1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání AS 1. LF 1. 11. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 1. 11. 2010

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni:
Neomluveni: S. Hutt
Hosté: J. Dušková, P. Kocna, E. Soubustová, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze 4.10. 2010 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání odvolání a jmenování člena vědecké rady (10 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu na financování vědecké činnosti (20 min.)
5. MUDr. Petr Kocna, CSc. – Projednání organizace voleb do AS 1. LF UK (20 min.)
6. MUDr. Marek Hilšer – Přehled docházky členů AS za volební období 2007-2010
7. Varia (10 min.)

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,00 hodin a v úvodu požádal přítomné o schválení zařazení dodatečného bodu programu, a sice vyjádření k návrhu změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený program zasedání včetně dodatečného bodu jednání o změnách vnitřních předpisů Univerzity Karlovy.
26 : 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu ze 4.10. 2010

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zápis ze zasedání 4. 10. 2010 v předloženém znění.
27 : 0 : 0 schváleno

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty seznámil přítomné s aktuálním děním na fakultě. Zmínil se o:
- specializačním vzdělávání;
- přípravě reakreditace habilitačních a jmenovacích oborů;
- vyrovnaném rozpočtu fakulty;
- odměnách pro vědecké pracovníky;
- ocenění pedagogických pracovníků na základě kladného studentského hodnocení;
- řešení záporného hodnocení pedagogických pracovníků studenty;
- elektronickém rozvrhu, se kterým se již začíná pracovat.
Děkan fakulty přislíbil projednání na příštím zasedání:
- návrh provizorního rozpočtu fakulty pro rok 2011;
- reakreditaci curricula všeobecného lékařství;

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

M. Romerová se dotázala, jak je plánován začátek akademického roku pro 6. ročníky v příštím roce?

T. Zima odvětil, že na řešení této otázky je ještě příliš brzy.

M. Romerová vysvětluje, že studenti plánují zahraniční výjezdy a musí již s těmito termíny počítat.

T. Zima jí sdělil, že podnět k posunutí začátku ak. roku vzešel ze strany studentů. Očekává tedy jejich návrh do 15. 11. 2010 a rozhodnutí sdělí na příštím zasedání, tj. 29. 11. 2010.

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání odvolání a jmenování člena vědecké rady

Děkan fakulty seznámil přítomné členy Akademického senátu s navrhovanými změnami ve Vědecké radě a tyto změny zdůvodnil žádostí dosavadního člena o ukončení členství ve VR.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty o odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK plk. MUDr. Štefana Brunclíka, MBA, s účinností ode dne 1. 11. 2010.
27 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty o jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK doc. Ing. Petra Dvořáka, CSc., s účinností ode dne 1. 11. 2010.
27 : 0 : 0 schváleno

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu na financování vědecké činnosti
Děkan fakulty stručně seznámil přítomné s návrhem na financování vědecké činnosti a navrhl toto téma diskutovat na příštím zasedání vzhledem k omezeným časovým možnostem.

15,15 hodin příchod J. Bruthans.

Děkan fakulty uvedl zásadní body této problematiky. Měly by být plánovány velké projekty s nutnými výstupy dle hodnocení RVVI.
Vzhledem k jednání děkanů lékařských fakult musel děkan fakulty zasedání v 15,20 hodin opustit.

M. Hilšer požádal přítomné o vyjádření se k návrhu na přesun diskuze k tomuto bodu na příští zasedání AS.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty o přesunutí rozpravy k návrhu na financování vědecké činnosti na příští zasedání, tj. 29. 11. 2010.
28 : 0 : 0 schváleno


5. MUDr. Petr Kocna, CSc. – Projednání organizace voleb do AS 1. LF UK
P. Kocna, předseda volební komise, seznamuje členy AS s návrhy volební komise.

15,25 hodin příchod A. Krajcová.

Volební komise rozhodla považovat 1. LF za jeden volební okrsek, tj. 6 volebních místností.
Volební komise se domnívá, že v minulosti v Mariánských lázních volil nepatrný počet akademických pracovníků a není tedy nutné volby v Mariánských lázních konat.
L. Bajer se dotázal, kolik studentů v minulosti volilo v Mariánských lázních a domnívá se, že by toto volební místo nemělo být rušeno, byť by tam měl volit jen jeden volič.
K tomuto návrhu se připojili Š. Sulek a J. Bruthans.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se zachováním volebního místa v Mariánských lázních.
15 : 2 : 12 schváleno

E. Soubustová žádá přítomné o schválení průběhu voleb v Mariánských lázních v jednom dni z finančních důvodů.

M. Hilšer navrhuje usnesení:

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh volební komise vyhlásit akademickou obec jako jediný volební okrsek s těmito volebními místy
Faustův dům - Karlovo náměstí
Fyziologický ústav - Albertov
FN v Motole (prof.Betka - ORL)
Fakultní Thomayerova nemocnice - areál ÚTPO
FN Na Bulovce (GynPor.klinika)
ÚVN (Interní klinika)
Mariánské lázně
28 : 0 : 1 schváleno

P. Kocna navrhuje na základě jednání volební komise dobu otevření volebních místností stejnou jako v minulosti.
Volební místo v Mariánských lázních bude mít dobu otevření pouze 1. 12. 2010 od 10,00 – 14,00 hodin.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh volební komise na dobu otevření volebních místností takto:

Volební místnosti Faustův dům a Fyziologický ústav/Albertov budou otevřeny první den voleb 1. 12. 2010: 10,00 – 16,30 hodin, druhý den voleb 2. 12. 2010: 10,00 – 14,30 hodin. Zapečetění volebních uren zajistí členové volební komise.
Volební místnost v Mariánských lázních bude otevřena 1. 12. 2010 v době 10,00 – 14,00 hodin.
29 : 0 : 0 schváleno

P. Kocna dále seznamuje přítomné s návrhem pověřených osob.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje tyto osoby pověřené dozorem voleb:
Faustův dům - Karlovo náměstí
- RNDr. Bohuslava Trnková 1.12.2010
- MUDr. Václav Šmíd - 1.12. 2010
- Mgr. Kateřina Váňová - 2.12. 2010
- Mgr. Petra Vaindlová - 2.12. 2010
- studenti 1.LFUK:
- Vít Navrátil 1.12.2010 - 4.ročník
- Jiří Pohanka 1.12.2010 - 4.ročník
- Lucie Pazderová 2.12.2010 - 3.ročník
- Lucie Thomasová 2.12.2010 - 5.ročník

Fyziologický ústav - Albertov
- MUDr. E. Vařejková 1.12.2010
- Mgr. Jana Trylčová 1.12.2010 dopoledne
- Mgr. Lucie Šromová 1.12.2010 odpoledne
- Mgr. H. Skarlandtová 2.12.2010
- RNDr. Markéta Janatová - 2.12. 2010
- studenti 1.LFUK:
- Anna Maršáková 5.ročník
- Petra Matušová 5.ročník

FN v Motole (prof.Betka - ORL)
- MUDr. Jan Bouček
- MUDr. Petr Lukeš Ph.D

FTN - Fakultní Thomayerova nemocnice - ÚTPO
- Mgr. Iva Eislerová
- Mgr. Monika Hošťálková

FN Na Bulovce (GynPor.klinika)
- MUDr. Hanuą Rozsypal, CSc. - 1. 12. 2010
- MUDr. Jana Sýkorová - 1. 12. 2010
- MUDr. Václav Poláček 2. 12. 2010
- MUDr. Jan Fulík - 2. 12. 2010
- MUDr. Josef Marx - 2. 12. 2010

ÚVN (Interní klinika)
- MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D.
- MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc
29 : 0 : 0 schváleno

P. Kocna žádá přítomné, aby odsouhlasili nutnou přítomnost pracovníků oddělení výpočetní techniky. Jedná se o osm osob, kteří nepatří mezi osoby pověřené dozorem volbami, jejich přítomnost je však z technických důvodů nezbytná.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje přítomnost osmi pracovníků oddělení výpočetní techniky ve volebních místnostech. Tyto osoby nebudou dle volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK považovány za cizí osoby:
ing. Josef Martinák
Bc. Ivan Pešek
Martin Pavlíček
Filip Staněk
Tomáš Nikl
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
RNDr. Zdeněk Fidler
Jakub Kohn

28 : 0 : 1 schváleno

Volební komise dále navrhuje, aby seznam voličů nemusel být zveřejněn na úřední desce, neboť je k dispozici v elektronické podobě.
M. Hilšer navrhuje, aby toto rozhodla volební komise společně s vedením fakulty.
P. Šnajdr za volební komisi žádá o stanovisko Akademický senát.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zveřejnění seznamu voličů pouze v elektronické podobě.
27 : 0 : 2 schváleno

P. Kocna se vyjadřuje k zařazení PhD. studentům, které přesně definuje Volební a jednací řád AS 1. LF UK.
Dále P. Kocna navrhuje, aby byl vytištěn stejný počet volebních lístků jako při minulých volbách.
Volební komise bude informovat o kandidátech do 2 dnů po termínu odevzdání, který je 9. 11. 2010.
K definici akademického pracovníka se vyjádřila E. Podrazilová Jenčíková za právní oddělení děkanátu. Dle VŠ zákona jsou akademičtí pracovníci i vědečtí pracovníci a lektoři, kteří vykonávají pedagogickou činnost a prošli výběrovým řízením.

M. Hilšer žádá vedení fakulty, aby připravilo právní výklad.

E. Podrazilová upřesňuje, že vedení fakulty může vyjádřit pouze svůj právní názor, právní výklad může poskytnout pouze Akademický senát Univerzity Karlovy.
K této otázce se vyjádřil J. Bruthans a tajemnice fakulty.

M. Hilšer shrnul, že je nutné vyjádření právního oddělení fakulty, univerzity a doc. Staši.

E. Podrazilová navrhuje posuzovat sporné případy individuálně.

J. Bruthans se domnívá, že rozhodnutí by mělo spočívat na Akademickém senátu coby vrcholném orgánu fakulty.

M. Hilšer nesouhlasí s tím, že je úkolem senátu vykládat právní předpisy, neboť senát není soud. V případě chybného výkladu může být rozhodnutí pro členy akademické obce zavádějící. Výklad, podle kterého se má řídit personální oddělení, případně volební komise, musí poskytnout právní oddělení fakulty nebo univerzity.

A. Krajcová požádála Mgr. Podrazilovou Jenčíkovou o vysvětlení, zda lékař mající uzavřenou s fakultou smlouvu – lektor podpůrných forem, je akademických pracovníkem. Dle VŠ zákona by jím býti neměl, jelikož se nesmí podílet na pedagogické činnosti a není volen výběrovým řízením. Mgr. Podrazilová Jenčíková potvrdila, že lektor podpůrných forem akademickým pracovníkem není.
Dále k tématu diskutovali, P. Šnajdr, M. Hilšer J. Beneš a E. Soubustová.

J. Bruthans navrhuje, aby senát určil, že za akademického pracovníka je považován ten pracovník, který prošel výběrovím řízením. V případě, že některý pracovník nesouhlasí se svým zařazením, nechť se odvolá k akademickému senátu.M. Hilšer dává hlasovat o usnesení ve znění:

Akademický senát 1. LF UK považuje za akademického pracovníka - pracovníka, který byl přijat dle Řádu výběrového řízení. V případě, že se pracovník nenalezne ve volebním seznamu akademické obce, nechť se nejpozději do 9. 11. 2010 obrátí na p. Petrůva (hanus.petruv@lf1.cuni.cz) a požádá o přezkoumání svého statutu. Pokud nebude se svým zařazením souhlasit podá stížnost Akademickému senátu nejpozději do 13. 11. 2010.

27 : 0 : 2 schváleno


Mimořádný bod programu Návrh na změnu Vnitřních předpisů Univerzity Karlovy

K předloženým návrhům na změny Vnitřních předpisů UK se přihlásil s připomínkou M. Klein, a sice ke změně zkušebního řádu, která by měla platit v roce 2011-2012. V tomto roce budou ještě studovat studenti, kteří nebyli zařazeni do kreditního systému. Jedná se o studenty, kteří měli rozložené studium a studují 6 + 1 rok.

M. Hilšer žádá formulování této připomínky.
M. Klein doporučuje tento bod zcela vypustit.
P. Broulík se nedomnívá, že by tato změna mohla studenty postihnout.
J. Bruthans si myslí, že by neměly být měněny podmínky v průběhu studia.

V zastoupení děkana fakulty se vyjádřila J. Dušková, která rovněž souhlasí, že předpis by měl být ukončen s posledním studentem. Tuto změnu však odsouhlasila schůze proděkanů a nedomnívá se, že by toto rozhodnutí mohlo být ovlivněno. Uvedla, že změna nebude mít faktický dopad na studenty.

J. Bruthans se naopak domnívá, že by studenti mohli být poškozeni.
Š. Bálková se ptá, zda je znám počet studentů, kterých by se změna týkala?

M. Klein trvá na svém návrhu a s podporou J. Bruthanse navrhuje usnesení:

AS 1. LF UK nesouhlasí s Čl. 2 a s Čl. 3 odst. 1 změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze. As 1. LF UK se obává, že změna podmínek studia, zejména nutnost převedení studentů do kreditního systému studia, by znamenala zhoršení právních jistot studentů, kteří zahájili studium před nabytím platnosti kreditního systému.

23 : 1 : 5 schváleno

6. MUDr. Marek Hilšer – Přehled docházky členů AS za volební období 2007-2010
Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí přehled účasti členů AS 1. LF UK na zasedáních v letech 2007 – 2010.
29 : 0 : 0 schváleno

7. Varia
Přítomní ještě diskutovali o přípravě voleb do Akademického senátu.

M. Hilšer ukončil zasedání AS 1. LF UK v 16,30 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat