1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK dne 14. 2. 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 2. 2011

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Klener, P. Pafko, E. Feltlová, P. Charilaou, J. Kobylák, M. Švrčková,
M. Žiga
Neomluveni:
Hosté: V. Kožich

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 10. 1. 2011 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Problematika financování vědy (20 min.)
4. Prof.MUDr. Milan Elleder, DrSc. Stanovisko komise pro vědu AS k návrhu vedení fakulty na financování vědecké činnosti na 1.LF UK (20 min.)
5. M. Romerová, Lukáš Bajer – Návrh změny vnitřního předpisu: změna složení poradních orgánů AS (15 min.)
6. Varia (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty zahájil zasedání v 15,00 hodin.
Informoval přítomné o žádosti Akademického senátu Univerzity Karlovy o připomínky k návrhu na změnu vnitřních předpisů Univerzity, která byla doručena pozdě, aby mohla být zařazena na jednání tohoto zasedání. Protože však termín vyjádření je stanoven na dřívější datum než následující zasedání AS 1. LF, navrhuje projednat tento bod před varii.

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje program zasedání včetně projednání návrhu na změnu vnitřních předpisů UK.
23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu z 10. 1. 2011
Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje zápis z jednání 10. 1. 2011 v předloženém znění.
23 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval přítomné o:
- přípravě výroční zprávy fakulty;
- koncepci ÚVI;
- Dnu otevřených dveří;
- posunu vyhodnocení programu MD PhD. - vzhledem k akci „Děkujeme-odcházíme“ na 31. 3. 2011;
- setkání s budoucími absolventy 2. 3. 2011 v 15,00 hodin v posluchárně Stomatologické kliniky;
- specializačním vzdělávání na lékařských fakultách (jednání o smlouvě na MZ ČR);
- přípravě Studentské vědecké konference pro pregraduální a postgraduální studenty;
- reakreditaci habilitačních oborů. Jedná se o čtyři obory s ukončením akreditace v r. 2012. Fakulta splňuje všechna kritéria pro získání reakreditací.
- podání žádosti o reakreditaci oboru Všeobecného lékařství. Spis byl odeslán na MZ.
- příprava výjezdního zasedání vedení fakulty na konci března, které se bude zabývat především hodnocením vědy a strukturou pracovišť;
- pojištění fakulty.
- investicích v roce 2011..
- typové smlouvě mezi lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi;
- dlouhodobém záměru Univerzity Karlovy (do r. 2015). 1. LF UK má dlouhodobý záměr schválený v r. 2006, každoročně kontrolovaný. Děkan fakulty zašle členům AS dokument k připomínkování a prosí o reakce do 2-3 týdnů.
- BIOCEVu;
- Biocentru na Albertově, jehož aktuální koncept bude diskutován 18. 2. 2011;
- o zprávě o vědě a výzkumu RVVI za rok 2009. 1. LF UK je na prvním místě.
- úvaze o propojení Ústavu lékařské biochemie a ÚKBLD;
- akci „Děkujeme-odcházíme“. 1. LF by měla zabezpečit výuku v mezích možností.


3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Problematika financování vědy
Děkan fakulty navázal na diskuzi zahájenou v listopadu 2010 ohledně návrhu na financování vědy podle bodů RVV. Výzkum by se měl integrovat pracoviště fakulty s cílem podporovat kvalitní skupiny. Projekty by se měly plánovat zpravidla na 3 roky, neboť se v delším časovém horizontu může změnit metodika. Na systému financování vědy spolupracuje 1. LF s VFN. Projekty by posuzovala komise jmenovaná Vědeckou radou. Děkan fakulty vybízí k pokračování v této otevřené diskuzi a doplňování novými náměty. Fakulta musí hospodařit s přidělenými prostředky.

J. Bříza odchod v 15.40 hodin.

Děkan fakulty věří, že kvalitní projekty bude možné financovat.

4. Prof.MUDr. Milan Elleder, DrSc. Stanovisko komise pro vědu AS k návrhu vedení fakulty na financování vědecké činnosti na 1.LF UK
M. Elleder informoval přítomné, že mezinárodní instituce doporučuje co nejdříve zrušit hodnocení vědecké činnosti podle RVV bodů.

T. Zima reaguje, že toto hodnocení vypracovali též čeští vědci. Srovnání mezi vědními obory je složité, jistým ukazatelem však toto hodnocení je.

M. Elleder požaduje kladné hodnocení osvědčených a perspektivních týmů na fakultě. Domnívá se, že by si takových týmů měla fakulta vážit, neboť ji reprezentují. Dotazuje se, které směry hodlá fakulta do budoucna podporovat? Předpokládá, že bude velmi obtížné získávat v budoucnu granty a to by mělo být opřeno o dosavadní kvalitu.
T. Zima odpovídá, že hlavní zájmové oblasti fakulty jsou závažné civilizační choroby, molekulární genetika, péče o matku a dítě a nádorová onemocnění. Fakulta musí přijmout vnější podmínky a snažit se jim přizpůsobit.

P. Strejc zahájil rozpravu.

P. Broulík souhlasí s děkanem fakulty. Kritéria jsou však nastavená tak, že lze získat RVV body za článek v časopise s IF, když autor je členem velké skupiny zahraničních odborníků bez vlastní konkrétní vědecké práce..

T. Zima dále upřesňuje, že prostředky budou spravedlivě rozdělovány na jednotlivá pracoviště. Ta se mohou sdružovat.

J. Živný se ptá, jak velké týmy mohou žádat o prostředky?

T. Zima odpovídá, že zde není žádný limit. Jedinou podmínkou je financování pouze pracovníků fakulty. Pracoviště dostane doporučený limit na projekt. Pracoviště může žádat o více projektů. Ideální by bylo, aby každé pracoviště mělo jen jeden projekt. Další možností je sdružení více pracovišť.

M. Elleder vyslovil na závěr své přání, aby v kvalitě nehrálo roli množství RVV bodů ale práce.

P. Broulík se ptá, zda fakulta bude podporovat bazální nebo aplikovaný výzkum?

T. Zima odpovídá, že fakulta bude podporovat fakultní pracoviště a to jak základní tak aplikovaný kvalitní výzkum.

L. Bajer se ptá, zda stanovisko M. Elledera je jeho osobní či zda se jedná o stanovisko komise pro vědu. Pokud je mu známo komise se dosud nesešla.

J. Živný poslal pozvánku na setkání všem členům komise pro vědu.

M. Elleder sděluje, že členové komise se na setkání nedostavili.

L. Bajer je si jist, že J. Bruthans a další členové komise, kteří byli na minulém zasedání vybráni jako poradci komise pro vědu, nebyli osloveni.

T. Zima pozval zástupce komise pro vědu na společné setkání 1. 3. 2011 ve 14,00 hodin.

5. M. Romerová, Lukáš Bajer – Návrh změny vnitřního předpisu: změna složení poradních orgánů AS

L. Bajer navrhuje, aby AS volil v budoucnu 3 komise hlavní, tzv. vnitřní a další pracovní a poradní.

M. Romerová jménem legislativní komise sdělila stanovisko této komise, která nemá proti tomuto návrhu námitek. Návrh není v rozporu s vnitřním předpisem UK ani ostatních lékařských fakult.

T. Zima upozornil, že návrh na změnu vnitřních předpisů předkládá děkan.
Protože s návrhem souhlasí, doporučuje jeho projednání a předložení ke schválení. Doporučuje název místo vnitřní „stálé“. Dotazuje se na rozdělení dalších komisí na pracovní a poradní. Souhlasí se složením z členů ak. obce, tedy i nečlenů AS.

P. Bartůněk odchod v 16,25 hodin.

Děkan fakulty požaduje přesnou definici názvu komise, způsob jak se komise tvoří a jak zaniká. Doporučuje upravit bod 2 – komise stálé a komise poradní, bod 5 vyškrtnout.

V. Danzig odchod v 16,30 hodin.

Předseda AS vybízí k hlasování o pokračování jednání, které již přesáhlo stanovenou dobu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s pokračováním jednání.
20 : 0 : 0 schváleno

Děkan fakulty požádá o úpravu materiálu – návrhu na změnu vnitřního předpisu právní oddělení Děkanátu ve smyslu úprav, o kterých bylo diskutováno.

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK.
20 : 0 : 0 schváleno

6. Vnitřní předpisy UK – návrh na změnu Statutu UK a návrh na změnu přílohy č. 2 Statutu UK

M. Romerová přítomné informovala o tom, že legislativní komise AS projednala návrh změn Univerzity Karlovy a doporučuje zaujmout kladné stanovisko k těmto návrhům.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK nemá připomínky k navrhovaným změnám Statutu Univerzity Karlovy a přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.
20 : 0 : 0 schváleno

7. Varia

Předseda Akademického senátu uzavřel jednání v 16.40 hodin.
Následující zasedání bude 14. 3. 2011 v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Děkanátu.
Zapsala: E. Svobodová
Předseda AS: prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

Hodnocení: spravovat