1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 22. 10. 2019


Zápis ze zasedání Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
které se konalo dne 22. 10. 2019 od 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu
l. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.,

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.,

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.,

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.,

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.,

doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.,

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Omluveni:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.,

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

Hosté:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.,

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.,

doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.,

doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc., doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.,

MUDr. Zdeňka Nováková

I. Zahájení:

Vědeckou radu zahájil statutární zástupce děkana, doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 24. 9. 2019 bez připomínek.

III. Jubilea

V úvodu zasedání informoval proděkan pro vědeckou činnost docent Klener vědeckou radu, že s účinností od 15. 10. 2019 byli jmenováni noví mimofakultní členové vědecké rady:

  • doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. z Onkologické kliniky FN Olomouc
  • prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., ředitel Všeobecné fakultní nemocnice

a odvolání mimofakultní členové:

  • prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
  • doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Doc. Klener oznámil, že za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. a prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.,

Jako hodnotitelé byli osloveni prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. pro jmenovací řízení doc. Ing. Jana Kremláčka, Ph.D., prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. pro jmenovací řízení doc. MUDr. Martina Vališe, Ph.D. a prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. pro habilitační řízení Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D.

IV. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. Ing. Jana Kremláčka, Ph.D. z Ústavu lékařské biofyziky a Ústavu patologické fyziologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova pro obor lékařská biofyzika.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. Kremláčka. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Jiří Beneš, DrSc.. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Od psychofyziky po funkční magnetickou rezonanci: objektivizace zrakového vnímání“. Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. v následující diskusi odpověděl na dotazy prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc.
Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., uvedl, že vystoupení doc. Kremláčka není co vytknout, vědecká rada přednáška si vyslechla vynikající přednášku. Přednáška byl dokonale didakticky vyvážená, trvale přesně 15 min 18 s. její kvality byly výjimečné i na poměry uchazečů, kteří před vědeckou radu 1. LF předstupují. Jeho vystoupení bylo bez velkých gest, neukazovalo přílišné detaily, tím byla poutavá pro všechny. Byla uvedena řada prioritních výsledků.
Vystoupil přednosta Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

Usnesení IV/2: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 2 členové hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. Ing. Jana Kremláčka, Ph.D. z Ústavu lékařské biofyziky a Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulta UK
v Hradci Králové pro obor lékařská biofyzika rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Vališe, Ph.D., z Neurologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové pro obor neurologie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro jmenovací řízení doc. Vališe. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry komise seznámil členy vědecké rady předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.. Uchazeč přednesl přednášku s názvem „Personalizovaná medicína u roztroušené sklerózy“. V následující diskusi odpověděl doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. na dotazy prof. MUDr. Jarmily Heissigerové, Ph.D., doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc., prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., který uchazeči položil tři dotazy, další dotaz položila opět prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. a dále prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. Hodnotitelka přednášky paní prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. uvedla, že přednáška byla zajímavá, didakticky dobře vystavěna. Během přednášky doc. Vališ dokázal závažnost onemocnění, kterým je roztroušená skleróza. Přednáška trvala přesně 15 minut, chyběly v ní výsledky vlastního výzkumu, se kterými byla vědecká rada seznámena až v následné diskuzi v odpovědích členům vědecké rady. Vystoupil emeritní děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové a člen vědecké rady 1. LF UK prof. Červinka.

Usnesení IV/3: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 34 členů kladný hlas, 1 hlas záporný, 6 členů hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Martina Vališe, Ph.D. z Neurologické kliniky Lékařské fakulty UK a FN v Hradci Králové pro obor neurologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

V. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D. z Neurologické kliniky a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze pro obor lékařská psychologie.

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. přivítal členy komise pro habilitační řízení a přítomného oponenta doc. Balacara a předal slovo předsedovi komise pro habilitační řízení Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D. Předseda komise profesor Jech seznámil členy vědecké rady se složením komise a určenými oponenty. Shrnul průběh vzdělávání, profesní kariéru, publikační, vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Komise se usnesla, že Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. splňuje všechny předpoklady pro jmenování docentem pro obor lékařská psychologie. Přednáška uchazeče měla název „Porucha paměti u synukleinopatií: Od preklinických stadií po Parkinsonovu nemoc“.Vědecká rada byla  postupně seznámena s oponentskými posudky, nejprve oponentský posudek přečetl a uchazeči položil dotazy doc. Balcar, dále byly členy komise přečteny posudky a dotazy nepřítomných oponentů prof. Kašpárka a prof. Rektorové. Dotazy během diskuze položil doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Hodnotitel prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., shrnul obsah přednášky, konstatoval, že se jednalo o nevšedně pojatou přednášku, s mnoha informacemi, která byla velmi přesvědčivá, uchazeči by se dala vytknout překotnost v projevu, použité obrázky mohly být méně složité, občas se nevyhnul použití anglikanismu. V každém případě klady, ale jasně převážily a vědecké radě přednášku doporučil přijmout. Na závěr vystoupil přednosta Neurologické kliniky prof. Růžička.

Usnesení V/4: Z 57 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 41 přítomných členů vědecké rady 38 členů kladný hlas, 1 záporný hlas, 2 členové hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D. z Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze pro obor lékařská psychologie rektorovi UK k dalšímu řízení.

Po poslední přednášce následovalo uzavřené jednání vědecké rady.

Členové vědecké rady byli vyzváni k tajnému hlasování.

Jednání vědecké rady pokračovalo bez přestávky, projednáváním dalších bodů.

VI. Návrh na jmenování členů zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky a státní závěrečné zkoušky

S předkládanými návrhy na jmenování členů zkušebních komisí a komise pro SRZk a SZZk seznámil vědeckou radu proděkan doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Předkládající klinika

Jméno

Předmět

Ústav hygieny a epidemiologie

Člen

MUDr. Petr Smejkal

Všeobecné lékařství,

Hygiena a epidemiologie

Klinika dětského a dorostového lékařství

Člen

MUDr. Michaela Buganová, Ph.D.

MUDr. Jitka Burešová

MUDr. Silvie Kelifová

MUDr. Lucie Krejbichová

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr. Magdaléna Purkartová

Všeobecné lékařství,

Pediatrie

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

Člen

PhDr. Jana Hocková, Ph.D.

Bc obor

Všeobecná sestra

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových členů zkušebních komisí pro SRZk a SZZk, dle předloženého materiálu.

VII. Návrhy na jmenování komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy na jmenování komisí pro řízení ke jmenování profesorem a komisí pro habilitační řízení seznámil vědeckou radu proděkan pro vědeckou činnost doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D..

Habilitační řízení:

· RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

Pracoviště: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

Obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

IKEM, Pracoviště laboratorních metod

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK

doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.

prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

Ústav imunologie LF UP

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR

Usnesení VII/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se změnou na pozici předsedy habilitační komise pro habilitační řízení RNDr. Jiřího Hrdého, Ph.D.

· MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

Pracoviště: Gynekologicko- porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: gynekologie a porodnictví

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. David Kužel, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Členové: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Gynekologicko - porodnická klinika 3. LF UK a FNKV

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Porodnicko-gynekologická klinika LF Univerzity Palackého a FN Olomouc

doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF Masarykovy Univerzity a FN Brno

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF Masarykovy Univerzity a FN Brno

Usnesení VII/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Michaela Fanty, Ph.D.

· MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

Pracoviště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Obor: Psychiatrie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Členové: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

doc. MUDr. Dana Kamarádová, PhD.

Psychiatrická klinika LF UP Olomouc

prof. MUDr. Eva Češková, DrSc.

Psychiatrická klinika LF MU Brno

doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU Brno

Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

Jmenovací řízení:

· doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

Pracoviště: Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor: oční lékařství

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Oční klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Členové: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Oční klinika FN Brno-Bohunice, LF MU v Brně

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Oční klinika FN Olomouc

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Dětská oční klinika LF MU a FN Brno

Usnesení VII/9: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D.

VIII. Návrh na jmenování garanta studijního programu Neurovědy

Proděkanka pro doktorské studium prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. informovala přítomné o žádosti 2. LF, která se stane po dohodě děkanů zúčastněných fakult, hlavní fakultou pro doktorský studijní program Neurovědy, jmenovat do funkce garanta DSP Neurovědy doc. MUDr. Jana Laczóa, Ph.D.

Usnesení VIII/10: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. z Neurologické kliniky 2. LF UK do funkce garanta doktorského studijního programu Neurovědy.

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. seznámil přítomné s výsledky jmenovacích řízení doc, Ing. Jana Kremláčka, Ph.D., doc. MUDr. Martina Vališe, Ph.D. a habilitačního řízení Mgr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D.

IX. Různé

· k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 26. 11. 2019 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Statutární zástupce děkana fakulty doc. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 16:18 hod. ukončil.

V Praze dne 22. 10. 2019


Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat