1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 28. 5. 2019

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 28. 5. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.,

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty,

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.,

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., doc. MUDr. Petr Rohoň, Ph.D.

prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Alois Martan, DrSc,

prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc., prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc,

prof. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., který uvítal všechny přítomné a hosty.

Docent Klener informoval přítomné o odvolání doc. MUDr. Marka Šetiny, Ph.D. a MUDr. Jána Dudry, Ph.D. z Vědecké rady 1. LF UK.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 30. 4. 2019 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Zdeněk Halata – profesor Anatomického ústavu 1. LF. Lékařskou fakultu MU v Brně absolvoval v roce 1962. Docentem pro obor anatomie byl jmenován v roce 1973. V roce 1978 byl jmenován profesorem pro obor anatomie. V letech 1980 – 2004 působil jako vedoucí ústavu funkční morfologie. Pan profesor převzal medaili.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., a doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Anny Jonášové, Ph.D. z I. interní kliniky, kliniky hematologie
1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. uvítal přítomné členy komise a oponenty a požádal předsedu habilitační komise prof. MUDr. Tomáše Stopku, Ph.D. z Biocevu, aby představil petentku a seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise, s osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise. Habilitační komise pracovala ve složení prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. z I. interní kliniky, klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. z Kliniky hematoonkologie FNO a LF OSU, prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno.

Přednáška uchazečky měla název „Myelodysplastický syndrom (MDS), současné znalosti a naše příspěvky k výzkumu v patogenezi a terapii MDS“. Docent Klener poděkoval uchazečce za přednášku, a vyzval oponenty k přečtení oponentských posudků. Své oponentské posudky přednesli přítomní oponenti doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU, který jednoznačně doporučil habilitační práci k přijetí a uchazečce položil dotaz. Dále se závěry oponentského posudku seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Petr Rohoň, Ph.D. z Ústavu lékařské genetiky, FN Olomouc a uchazečce položil tři dotazy. Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. interní hematologické kliniky FN HK, uchazečce položil nepřipravený dotaz.

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze položili prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., který uchazečce poděkoval za výjimečnou přednášku, prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., který uvedl, že přednášky byla vynikající, doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., znovu prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. a RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

Hodnotitelka RNDr. Šárka Němečková, DrSc., uvedla, že přednáška byla excelentní, obsahově byla členěna do dvou částí, v první části se soustředila na myelodysplastický syndrom, jeho patofyziologické mechanismy a možnostmi léčby. Tato část prezentace byla velmi názorná, pedagogicky velmi kvalitní, druhá část přednášky se zabývala vlastními výsledky vědecké činnosti pracovní skupiny, kterou petentka odborně vede. Přednáška byla proslovena srozumitelně a jasně. Habilitační přednáška MUDr. A. Jonášové, Ph.D. doložila jednoznačně pedagogické a vědecké schopnosti petentky, a proto doporučuje udělení titulu docent.

Profesor Trněný, přednosta I. Interní kliniky uvedl, že navázala na výzkumy profesorky Neuwirtové a je v častém kontaktu se zahraničními výzkumníky. Za nejdůležitější považuje zaujatost problematikou, její hluboké znalosti a schopnost dívat se na věci nově. Velká zarputilost v péči o pacienty pozitivně ovlivňuje mladé kolegy. Vědecké radě doporučuje přijetí přednášky.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, žádný záporný hlas, 2 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Anny Jonášové, Ph.D., z I. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pro obor vnitřní nemoci, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorkou doc. MUDr. Daniely Fischerové, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor gynekologie a porodnictví.

Proděkan docent Klener uvedl, že následuje projednávání jmenovacího řízení doc. MUDr. Daniely Fischerové, Ph.D. a vyzval předsedu komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Davida Cibulu, CSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, aby představil komisi a seznámil členy vědecké rady s průběhem řízení. Pan profesor uvedl, že komise pracovala ve složení prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. z Nemocnice Jihlava, prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky, FN Nitra a prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky FN Olomouc. Shrnul průběh získávání vzdělání a pracovní zkušenosti, publikační činnost a vědeckou práci, výzkum a mezinárodní vědeckou aktivitu uchazečky. Komise jednoznačně doporučuje jmenovat docentku Fischerovou profesorkou. Přednáška uchazečky měla název „Implementace ultrazvuku do managementu zhoubných nádorů v onkogynekologii“

Ve všeobecné rozpravě dotazy položili prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., který poděkoval na nádhernou přednášku a položil doc Fischerové dotazy, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. Uchazečka všechny dotazy položené v diskuzi zodpověděla.

Profesor Martan, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze uvedl, že docentka je na klinice přetížená léčebně preventivní činností, je velmi skromná a vstřícná.

Hodnotitel profesor Dundr uvedl, že časový limit byl dodržen, přednáška krásná, perfektně dokumentovaná, a přednášku doporučil k přijetí.

Závěrem vystoupil prof. Cibula, který zdůraznil systematičnost vědecké a odborné činnosti doc. Fischerové, její enormní pracovitost, schopnost mezinárodně spolupracovat. Paní doc. D. Fischerová se ve své odborné a vědecké činnosti věnovala neprozkoumané oblasti onko-gyneokologie a výrazně se zasloužila o posun vědění v této oblasti v mezinárodním kontextu.

Usnesení V/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorkou doc. MUDr. Daniely Fischerové, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor gynekologie a porodnictví, rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování profesorem doc. Ing. Ondřeje Lebedy, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a RadioMedic, s.r.o. pro obor nukleární medicína.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. uvítal přítomné členy jmenovací komise a z jednání omluvil, z důvodu pracovního pobytu v zahraničí, předsedu komise prof. MUDr. Petra Vlčka, CSc., MHA. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise, která pracovala ve složení prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA z Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, Prof. Dr. Jörg Steinbach i. R. z Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, seznámil vědeckou radu člen komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. z Ústavu nukleární medicíny, 1. LF UK a VFN v Praze. Komise dospěla k závěru, že uchazeč splňuje všechny požadavky kladené na uchazeče (pedagogické, publikační i mezinárodní zkušenosti). Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Teranostický koncept a nové radionuklidy v nukleární medicíně“.

V následující diskusi doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. odpověděl na dotazy prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. a prof. MUDr. Jana Daneše, CSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. František Perlík, DrSc., uvedl, že vědecká rada vyslechla přednášku, ve které se uchazeč v úvodní části zabýval teranoskopickým konceptem využití radionuklidů, jak v diagnostice, tak v terapeutickém procesu. Přednášející ukázal na historickém příkladu principy a využití této metody u nádoru štítné žlázy, poté přešel k novějším aplikacím tohoto konceptu u neuroendokrinních nádorů a dále ukázal problematiku nejnovější výzkumné oblasti, optimalizaci léčby u neoperabilních nádorů prostaty.Přednášky byla dle názoru hodnotitele velmi názorná, včetně obrazové dokumentace, dobře ukázala přirozený vývoj radionuklidu a jejich použití v nukleární medicíně. Doporučil členům VR kladné hlasování.

Přednosta prof. Šámal o uchazeči uvedl, že medici v rámci výuky velmi oceňují, že jim předmět radiofarmaka přednáší jeden z mála lidí, kteří se vývojem radiofarmak zabývají. Co se týká budoucnosti, je teranostika, které se docent Lebeda věnuje, jedním nosných směrů ve vývoji nukleární medicíny. Pokud na 1. LF tento směr zachytíme, udržíme krok s ostatními pracovišti zabývajícími se výzkumem a vývojem radiofarmak.

Usnesení V/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 39 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 2 hlasy neplatné, žádný z členů vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. Ing. Ondřeje Lebedy, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Ústav nukleární medicíny 1. LF UK, RadioMedic, s.r.o. pro obor nukleární medicína, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.

VI. Návrhy žádosti o akreditace DSP Experimentální chirurgie a Nutriční a metabolické vědy

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila přítomné členy vědecké rady s návrhy akreditací doktorských studijních programů Experimentální chirurgie a Nutriční a metabolické vědy a návrhy garantů uvedených studijních programů.

Usnesení VI/5: Z 58 členů vědecké rady hlasovalo z 35 přítomných členů vědecké rady 35 členů pro, žádný člen vědecké rady nebyl proti, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložené návrhy žádosti o akreditaci doktorských studijních programů Experimentální chirurgie a Nutriční a metabolické vědy a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

VII. Návrh na jmenování komise pro řízení ke jmenování profesorem

Jmenovací řízení:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Pracoviště: Urologická klinika FN Ostrava a LF OU

Obor: urologie

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Členové: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Ján Švihra, Ph.D.

Urologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a FN Martin

prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

Urologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D. pro obor urologie.

VIII. Různé

Profesor Daneš upozornil na časté absence některých členů vědecké rady, které považuje za problematické, v jeho názoru ho podpořil profesor Tesař. Prof. Zeman se domnívá, že situaci by mohlo vyřešit snížení počtů členů vědecké rady.

Docent Klener další problém vidí v pozdních příchodech členů vědecké rady, kteří potvrdili účast.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 25. 6. 2019 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 16:23 hod. ukončil.


V Praze dne 28. 5. 2019


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty


 


 

 

Hodnocení: spravovat