1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 28. 1. 2020

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 28. 1. 2020 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.,

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., 

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Hosté:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.,

prof. MUDr. Ján Švihra, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Valanský, Ph.D.,

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., doc. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.,

prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc., doc. Ing. Marie Balíková, CSc.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 11. 2020 bez připomínek.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., informoval přítomné o úmrtí doc. MUDr. Václava Jiráska, CSc., pedagoga, vědce a lékaře IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN a doc. MUDr. Otakara Kleina, CSc., pedagoga, vědce a lékaře Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN. Přítomní členové vědecké rady a hosté uctili jejich památku minutou ticha.

III. Jubilea

doc. MUDr. Marie Balíková, CSc. – docentka Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN. V roce 1968 absolvovala Fakultu anorganické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Roku 1974 získala vědeckou hodnost kandidáta technických věd. Docentkou pro obor toxikologie byla jmenována v roce 1998. Děkan fakulty předal při této příležitosti paní docentce obraz.

V úvodu zasedání informoval děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., že v souvislosti se zvolením do Akademického senátu 1. LF UK na členství ve vědecké radě rezignovali prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Doc. Klener oznámil, že za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Jako hodnotitelé byli osloveni doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jana Krhuta, PhD. a prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D.

IV. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Krhuta, PhD., z Urologické kliniky FN Ostrava a LF OU pro obor urologie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Jana Krhuta, PhD.
S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Hyperaktivní močový měchýř“.
Doc. MUDr. Jan Krhut, PhD., v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc., prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., a doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.
Hodnotitel přednášky doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., uvedl, že přednáška doc. Krhuta byla mimořádně pěkná, přednáška členy vědecké rady velmi zaujala. Složitou problematiku prezentoval velice jasně, stručně a přehledně. Ukázal perspektivu, kam bude dosavadní výzkum směřovat a že vývoj bude souviset s mnoha obory. Čas přednášky byl dodržen a uchazeč fundovaně zodpověděl všechny položené dotazy. Vědecké radě doporučil přednášku podpořit.
Na závěr vystoupili prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Usnesení IV/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování
ze 47 přítomných členů vědecké rady 45 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Krhuta, PhD., z Urologické kliniky FN Ostrava a LF OU pro obor urologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D., z IKEM - Kliniky hepatogastroenterologie - a Fyziologického ústavu 1. LF UK pro obor vnitřní nemoci.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. Martínka.
S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Miroslav Zavoral, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Endoskopická chirurgie - dramaticky se rozvíjející obor“.
V následující diskusi dotazy položili prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., který měl dva dotazy, doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a doc. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., uvedl, že již úvodní prezentace prof. Zavorala naznačila, že doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., je výjimečnou osobností a vynikající přednáška to potvrdila; byla prezentována s pointou, s přesahem do budoucna a vzhledem k atmosféře v zasedací místnosti ji s jistotou může doporučit ke kladnému hlasování. Závěrem svého hodnocení prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., uvedl, že si váží vědecké i klinické spolupráce s doc. Martínkem, která je vždy motivující.
Na závěr vystoupil prof. Zavoral.

Usnesení IV/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování
ze 47 přítomných členů vědecké rady 46 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D., z IKEM - Kliniky hepatogastroenterologie a Fyziologického ústavu 1. LF UK pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.


Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.


V. Sebehodnotící zpráva v rámci vnitřního hodnocení UK

Proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., seznámil členy vědecké rady s obsahem Sebehodnotící zprávy v rámci vnitřního hodnocení UK.

Usnesení V/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala na vědomí obsah předložené Sebehodnotící zprávy v rámci vnitřního hodnocení UK.

VI. Sebeevaluační zpráva v rámci hodnocení metodiky M17+, moduly M3, M4 a M5.

Proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., seznámil členy vědecké rady se strukturou a obsahem Sebeevaluační zprávy v rámci hodnocení metodiky M17+, moduly M3, M4 a M5.

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala na vědomí obsah předložené Sebeevaluační zprávy v rámci hodnocení metodiky M17+, moduly M3, M4 a M5.

VII. Návrh na udělení hodnosti doktor honoris causa Prof. Dr. med. Hansi-Georgu Kräusslichovi

S předkládaným návrhem udělit čestnou hodnost doktora honoris causa Prof. Dr. med. Hansi-Georgu Kräusslichovi seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Profesor Hans-Georg Kräusslich je jedním z nejvýznamnějších evropských virologů. Podílel se na klíčovém objevu regulačního mechanismu zahájení translace u pikornavirů – tato jeho raná práce má přes tisíc citací a vedla k objevu klíčového molekulárně biologického mechanismu, za který byla později udělena Nobelova cena.
Valnou část své vědecké kariéry se prof. Kräusslich zabýval procesem zrání viru, kterým se z neinfekčního shluku proteinů stává plně funkční, zralá, infekční a potenciálně smrtelná virová částice. Prostudoval tento proces nejprve u pikornavirů (skupina virů způsobujících mimo jiné dětskou obrnu), ale velmi brzo si uvědomil, že u jiné skuliny virů, retrovirů, bude jeho pochopení znamenat klíč k objevu nové třídy protivirových látek, které mohou zachránit miliony lidských životů. Je velmi nezvyklé, že jeho první prací v tomto oboru bylo autoritativní review, publikované v prestižním Annula Reviews of Biochemistry, které svým způsobem udalo směr výzkumu v celém oboru na desetiletí dopředu.
Později Prof. Hans-Georg Kräusslich působil na ústavu aplikované nádorové virologie v rámci Německého ústavu pro výzkum rakoviny v Heidelbergu, vedeného Haraldem zur Hausenem, pozdějším nositelem Nobelovy ceny. Vybudoval vlastní skupinu, která se začala zabývat nejrůznějšími aspekty životního cyklu retrovitrů, zejména viru HIV, původce AIDS. Později se stal profesorem na Heinrich Pette Institutu při universitě v Hamburku.
V současnosti je děkanem lékařské fakulty a vedoucím oddělení klinické virologie na universitě v Heidelbergu. Hlavním výsledkem jeho rozsáhlé vědecké činnosti je objasnění funkce virové proteasy v regulaci zrání viru HIV, strukturní charakterizace jednotlivých virových proteinů a jejich buněčných partnerů a ligandů v životním cyklu viru HIV; objasnění mechanismu vývoje virové resistence při léčbě HIV virostatiky; významný podíl na vývoji buněčného systému umožňující replikaci viru lidské hepatitidy typu C.
V bibliografické databázi Web of Science figuruje pod jeho jménem 249 článků; tyto práce byly citovány více než 17 000 krát, jeho H-index je 69.

Usnesení VII/6:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

55

Počet přítomných členů VR fakulty

41

Počet kladných hlasů

41

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VIII. Návrh akreditace nového bakalářského studijního programu Fyzioterapie a návrh garanta SP Fyzioterapie

Prim. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, představila návrh žádosti o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Fyzioterapie a seznámila členy vědecké rady s návrhem garanta MUDr. Bc. Petry Sládkové, Ph.D., z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje návrh garanta a předloženou žádost o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Fyzioterapie a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

IX. Návrh na jmenování předsedy a členů zkušebních komisí pro státní rigorózní a státní závěrečné zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí a předsedou komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika
Jméno
Předmět

I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Předseda

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Všeobecné lékařství

Interna

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

Člen

MUDr. Markéta Černovská

Všeobecné lékařství

Interna

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK

Člen

Mgr. Jana Jelínková

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Mgr. Hana Michalcová

Bc. Olga Nováková, M. Sc.

Mgr. Ivana Pianelli Jahodová

Ing. Kristýna Plevová

Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová

Mgr. Anna Rejtarová

Ing. Adéla Slámová

Mgr. Jitka Sýkorová

Bakalářské obory Fyzioterapie a Ergoterapie

Navazující magisterský obor Ergoterapie Usnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí a předsedy pro SRZk a SZZk dle předloženého materiálu.

X. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení

S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

  • MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

Pracoviště: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

Obor: otorinolaryngologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

Členové: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Klinika dětské otorhinolaryngologie LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP v Olomouci

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Zdeňka Čady, Ph.D.

  • MUDr. Filip Burget, Ph.D.

Pracoviště: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: chirurgie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Ortopedická klinika, 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Členové: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Traumatologické centrum FN Ostrava

prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.

Lekárská fakulta UPJŠ v Košicích

prof. MUDr. Zdeněk Klézl CSc.

Royal Derby Hospital, Velká Británie

prof. MUDr. Kobi Peleg, Ph.D., MPH

Tel Aviv University, Izrael

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D.

  • Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.

Pracoviště: Revmatologický ústav

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: lékařská biologie a genetika

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

BIOCEV, KDDL 1. LF UK

Členové: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK

prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

Laboratoř metabolomiky, LF UP Olomouc

doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN v Brně

doc. MUDr. Tomáš Dallos, Ph.D.

Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení Ing. et Mgr. Blanky Stibůrkové, Ph.D.

  • MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Pracoviště: Ústav radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Obor: onkologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Členové: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.

Klinika onkologická FN Ostrava

doc. Ing. Pavol Matula, CSc.

Východoslovenský onkologický ústav a.s.

Usnesení X/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Jiřího Kubeše, Ph.D.

XI. Návrh na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

  • doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Pracoviště: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Obor: patologická fyziologie

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Ústav patologické fyziologie LF MU

prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

Ústav patologické fyziologie LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.

Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU

prof. MUDr. Renata Péčová, Ph.D.

Ústav patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Usnesení XI/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc.

  • doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Pracoviště: II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: vnitřní nemoci

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

Národný ústav srdcových a cievnych chorob, Bratislava

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Interní kardioangiologická klinika FN U Sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Interní klinika-kardiologická FN Olomouc

Usnesení XI/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Jansy, Ph.D.

XII. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 25. 2. 2020 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 15:55 zasedání ukončil.


V Praze dne 28. 1. 2020

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
       oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
 děkan fakulty


 

 

Hodnocení: spravovat