1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK dne 18. 1. 2010.

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 18. 1. 2010

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Albrecht, Š. Bálková, J. Beneš, M. Holcát, S. Hutt, J. Chmelo, P. Pafko,

P. Šnajdr, J. Tichý

Neomluveni:

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu ze 7. 12. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)

3. MUDr. Marek Hilšer – Projednání návrhů na jmenování členů Hodnotící komise (15 min.)

4. MUDr. Marek Hilšer – Projednání návrhu na jmenování členů do komisí pro výběrová

řízení na pracovní místa. (10 min.)

5. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin a vyzval přítomné k připomínkování navrženého programu.

 

Akademický senát schvaluje navržený program zasedání v předloženém znění.

20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

 

1. Kontrola zápisu ze 7. 12. 2009

K předloženému zápisu neměl nikdo z přítomných připomínky.

 

Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání 7. 12. 2009 v předloženém znění.

19 : 0 : 1 schváleno

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS

 

Děkan fakulty informoval členy Akademického senátu o aktuálním dění na fakultě.

Zmínil se o:

- programu MD-Ph. D a spolupráci v této záležitosti s ředitelem VFN;

- připravovaném výukovém programu pedagogických dovedností pro učitele 1.LF, který proběhne v letním semestru;

- změně financování Specifického výzkumu a přípravě projektů.

 

15,08 příchod M. Trněný.

- jednáních o curriculu všeobecného lékařství. Tuto záležitost nyní řeší prof. Hanuš.

- přípravách Výroční zprávy 1. LF;

- úspěšném 122. reprezentačním plesu mediků, který se uskutečnil 8. ledna 2010 v Paláci Žofín;

- Dni otevřených dveří 1. LF, který se konal 12. 1. 2010. Přes nepřízeň počasí zaznamenala fakulta vysokou návštěvnost.

- kontrole studentů 1. LF rektorátem UK. Nebyly shledány závažné závady.

- postgraduálním vzdělávání. Informoval o článku v Medical Tribune s náměstkyní MZ Hellerovou a připojil svou reakci na tento článek. Vyzval všechny přítomné k vyjádření dalších připomínek k tomuto tématu. Připomínky by mohly být uplatněny při setkání zástupců MZ, ČLK, ČLS JEP a lékařských fakult dne 2. 2. 2010.

- přípravě rozpočtu fakulty a hospodaření fakulty v roce 2009, které skončilo kladně;

- plánovaném pořadu Křeslo pro Fausta, na které přijal pozvání Václav Havel. Pořad se uskuteční dne 9. 2. 2010.

 

M. Hilšer vyzval zúčastněné k rozpravě.

 

E. Havrdová poděkovala panu děkanovi za jeho aktivitu ve chvílích, kdy ostatní instituce začínaly na situaci s postgraduálním vzdělávání rezignovat.

 

M. Hilšer poděkoval za příspěvek.

 

3. MUDr. Marek Hilšer – Projednání návrhů na jmenování členů Hodnotící komise

 

M. Hilšer informoval přítomné o výzvě všem členům akademické obce. Na výzvu reagoval student VI. ročníku, V. Massaryk. M. Hilšer doporučuje navrhnout tohoto studenta do Hodnotící komise.

 

P. Rutar se připojil k doporučení M. Hilšera. Domnívá se, že tento student je dostatečně motivován k práci v komisi.

 

M. Hilšer dále informoval o oslovení všech dosavadních členů komise a navrhuje do dalšího období E. Havrdovou, A. Šeda a P. Šnajdra.

 

P. Strejc navrhuje k setrvání ve funkci člena Hodnotící komise M. Hilšera.

 

Akademický senát navrhuje jmenování členů Hodnotící komise:

Viliam Masaryk, MUDr. Marek Hilšer, doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc., prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc. a MUDr. Pavel Šnajdr.

21 : 0 : 0 schváleno

4. MUDr. Marek Hilšer – Projednání návrhu na jmenování členů do komisí

pro výběrová řízení na pracovní místa.

 

M. Hilšer předložil žádost personálního oddělení Děkanátu 1. LF na jmenování zástupce a jeho náhradníka do komise pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty/-ky

II. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN.

 

Akademický senát schvaluje zástupce AS ve výběrovém řízení na obsazení místa

přednosty/-ky II. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Zdeňka Kršku, CSc.

a jako náhradníka doc. MUDr. Ivana Matouše Malbohana, CSc.

20 : 0 : 1 schváleno

 

5. Varia

M. Hilšer informoval přítomné o dopisu, který AS 1. LF obdržel od přednosty Ústavu hygieny a epidemiologie s informací o využití termínů státních zkoušek z hygieny a epidemiologie studenty.

T. Zima chápe tento dopis jako reakci na Hodnocení výuky studenty.

 

M. Hilšer informoval členy AS o Společném zasedání Akademických senátů lékařských fakult ČR a SR dne 22. 2. 2010 v Modré posluchárně Karolina. Zasedání bude řešit otázky spojené se specializačním vzděláváním lékařů v ČR.

P. Broulík se dotázal, zda v SR je podobná situace?

M. Hilšer odvětil, že slovenští kolegové mají o účast zájem.

Š. Sulek se ptal, zda je nutná registrace na toto zasedání?

Registrace nutná není.

P. Rutara zajímalo, zda je akce otevřená nebo pouze pro členy AS?

Zasedání je určeno pouze členům Akademických senátů lékařských fakult.

T. Zima doporučuje stanovit zásadní otázky atestačního vzdělávání, prostudovat materiál (článek s náměstkyní Hellerovou) a připravit se důkladně na zasedání předem.

 

M. Hilšer poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 15,25 hodin.

Následující zasedání Akademického senátu bude 15. 2. 2010 v 15,00 hodin.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

 

 

Hodnocení: spravovat