Usnesení XIII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Václava Lišky, Ph.D. z Lékařské fakulty v Plzni členem oborové rady Experimentální chirurgie.

XIV. Návrh na změnu v oborové radě Lékařská psychologie a psychopatologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního program Lékařská psychologie a psychopatologie prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. odvolat prof. PhDr. Jiřího Šípka, CSc. Ph.D. na jeho vlastní žádost.

Usnesení XIV/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním stávajícího člena oborové rady Lékařská psychologie a psychopatologie prof. PhDr. Jiřího Šípka, CSc. Ph.D.

XV. Návrh na změnu v oborové radě Vývojová a buněčná biologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti proděkanky pro doktorské stadium a studentskou vědeckou činnost prof. MUDr. Romany Šlamberové, DrSc odvolat prof. RNDr. Stanislava Zadražila, DrSc. z oborové rady doktorského studijního program Vývojová a buněčná biologie

Usnesení XV/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním stávajícího člena oborové rady Vývojová a buněčná biologie prof. RNDr. Stanislava Zadražila, DrSc..

XVI. Návrh na změnu garanta doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o návrhu děkana prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc. odvolat prof. MUDr. Stanislava Štípka. DrSc. z funkce garanta stávajícího doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie a jmenovat novým garantem prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D., který je zároveň navržen jako garant nově akreditovaného doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie namísto prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc, který na svou funkci rezignoval k 31. 1. 2019.

Usnesení XVI/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc. z funkce garanta doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie a souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Libora Vítka, Ph.D. garantem stávajícího i nově schváleného studijního programu.

XVII. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 5. 2019 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 17:15 hod. ukončil.


V Praze dne 30. 4. 2019


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat