1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 1. LF UK 14. března 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 3. 2011

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, V. Danzig, T. Švestka,
Neomluveni: E. Feltlová
Hosté: S. Štípek

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 14. 2. 2011 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Poplatky spojené se studiem pro ak. rok 2011/12 (15 min.)
4. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Včlenění Ústavu lékařské biochemie do Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky (10 min.)
5. Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. - Jednání o mzdách školských zaměstnanců LF (10 min.)
4. Varia (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF přivítal přítomné členky a členy Akademického senátu 1. LF a děkana fakulty. Zasedání zahájil v 15.05 hodin. V úvodu požádal o dodatečné projednání žádosti o rozšíření akreditace oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči předložené P. Bartůňkem. Dále požádal přítomné o projednání účasti zástupců AS na výběrovém řízení na místo přednosty Chirurgické kliniky 1. LF UK a FTN. Seznámil přítomné s informací AS UK, kterou navrhuje projednat v závěru zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje program zasedání včetně projednání dodatečných bodů.
26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu ze 14. 2. 2011

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje zápis z jednání Akademického senátu 1. lékařské fakulty dne 14. února 2011 v předloženém znění.
26 : 0 : 0 schváleno


2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty informoval přítomné členky a členy Akademického senátu o dění na fakultě od posledního zasedání Akademického senátu:
- probíhají jednání vedená se zástupci UK ohledně řešení praktických otázek souvisejících se specializačním vzděláváním na lékařských fakultách, např. dotace a úhrada atestační zkoušky;
- Erasmus Sokrates – není tendence navyšovat počty vyjíždějících a přijíždějících studentů (nyní cca 110 vyjíždějících a 80 přijíždějících);
- probíhá příprava Studentské vědecké konference;
- chystá se přijímací řízení do 19ti doktorských programů;
- informoval o projektu Biocentrum Albertov;
- proběhlo jednání na MŠMT o investicích
- připravuje se Výroční zpráva za rok 2010 a zpráva o hospodaření fakulty. Fakulta zakončila rok 2010 s kladným výsledkem.
- pracovní skupina v záležitosti „financování vědy“ akceptovala návrh, který byl společně upraven.

M. Elleder doplňuje, že jednání proběhlo ke všeobecné spokojenosti zúčastněných stran.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

P. Pafko má dotaz k atestačnímu školení, a sice, kdo toto školení bude hradit?

T. Zima sděluje, že platby nejsou součástí smlouvy a netýkají se lékařské fakulty.

J. Bříza doplňuje informaci o poplatcích za stáže formou dočasného přidělení zaměstnance.


3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Poplatky spojené se studiem
pro ak. rok 2011/12
Děkan fakulty seznámil přítomné s návrhem, který vychází z Opatření rektora, liší se od předchozího roku mírnou valorizací.

J. P. Novotný se dotazuje, zda toto opatření platí pouze pro nově přijaté studenty v anglické paralelce?

T. Zima odpovídá, že ano. Studenti v anglické paralelce, budou mít případně poplatky navýšeny podle podmínek s nimi uzavřené smlouvy.


4. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - Včlenění Ústavu lékařské biochemie 1. LF UK do Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN 
T. Zima k předloženému návrhu informoval přítomné, že se již od roku 2004 plánovalo umístění laboratoří ÚKBLD v objektu Kateřinská. O propojení těchto dvou ústavů se hovořilo vzhledem k praktickému využití přístrojového vybavení, učeben atd. Kromě toho se blíží konec funkčního období přednosty ÚLB. Po mnoho měsíců byly vedeny diskuze o možnosti propojení těchto ústavů. Náklady na změnu budou minimální. Vedení VFN souhlasí.

S. Štípek se připojil k tomuto zdůvodnění informací, že mnoho činností obou ústavů je již nyní propojeno. Jedná se o výuku i výzkum, společná pracoviště, laboratoře. O tomto návrhu se již uvažovalo dříve a nyní je předložen Akademickému senátu, který tímto žádá o souhlas.

T. Zima dodává, že změna by byla realizována k 1. 1. 2012. Souhlasí i přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie, se kterým je jednáno ve věcech výuky a výzkumu.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě. Současně podotkl, že Ústav soudního lékařství a toxikologie také vznikl sloučením dvou ústavů.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK na návrh děkana fakulty rozhodl o sloučení Ústavu lékařské biochemie 1. LF UK a Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN pod názvem Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.
26 : 0 : 0 schváleno


5. Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. - Jednání o mzdách školských zaměstnanců LF
P. Pafko upozornil na zvyšující se rozdíly v odměňování fakultních a nemocničních zaměstnanců – lékařů po navýšení platů nemocničním lékařům o 5 – 8 tisíc korun. Vzniká situace, že vedoucí lékař má nižší plat než ostatní lékaři. Žádá o informaci, zda přednosta kliniky může spojit mzdový rozpočet fakultní a nemocniční a rozdělit jej dle vlastní úvahy.

T. Zima sdělil, že po jednáních s rektorem UK a s ministrem školství může odpovědně říci, že více finančních prostředků nebude. Navýšil se mzdový rozpočet roku 2010 pro rok 2011 o 11 miliónů. Hlavní činnost fakulty byla ve ztrátě 7 miliónů, která byla kompenzována přijmy z vedlejší činnosti. Navýšení DPH se promítne do cen energií (o cca 3 miliony pouze v DPH). Z hlediska fakulty dostane přednosta rozpočet na rok a záleží na jeho rozhodnutí kolik zaměstnanců a výši jejich mzdy. Maximální úvazek je 1,0 a minimální 0,05, souběh úvazků LF a VFN je maximálně 1,8. Kombinace úvazků je v kompetenci přednosty. Co se týká přednostů a profesorů, je snaha o maximální úvazek u LF (0.6 a výše). Též probíhá evaluace výuky, která umožní zjistit náročnost výuky na jednotlivých pracovištích. Data jsou sbírána z pracovišť a otázkou se bude zabývat výjezdní zasedání kolegia děkana.

Z. Krška upozorňuje, že mladí lékaři nemají zájem o úvazky na LF vzhledem k navýšení platů ve FN.

T. Zima odpovídá, že výuku je třeba nastavit podle možností pracoviště a zaměstnanců.

K. Smetana se přidává k názoru Z. Kršky, neboť na teoretických ústavech nemají zaměstnanci možnost nemocničního přivýdělku a nemají o práci na teoretických pracovištích zájem.

T. Zima odpovídá, že na teoretických ústavech je možnost zvýšení příjmů z grantů a projektů.

M. Elleder se ptá, zda v programu „výzkumná univerzita“ je více peněz na studenty?

T. Zima sděluje, že o financování v tomto směru není žádná informace. Z hlediska
pregraduálních studentů nebude nejspíše žádná změna. Nyní pro příjem univerzity má vliv i její kvalita.

S. Štípek podotýká, že hlavním problémem ze posledních 25 let je kapitační platba a tudíž je hlavním kritériem počet studentů. Nebyla však vyčíslena cena výuky studenta po celé studium.


6. Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – Žádost o rozšíření akreditace programu Specializace ve zdravotnictví obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči o kombinovanou formu studia.
P. Bartůněk seznámil přítomné s důvody předložení návrhu. O Mgr. program, který běží na fakultě již 7 let, je velký zájem. Rozšířením akreditace na kombinovanou formu studia se snažíme vyjít vstříc zaměstnaným zdravotním sestrám. Náplň studia je stejná.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

O. Naňka upozornil na technické nedostatky v předložením textu (str. 2, 9 – bod 4 a str. 10 – počet hodin výuky) a dotázal se na kvalifikaci absolventek.

J. Kunstýř vysvětluje, že toto vyplývá z požadavku na zvýšení kvalifikace zdravotních sester.

P. Bartůněk upřesňuje, že toto nesouvisí s tlakem zdravotních sester na zvyšování kompetencí.

T. Zima konstatuje, že tento program jako řádné studium běží již řadu let. Vycházíme vstříc požadavkům zaměstnaným zdravotním sestrám, které si chtějí pro výkon svého povolání doplnit vzdělání. Neřešíme zde změnu v kompetenci sester.

J. Lindner podotýká, že sestry, které nebudou moci vystudovat na 1. LF se obrátí na jiné VŠ.

J. Bříza navrhuje v rámci samostudia zohlednit praxi. Domnívá se, že tento program je žádoucí.

A. Furmánková za komisi AS pro studium sděluje, že komise se tímto návrhem zabývala a navrhuje jeho schválení.

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s návrhem na rozšíření akreditace programu Specializace ve zdravotnictví obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči o kombinovanou formu studia.
26 : 0 : 0 schváleno


7. Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Chirurgické kliniky 1. LF UK a FTN.
P. Strejc vyzval přítomné k účasti v komisi pro uvedené výběrové řízení.
Do komise se jako zástupce za Akademický senát 1. LF přihlásil Z. Krška a náhradník J. Bříza.

8. Účast na jednání legislativní komise AS UK ve věci změny vnitřního předpisu 1. LF
P. Strejc požádal místopředsedkyni AS 1. LF a současně členku legislativní komise AS 1. LF, M. Romerovou, aby se zúčastnila jednání legislativní komise AS UK o návrhu změny Volebního a jednacího řádu AS 1. LF. Jednání se bude konat dne 22. 3. v 17,45 hodin v kanceláři AS UK.

9. Varia
M.Elleder konstatoval špatnou politiku MŠMT v hodnocení fakult, která neumožňuje zvýhodnění perspektivních škol/fakult, zejména těch, které by mohly být označeny právem jako výzkumné a jejichž zvýhodnění by mohlo být dáno zvýšením kapitační platby, což by umožnilo vedení fakulty řešit nejen mzdovou politiku a celou řadu významných koncepčních programů. To by se dalo brát jako prvé krůčky na cestu, kterou se po desítky let ubírají university, které jsou všeobecně uznávané svoji vysokou kvalitou výuky a vědy a nejsou decimovány závislostí na kapitačních platbách.


T. Zima odpověděl, že již mzdová politika je daná vnitřním předpisem UK a rozpočtovými možnostmi.

Předseda Akademického senátu 1. LF ukončil zasedání v 16.10 hodin.


Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat