1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 26. 2. 2019

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 26. 2. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty,

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., MUDr. Ján Dudra, Ph.D.,

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.,

prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc.,

prof. MUDr. Václav Smrčka, doc. PhDr. Luboš Kysučan, Ph.D.,

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.,

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.,

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan,CSc., doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.,

Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D., Pavla Alušíková Dostalíková

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 29. 1. 2019 bez připomínek.

III. Nekrolog a jubilea

Nekrolog

doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc. – 23. 1. 2019 zemřela emeritní přednostka III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní Nemocnice Na Bulovce. Profesní kariéru věnovala infekčním nemocem. V roce 1960 promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Plzni, prvním působištěm byla plzeňská fakultní nemocnice – nejprve urologické oddělení, pak Infekční klinika. Roku 1968 nastoupila do tehdejší fakultní Nemocnice Na Bulovce v Praze, roku 1977 se stala zaměstnancem Infekční kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK. V roce 1991 se stala přednostkou Infekční kliniky 1. lékařské fakulty UK. Klinika se během jejího vedení rozrostla o dvě laboratoře, které se věnovaly importovaným parazitózám a imunologii infekce HIV a sepse. Svůj odborný zájem soustředila zejména na malárii a larvální toxokarózu. Kliniku vedla až do roku 2004, kdy ji předala svému nástupci.

Jubilea

Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. – fakultu dětského lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1973. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 2001. Docentem pro obor psychiatrie byl jmenován v roce 2004, od roku 2007 vede Subkatedru dětské a dorostové psychiatrie IPVZ a zásadním způsobem se snaží ovlivnit vzdělávání v tomto nástavbovém oboru. V roce 2014 byl jmenován profesorem. Profesor Paclt převzal při této příležitosti pamětní list.

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. - studium na FVL UK v Praze dokončil v roce 1984. V letech 1985-1987 působil na oddělení anesteziologie a resuscitace FN Na Bulovce. Od roku 1987 se věnuje svému původně vybranému oboru – gynekologii a porodnictví. V roce 1994 obhájil na 1. LF UK kandidátskou práci, v roce 2006 byl jmenován docentem a v roce 2016 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. Pan děkan předal prof. Pařízkovi obraz.

Doc. Klener oznámil, že za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

Jako hodnotitelé byli osloveni doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. pro habilitační řízení PhDr. Tomáše Alušíka, Ph.D. a doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. pro jmenovací řízení doc. Ing. Tomáše Navrátila, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem PhDr. Tomáše Alušíka, Ph.D., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK pro obor dějiny lékařství.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise pro habilitační řízení PhDr. Tomáše Alušíka, Ph.D. a uvítal přítomné členy komise doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. z Odd. archeologie pravěku Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. a doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. z Katedry latinského jazyka FF OU a omluvil nepřítomné oponenty.

S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Přednáška uchazeče měla název „Dějiny lékařství a zdravotní stav populace v Řecku před rokem 500 př. Kr.“.

S obsahem a závěrem oponentských posudků seznámil přítomné doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., nejprve přečetl posudek prof. PhDr. Jaroslav Maliny, DrSc. Z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU, dále shrnul závěry oponentského posudku prof. PhDr. Petra Charváta, DrSc. z Archeologického ústavu. Doc Černý seznámil přítomné se strukturou oponentského posudku doc. RNDr. Ladislavy Horáčkové Ph.D., z Anatomického ústavu LF MU, shrnul závěry OP, přečetl všechny poznámky k textu habilitační práce PhDr. Alušíka, na které uchazeč bezprostředně reagoval. Poté doc. Černý přečetl 3 dotazy oponentky, které uchazeč postupně zodpověděl.

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze položil doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., doc. MUDr. et PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc, doc. MUDr. Sergeje Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., který uchazeči doporučil soustředit se na publikování svých vědeckých výstupů v časopisech s vyššími IF, jeho znalosti těmto možnostem odpovídají.

Dále se habilitačnímu přednášku komentoval prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dle jeho názoru by se uchazeč měl více soustředit na patologie oblasti hlavy, prof. Zeman se negativně vyjádřil ke stanovení průměrného věku ve sledovaném období, poslední dotaz položil prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Hodnotitel doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. uvedl, že uchazeč dodržel stanovený čas, uvedl, že VR musí vzít v potaz odlišnost oboru. Přednášku hodnotil jako dobře připravenou a členěnou, obsahovala uvedení do metodologie, byla srozumitelná. Ústní projev PhDr. Alušíka byl velmi pěkný a zvládl i náročnou diskuzi.

Následovalo vystoupení přednosty mateřského ústavu doc. Mgr. Karla Černého, Ph.D., který shrnul historii svého ústavu, připomněl jeho zakladatele prof. Strouhala a prof. Smrčku, vyzdvihl výjimečnost pracoviště v souvislosti se zaměřením výzkumu.

Zmínil své první setkání s PhDr. Alušíkem, popsal ho jako osobnost schopnou reagovat na aktuální situaci na pracovišti, pozitivní přístup k výuce za chybějící kolegy, zmínil doporučující dopisy ze zahraničí a vyzdvihl jedinečnost jeho spolupráce se zahraničími pracovišti.

Usnesení IV/2: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 33 členů kladný hlas, 7 záporný hlas, 2 hlas neplatný, 1 se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou PhDr. Tomáše Alušíka, Ph.D. z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, pro obor dějiny lékařství, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. Ing. Tomáše Navrátila, Ph.D. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením jmenovací komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise, která pracovala ve složení, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. z Ústavu analytickej chémie Slovenské technické univerzity, Bratislava, prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. z Katedry anal. chemie Univerzity Pardubice, prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc. z VŠCHT, seznámil členy vědecké rady předseda komise jmenovacího řízení prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK.

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Využití elektrochemie v klinické biochemii“.

Doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D..

Hodnotitel doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. uvedl, že prezentace měla jasnou strukturu, přesnost, bylo zmíněno využití přístrojové techniky, spojení vědeckých metod, současnost a budoucnost ve sledované oblasti výzkumu. V prezentaci bylo použito mnoho obrázků, vytknul pouze použití různě barevného písma.

Přednosta prof. Zima o uchazeči uvedl, že je oblíbený pedagog, ovládá předávání teoretických poznatků pro praxi, věnuje se výuce stomatologů, jeho práce je příkladem spolupráce mezi institucemi.

Usnesení V/3: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 43 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 4 hlas neplatný, 1 se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. Ing. Tomáše Navrátila, Ph.D. z Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pro obor lékařská chemie a biochemie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Návrh na jmenování hostujících profesorů

Prof. Sergio Bernardini, MD, PhD.

Na žádost prof. Zimy bylo před uzavřeným jednáním vědecké rady zařazeno projednání návrhu na jmenování prof. Sergio Bernardiniho, MD, Ph.D. hostujícím profesorem 1. LF UK, s předkládaným návrhem seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Usnesení VI/4:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

60

Počet přítomných členů VR fakulty

43

Počet kladných hlasů

43

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0


Po projednání návrhu na hostujícího profesora proběhlo uzavřené jednání vědecké rady k habilitačnímu a jmenovacímu řízení, proběhlo tajné hlasování o obou řízeních.

Po přestávce doc. Klener seznámil přítomné s výsledky habilitačního řízení PhDr. Tomáše Alušíka, Ph.D. a jmenovacího řízení doc. Ing. Tomáše Navrátila, Ph.D.

Jednání vědecké rady pokračovalo projednáním druhého návrhu na jmenování hostujícího profesora.

Prof. Jiří Dvořák, Dr. Med.

S předkládaným návrhem jmenovat prof. Jiřího Dvořáka, Dr. Med. hostujícím profesorem 1. LF UK seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Jiřího Chomiaka, CSc.. 

Prof. Jiří Dvořák je velmi aktivním vědeckým pracovníkem v oboru neurologie, především se zájmem o postižení páteře a traumatické postižení mozku, dále manuální medicíny a sportovní medicíny obecně. Publikoval 435 originálních článků, je autorem či spoluatorem 48 učebnic, z nichž nejdůležitější je celosvětově uznávaná učebnice Manuální medicíny, která byla přeložena do několika světových jazyků a opakovaně editována, dále je autorem mnoha souhrnných článků a kapitol v knihách. Přibližně polovina publikací je věnována sportovní medicíně. H-Index 88, Research gate score 48.17, citační ohlas 23293.

Usnesení VI/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

60

Počet přítomných členů VR fakulty

36

Počet kladných hlasů

36

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VII. Návrh na udělení hodnosti doktora honoris causa

Joel Leonard Sussman

S předkládaným návrhem udělit čestnou hodnost doktora honoris causa Joeli Leonardu Sussmanovi seznámil vědeckou radu z pověření navrhovatele prof. Martáska profesor Kmoch.

Profesor Sussman je jednou z nejvýznamnějších světových osobností současného biomedicínského výzkumu založeného na strukturální biologii. Jeho osobní podpora umožnila zapojení výzkumných týmů 1. lékařské fakulty UK do mezinárodní spolupráce v této oblasti a významným způsobem tak zvýšila kvalitu výzkumu na 1. lékařské fakultě a Univerzitě Karlově. Ve Web of Science činí u prof. Sussmana H index 81 a počet citací 25 227.

Usnesení VII/6:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

60

Počet přítomných členů VR fakulty

36

Počet kladných hlasů

36

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

Profesor Eric Lander

S předkládaným návrhem udělit čestnou hodnost doktora honoris causa prof. Ericu Landerovi, Ph.D., seznámil vědeckou radu prof. Kmoch.

Profesor Eric Lander je jednou z nejvýznamnějších světových osobností současného genomického a biomedicínského výzkumu. Jeho osobní podpora umožnila zapojení výzkumných týmů 1. lékařské fakulty do významných mezinárodních projektů a významným způsobem tak zvýšila kvalitu výzkumu na 1. lékařské Fakultě a Univerzitě Karlově. Ve Web of Science činí u prof. Landera H index 223 a počet citací 272 560.

Usnesení VII/7:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

60

Počet přítomných členů VR fakulty

36

Počet kladných hlasů

36

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0

VIII. Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Proděkan doc. Klener vědecké radě přednesl návrh kolegia děkana nominovat na udělení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin tým prof. MUDr. Oldřicha Elišky, DrSc. za publikaci: Lymfologie, Galén Praha, 2018, 25 kapitol, 714 stran.

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s nominací publikace Lymfologie na Cenu Bedřicha Hrozného.

IX. Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie

Prim. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, představila návrh nového kombinovaného magisterského studijního programu Ergoterapie.

Usnesení IX/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předloženou žádost o udělení akreditace magisterského studijního programu Ergoterapie v kombinované formě studia a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

X. Akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Proděkan doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy VR 1. LF UK s podklady pro akreditaci 4 oborů pro habilitační a jmenovací řízení, kterým končí udělená akreditace k 31. 1. 2020.

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s podáním žádosti o akreditace oborů Dermatovenerologie, Patofyziologie, Sexuologie a Stomatologie pro habilitační a jmenovací řízení a ukládá děkanovi fakulty předložit tyto návrhy rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

XI. Návrh na jmenování členů zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování předsedů a členů zkušebních komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu proděkan doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Předkládající klinika
Jméno
Předmět

Revmatologická klinika 1. LF UK

Člen

MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.

MUDr. Mária Filková, Ph.D.

MUDr. Olga Růžičková

MUDr. Radka Moravcová

MUDr. Jana Tomasová –Studýnková, Ph.D.

MUDr. Monika Gregová, Ph.D.

MUDr. Magdaléna Sokalská-Jurkiewicz Ph.D.

Všeobecné lékařství,

Interní lékařství

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Jan Haber, CSc.

Všeobecné lékařství,

Interní lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Předseda

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Člen

Mgr. Markéta Vojnarová

Bakalářský a navazující magisterský obor Ergoterapie

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Předseda

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Bakalářský obor Fyzioterapie
Usnesení XI/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.


XII. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy na jmenování habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost.

Habilitační řízení:

· MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

Pracoviště: IKEM – Klinika diabetologie

Obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Členové: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Centrum diabetologie IKEM

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF Masarykovy univerzity

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně

Usnesení XII/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením

habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Jana Kříže, Ph.D.


Jmenovací řízení:

· doc. MUDr. Tomáš Zelinka, Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

obor: vnitřní nemoci

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Členové: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN U Sv. Anny

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Usnesení XII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáš Zelinka, Ph.D.


XIII. Návrh na změny garantů DSP

Proděkanka prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila vědeckou radu se záměrem kolegia děkana jmenovat v souvislosti s akreditacemi doktorských studijních programů jmenovat nové garanty. Nově navrhovanými garanty jsou prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. pro doktorský studijní program Fyziologie a patofyziologie člověka, prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. pro doktorský studijní program Experimentální chirurgie a doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. pro doktorský studijní program Biologie a patologie buňky.

Usnesení XIII/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Otomara Kittnara, CSc. novým garantem doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka, prof. MUDr. Zdeňka Kršky, DrSc. novým garantem doktorského studijního programu Experimentální chirurgie a doc. MUDr. Tomáše Kučery, Ph.D. garantem studijního programu Biologie a patologie buňky.

XIV. Návrh na změny v oborové radě Biochemie a patobiochemie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie jmenovat prof. MUDr. Zuzanu Červinkovou, CSc. z Ústavu fyziologie LF UK v Hradci Králové a doc. Ing. Vojtěcha Spiwoka, Ph.D. z Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT v Praze novými členy oborové rady

Usnesení XIV/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Zuzany Červinkové, CSc. a doc. Ing. Vojtěcha Spiwoka, Ph.D. do funkce člena oborové rady doktorského studijního program Biochemie a patobiochemie.

XV. Návrh na změny v oborové radě Neurovědy

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy jmenovat nové členy oborové rady. Nově navrhovanými členy oborové rady jsou prof. MUDr. Pavel Krška, Ph.D., přednosta kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN; doc. MUDr. Lýdie Vargová, Ph.D., přednostka Ústavu neurověd 2. LF; doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. z neurologické kliniky 2. LF UK a FNM; prof. MUDr. Petr Marusič, PhD., přednosta neurologie 2. LF UK a FNM; prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D., z neurologické kliniky a dětské neurologické kliniky 2. LF UK a FNM; doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., D.Sc. z Fyziologického ústavu AV ČR; prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. z Fyziologického ústavu AV ČR; MUDr. Jiří Paleček, Ph.D. z Fyziologického ústavu AV ČR; doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR; RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Usnesení XV/16: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Pavla Kršky, Ph.D.; doc. MUDr. Lýdie Vargové, Ph.D.; doc. MUDr. Jana Laczó, Ph.D.; prof. MUDr. Petra Marusiče, Ph.D.; prof. MUDr. Pavla Seemana, Ph.D.; doc. PharmDr. Aleny Sumové, CSc., DSc.; prof. MUDr. Přemysla Jirušky, Ph.D.; MUDr. Jiřího Palečka, Ph.D.; doc. RNDr. Pavly Jendelové, Ph.D. a RNDr. Ondřeje Machoně, Ph.D. do funkce člena oborové rady doktorského studijního program Neurovědy.

XVI. Různé

· k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 3. 2019 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Proděkan pro vědeckou činnost fakulty doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 16:45 hod. ukončil.


V Praze dne 26. 2. 2019


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan fakulty


Hodnocení: spravovat