1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 29. 1. 2019

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 29. 1. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

 


Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty,

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.,

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.,

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.


Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.,

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.,

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,

Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.


Hosté:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.,

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Tibor Hlavatý, Ph.D.

doc. Ondřej Urban, Ph.D., prim. MUDr. Michal Konečný, PhD.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D., prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., MUDr. Kateřina Máchová Poláková, Ph.D.,

doc. MUDr. Tomáš Navrátil, Ph.D., Ing. Kateřina Žížalová, MUDr. Martin Leníček, Ph.D.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 11. 12. 2018 bez připomínek.

III. Jubilea

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1975. Po složení I. a II. atestace z otorinolaryngologie obhájil v roce 1984 kandidátskou dizertační práci. V roce 1986 byl jmenován docentem a v roce 1989 obhájil doktorskou dizertační práci, v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor otorinolaryngologie. Pan profesor převzal při této příležitosti z rukou děkana obraz.

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. dokončil studium na FVL UK v Praze v roce 1984. V letech 1985-1987 působil na oddělení anesteziologie a resuscitace FN Na Bulovce. V roce 1994 obhájil na 1. LF UK kandidátskou práci, v roce 2006 byl jmenován docentem a v roce 2016 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. Prof. Pařízek byl ze zasedání VR 1. LF UK omluven.

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. – profesor Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. LF. Filozofickou fakultu UK v Praze ukončil v roce 1972. V roce 1987 obhájil kandidátskou dizertační práci. Docentem pro obor filozofie byl jmenován v roce 2002. Profesorem pro obor filozofie byl jmenován v roce 2007. Pan profesor převzal při této příležitosti z rukou děkana obraz.


Za skrutátory byli určeni doc. MUDr. Jan Černý, Ph.D. a prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

Doc. Klener oznámil, že jako hodnotitelé byli osloveni doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Lucie Muchové Ph.D., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., pro habilitační řízení MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., pro habilitační přednášku MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D. a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Jána Rosy, Ph.D.


IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Lucie Muchové, Ph.D., z Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor lékařské chemie a bicohemie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Lucie Muchové, Ph.D. a uvítal přítomné členy komise a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

Přednáška uchazečky měla název „Biologické účinky oxidu uhelnatého“.

S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámila přítomné prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. z Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT a položila uchazečce dva dotazy.

Další oponent prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN a BIOCEV, který pozitivně zhodnotil úroveň publikační činnosti uchazečky a položil jeden dotaz, který uchazečka zodpověděla.

Třetí z oponentů prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. z II. interní klinika LF UP a FN Olomouc, ve svém oponentském posudku vyzdvihl edukační stránku habilitační práce a uchazečce položil tři dotazy, které uchazečka obsáhle zodpověděla.

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze položil prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Následovalo vystoupení přednosty mateřského ústavu, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., který řekl, že MUDr. Lucie Muchové, Ph.D., je velmi oblíbená a dobře hodnocena studenty, její výzkum má klinický přesah a přednášku doporučil k přijetí.

Diskuze pokračovala otázkami prof. MUDr. Jiří Zemana, DrSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.

Hodnotitel doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. uvedl, že uchazečka dobře vystavěla přednášku, od úvodního vhledu do problémů, střídmého podání výsledků, přes perfektně připravenou prezentaci; přednes byl výborný, odpovědi úplné, diskuzi si užívala a přednášku doporučil VR 1. LF UK k přijetí.

Usnesení IV/2: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování
                         ze 46 přítomných členů vědecké rady 45 členů kladný hlas, žádný záporný hlas, jeden hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách,
platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Lucie Muchové, Ph.D., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN v Praze, pro obor lékařská chemie a biochemie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D. z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, Farmakologického ústavu 1. LF a VFN v Praze a ISCARE, a. s. pro obor vnitřní lékařství.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D. a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Biologická terapie idiopatických střevních zánětů v klinické praxi“.

S obsahem a závěrem oponentského posudků seznámil přítomné prim. MUDr. Michal Konečný, Ph.D. z II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie FN Olomouc a uchazeči položil 2 dotazy, které uchazeč zodpověděl.

Předseda habilitační komise prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. seznámil přítomné se závěry oponentských posudků nepřítomných oponentů prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D. z Interní kliniky ÚVN v Praze a doc. MUDr. Vladimíra Zbořila, CSc. z Interní gastroenterologické kliniky FN Brno. Uchazeči položil čtyři dotazy, uvedené v oponentském posudku prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D., z druhého oponentského posudku použil předseda habilitační komise několik komentářů, zformuloval dotazy a uchazeče požádal o bližší vysvětlení.

Doc. Klener poděkoval uchazeči za odpovědi na dotazy oponentů a vyzval k diskuzi, dotazy položili doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc,, dále v diskuzi vystoupil prof. MUDr. Tibor Hlavatý, Ph.D., člen habilitační komise, který se zmínil o mezinárodní spolupráci, zdůraznil vysokou úroveň pracoviště uchazeče a uvedl, že jako člen komise přednášku může vřele doporučit k přijetí, další dotaz položil doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., shrnul, že přednáška byla strukturována, obsahovala teze, hypotézy, uchazeč má vysoký h-index, moc hezká přednáška ho zaujala a doporučil ji vědecké radě k přijetí.

Komplexní zhodnocení osobnosti MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D. přednesl přednosta ISCARE a. s., prof. MUDr. Milan Lukáš, Csc., který uvedl, že s uchazečem spolupracuje více než 20 let, vždy prokazoval velký zájem o obor, je empatický vůči pacientům, věnuje se výuce mediků, Je velmi zručný, provádí jedinečné endoskopické výkony, a je významným pokračovatelem gastroenterologie na 1. LF; navazuje na nejznámější jména např. doc. Šetku, doc. Jablonskou a doc. Jiráska. Poté z pověření nepřítomného přednosty prof. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D. vystoupil pan profesor Perlík, který uvedl, že MUDr. Bortlík vede na Farmakologickém ústavu 1. LF UK studenty velmi oblíbené semináře, přináší nový klinický pohled, zapojil se také do výzkumu.

Usnesení IV/3: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 46 přítomných členů vědecké rady 43 členů kladný hlas, 2 záporný hlas, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D., z Interní kliniky a ÚVN, Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň pro obor onkologie

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D. a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, jeho pracovní a vědeckou kariérou, průběhem řízení a závěry komise, seznámil členy VR 1. LF prof. MUDr. Luboš Petruželka, DrSc., komise doporučila udělení titulu docent.

Přednáška uchazeče měla název „Význam vybraných prediktivních biomarkerů pro personalizaci cílené léčby pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic“

Svůj oponentský posudek přečetla prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno a uchazeči položila 2 dotazy, které uchazeč zodpověděl.

Následovalo vystoupení doc. MUDr. Milady Zemanové, Ph.D. z Onkologické kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze, která shrnula závěry svého oponentského posudku, zdůraznila kvalitu habilitační práce a položila uchazeči jeden dotaz.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc. z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno přečetl závěry oponentského posudku habilitační práci a jednoznačně doporučil k obhajobě a položil uchazeči dva dotazy.

V následující diskusi vystoupili prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. prof. MUDr. Ondřej Šlampa, Ph.D. a doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D..

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Ondřej Šlampa, Ph.D. zhodnotil přednášku MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D. jako kvalitní po edukační stránce, projev byl kultivovaný, uchazeči vytknul, délku přednášky, která trvala přes 17 min. a použití anglicismů nicméně, přednášku doporučil ke kladnému hlasování.

Dále vystoupil přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MBA, který uvedl, že uchazeč má vysokou publikační aktivitu, za kterou získal mnohá ocenění, je pedagogický velmi činný.

Usnesení IV/4: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 46 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, 2 záporný hlas, 4 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D., z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň pro obor onkologie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Jána Rosy, Ph.D. z III. interní kliniky LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením jmenovací komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, jeho pracovní a vědeckou kariérou, průběhem řízení a závěry komise seznámil přítomné prof. MUDr. Jaromír Hradec, DrSc.

Přednáška uchazeče měla název „Rezistentní hypertenze a renální denervace“

Nejprve přednesl závěry oponentského posudku prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. z II. Interní kliniky, Lékařské fakulty v Plzni a položil uchazeči čtyři dotazy.

Dále vystoupil oponent doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. z I. interní kardioangiologické kliniky Masarykovy Univerzity a z I. interní kliniky – kardiologické, Univerzity Palackého Olomouc a položil 2 dotazy. Jako poslední z oponentů vystoupil doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. z Interní kardiologické kliniky, Masarykovy Univerzity, Brno a uchazeči položil dotaz.

V následující diskusi vystoupili prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Přednosta mateřského pracoviště prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. o uchazeči uvedl, že je schopný klinický lékař, který je oblíbený u pacientů, věnuje se intenzivní medicíně požádal o jeho podporu.

Hodnotitel prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. – ocenil vlastní přístup uchazeče, klinické zkušenosti zohledněné v přednášce, pozitivní vyznění, dodržel stanovený čas pro prezentaci, žádné zásadní připomínky k vystoupení uchazeče MUDr. Rosy nemá a doporučuje udělení titul docent.

Usnesení IV/5: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 45 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, 2 záporný hlas, 2 hlas neplatný, 1 člen se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Jána Rosy, Ph.D., z III. interní kliniky pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrhy na jmenování docentkou MUDr. Lucie Muchové, Ph.D. a jmenování docenty MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D., MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D. a MUDr. Jána Rosy, Ph.D. byla projednána na uzavřeném jednání vědecké rady.


 

V. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy na jmenování habilitačních komisí a komisí pro řízení ke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost.

Habilitační řízení:

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: neurologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, Ph.D.

Neurologická klinika, LF UPJŠ a UNLP Košice

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV

Usnesení V/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Uhra, Ph.D.


MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Pracoviště: I. interní klinika, klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

BIOCEV

Členové: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I. interní klinika, klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Klinika hematoonkologie FNO a LF OU

prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Usnesení V/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Anny Jonášové, Ph.D.


Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Pracoviště: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: lékařská psychologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Psychologický ústav FF MU

doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Psychologický ústav FF MU

Psychiatrická nemocnice Brno

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Usnesení V/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D.

VI. Návrh na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: gynekologie a porodnictví

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Nemocnice Jihlava

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika FN Nitra

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc

Usnesení VI/9:Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Daniely Fischerové, Ph.D.


doc. MUDr. Ondřej Lebeda, Ph.D.

Pracoviště: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK

RadioMedic, s.r.o.

Obor: nukleární medicína

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

Členové: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Prof. Dr. Jörg Steinbach i. R.

Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Usnesení VI/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Ondřeje Lebedy, Ph.D.


doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika FN Hradec Králové a LF HK

Obor: gynekologie a porodnictví

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.

Porodnicko - gynekologická klinika, LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Ústav lékařské genetiky, LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Nemocnice Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava

Usnesení VI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.


VII. Návrh nového doktorského studijního programu Nutriční a metabolické vědy

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala členy vědecké rady o záměru 1. lékařské fakulty akreditovat nový doktorský studijní program Nutriční a metabolické vědy. Současně informovala přítomné členy vědecké rady o kladném stanovisku Kolegia děkana 1. LF UK k tomuto návrhu.

Nový doktorský studijní program představil vědecké radě prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Usnesení VII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem podat žádost o akreditaci doktorského studijního programu Nutriční a metabolické vědy.


 

VIII. Návrh na změny garantů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo DrSc. informoval přítomné o návrhu prof. MUDr. Michala Miovského, Ph.D., jmenovat novým garantem bakalářského studijního programu Ergoterapie MUDr. Yvonu Angerovou, Ph.D.

Usnesení VIII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním MUDr. Yvony Angerové, Ph.D. novým garantem bakalářského studijního programu obor Ergoterapie.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo DrSc. informoval přítomné o návrhu MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., jmenovat novým garantem navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D.

Usnesení VIII/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. novým garantem navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie.


 

IX. Návrh na jmenování předsedů a členů zkušebních komisí pro státní rigorózní a státní závěrečné zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování předsedů a členů zkušebních komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika
Jméno
Předmět

Pneumologická klinika

1. LF UK a TN

Člen

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. MUDr. Jan Anton

MUDr. Lucie Heribanová

MUDr. Ivana Hricíková

MUDr. Luděk Stehlík

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

MUDr. Pavla Žáčková

Všeobecné lékařství,

Interna

Klinika nefrologie 1. LF

a VFN

Předseda

doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Člen

MUDr. Tomáš Indra, Ph.D.

MUDr. Marianna Wohlfartová, Ph.D.

Všeobecné lékařství,

Interna

I. Interní klinika – klinika hematologie1. LF UK a VFN

Předseda

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Člen

MUDr. Jan Molinský, Ph.D.

MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.

MUDr. Eva Konířová

MUDr. František Sedlák

Všeobecné lékařství,

Interna

Klinika Adiktologie 1. LF UK a VFN

Člen

Mgr. Anna Vondrová

Mgr. Lada Broklová

Bakalářský a navazující magisterský obor Adiktologie

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Člen

MDDr. Aikaterini Mourati

MUDr. Daniel Svoboda

Zubní lékařství

Klinické zubní lékařství ortopedické


 

Usnesení IX/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.

X. Donatio Universitatis Carolinae

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. předložil vědecké radě k projednání návrh nominovat prof. MUDr. Karla Smetanu, DrSc. na udělení výzkumné podpory UK – Donatio Universitatis Carolinae.

Usnesení X/16: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s návrhem nominace prof. MUDr. Karla Smetany, DrSc. na udělení výzkumné podpory UK – Donatio Universitatis Carolinae.

XI. Různé

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o návrhu předsedy oborové rady doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka odvolat na vlastní žádost z funkce členy oborové rady prof. MUDr. Miloše Langmeiera, DrSc. (Fyziologický ústav 1. LF UK), doc. MUDr. Danu Marešovou, CSc. (Fyziologický ústav 1. LF UK), prof. MUDr. Emanuela Nečase, DrSc. (Ústav patologické fyziologie 1. LF UK), prof. MUDr. RNDr. Luboslava Stárka, DrSc. (Endokrinologický ústav) a prof. MUDr. Martina Vízka, CSc. (Ústav patologické fyziologie 2. LF UK). Předseda oborové navrhl jmenovat nové členy oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka prof. MUDr. Marii Kunešovou, CSc. (Endokrinologický ústav a 1. LF), doc. MUDr. Hanu Maxovou, PhD. (2. LF, Ústav patologické fyziologie) a doc. MUDr. Martina Vokurku, CSc. (1. LF UK, Ústav patologické fyziologie). Oborové radě fyziologie a patofyziologie bylo doporučeno rozšířit své řady tak, aby se upravil poměr jejích fakultních a mimofakultních členů, proto navrhuje jmenovat tyto mimofakultní členy prof. RNDr. Cmara Šerého, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU, Ústav biochemie - vedoucí Laboratoře neurobiologie a molekulární psychiatrie), prof. MUDr. Zuzanu Červinkovou, CSc. (LF Hradec Králové, ústav fyziologie), doc. MUDr. Milana Štengla, Ph.D. (LF Plzeň, Ústav fyziologie), doc. PharmDr. Alenu Sumovou, DSc. (Fyziologický ústav AV ČR).

Usnesení XI/17: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala na vědomí rozhodnutí prof. MUDr.Miloše Langmeiera, DrSc. (Fyziologický ústav 1. LF UK), doc. MUDr. Danu Marešovou, CSc. (Fyziologický ústav 1. LF UK), prof. MUDr. Emanuela Nečase, DrSc. (Ústav patologické fyziologie 1. LF UK), prof. MUDr. RNDr. Luboslava Stárka, DrSc. (Endokrinologický ústav) a prof. MUDr. Martina Vízka, CSc. (Ústav patologické fyziologie 2. LF UK) odstoupit na vlastní žádost z funkce člena oborové doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka. VR 1. LF UK souhlasí se jmenováním nových členů oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka prof. MUDr. Marie Kunešové, CSc. (Endokrinologický ústav a 1. LF), doc. MUDr. Hany Maxové, PhD. (2. LF, Ústav patologické fyziologie) a doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc. (1. LF UK, Ústav patologické fyziologie). Vědecká rada souhlasí se jmenováním mimofakultních členů oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka prof. RNDr. Cmara Šerého, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU, Ústav biochemie - vedoucí Laboratoře neurobiologie a molekulární psychiatrie), prof. MUDr. Zuzany Červinkové, CSc. (LF Hradec Králové, ústav fyziologie), doc. MUDr. Milana Štengla, Ph.D. (LFPlzeň, Ústav fyziologie), doc. PharmDr. Alenu Sumovou, DSc. (Fyziologický ústav AV ČR).

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 2. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům
a hostům za účast a výdrž a zasedání vědecké rady v 18:05 hod. ukončil.


V Praze dne 29. 1. 2019

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan fakulty


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Hodnocení: spravovat