1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK 4. 10. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 4. 10. 2010

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Broulík, R. Češka, E. Feltlová, S. Hutt, O. Nosek
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, M. Vokurka

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 7. 6. 2010 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného
břemene (10 min.)
4. MUDr. Marek Hilšer – Vyhlášení voleb do Akademického senátu 1. LF UK
pro volební období 2010 - 2013 (20 min.)
5. Varia (10 min.)


M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin a přivítal M. Vokurku pověřeného zastupováním děkana fakulty.
Současně omluvil nepřítomnost děkana fakulty a v souvislosti s tím zrušení bodu 2. programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil program zasedání s aktuální změnou.
22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu ze 7. 6. 2010

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil zápis ze zasedání
7. 6. 2010 v předloženém znění.
21 : 0 : 1 schváleno


3. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene

M. Vokurka přednesl žádost děkana fakulty na uzavření smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a PREdistribucí, a.s. o zřízení věcného břemene v budově a na souvisejících pozemcích Kateřinská 32. Jedná se o kabelové vedení a rozvaděč vysokého napětí.

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

J. Tichý se dotázal, proč musí být vedení v prostorách fakulty?
K otázce se vyjádřili M. Vokurka a E. Soubustová. M. Holcát vysvětlil, že odpověď na tuto otázku je obsažena v předloženém návrhu smlouvy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nemá námitek, aby Univerzita Karlova v Praze zřídila věcné břemeno podle přílohy k tomuto materiálu. Akademický senát 1. lékařské fakulty se dále usnesl, že své vyjádření k tomuto úkonu dále postoupí Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze jako podklad k vyjádření podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
20 : 0 : 2 schváleno
4. Vyhlášení voleb do Akademického senátu 1. LF UK pro volební období 2010 - 2013

15,08 hodin příchod J. Borovanský, E. Havrdová

M. Hilšer v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu 1. LF UK vyhlásil volby do Akademického senátu 2010 – 2013 v termínu 1. a 2. prosince 2010.
Vyzval přítomné k sestavení volební komise.
L. Bajer navrhl do volební komise studentku 4. ročníku, Olgu Plecitou.
M. Hilšer navrhl P. Kocnu z ÚKBLD.
M. Romerová navrhla studentky 5. ročníku, Hanu Knyblovou a Kristýnu Kolářovou.
Dalším členem komise byl navržen P. Šnajdr.

15,13 hodin příchod J. Bruthans.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil volební komisi ve složení Olga Plecitá (studentka 4. ročníku), P. Kocna (ÚKBLD), Hana Knyblová (studentka 5. ročníku), Kristýna Kolářová (studentka 5. ročníku) a P. Šnajdr (Anatomický ústav).
24 : 0 : 1 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil vyhlášení voleb do Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro volební období
2010 – 2013. Termín voleb stanovuje na 1. a 2. prosince 2010.
25 : 0 : 0 schváleno

M. Hilšer upozornil na možný rozpor, který může vyplynout za určité situace z volebního a jednacího řádu. Jedná se o případ, kdy volební komise shledá nedostatky v přihlášce kandidáta do voleb AS. V takovém případě AS rozhoduje o výroku komise nejpozději dva dny před začátkem voleb. Nejasné zůstává, zda kandidát, u něhož komise shledala nedostatky, ale o nichž ještě nerozhodl senát, má být zařazen na volební kandidátku, jejíž zveřejnění musí být provedeno 14 dní před zahájením voleb. Případné mimořádné zasedání Akademického senátu dne 16. 11. 2010 by rozhodlo o odvolání kandidáta, avšak vzhledem k uzávěrce přihlášek a jejich zpracování komisí (nejpozději 12.11.2010) by na odvolání zbývala krátká doba. Pokud nebude nutné svolat mimořádné zasedání, bude se konat plánované řádné zasedání dne 29. 11. 2010.

P. Šnajdr upozorňuje, že mimořádné zasedání by bylo svoláno narychlo telefonicky.
J. Tichý upozorňuje, že se jedná o úterý 16. 11. 2010 a táže se na hodinu konání mimořádného zasedání. Hodina zasedání by byla jako obvykle v 15,00 hodin.
P. Šnajdr navrhuje možnost změny termínu voleb.
M. Hilšer vysvětluje, že posun termínu voleb není možný vzhledem k návaznosti a posun by zasáhl do vánočních svátků.
J. Bruthans vysvětlil návaznosti termínů.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje harmonogram voleb do Akademického senátu 1. lékařské fakulty pro volební období 2010 – 2013 takto:

Harmonogram voleb AS 1. LF

pro volební období 2010 – 2013

4. 10. 2010

řádné zasedání

vyhlášení voleb AS, volba volební komise

1. 11. 2010

řádné zasedání

schválení vol. okrsků, vol. místností a doby jejich otevření, schválení pověřených osob

16. 11. 2010

mimořádné zasedání

řešení odvolání kandidátů proti odmítnutí registrace

29. 11. 2010

řádné zasedání

13. 12. 2010

1. (ustavující) zasedání nově zvoleného AS

volba předsedy a místopředsedy, komisí25 : 0 : 0 schváleno


5. Varia

P. Pafko se zeptal, jaká byla reakce 1. LF UK na výzvu mladých lékařů?
M. Hilšer odpověděl, že Akademický senát 1. LF podpořil návrh na zlepšení podmínek ve zdravotnictví. Usnesení senátu k této záležitosti je v zápisu z červnového zasedání AS.


M. Hilšer ukončil zasedání v 15,35 hodin.


Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: spravovat