1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 22. 9. 2020

Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 22. 9. 2020 od 13.00 hod. ve velké posluchárně Purkyňova ústavu
l. LF UK, Praha 2, Albertov 4


 

Přítomni:

Fakultní členové:

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.,

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.,

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.,

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Hosté:

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., doc. MUDr. Karel Hynek, CSc., prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., MUDr. Jakub Albrecht, doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D., Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D., Mgr. Martina Živná, Ph.D., prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., doc. MUDr. Dana Kamaradová, Ph.D., prof. MUDr. Eva Češková, DrSc., doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., doc. PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D., PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D., MUDr. Petr Fulín, Ph.D.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 30. 6. 2020 bez připomínek.

III. Jubilea

IV. Ceny kolegia děkana za excelentní publikace

Děkan fakulty doc. Vokurka předal diplomy za excelentní publikace za rok 2018. Oceněny byly následující publikace.

Lišková P*, Ďuďáková Ľ, Evans C, Lopez K, Pontikos N, Athanasiou D, Jama H, Šach J, Skalická P, Stránecký V, Kmoch S, Thaung C, Filipec M, Cheetham M, Davidson A, Tuft S, Hardcastle A*. Ectopic GRHL2 Expression Due to Non-coding Mutations Promotes Cell State Transition and Causes Posterior Polymorphous Corneal Dystrophy 4. The American Journal of Human Genetics. 2018, 102(3), 447-459. ISSN 0002-9297. Percentil: 95.115

Živná M, Kidd K, Přistoupilová A, Barešová V, DeFelice M, Blumenstiel B, Harden M, Conlon P, Lavin P, Connaughton D, Hartmannová H, Hodaňová K, Stránecký V, Vrbacká A, Vyleťal P, Živný J, Votruba M, Sovová J, Hůlková H, Robins V, Perry R, Wenzel A, Beck B, Seeman T, Viklický O, Rajnochová-Bloudíčková S, Papagregoriou G, Deltas C, Alper S, Greka A, Bleyer A*, Kmoch S. Noninvasive Immunohistochemical Diagnosis and Novel MUC1 Mutations Causing Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease. Journal of the American Society of Nephrology. 2018, 29(9), 2418-2431. ISSN 1046-6673. Percentil: 95.625

Rusz J*, Tykalová T, Fečíková A, Šťastná D, Urgošík D, Jech R. Dualistic effect of pallidal deep brain stimulation on motor speech disorders in dystonia. Brain Stimulation. 2018, 11(4), 896-903. ISSN 1935-861X. Percentil: 93.216

Albrecht J*, Buday J, Mareš T, Kališová L, Raboch J, Anders M. Lowering the seizure threshold in electroconvulsive therapy using transcranial magnetic stimulation: A case report. Brain Stimulation. 2019, 12(3), 781-784. ISSN 1935-861X. Percentil: 93.216

Němejcová K, Tichá I, Bártů M, Kodet O, Důra M, Jakša R, Michálková R, Dundr P*. Comparison of five different scoring methods in the evaluation of inflammatory infiltration (tumor-infiltrating lymphocytes) in superficial spreading and nodular melanoma. Pigment Cell and Melanoma Research. 2019, 32(3), 412-423. ISSN 1755-1471. Percentil: 90.152

Skrutátory pro habilitační řízení byli určeni prof. MUDr. Jana Dušková, Ph.D. a doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Hodnotiteli habilitačních přednášek byli stanoveni prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Lucie Kališové, Ph.D., prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. pro habilitační přednášku RNDr. Jiřího Hrdého, Ph.D. a prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., pro přednášku doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.

VI. Habilitační řízení
Návrh na jmenování docentkou MUDr. Lucie Kališové, Ph.D z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor psychiatrie.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení a přítomné oponenty a předal slovo předsedovi komise pro habilitační řízení MUDr. Lucie Kališové, Ph.D. Předseda komise profesor Šonka seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty. Shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazečky. Komise se usnesla, že MUDr. Lucie Kališové, Ph.D., splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor chirurgie.
Přednáška uchazečky měla název „Stigmatizující metody léčby a péče v psychiatrii“.
Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazečka zodpověděla otázky oponentů.
Následovala všeobecná rozprava, dotazy během diskuze položili prof. Růžička, prof. Zeman, doc. Payne, prof. Bencko.
Doc. Klener vyzval hodnotitele přednášky prof. MUDr. Evžen Růžičku, DrSc., aby zhodnotil vystoupení uchazečky. Prof. Růžička uvedl, že technicky přednáška vyhověla limitu pro habilitační přednášku, byla rétoricky kvalitní. Obsahově – velmi ocenil výběr tématu, jeho atraktivnost, využití vědeckého zkoumání v praxi. Vystoupení bylo po všech stránkách zvládnuto dokonale. Hodnotitel vyjádřil velký obdiv k výzkumu petentky. Uchazečce vytkl délku odpovědí na dotazy oponentů. Na závěr vystoupil emeritní přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN v Praze prof. Raboch.

Usnesení VI/2: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 2 hlas záporný, 3 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentkou MUDr. Lucie Kališové, Ph.D. z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor psychiatrie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování docentem RNDr. Jiřího Hrdého, Ph.D. z Ústavu imunologie a mikrobiologie1. LF UK pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení a předal slovo předsedkyni komise pro habilitační řízení MUDr. Jiřího Hrdého, Ph.D. Předsedkyně komise paní profesorka Tlaskalová - Hogenová seznámila členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty. Shrnula průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie.
Přednáška uchazeče měla název „Vliv časného podání probiotické E. coli O83:K24:H31 na výskyt alergie u predisponovaných dětí a možné mechanismy působení E. coli O83:K24:H31 na novorozenecký imunitní systém“.
Vědecká rada byla postupně seznámena s oponentskými posudky, uchazeč zodpověděl dotazy oponentů. Následovala všeobecná rozprava, dotazy během rozpravy položili prof. Heissigerová, Ph.D., prof. Bencko, RNDr. Němečková a prof. Zeman.
Hodnotitelka přednášky prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., uvedla, že se velkým potěšením přijala roli hodnotitelky, přednáška je jí tematicky blízká. Uchazeč dodržel limit 15 minut. Přednáška byla zvládnuta rétoricky správně, dostatečně dokumentované slidy, obrazová dokumentace bohatá, chyběl delší úvod do problematiky, velmi dobře odpovídal na otázky v diskuzi. Přednášku doporučila k přijetí. Na závěr vystoupila přednostka Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Usnesení VI/3: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 40 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem RNDr. Jiřího Hrdého Ph.D. z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

VII. Řízení ke jmenování profesorem
Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK pro obor pracovní lékařství.
Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. S osobností uchazeče, složením komise pro jmenovací řízení, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Intoxikace methanolem: klinika, prognóza, léčba a dlouhodobé následky“.
V následující diskusi odpověděl doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. na dotazy prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, prof. Vítek, prof. Dungl – položil uchazeči dva dotazy, prof. Zeman.
Hodnotitel přednášky prof. Vítek uvedl, že již z diskuze vyplynulo, že přednáška se všem líbila, uchazeč si zvolil společensky významné téma. Během přednášky uchazeč prokázal, že je velmi vzdělaný a jeho znalosti mají oborový přesah. Petentovi by pouze vytknul uvedení příliš mnoha informací na slidech, v důsledku byly slidy někdy méně přehledné. Závěrečné slovo mělaprof. Pelclová, emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.

Usnesení VII/4: Z 55 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 40 přítomných členů vědecké rady 36 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 3 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK pro obor pracovní lékařství rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po projednání jmenovacího řízení následovalo uzavřené jednání vědecké rady a hlasování o řízeních. 

VIII. Návrh na změnu garanta magisterského studijního programu všeobecné lékařství
Proděkan doc. Klener vědeckou radu seznámil s návrhem jmenovat novým garantem magisterského studijního program všeobecné lékařství doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., který by v této funkci nahradil prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc.

Usnesení VIII/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc. garantem magisterského studijního programu všeobecné lékařství.

IX. Návrh na jmenování členů a předsedy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní zkoušky
S předloženým návrhem na jmenování členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu děkan doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Předkládající klinika

 Jméno a příjmení

 Předmět

 KPDPM 1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Iva Burianová

Všeobecné lékařství

Pediatrie

 KRL 1. LF UK a VFN

Předseda

Mgr. Jakub Jeníček, PhD.

bc obor Fyzioterapie

 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
 1. LF UK a VFN

Člen

MUDr. Peter Lukáč

Dr. Myroslav Salmay

Všeobecné lékařství

Chirurgie


Usnesení IX/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nového předsedy a členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.

X. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení
S předkládanými návrhy komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

· PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

Pracoviště: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

obor: lékařská farmakologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Farmakologický ústav LF UP Olomouc

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Ústav farmakologie LF UPJŠ v Košicích

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU v Brně

Usnesení X/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

XI. Návrh na jmenování komise pro jmenovací řízení
S předkládanými návrhy komisí pro jmenovací řízení seznámil vědeckou radu proděkan fakulty doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

· doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Pracoviště: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

obor: radiologie

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Členové: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika FN Olomouc a LF UP

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
IKEM - Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

Usnesení XI/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

· doc. MUDr. Petr Zach, CSc.,

Pracoviště: Ústav anatomie 3. LF UK

obor: anatomie, histologie a embryologie

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Anatomický ústav 1. LF UK

prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
Anatomický ústav LF UPJŠ v Košicích

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
Anatomický ústav LF UK v Bratislavě

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Neurologická klinika MU v Brně

Usnesení XI/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

XII. Návrh na jmenování nových členů oborové rady Biochemie a patobiochemie
Děkan fakulty doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. informoval přítomné o žádosti předsedy oborové rady Biochemie a patobiochemie prof. Vítka jmenovat novými členy oborové rady Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochemistry doc. MUDr. Jiřího Bronského, Ph.D., Mgr. Petr Cíglera, Ph.D., Mgr. Kláru Grantz Šaškovou, Ph.D., doc. MUDr. Lucii Muchovou, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Tomáše Navrátila, Ph.D.

Usnesení XII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Jiřího Bronského, Ph.D., Mgr. Petr Cíglera, Ph.D., Mgr. Kláru Grantz Šaškovou, Ph.D., doc. MUDr. Lucii Muchovou, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Tomáše Navrátila, Ph.D. členy oborové rady doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie/Biochemistry and Pathobiochemistry.

XIII. Návrh na jmenování školitelů oborových rad DSP
S předloženým návrhem na jmenování nových školitelů doktorských studijních programů dle předloženého návrhu seznámil vědeckou radu děkan doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 Oborová rada

 Jméno a příjmení

 Pracoviště

 Biochemie a   patobiochemie

 Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

 BIOCEV, 1. LF UK

 Biochemie a   patobiochemie

 Ing. Milan Jakubek, Ph.D.

 BIOCEV, 1. LF UK

 Biologie a
 patologie buňky

 MUDr. Michal Vočka, Ph.D.


 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

 Biologie a
 patologie buňky


 doc. RNDr. Marie Hubálek   Kalbáčová, Ph.D.

 Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

 Biomedicínská   informatika

 doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.


 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku   1. LF UK a FN Motol

 Farmakologie a   toxikologie

 RNDr. Karel Chalupský, Ph.D.


 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 Lékařská biofyzika

 MUDr. Miloslav Pála, Ph.D.

 Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a
 1. LF UK

Usnesení XIII/11: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových školitelů pro oborové rady DSP dle předloženého materiálu.

IV Různé
K tomuto bodu nebyl přednesen žádný přípspěvek.

Děkan doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil přítomné s výsledky habilitačních a jmenovacího řízení a blahopřál uchazečům.

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 20. 10. 2020, ve velkém sále Purkyňova ústavu.

Děkan doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání vědecké rady a v 1713 zasedání ukončil.

V Praze dne 22. 9. 2020


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
      oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Vidi: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
 děkan fakulty


 


 


 


 


  

Hodnocení: spravovat