1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
Kontakt Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 224 964 187
Mgr. Katarína Timková

Zápis ze zasedání VR 1. LF UK ze dne 11. 12. 2018

 

Přítomni:

Fakultní členové:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty,

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.,

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.,

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.,

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.,

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.,

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.,

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,

doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc.,

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.,

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., RNDr. Šárka Němečková, DrSc.,

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.,

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.,

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,

Omluveni:

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.,

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,

MUDr. Jan Kopecký, DrSc., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,

prof. MUDr. František Perlík, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.,

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.

Hosté:

prof. Dr. rer. nat. Rolf Mentlein, CSc., prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.,

doc. MUDr. Andrej Štěňo, Ph.D., prof. MUDr. David Kužel, CSc.,

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.,

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.


I. Zahájení

Vědeckou radu zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který uvítal všechny přítomné a hosty.

II. Schválení zápisu

Usnesení II/1: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK schválila zápis ze zasedání konaného dne 27. 11. 2018 bez připomínek.

III. Jubilea

prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc. – profesorka Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala v roce 1962. Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce 1968. Docentkou pro obor lékařská mikrobiologie a imunologie byla jmenována v roce 1995. Doktorskou dizertační práci obhájila v roce 2000. Profesorkou pro obor lékařská imunologie byla jmenována v roce 2001. Prof. Tlaskalová – Hogenová převzala při této příležitosti obraz.

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. - docent Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvoval v roce 1972. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 1989. V roce 2005 byl jmenován docentem pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Pan docent převzal při této příležitosti z rukou děkana pamětní list.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. - ředitel ÚVN a přednosta Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN. V roce 1980 dokončil studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Dizertační práci obhájil v roce 2000 a získal titul Ph.D. Docentem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce 2003. V roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství. Pan profesor převzal medaili.

Za skrutátory byli určeni prof. MUDr. Jan Daneš, DrSc. a doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc..

Doc. Klener oznámil, že jako hodnotitele byli osloveni prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Petra Buška, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D., a prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. jmenovací přednášky doc. MUDr. Michala Máry, CSc.

IV. Habilitační řízení

Návrh na jmenování docentem MUDr. Petra Buška, Ph.D., z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. požádal členy vědecké rady o souhlas s vedením habilitačního řízení v anglickém jazyce a uvítal člena habilitační komise prof. Mentleina z univerzity v Kielu. Předseda habilitační komise prof. MUDr. Ondřej Slabý, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise, kterými jsou prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. z Ústavu biochemie a exp. onkologie 1. LF, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. z LF OU a doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. z Ústavu molekulární a translační medicíny LF OU osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise. Habilitační řízení proběhlo v anglickém jazyce.

Přednáška uchazeče měla název „Multifunctional proteases dipeptidyl peptidase-IV and fibroblast activation protein as possible pathogenetic factors, biomarkers and therapeutic targets in cancer“.

Oponent Prof. Dr. rer. nat. Rolf Mentlein Kiel University z Faculty of Medicine, Anatomical Institute pozitivně hodnotí přednášku a skvělou angličtinu, uchazeči položil pět dotazů, které uchazeč zodpověděl.

S obsahem a závěrem svého oponentského posudku seznámil přítomné prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. z Masarykova onkologického ústavu a prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci, přednášku doporučil k přijetí a uchazeči položil tři dotazy.

Doc. Klener poděkoval oponentům a vyzval vědeckou radu k diskusi. Dotazy během diskuze položili doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc, který uchazeči poděkoval za zajímavou přednášku a položil dotaz, doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Následovalo vystoupení přednosty mateřského ústavu, prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., který řekl, že má při hodnocení MUDr. Petra Buška, Ph.D. jednoduchou roli, protože výsledky petenta hovoří samy za sebe, MUDr. Buška zná již 20 let je velmi pracovitý, podílí se na výuce, reakce studentů jsou velmi pozitivní.

Hodnotitel prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. uvedl, že uchazeč má výbornou angličtinu, přednáška měla vysokou úroveň, diskuze byla zajímavá, uchazeč během ní zodpověděl bez problému všechny dotazy a přednášku doporučil VR 1. LF UK k přijetí.

Usnesení IV/2: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 46 členů kladný hlas, 1 záporný hlas, žádný hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Petra Buška, Ph.D., z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF, pro obor lékařská chemie a biochemie, rektorovi UK k dalšímu řízení.


Návrh na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D. z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením habilitační komise a uvítal přítomné členy a oponenty. S osobností uchazeče, průběhem řízení a závěry habilitační komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Přednáška uchazeče měla název „Využití bezrámových stereotaktických metod v léčbě intrinsických nádorů mozku“.

S obsahem a závěrem oponentských posudků prof. MUDr. Radima Jančálka, Ph.D., doc. MUDr, Radima Lipiny, Ph.D. a doc. MUDr. Ondřeje Kality, Ph.D. seznámil přítomné předseda habilitační komise prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., všechny tři posudky vyzněly kladně a uchazeči položil dotazy oponentů, které uchazeč zodpověděl.

V následující diskusi vystoupil prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., který pochválil přednášku a uchazeči položil 3 dotazy, dále se tázal doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. shrnul, že přednáška byla vynikající, pouze by nevolil úplnou tmu v sále, protože uchazeč tak přišel o možnost očního kontaktu s publikem, font v tabulkách byl sice drobný a vědecké radě doporučil kladné hlasování.

Komplexní zhodnocení osobnosti MUDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D. přednesl přednosta mateřské kliniky, prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., který uvedl, že uchazeč u něj absolvoval nejlepší zkoušku v 5. ročníku magisterského studijního programu jakou, kdy zažil, ihned mu nabídl Ph.D. studium. Petent se věnuje i méně atraktivním oblastem neurochirurgie, což oceňují všichni jeho kolegové. Věnuje se výzkumu oblasti hydrocefalu, což je nesmírně cenné a přínosné, dále se věnuje cévní neurochirurgii.

Prof. Beneš vyzdvihl vědeckou nejen produkci petenta, ale i pomoc Dr. Bradáče kolegům z kliniky při statistické analýze dat. Podle prof. Beneše, se jedná o mimořádně produktivního akademického pracovníka s vysokým počtem publikací, které mají oborový přesah.

Usnesení IV/3: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 45 členů kladný hlas, 1 záporný hlas, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování docentem MUDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D., z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN pro obor neurochirurgie, rektorovi UK k dalšímu řízení.


V. Řízení ke jmenování profesorem

Návrh na jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Máry, CSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a ÚVN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. seznámil členy vědecké rady se složením jmenovací komise a uvítal přítomné členy. S osobností uchazeče, jeho pracovní a vědeckou kariérou, průběhem řízení a závěry komise, která pracovala ve složení: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Nemocnice Jihlava, prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. Gynekológicko-porodnícka klinika Fakultnej nemocnice Nitra seznámil vědeckou radu předseda komise pro jmenovací řízení prof. MUDr. David Kužel, CSc.

Přednáška uchazeče měla název Léčba patologií děložního těla u žen ve fertilním věku.

V následující diskusi vystoupili prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. – poděkoval za krásnou přednášku a položil uchazeči dotazy, doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Hodnotitel přednášky prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. uvedl, že doc. Mára je profesionál, jeho přednáška byla přednesena na vysoké úrovní, doplněna vlastními publikacemi, byl dodržen časový limit pro přednášku, dobře reagoval v diskusi a doporučil přednášku k přijetí.

Dále vystoupil přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. o uchazeči uvedl, vede výuku 6. ročníku a zavádí více praxe do výuky, učí studenty operativu i vědeckou práci studenty, propojuje gynekologii s urologii a chirurgii, provádí těžké operace.

Usnesení V/4: Z 60 členů vědecké rady odevzdalo v tajném hlasování ze 47 přítomných členů vědecké rady 46 členů kladný hlas, žádný záporný hlas, 1 hlas neplatný, nikdo se hlasování nezdržel. Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK doporučuje ve smyslu § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, v platném znění, předložení návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr. Michala Máry, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pro obor gynekologie a porodnictví, rektorovi UK k dalšímu řízení.

Návrhy na jmenování docentem MUDr. Petra Buška, Ph.D. a MUDr. Ondřeje Bradáče, Ph.D. a jmenovací řízení doc. MUDr. Michala Máry byla projednána na uzavřeném jednání vědecké rady.

VI. Návrh na jmenování komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

S předkládanými návrhy na jmenování habilitačních komisí a komisí pro řízeníke jmenování profesorem seznámil vědeckou radu prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan fakulty.

MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Pracoviště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

                    Nemocnice Na Homolce

Obor:        psychiatrie

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.,

                  Neurologická klinika VFN a 1. LF UK

Členové: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

       Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

               Prim. MUDR. RNDr. Januš Sikora, CSc,

               Psychiatrická ambulance

               doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.,

               Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

              doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.,

               Psychiatrická ordinace

Usnesení VI/5: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Martiny Zvěřové, Ph.D.


MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.

Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Obor:        gynekologie a porodnictví

Složení habilitační komise:

Předseda: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.,

               Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členové: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

              Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

              prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

              Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

              doc. MUDr. Peter Urdzik, Ph.D., MPH

              Gynekologicko-porodnická klinika UN L. Pasteura Košice

              doc. MUDr. Jan Krthut, Ph.D.

              Urologická klinika FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské Univerzity

Usnesení VI/6: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Kamila Švabíka, Ph.D.

Jmenovací řízení:

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Pracoviště: II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Obor:        vnitřní nemoci

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

               II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK v Praze

Členové: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

              I. interní klinika – kardiologická, FN Olomouc

              prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

              I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta MU Brno

              prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

              Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta OU

              prof. MUDr. Radek Pudil, DrSc.

              I. interní kardioangiologická klinka, FN Hradec Králové

Usnesení VI/7: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se složením komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jana Bělohlávka, Ph.D.

VII. Návrh na jmenování členů zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky

S předkládanými návrhy jmenovat nové členy zkušební komise pro SZZk seznámil vědeckou radu děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Předkládající klinika


Předmět

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

Člen

Mgr. Miluše Kulhavá

PhDr. Alena Mellanová, CSc.

nMgr. Intenzivní péče


Usnesení VII/8: Vědecká rada 1. lékařské fakulty UK souhlasí se jmenováním nových předsedů a členů zkušebních komisí pro stání závěrečné zkoušky, dle předloženého materiálu.

VIII. Různé

  • k tomuto bodu nebyl přednesen žádný příspěvek

Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 29. 1. 2018 od 1300 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.

Děkan fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. závěrem poděkoval všem členům a hostům za účast a zasedání vědecké rady v 1624 hod. ukončil.


V Praze dne 11. 12. 2018

Zapsala: Bc. Bohdana Frantíková

oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky


Vidi: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan fakulty


 

Hodnocení: spravovat