1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 24. 9. 2019

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 24. 9. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty,

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.,

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.,

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.,

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.,

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.,

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.,

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., prof. MUDr. Michal Miovský, Ph.D.,

prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.,

prof. RNDr. František Vítek, DrSc., prof. MUDr. David Kužel, CSc.

doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc., doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc,

prof. Miroslav Merta, CSc., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,

prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.,

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 25. 6. 2019 bez připomínek.

III. Nekrolog a jubilea

IV. Cena Folia Biologica

V letošním roce byla Cena časopisu Folia Biologica byla udělena dvěma článkům, které získaly stejný počet citací.
Cenu Folia Biologica získaly články „X-Chromosome Inactivation Analysis in Different Cell Types and Induced Pluripotent Stem Cell Elucidates the Disease Mechanism in a Rare Case of Mucopolysaccharidosis Type II in a Female“ publikovaný v č. 2/2016; autorů Mgr. Martin Řeboun, Mgr. Jitka Rybová, RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D., Mgr. Josef Včelák, Mgr. Tereza Veselková, Ing. Gabriela Štorkánová, Ph.D., Ing. Dita Mušálková, Ph.D., MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D., RNDr. Jana Ledvinová, CSc., doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., Ing. Karolína Pešková a RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.
a článek „Effect of Simvastatin, Coenzyme Q10, Rasveratrol, Acetylcysteine and Acetylcarnitine on Mitochondrial Respiration“ publikovaný v č. 2/2016 autorů prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D., Namrata Singh, M.Sc., Ph.D., Mgr. Anna Kopřivová, Mgr. Diana Macečková.
V době návrhu měly oceněné publikace 6 citačních ohlasů.

Doc. Klener oznámil, že za skrutátory byli určeni doc. MUDr. Karel Černý, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Veverka, DrSc.

V. Habilitační řízení
Návrh na jmenování docentem MUDr. Karola Zeleníka, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava pro obor otorinolaryngologie.

Zasedání vědecké rady pokračovalo projednáním vráceného habilitačního řízení. Důvodem pro vrácení řízení bylo nelegitimní složení oponentů habilitační práce. Dva oponenti habilitační práce byli ustaveni z řad zaměstnanců UK nebo právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč, což bylo v rozporu s čl. 3 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy. Předseda habilitační komise profesor Betka představil petenta a seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a oponenty, shrnul průběh jeho vzdělávání i profesní kariéru. Komise se usnesla, že MUDr. Zelník splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor otorinolaryngologie.
Přednáška uchazeče měla název „Úloha mimojícnového refluxu v etiopatogenezi onemocnění horních cest dýchacích“.
Vědecká rada byla seznámena s oponentskými posudky a uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.
Dotazy během diskuze položil prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Hodnotitel prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. shrnul obsah přednášky, která měla 14 minut, měla vyváženou pedagogicko-odbornou i výzkumnou část. Přednáška byla velmi dobře obrazově dokumentována, proslovena dobrou češtinou, velmi srozumitelná, výzkum měl jasné závěry. Při odpovědích na dotazy oponentů se MUDr. Zeleník ukázal jako vysoce kompetentní vysokoškolský učitel a vědecký pracovník. Profesor Žák doporučil vědecké radě přednášku přijmout. Následovalo vystoupení přednosty prof. Komínka.

Usnesení V/2: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování
ze 39 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, žádný záporný hlas, 2 členové hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Karola Zeleníka, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava pro obor otorinolaryngologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D. z Fakulty zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem pro obor neurochirugie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy habilitační komise a oponenty pro habilitační řízení MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro habilitační řízení prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Modelace hemodynamiky a její potenciální přínos pro chirurgickou léčbu intrakraniálních aneuryzmat“. Oponent doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. z Neurochirurgického odd. LF UK a FN Plzeň nejprve přečetl závěry oponentského posudku nepřítomného doc. MUDr. Miroslava Vaverky, CSc., poté seznámil vědeckou radu se svým oponentským posudkem a uchazeči položil dotazy. Se závěry svého oponentského posudku seznámil vědeckou radu doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D..Uchazeč zodpověděl dotazy oponentů.
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Ivo Stárka, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Roberta Lischke, Ph.D., prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc. Hodnotitel prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. uvedl, že má jednoduchý úkol, přednesena přednáška byla na vynikající odborné úrovni, obrazová stránka prezentace byla dobrá a přednáška byla srozumitelně přednesena, splnila všechny nároky kladené na habilitační přednášku a doporučil udělení titulů docent. Na závěr vystoupil přednosta pracoviště uchazeče prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Usnesení V/3: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 39 přítomných členů vědecké rady 37 členů kladný hlas, 1 člen záporný hlas, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D., z Fakulty zdravotnických studií, Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně, Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem, pro obor neurochirurgie, rektorovi UK k dalšímu řízení.

VI. Řízení ke jmenování profesorem
Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáše Zelinky, CSc. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. Zelinky. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Jaromír Hradec, DrSc.. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Feochromocytom – nádor spojující endokrinology a kardiology“.
Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc. v následující diskusi odpověděl na dotazy doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., prof. MUDr. Zdeňka Hájka, DrSc. a prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., uvedl, že ve své přednášce uchazeč dostál kardiologickému a endokrinologickému zaměření kliniky, jeho přednášky byla velmi dobrá, doprovozena přehlednou obrazovou dokumentaci, trvala 15 minut, doc. Zelinka vynikajícím způsobem obstál v diskusi. Doporučil kladné hlasování.
Vystoupil přednosta III. interní kliniky prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Usnesení VI/4: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 39 přítomných členů vědecké rady 35 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 3 členové hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Tomáše Zelinky, Ph.D. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor vnitřní nemoci rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.

Jednání vědecké rady pokračovalo bez přestávky, projednáváním dalších bodů.

VII. Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa
S předkládaným návrhem udělit čestnou hodnost doktora honoris causa prof. Thomas F. Babor, Ph.D. seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Michal Miovský, Ph.D.

Profesor Thomas Babor patří v současnosti k čelním představitelům oblasti veřejného zdraví v kontextu užívání návykových látek, zejména pak alkoholu. Pracuje aktuálně na University of Connecticut ve Farmingtonu v USA. Je průkopníkem tématu přemosťování mezi vědou a praxí a opakovaně se výrazně angažuje v řešení fundamentálních otázek etiky vědeckého bádání a ochrany vědy před zneužitím. Současně se tak podílel na jasném profilování a formulaci etických pravidel International Society of Addiction Journal Editors, po dvě období zastával funkci prezidenta této asociace. Od roku 2003 pomáhal právě v rámci této platformy se vznikem prvního tuzemského mezioborového časopisu, Adiktologie, a přímo se podílel na jeho profilování a kultivaci, včetně akceptace v databázi SCOPUS.
Pro studenty v oboru adiktologie a dalších oborech v oblasti veřejného zdraví prof. Babor zpracoval sérii zcela zásadních textů zabývajících se vědeckou integritou a etikou vědecké práce. Na půdě 1. LF UK vystoupil vícekrát s přednáškami a workshopy pro studenty doktorského studia a mladé absolventy doktorského studia právě s tématy z oblasti etiky.
Prof. Babor je dlouholetý spolupracovník WHO a uznávaný expert, zaměřený na oblast alkoholové politiky.
Prof. Babor pomáhal formulovat a tvořit vědeckou koncepci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Byl konzultantem dílčí části programu PROGRES, který se této tematické oblasti dotýká. Významně se podílel rovněž na koncepci Centra veřejného zdraví se zaměřením na problematiku alkoholu řešeného na Klinice adiktologie.
Jeho publikační aktivity jej řadí ke světové špičce v oboru, kterou spolu s několika autory, často spoluautory, tvoří. Publikuje rovněž se spolupracovníky Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.
V bibliografické databázi Web of Science (WoS) figuruje pod jeho jménem 221 článků. Od roku 1980 byly tyto práce citovány 22 485krát (v průměru 102 citací na položku). Výše jeho h-indexu ve WoS činí 53.

Usnesení VII/5:

Stav hlasování

Počet členů VR fakulty celkem

57

Počet přítomných členů VR fakulty

34

Počet kladných hlasů

34

Počet negativních hlasů

0

Zdrželo se

0

Nehlasovalo

0


VIII. Návrh zrušit oprávnění vyučovat navazující magisterský studijní program Ergoterapie (kód NO915A360001) v prezenční formě studia
Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. informovala vědeckou radu o Návrhu na okamžité zrušení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Ergoterapie (kód NO915A360001) v prezenční formě studia. Vzhledem k tomu, že stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k žádosti o povolení k oprávnění absolventů tohoto studijního programu vykonávat zdravotnické povolání bylo negativní a absolventi by nebyli oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání ergoterapeut, byl vypracován nový studijní program Ergoterapie pro dospělé se specializací, a to v kombinované formě studia. Absolventi tohoto SP již získají specializovanou způsobilost s označením odbornosti specialistů Ergoterapeut pro dospělé. Oprávnění od MZ ČR obdržela 1. lékařská fakulta dne 10. 5. 2019.

Usnesení VIII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vzala na vědomí negativní stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k žádosti o povolení k oprávnění absolventů navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie (kód NO915A360001) v prezenční formě studia vykonávat zdravotnické povolání a souhlasí se zrušením oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní programu Ergoterapie v prezenční formě studia.

IX. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky a státní závěrečné zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí a komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Předkládající klinika

Jméno

Předmět

Ústav hygieny a epidemiologie

Člen

MUDr. Petr Smejkal

Všeobecné lékařství,

Hygiena a epidemiologie

Klinika dětského a dorostového lékařství

Člen

MUDr. Michaela Buganová, Ph.D.

MUDr. Jitka Burešová

MUDr. Silvie Kelifová

MUDr. Lucie Krejbichová

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr. Magdaléna Purkartová

Všeobecné lékařství,

Pediatrie

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

Člen

PhDr. Jana Hocková, Ph.D.

Bc obor

Všeobecná sestra

 Usnesení IX/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.

X. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
S předkládanými návrhy na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem a komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Jmenovací řízení:

· doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Pracoviště: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: Pracovní lékařství

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství LF Masarykovy Univerzity v Brně

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Ľubomír Legáth, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství a klinické toxikologie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lékařská fakulta

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství a klinické toxikologie
Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta

Usnesení X/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.

· doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
    I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: Vnitřní nemoci

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Členové: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc,
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Ceitec, Masarykova Univerzita Brno

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Usnesení X/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D.

· doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Pracoviště: Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UK v Plzni
   Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta UK v Plzni
Obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie

Složení komise:

Předseda: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie LF UP a FN v Olomouci

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
Oddělení bakteriologie, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno

prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Biologický ústav, LF MU Brno

Usnesení X/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D.


Habilitační řízení:

· MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.
Pracoviště: IKEM – Transplantcentrum, Klinika nefrologie
   Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
Obor: Vnitřní nemoci

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Členové: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
IKEM – Klinika nefrologie

prof. MUDr. Ludmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

doc. MUDr. Karel Krejčí, PhD.
III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Usnesení X/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Mariany Wohlfahrtové, Ph.D.

· RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
Pracoviště: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK
Obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
IKEM, Pracoviště laboratorních metod
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

Členové: prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.

prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
Ústav imunologie LF UP

RNDr. Martin Bilej, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR

Usnesení X/12: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení RNDr. Jiřího Hrdého, Ph.D.

· MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Pracoviště: Ortopedická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Obor: Ortopedie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. David Jahoda, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

Členové: prof. MUDr. David Pokorný, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.
I. ortopedická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

doc. MUDr. Boris Šteňo, Ph.D.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF Univerzity Komenského a UNB

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Brno

Usnesení X/13: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Tomáše Kučery, Ph.D.

XI. Návrhy na odvolání a jmenování členů OR Lékařská psychologie a psychopatologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o nutnosti doplnit do žádosti o udělení akreditace DSP Lékařská psychologie a psychopatologie mimofakultní členy, aby bylo dodrženo pravidlo uvedené ve Statutu UK, čl. 22 odst. 13. Předseda oborové rady doktorského studijního program Lékařská psychologie a psychopatologie prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. na jmenování do funkce člena oborové rady navrhuje prof. MUDr. Kláru Látalovou, Ph.D. z Kliniky psychiatrie LF UP a FN Olomouc, doc. MUDr. Ivanu Dudovou, Ph.D. z Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, PhDr. Mabel V. Rodriguez M, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví a PhDr. Miroslava Světláka, Ph.D. z Psychiatrické kliniky FN v Brně.

Usnesení XI/14: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Kláry Látalové, Ph.D. z Kliniky psychiatrie LF UP a FN Olomouc, doc. MUDr. Ivany Dudové, Ph.D. z Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, PhDr. Mabel V. Rodriguez M, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví a PhDr. Miroslava Světláka, Ph.D. z Psychiatrické kliniky FN v Brně do funkce člena oborové rady Lékařská psychologie a psychopatologie.

XII. Návrh na odvolání a jmenování členů OR Imunologie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti proděkana Přírodovědecké fakulty UK jmenovat nového člena oborové rady Imunologie doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D. z Kliniky dětské hematologie 2. LF UK a z funkce člena oborové rady odvolat prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc. z Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK.

Usnesení XII/15: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D. z Kliniky dětské hematologie 2. LF UK členem oborové rady doktorského studijního program Imunologie a odvoláním prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc. z funkce člena oborové rady doktorského studijního program Imunologie

XIII. Návrh na odvolání a jmenování členů OR Experimentální chirurgie

Proděkanka fakulty prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o požadavku OKVA doplnit do žádosti o udělení akreditace DSP Experimentální chirurgie jednoho mimofakultního člena z důvodu dodržení pravidel uvedených ve Statutu UK, čl. 22 odst. 13. Garant studijního programu prof. Krška navrhnul jako nového člena oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie prof. MUDr. Zdeňka Kalu, CSc. z Lékařské fakulty MU Brno. Prof. Zdeněk Kala je zároveň navržen do stávající oborové rady DSP Experimentální chirurgie.

Usnesení XIII/16: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc. z Lékařské fakulty MU Brno do funkce člena oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie. Zároveň Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK vyslovila souhlas s návrhem na jeho členství v oborové radě nově akreditovaného doktorského studijního programu Experimentální chirurgie

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. seznámil přítomné s výsledky habilitačních řízení MUDr. Karola Zeleníka, Ph.D. a MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D. a jmenovacího řízení doc. MUDr. Tomáše Zelinky, CSc.

XIV. Různé
Profesor Zeman upozornil, že 1. LF v posledních letech nepodává nominace na Bolzanovu cenu a vyzval, aby byla informace o vyhlášení ceny rozesílána širšímu okruhu akademiků.

Pan děkan profesor Šedo uvedl, že někteří přednostové nevyužili možnosti rozdělit finance z vládního balíčku podpory, které jim byly poskytnuty. Tento postoj je pro něj nepochopitelný.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 22. 10. 2019 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast
zasedání vědecké rady v 16:05 hod. ukončil.


V Praze dne 24. 9. 2019

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan fakulty


 


 


 


 

 

 

 

Hodnocení: spravovat