1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 26. 3. 2019


Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 26. 3. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3


Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty,

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.,

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.,

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.,

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., prof. MUDr. David Cibula, CSc.

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.


I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 26. 2. 2019 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. – docent Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, IKEM. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1984, v roce 1992 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 2001. V roce 2008 byl jmenován docentem pro obor klinická biochemie. Profesorem Univerzity Karlovy byl jmenován v roce 2015. Profesor Jirsa při této příležitosti obdržel pamětní list.

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. – profesor Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN. Lékařskou fakultu UK v Praze absolvoval v roce 1953. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1960. Docentem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce 1969. V roce 1979 mu byla udělena vědecká hodnost - doktor lékařských věd. Profesorem byl jmenován v roce 1983. Profesor Frič převzal obraz.

Doc. Klener oznámil, že za skrutátory byli určeni doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. a prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.,

Jako hodnotitelé byli osloveni doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. pro habilitační řízení Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. pro jmenovací řízení doc. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. pro jmenovací řízení doc. MUDr. Martina Prázného, CSc. Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D., z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT pro obor lékařská biologie a genetika.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. a uvítal přítomné členy komise

S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise, která pracovala ve složení prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT, prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. z Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, prof. RNDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. ze Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Přednáška uchazečky měla název „Molekulární genetika v diagnostice a výzkumu chronické myeloidní leukémie“.

S obsahem a závěrem oponentského posudku nepřítomné oponentky prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D. ze Středoevropského technologického institutu MU, seznámil členy vědecké rady prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. a přečetl dotazy uvedené v posudku, které petentka zodpověděla.

Své oponentské posudky přednesli přítomni oponenti prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. ze Středoevropského technologického institut MU, uchazečce položil 3 dotazy. Další z oponentů doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol shrnul závěry svého oponentského posudku a uchazečce na místě položil 2 dotazy.

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze položil doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Sergeje Zacharov, Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc..

Hodnotitel doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. shrnul obsah přednášky, přednáška měla teoretickou a prognostickou část, byla velmi srozumitelná, výzkum měl jasné závěry, byla o něco delší, tj. měla 17 minut, nicméně byla výborně prezentovaná a vědecké radě ji doporučil k přijetí.

Následovalo vystoupení náměstka pro vědu a výzkum mateřského pracoviště pana profesora Dyra, který omluvil nepřítomné přednosty prof. Cetkovského a prof. Trněného uvedl, že Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D. je výjimečnou zaměstnankyní, dobře se s ní spolupracuje.

Usnesení IV/2: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný záporný hlas, žádný hlas neplatný, 1 se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D., z Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT pro obor lékařská biologie a genetika, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D. z Porodnicko-gynekologické kliniky FN Hradec Králové a LF HK pro obor gynekologie a porodnictví.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením jmenovací komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise,

která pracovala ve složení, prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. z Porodnicko - gynekologické kliniky LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. z Ústavu lékařské genetiky LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc, prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. z Nemocnice Jihlava a Vysoké školy polytechnické Jihlava, seznámil členy vědecké rady předseda komise jmenovacího řízení prof. MUDr. David Cibula, CSc. z Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Předčasný odtok plodové vody a intraamniální komplikace“.

Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. David Cibuly, CSc., prof. MUDr. Karka Pavelky, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainera, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.,

Hodnotitel prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., uvedl, že přednesena přednáška byla na vysoké odborné úrovni, uchazeč přesně dodržel stanovený čas, téma bylo prezentováno velmi srozumitelně a přednáška byla přínosná. Jeho publikační činnosti je obdivuhodná, jeho osobnosti si všímají i v zahraničí a není divu, přednášku doporučil přijmout.

Přednosta prof. Špaček o uchazeči uvedl, že se znají 12 let, docent Kacerovský je vynikající lékař, velmi empatický k nemocným, vyhledávaný a oblíbený učitel, skvělý kolega. Dle jeho názoru, akademický titul profesor, doc. Kacerovskému jednoznačně náleží.

Usnesení V/3: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 41 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný hlas neplatný, 1 se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D. z Porodnicko-gynekologické kliniky FN Hradec Králové a LF HK pro obor gynekologie a porodnictví, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph.D. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN pro obor vnitřní lékařství.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením jmenovací komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise,

která pracovala ve složení prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. z Centra diabetologie IKEM, prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. z Ústavu patologické fyziologie LF MU a doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. ze III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc, seznámil členy vědecké rady předseda komise jmenovacího řízení prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Glykemická variabilita: od možného podílu na cévních komplikacích až k nejmodernější léčbě diabetu“.

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy

prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc. a prof. ing. Rudolfa Poledneho, CSc. a prof. MUDr. Jarmily Heissigerové, Ph.D., prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc

Hodnotitel prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. uvedl, že po formální stránce trvala prezentace 15 minut, doprovodila ji bohatá obrazová dokumentace, byla přednesena kultivovanou češtinou, vyvážený podíl vědeckých výsledků a odborných informací, doporučuje vědecké radě ke kladnému hlasování.

Přednosta prof. Svačina o uchazeči uvedl, že petent má vysoký H index, je zodpovědný lékař, učitel a důstojný pokračovatel tradic diabetologie na III. interní klinice.

Usnesení V/4: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 42 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, 2 hlas neplatný, žádný se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph.D z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN pro obor vnitřní lékařství, rektorovi UK  k dalšímu řízení.

Po přestávce doc. Klener seznámil přítomné s výsledky habilitačního řízení Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. a jmenovacího řízení doc. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D. a doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph.D.

Jednání vědecké rady pokračovalo projednáním druhého návrhu na jmenování hostujícího profesora.

VI. Návrh na jmenování hostujícího profesora

S předkládaným návrhem jmenovat Prof. Marcelu Votrubu ze School of Optometry & Vision Sciences při Cardiffské univerzitě hostující profesorkou 1. LF UK, seznámila vědeckou radu doc. MUDr. Petra Lišková. MD, Ph.D. z KDDL.

Usnesení VI/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

60

Počet přítomných členů VR fakulty

33

Počet kladných hlasů

33

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VII. Akreditace a návrh garanta Mezinárodního magisterského studijní program adiktologie - Transdisciplinární přístup k prevenci, harm reduction, léčbě a zotavení

Prof. Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy představil návrh nového Mezinárodního magisterského studijní program adiktologie - Transdisciplinární přístup k prevenci, harm reduction, léčbě a zotavení.

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje žádost o udělení akreditace novému magisterskému studijnímu programu Mezinárodní magisterský studijní program adiktologie - Transdisciplinární přístup k prevenci, harm reduction, léčbě a zotavení a garanta studijního programu doc. Mgr. Romana Gabrhelíka, Ph.D. a ukládá děkanovi fakulty předložit tyto návrhy rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

  60

Počet přítomných členů VR fakulty

33

Počet kladných hlasů

32

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

1

Nehlasovalo

0

VIII. Návrh na jmenování garanta navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo DrSc. informoval přítomné o návrhu MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., jmenovat novým garantem navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D.

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D. novým garantem navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé.


IX. Návrh na jmenování členů zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování předsedů a členů zkušebních komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo DrSc.

Předkládající klinika


Předmět

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Adam Pudlač

Všeobecné lékařství,

Chirurgie

1. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

Předseda

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Všeobecné lékařství,

Interna

3. interní klinika

1. LF UK a VFN

Předseda

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

bakalářský obor

Nutriční terapeut

navazující magisterský obor Nutriční specialistaUsnesení IX/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.

X. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy na jmenování habilitační komise a komise pro řízení
ke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Habilitační řízení:

MUDr. Libor Janoušek, Ph.D.

Pracoviště: IKEM – Klinika transplantační chirurgie

   III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM

Obor: chirurgie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM

Členové: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FNM

prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

II. chirurgická klinika, FN Olomouc

prof. MUDr. Mihál Vladimír, CSc.

Dětská klinika, FN Olomouc

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Libora Janouška, Ph.D.

Jmenovací řízení:

doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.

Pracoviště: Ústav soudního lékařství LF v Hradci Králové

Obor: soudní lékařství

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

Členové: prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.

Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Ústav soudního lékařství MU a FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D.

Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz, Univerzitná nemocnica Martin

prof. MUDr. Oldřich Fryc

Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Genève, Suisse

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D.


doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF Hradec Králové

Obor: lékařská biofyzika

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

Členové: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.

Ústav biofyziky 2. LF UK

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Ústav biofyziky LF UP Olomouc

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Ústav biofyziky LF MUNI Brno

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Neurologická klinika FN u sv. Anny, MasarykovaUniverzita, Brno

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing.. Jana Kremláčka, Ph.D.


XI. Různé

k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 30. 4. 2019 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 16:45 hod. ukončil.


V Praze dne 26. 3. 2019


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan fakulty


 


 


 


 


 


 


 

 


 

Hodnocení: spravovat