1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 26. 11. 2019

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 26. 11. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.,

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.,

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.,

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.,

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

Hosté:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., doc. MUDr. Běla Bendlová, CSc.

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, Ph.D.

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Zsigmond Tamas Kincses MD, PhD, habil., Associate Professor

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Dalibor Pacík, DrSc., doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.,

doc. MUDr. Marie Jirkovská, CSc.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 22. 10. 2019 bez připomínek.

III. Jubilea


Doc. Klener oznámil, že za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Jako hodnotitelé byli osloveni doc. MUDr. David Hoskovec, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Jana Kříže, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Uhra, Ph.D. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Viktora Soukupa, Ph.D.

IV. Habilitační řízení
Návrh na jmenování docentem MUDr. Jana Kříže, Ph.D. z Kliniky diabetologie IKEM a III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení a přítomné oponenty a předal slovo předsedovi komise pro habilitační řízení MUDr. Jana Kříže, Ph.D. Předseda komise profesor Škrha seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty. Shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že MUDr. Jan Kříž, Ph.D. splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor vnitřní nemoci. Přednáška uchazeče měla název „Nové postupy při transplantaci a zobrazení Langerhansových ostrůvků“. Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, nejprve závěry svých oponentských posudků a otázky uchazeči položila prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. z 2. LF UK a FN Motol, uchazeč zodpověděl všechny dotazy. Poté přednesla závěry svého oponentského posudku a tři dotazy položila doc. MUDr. Běla Bendlová, CSc. z Endokrinologického ústavu. Předseda habilitační komise pan profesor Škrha přečetl dva dotazy nepřítomné oponentky prof. MUDr. Kateřiny Kaňkové, Ph.D. z LF MU Brno a shrnul závěry jejího oponentského posudku.
Dotazy během diskuze položil prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., dva dotazy položil doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., opět prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Hodnotitel doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., shrnul obsah přednášky, konstatoval, že kandidát prokázal, že je vynikající experimentátor, prokázal pedagogické schopnosti, náročné experimenty dokázal převést do srozumitelné podoby a jednoduše objasnit jejich podstatu. Přednáška byla pěkně dokumentována, doporučuje přednáška přijmout. Na závěr vystoupila přednostka Kliniky diabetologie IKEM prof. Pelikánová.

Usnesení IV/2: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, žádný záporný hlas, žádný hlas neplatný, 1 člen se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem 
MUDr. Jana Kříže, Ph.D. z Kliniky diabetologie IKEM a III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Tomáše Uhra, Ph.D. z Neurologické kliniky a 1. LF UK a VFN v Praze pro obor neurologie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise a oponenty pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Uhra, Ph.D. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise seznámila členy vědecké rady předsedkyně komise pro habilitační řízení prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Klinické využití měření atrofie mozku u roztroušení sklerózy“. Doc. Klener přivítal oponenta Zsigmond Tamas Kincses MD, PhD, habil., Associate Professor, Departments of Neurology and Radiology z University of Szeged a poděkoval mu, že se osobně účastní zasedání vědecké rady. Prof. Kincses přečetl závěry svého oponentského posudku a položil uchazeči dotazy. Oponentský posudek dále přečetl doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. z Neurologické kliniky, RS centrum LF UK v Plzni a FN Plzeň a uchazeč opět odpověděl na dotazy oponenta. Oponentský posudek nepřítomné oponentky Prof. Dr. ir. Guy Nagels Vrije Universiteit Brussel přečetla předsedkyně komise pro habilitační řízení prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc.
V následující diskusi odpověděl MUDr. Tomáše Uhra, Ph.D. na dva dotazy prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. uvedl, že je ohromen publikační aktivitou uchazeče, považuje ho za perspektivního vědce. Přednáška byla logická, hezká, grafická úprava přednášky pěkná a názorná. Tempo přednášky bylo rychlé, obsahovala hodně informací, uchazeči by doporučil ubrat na množství uvedených informací, někteří se v prezentaci ztráceli, není ideální, aby toho přednáška řekla, že co nejvíce, ale aby si posluchači z ní odnesli co nejvíce. Nicméně, tato výtka nesnižuje kvalitu přednášky, bylo hodně grafů, které nebyly vždy pro posluchače srozumitelné. Celkově se jednalo o pěknou přednášku, splňovala všechna kritéria a jednoznačně doporučuje přijetí.
Vystoupil přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK profesor Růžička.

Usnesení IV/3: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 35 členů kladný hlas, 1 záporný hlas, 3 členové hlas neplatný, 2 členové se hlasování zdrželi. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem
MUDr. Tomáš Uhra, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor neurologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem
Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Viktora Soukupa, Ph.D., z Urologické kliniky1. LF UK a VFN v Praze pro obor urologie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Viktora Soukupa, Ph.D. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Stanovení prognózy a moderní endoskopická a neinvazivní detekce karcinomů močového měchýře“.
V následující diskusi odpověděl doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. na dotazy doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc. a prof. MUDr. Jana Daneše, CSc.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. uvedl, že přednáška byla přesná, uchazeč si vybral mimořádné téma. Pan docent s využitím přehledných černobílých diapozitivů postupně popsal všechny kroky svého výzkumu, výsledky nebyly takové, jaké očekávali, ale byly významné. V přednášce hodnotiteli chyběly odkazy na práce, ve kterých výsledky výzkumu publikovali. Druhá oblast, ve které se věnoval neinvazivní diagnostice, koresponduje se současnými pojetím personalizované onkologie – byla popsána velmi dobře. Přednáška splnila očekávání a doporučuje kladné hlasování. Závěrem vystoupil přednosta Urologické kliniky 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Usnesení V/4: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 2 hlas záporný, nikdo hlas neplatný, 2 členové se hlasování zdrželi. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem
doc. MUDr. Viktora Soukupa, Ph.D. z Urologické kliniky 1. LF UK obor urologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.

Jednání vědecké rady pokračovalo bez přestávky, projednáváním dalších bodů.

VI. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení
S předkládaným návrhem na jmenování komise pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Jana Ježková Ph.D.

Pracoviště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Obor: vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

IV. interní klinika LF HK a FN v Hradci Králové

Členové: prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Juraj Payer, Ph.D.

V. interní klinika LF UK a UN Bratislava

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.

III. interní klinika LF UP Olomouc a FN

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Dětská klinika FN Olomouc

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Jany Ježkové, Ph.D.

VII. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Neurovědy
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila přítomné členy vědecké rady s návrhem žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Neurovědy – pro společné uskutečňování na 1. LF, 2. LF, 3. LF ve spolupráci s příslušnými ústavy AV ČR, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Hlavní fakultou pro tento DSP bude 2. LF, navrhovaným garantem je doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Neurovědy a navrhovaného garanta doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. seznámil přítomné s výsledky habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.

VIII. Různé
Proděkan pro vědeckou činnost navrhl členům vědecké rady zrušit zasedání VR 1. LF UK původně plánované na 17. 12. 2019.

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se zrušením zasedání dne 17. 12. 2019.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 28. 1. 2020 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty p rof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 16:18 hod. ukončil.


V Praze dne 26. 11. 2019

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat