1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 25. 2. 2020

  Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 

které se konalo dne 25. 2. 2020 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

Hosté:

doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., prof. MUDr. Ludmila Podracká, CSc.,

doc. MUDr. Karel Krejčí, PhD., doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.,

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D., doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.,

MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., Mgr. Tomáš Kulhánek, Ph.D.,

MUDr. Laura Krekulová, Ph.D., Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil statutární zástupce děkana doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 28. 1. 2020 bez připomínek.

Statutární zástupce děkana doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., informoval přítomné o úmrtí prof. MUDr. Zdeňka Broukala, CSc., pedagoga, vědce a lékaře Stomatologické kliniky 1. LF UK. Členové vědecké rady a hosté uctili jeho památku minutou ticha.

III. Jubilea


Doc. Vokurka oznámil, že za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., a doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Jako hodnotitelé byli osloveni prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., pro habilitační řízení MUDr. Mariany Wohlfahrtové, Ph.D. a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., pro jmenovací řízení doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentkou MUDr. Mariany Wohlfahrtové, Ph.D., z IKEM – Transplantcentra a Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci.
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přivítal členy komise pro habilitační řízení a přítomné oponenty a předal slovo předsedovi komise pro habilitační řízení MUDr. Mariany Wohlfahrtové, Ph.D. Předseda komise profesor Zadražil seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty. Shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazečky. Komise se usnesla, že MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentkou pro obor vnitřní nemoci.
Přednáška uchazečky měla název „Akutní vaskulární rejekce transplantované ledviny“.
Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, nejprve oponentský posudek přečetla a uchazečce položila dotazy doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D., následně přečetla závěry svého oponentského posudku doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. Dále byl předsedou komise přečten posudek nepřítomného oponenta prof. MUDr. Františka Mrázka, Ph.D.
Dotazy během diskuze položili prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., a prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Doc. Vokurka vyzval hodnotitele přednášky prof. MUDr. Pavla Dundra, Ph.D., aby zhodnotil vystoupení uchazečky. Prof. Dundr uvedl, že přednáška se mu líbila, petentka stanovený limit překročila o 34 vteřin, odborná část byla detailně rozebrána v diskusi. Uchazečce vytknul, že přednášela tišším hlasem a menší font, který byl na některých slidech nečitelný.
Na závěr vystoupili přednostové prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Usnesení IV/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 38 přítomných členů vědecké rady 35 členů kladný hlas, 2 hlas záporný, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Mariany Wohlfahrtové, Ph.D., z IKEM – Transplantcentra a Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D., z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci.
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D. S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Lymfom z plášťových buněk: proměny poznání patofyziologie a léčebných možností v posledních 20 letech“.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., prof. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D., prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., uvedl, že roli hodnotitele nemohl v tomto případě odmítnout. Před zhodnocením vlastní přednášky, ocenil počet studentů, které doc. Klener úspěšně dovedl k obhajobě, i skutečnost, že se v současnosti věnuje dalším sedmi studentům. Domnívá se, že čas přednášky byl přesně dodržen, splnil požadavky, které jsou kladeny na jmenovací přednášky. Petent, po krátkém úvodu, pokračoval prezentací klinických výsledků a v druhé části se pak věnoval výsledkům translačního výzkumu.V přednášce zmíněné publikace potvrdily, že se doc. Klenerovi daří skloubit kliniku a vědu. Úroveň přednášky předčila očekávání.
Na závěr vystoupil přednosta I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Usnesení V/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování z 38 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný, 1 člen se hlasování zdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D., z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.
Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., seznámil přítomné s výsledky habilitačního a jmenovacího řízení.


VI. Návrh na jmenování předsedy a členů zkušebních komisí pro státní rigorózní a státní závěrečné zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí a předsedou komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu doc.  MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Předkládající klinika Jméno Předmět

I. chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

Předseda

MUDr. Roman Fraško, Ph.D.

Všeobecné lékařství

Chirurgie

I. chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Katarína Šuta Kimle

MUDr. Hana Kristianová

Všeobecné lékařství

Chirurgie

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK a VFN

Předseda

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.

Všeobecné lékařství

Gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK a VFN

Člen

as. MUDr. Patrik Šimják

as. MUDr. Andrej Černý

Všeobecné lékařství

Gynekologie a porodnictví

Pediatrická klinika 1. LF UK a TN

Člen

MUDr. Barbora Baldriánová

MUDr. Luboš Bača

MUDr. David Bauer

Všeobecné lékařství

Pediatrie

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Předseda

doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.

Všeobecné lékařství

Veřejné zdravotnictví a medicínské právo

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Člen

JUDr. Šárka Špeciánová

Všeobecné lékařství

Veřejné zdravotnictví a medicínské právo

Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK

Člen

MUDr. Kateřina Ruczaj

MUDr. Veronika Dvořáková

Všeobecné lékařství

Pediatrie

1. interní klinika TRN 1. LF UK

Člen

MUDr. Michal Šotola

MUDr. Ester Lišková

MUDr. Zuzana Šestáková

Všeobecné lékařství

Interna

Usnesení VI/4: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí a předsedy pro SRZk a SZZk dle předloženého materiálu.

VII. Návrh na jmenování komise pro habilitační řízení

S předkládaným návrhem komise pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu proděkan fakulty doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

  • MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
Pracoviště: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
obor: neurochirurgie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN v Motole

Členové: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Neurocentrum Krajská nemocnice Liberec, a.s.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP

Krajská zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Usnesení VII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Petra Vaňka, Ph.D.

VIII. Návrhy garantů a žádosti o akreditace DSP Bioetika, Dějiny lékařství, Zobrazovací metody v lékařství

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., seznámil přítomné členy vědecké rady s návrhy akreditací doktorských studijních programů a jejich garantů. Jedná se o studijní programy:
Bioetika – pro uskutečňování na 1. LF, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. 
Garant oboru: doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D.
Dějiny lékařství – pro uskutečňování na 1. LF, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia. Garant oboru: doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Zobrazovací metody v lékařství – pro uskutečňování na 1. LF a 2. LF, výuka v ČJ i AJ v prezenční a kombinované formě studia.
Garant oboru: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

Usnesení VIII/6: Z 55 členů vědecké rady hlasovalo z 33 přítomných členů vědecké rady 33 členů pro, žádný člen vědecké rady nebyl proti, žádný člen vědecké rady se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený návrh žádosti o akreditaci doktorských studijních programů Bioetika, Dějiny lékařství a Zobrazovací metody v lékařství a ukládá děkanovi fakulty předložit tento návrh rektorovi UK k dalšímu řízení o udělení akreditace.

IX. Návrh na změny v oborové radě Imunologie

Docent Vokurka informoval přítomné o žádosti proděkanky Přírodovědecké fakulty UK pro koncepci studia doc. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D., a doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D., z téže fakulty jmenovat novým členem oborové rady Imunologie prof. Ing. Petera Šeba, CSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. Ing. Petera Šeba, CSc., novým členem oborové rady Imunologie.

X. Různé

  • Proděkan doc. Vokurka vědecké radě přednesl návrh kolegia děkana nominovat na udělení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin publikace:

NETUKA, David - ASTL, Jaromír - BELŠAN, Tomáš - BENEŠ, Vladimír - BUCHVALD, Pavel - CVEK, Jakub - ČÁP, Jan - DIBLÍK, Pavel - FILIPOVSKÝ, Tomáš - GABALEC, Filip - HÁNA, Václav - JEŽKOVÁ, Jana - KAISER, Miroslav - KAZDA, Tomáš - KOSÁK, Mikuláš - KOVÁŘ, Daniel - KRAJČA, Jan - KRŠEK, Michal - LIPINA, Radim - LIŠČÁK, Roman - MÁJOVSKÝ, Martin - MAREK, Josef - MASOPUST, Václav - MATOUŠEK, Petr - NAŇKA, Ondřej - NĚMCOVÁ, Veronika - PLAS, Jaroslav - REGULI, Štefan - SKALKOVÁ, Ilona - SOUKUP, Jiří - ŠLAMPA, Pavel. Adenomy hypofýzy. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2019. 249 s. ISBN 978-80-7345-620-7.

a

VAVŘÍK, Pavel - LANDOR, Ivan - GALLO, Jiří - KOUDELA, Karel - BARNETOVÁ, Dana - DANIEL, Matej - FULÍN, Petr - JAHODA, David - JAHODOVÁ, Ivana - KOUDELA, Karel - KOUDELOVÁ, Jana - LOŠŤÁK, Jiří - PODZIMEK, Štěpán - POKORNÝ, David - POPELKA, Stanislav - PROCHÁZKOVÁ, Jarmila - SOSNA, Antonín - STEHLÍK, Daniel - ŠLOUF, Miroslav - TOMKA, Milan. Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2019. 503 s. ISBN 978-80-7345-602-3.


  • Statutární zástupce děkana oznámil členům vědecké rady, že novým členem Rady Progresu Q26 by se měl stát doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., z Biocevu.

Obě sdělení byla akceptována bez připomínek.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 31. 3. 2020 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Proděkan doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 1540 zasedání ukončil.


V Praze dne 25. 2. 2020

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty
Hodnocení: spravovat