1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 25. 6. 2019

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 25. 6. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty,

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.,

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., MUDr. Jan Kopecký, DrSc.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.,

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Omluveni:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.,

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.,

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

prof. MUDr. Eva Češková, CSc., prim. MUDr. Eva Kadlecová, CSc.,

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., prim. MUDr. RNDr. Januš Sikora, CSc.,

doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., prof. MUDr. jiří Raboch, Drsc.

PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. et Ph.D., MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc., doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.,

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.,

doc. MUDr. Peter Urdzík, Ph.D., MPH, prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

prof. MUDr. Oldřich Fryc, doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.,

doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc., prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,

doc. MUDr. Jaroslav Slavíček, CSc., RNDr. Bohuslava Trnková

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 28. 5. 2019 bez připomínek.

III. Nekrolog a jubilea

Prof. MUDr. Emil Hledík, DrSc. – 25. 5. 2019 zemřel pedagog a vědec v oboru rentgenologie a radiologie.

RNDr. Bohuslava Trnková – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. V roce 1972 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1973 jí byl udělen titul RNDr. v oboru biochemie. V odborové organizaci na 1. LF UK působí od roku 1989, předsedkyní se stala v roce 2004. Paní doktorka převzala z rukou děkana pamětní list.

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. – přednosta Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF a ÚHKT. Lékařskou fakultu UK v Plzni absolvoval v roce 1984. Dizertační práci obhájil v roce 2003 a získal titul Ph.D. Docentem pro obor vnitřní nemoci byl jmenován v roce 2004. Profesorem pro obor onkologie byl jmenován v roce 2012. Profesor Cetkovský převzal při této příležitosti pamětní list.

Doc. MUDr. Jaroslav Slavíček, CSc. – z Fyziologického ústavu 1. LF UK. V roce 1962

absolvoval Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze. V roce 1990 získal hodnost kandidáta lékařských věd. Docentem pro obor lékařská fyziologie byl jmenován v roce 2006. Děkan fakulty předal panu profesorovi při příležitosti jeho významného životního jubilea obraz.

Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. – docent IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvoval v roce 1988. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1995. V roce 2001 byl jmenován docentem a v roce 2016 pro obor vnitřní nemoci Pan profesor převzal z rukou děkana obraz.

plk. doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc. – z Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1979, v roce 1989 získal na Fakultě dětského lékařství titul CSc. V roce 1999 byl jmenován docentem pro obor chirurgie. Pan docent převzal z rukou děkana pamětní list.

Doc. Klener oznámil, že za skrutátory byli určeni doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. a prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Jako hodnotitelé byli osloveni prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Martiny Zvěřové, Ph.D., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., pro habilitační řízení MUDr. Kamila Švabíka, Ph.D. a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., pro jmenovací řízení doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Martiny Zvěřové, Ph.D. z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN pro obor psychiatrie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy habilitační komise a oponenty pro habilitační řízení MUDr. Martiny Zvěřové, Ph.D. S osobností uchazečky, průběhem řízení a závěry habilitační komise, seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Evžen Růžička, Ph.D. Přednáška uchazečky měla název „Kortizol jako jeden z možných plazmatických biomarkerů Alzheimerovy nemoci“. Závěry svých oponentských posudků přednesli doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., prim. MUDr. Eva Kadlecová, CSc. a prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Všichni oponenti položili uchazečce dotazy. Uchazečka odpověděla na dotazy oponentů.

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze položili doc. MUDr. Martin Vokurka, Ph.D., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharov, Ph.D.

Hodnotitelka přednášky prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. se domnívá, že je její úkol je snadný, protože uchazečka v necelých čtrnácti minutách přednesla překrásnou přednášku, která byla rozložena do několika části. V úvodu se věnovala nejnovějším poznatkům o Alzheimerově nemoci, v druhé části se věnovala závěrům výzkumu na skupině pacientů a pak hlavnímu tématu, tj. zachycení kortizolu v preklinické fázi nemoci.

Přednáška byla dobře strukturována, obrazová dokumentace na vysoké úrovni didakticky vyvážená a přínosná, členům vědecké rady doporučuje kladné přijetí.

Závěrem vystoupil prof. Raboch, přednosty pracoviště uchazečky.

Usnesení IV/2: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 32 členů kladný hlas, 6 členů záporný hlas, 2 členové hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Martiny Zvěřové, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Kamila Švabíka, Ph.D. z Porodnicko-gynekologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor gynekologie a porodnictví.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy habilitační komise a oponenty pro habilitační řízení MUDr. Kamila Švabíka, Ph.D. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro habilitační řízení prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Dysfunkce pánevního dna a dolních močových cest u žen – implementace moderní diagnostiky a přístupů k individualizaci operační a konzervativní léčby“. Se závěry svého oponentského posudku seznámil vědeckou radu prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc. Předseda habilitační komise profesor Mašata přečetl posudky nepřítomných oponentů prof. MUDr. Martina Husera, Ph.D. a doc. MUDr. Vladimíra Kališe, Ph.D. Uchazeč zodpověděl dotazy oponentů. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc.Závěrem diskuze vystoupil přednosta pracoviště uchazeče profesor Martan.

Hodnotitel doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., že přednesena přednáška byla na vynikající odborné úrovni, ukázala postup od patofyziologie, přes diagnostiku k terapii, dále byly zmíněny možnosti, jak lze do procesu zasáhnout, dopad výzkumů uchazeče a jeho kolegů je mezinárodní, i zde všechny překvapilo, jak vysoká je incidence problému.

Uchazeč vše zvládl za třináct minut, přednáška byla velmi přehledná a dobře připravena a kolegům doporučil, aby ji přijali kladně.

Usnesení IV/3: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 1 člen záporný hlas, žádný hlas neplatný, 1 se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Kamila Švabíka, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pro obor gynekologie a porodnictví, rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Petra Hejny Ph.D. z Ústavu soudního lékařství LF UK v Hradci Králové pro obor soudní lékařství.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy jmenovací komise a především prof. MUDr. Oldřicha Fryce z Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale z Ženevy.

S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.,

Komise pracovala ve složení prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. z Ústavu soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. z Ústav soudního lékařství MU a FN u sv. Anny v Brně, prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D. z Ústavu súdneho lekárstva a medicínských expertíz Jesseniovy lekárské fakulty Univerzity Komenského a prof. MUDr. Oldřich Fryc Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Genève, Suisse.

Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Soudnělékařská diagnostika celkového prochlazení organizmu“.

Doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., prof. MUDr. Přemysla Strejce, DrSc., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc. a opět prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., uvedl, že jeho role je jednoduchá, přednáška byla dobře rozvržena, byl dodržen časový limit, měla vysokou didaktickou i vědeckou hodnotu. Byla velmi pěkně přednesena, dobře v ní zdokumentováno, co udělal sám obhajující. Byl předložen historický vývoj problematiky od minimálních, původních znalostí až po expanzi nových metod. Hodnotitel doporučil členům vědecké rady, aby byla přednáška kladně přijata.

Následovalo vystoupení emeritního děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc., který nejprve poděkoval 1. lékařské fakultě za převzetí jmenovacího řízení a jeho zařazení na červnové zasedání vědecké rady, z pohledu akreditace bylo projednání řízení klíčové. Docenta Hejnu hodnotí jako vynikajícího přednostu Ústavu soudního lékařství, který rozvíjí vědeckou i pedagogickou činnost na svém pracovišti. Zmínil angažovanost docenta Hejny v metanolové kauze, spočívající ve vypracovávání odborných posudků a velmi kladnou zpětnou vazbu státních zástupců. Vědeckou radu požádal o laskavé přijetí jmenovací přednášky.

Usnesení V/4: Z 58 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, žádný hlas záporný, žádný neplatný, 2 se hlasování zdrželi. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D. z Ústavu soudního lékařství LF UK v Hradci Králové pro obor soudní lékařství rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.

Jednání vědecké rady pokračovalo bez přestávky, projednáváním dalších bodů.

VI. Návrh garanta magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a žádost o akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Děkan prof. Šedo seznámil přítomné členy vědecké rady s žádostí o udělení oprávnění uskutečňovat magisterský studijní program Všeobecné lékařství v rámci institucionální akreditace.

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předloženou žádost o akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné lékařství v rámci institucionální akreditace a navrhovaného garanta prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc. a ukládá děkanovi fakulty předložit návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

VII. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky

S předkládaným návrhem na jmenování MUDr. Jana Břízy, CSc. členem komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika Jméno Předmět

I. chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA

Všeobecné lékařství,

Chirurgie


Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním MUDr. Jana Břízy, CSc. členem komise pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.

VIII. Návrh na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Jmenovací řízení:

  • doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Pracoviště: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: pracovní lékařství

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Klinika pracovního lékařství LF Masarykovy Univerzity v Brně

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Ľubomír Legáth, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství a klinické toxikologie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lékařská fakulta

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství a klinické toxikologie

Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta

Usnesení VIII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.

  • doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Pracoviště: IKEM - Klinika hepatogastroenterologie

Fyziologický ústav 1. LF UK

Obor: vnitřní nemoci

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Členové: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK

doc. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Katedra radiologických metod, Lékařská fakulta MU Brno

prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.

Univerzitní nemocnice Bratislava – Petržalka, Antolská - Nemocnice sv. Cyrila a Metoda

Usnesení VIII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D.

  • doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.

Pracoviště: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: urologie

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Členové: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Dalibor Pacík, DrSc.

Urologická klinika FN Brno

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika FN Ostrava a LF OU

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Urologická klinika JLF UK a UNM Martin

Usnesení VIII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.

IX. Návrh garanta a žádosti o akreditaci DSP Lékařská psychologie a psychopatologie

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. seznámila přítomné členy vědecké rady s návrhem žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie – pro uskutečňování na 1. LF, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia, standardní doba studia – 4 roky, navrhovaným garantem je prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Usnesení IX/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie a navrhovaného garanta prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

X. Návrhy na odvolání a jmenování členů OR Lékařská psychologie a psychopatologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního program Lékařská psychologie a psychopatologie prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. odvolat z funkce člena OR doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc. a doc. PhDr. Petra Kostroně, CSc. a jmenovat novým členem oborové rady Mgr. et Mgr. Marka Váchu, Ph.D.

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí s odvoláním stávajících členů oborové rady Lékařská psychologie a psychopatologie doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc. a doc. PhDr. Petra Kostroně, CSc. a se jmenováním Mgr. et Mgr. Marka Váchy, Ph.D. členem této oborové rady.

XI. Návrhy na jmenování člena OR Biochemie a patobiochemie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie jmenovat prof. Ing. Márii Márekovou, CSc. z Ústavu lékařské a klinické biochemie ÚPJŠ v Košicích novou členkou oborové rady.

Usnesení XI/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. Ing. Márie Márekové, CSc. novou členkou oborové rady doktorského studijního program Biochemie a patobiochemie.

XII. Návrhy na odvolání členů OR Neurovědy

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o abdikaci prof. MUDr. Martina Bojara, CSc. a o žádosti předsedy oborové rady doktorského studijního programu Neurovědy odvolat prof. MUDr. Pavla Petrovického, DrSc. ze zdravotních důvodů.

Usnesení XII/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala na vědomí abdikaci i odvolání člena OR Neurovědy.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. seznámil přítomné s výsledky habilitačních řízení MUDr. Martiny Zvěřové, Ph.D. a MUDr. Kamila Švabíka, Ph.D. a jmenovacího řízení doc. MUDr. Petra Hejny Ph.D.

XIII. Různé

  • děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., dále seznámil členy vědecké rady s harmonogramem termínů pro zasedání Vědecké rady 1. LF UK v akademickém roce 2019/2020

Harmonogram  jednání
VR 1. LF UK
pro akademický rok 2019/2020

22. 10. 2019

26. 11. 2019

17. 12. 2019

28. 1. 2020

25. 2. 2020

31. 3. 2020

28. 4. 2020

26. 5. 2020

23. 6. 2020

22. 9. 2020


Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 24. 9. 2019 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 16:45 hod. ukončil.


V Praze dne 25. 6. 2019

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan fakulty 

 

Hodnocení: spravovat