1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu dne 12. 4. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 4. 2010

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Češka, E. Havrdová, S. Hutt, J. Chmelo, A. Krajcová, M. Trněný

Neomluveni:

Hosté: J. Mazánek, M. Miovský, E. Soubustová, T. Zima

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 15.3. 2010 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Závěrečné zprávy o hospodaření 1. LF UK za rok 2009 (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání změny vnitřního předpisu: Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK, (25 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o.p.s. (10 min.)

6. MUDr. Marek Hilser, Mgr. et Mgr. Marek Vácha – Etické kodexy studentů lékařských fakult (40 min.)

7. Varia (10 min.)

 

Předseda AS 1. LF UK zahájil zasedání v 15,05 hodin a omluvil M. Váchu, který se nemůže zasedání zúčastnit v určenou dobu z vážných důvodů. Předseda navrhl hlasování o zrušení bodu 6. programu zasedání.

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se zrušením a přesunem bodu 6. programu jednání na jiný termín.

21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

P. Strejc oznámil přítomným upozornění J. Tichého na oslavy 65. výročí Hennerovy kliniky a předal slovo J. Tichému. J. Tichý všechny přítomné pozval na slavnostní Večer Hennerovy kliniky, který se uskuteční 12. 4. 2010 v 17,00 hodin v Lékařském domě.

 

M. Hilšer požádal přítomné o schválení programu jednání.

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s předloženým programem jednání s vypuštěním

6. bodu programu. 21 : 0 : 0 schváleno

1. Kontrola zápisu z 15. 3. 2010

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis z 15. 3. 2010 v předloženém znění.

21 : 0 : 0 schváleno

2. Informace děkana členům AS

Děkan fakulty informoval přítomné o aktuálním dění na fakultě.

- 1. LF UK má náměty k předložení UK týkající se sociálního fondu. Sociální fond je tvořen s dostatečnými rezervami, které by bylo možné využít kromě stávajících (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, jednorázové sociální podpory apod.) například na očkování zaměstnanců apod.

- V oblasti čerpání energií (elektřina, plyn, voda) jsou připravovány motivační návrhy pro vedoucí pracovníky.

- Vedení fakulty diskutuje o stavu a možnostech zlepšení informačních technologií.

- Změny v organizaci školního roku: výuka v 6. ročníku bude začínat o 2 týdny dříve

- Probíhá analýza učebních textů.

- Aktualizuje se curriculum všeobecného lékařství a připravuje se modifikace v souvislosti s reakreditací oboru. Změna bude hlavně spočívat v propojení předmětů do funkčních celků.

- Ve věci výběrového řízení byla svolána tisková konference, která měla velkou odezvu.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

 

P. Pafko odsoudil postup MZ a zeptal se na zdůvodnění jeho postupu.

 

T. Zima odpověděl, že soutěž byla zrušena z důvodu přihlášky jediného uchazeče.

 

J. Tichý se zeptal na možnost změny oboru v průběhu studia.

 

T. Zima vysvětlil, že studijní programy všeobecné lékařství a zubní lékařství jsou nyní natolik odlišné, že student musí začít absolvovat významnou část oboru v případě přestupu.

 

3. Projednání Závěrečné zprávy o hospodaření 1. LF UK za rok 2009

Děkan fakulty představil Závěrečnou zprávu o hospodaření fakulty doplněnou auditorským výrokem. Hospodářský výsledek skončil kladně. Děkan zdůraznil, že došlo k nárůstu částky za opravy a spotřební materiál vzhledem k rekonstrukcím. Odběr energií poklesl, mzdy mají trend mírně vzestupný. Příjmový nárůst je v anglické paralelce.

 

15,20 příchod J. Beneš.

Rozpočet – náklady hlavní činnosti tvoří ze 60% mzdové prostředky.

Celkový rozpočet fakulty včetně výzkumných záměrů a vědeckých programů představuje více než 1 miliardu Kč. Výzkumné záměry v budoucnosti z hlediska financování určitým způsobem problematické z důvodu nutnosti dorovnávání příjmů v následujících dvou letech.

Proběhla řada rekonstrukcí a investičních akcí zejména rekonstrukce objektu U Nemocnice 4.

Mzdový nárůst dle jednotlivých skupin byl od 1 do 4%.

 

Tajemnice fakulty doplnila, že tvorba sociálního fondu byla snížena ze 2 na 1,2% .

 

15,30 příchod M. Holcát.

V souvislosti s dokončením rekonstrukce Kateřinské 32 lze očekávat nárůst energií.

 

J. Bříza vyjádřil stanovisko ekonomické komise AS.

Ekonomická komise AS 1. LF UK doporučuje Akademickému senátu 1. lékařské fakulty UK schválit zprávu o hospodaření 1. lékařské fakulty UK bez výhrad.

M. Hilšer ukončil rozpravu a dal hlasovat o usnesení ve znění:

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje zprávu o hospodaření 1. lékařské fakulty UK bez výhrad.

23 : 0 : 0 schváleno

4. Projednání změny vnitřního předpisu: Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK

Děkan fakulty se vrací k problematice stipendií a předkládá dvě možné varianty řešení.

 

Š. Bálková by upřednostnila skupiny dle oborů.

 

M. Klein zastává názor, že stipendia by měli dostávat jen ti nejlepší studenti.

 

T. Zima upřesňuje, že se liší výše stipendií i výše průměrů dle studijních výsledků a studijního programu. Upozornil také na rizika srovnávání jinak koncipovaných oborů.

 

Š. Bálková se domnívá, že žádný systém nebude zcela spravedlivý.

 

Děkan opakuje, že rozhodnutí je více otázkou pohledu na různé obory pěstované na fakultě než otázka ekonomická. Žádná z variant nezvýší ani počet studentů ani výši stipendia.

 

15,45 příchod J. Bruthans.

Z. Krška doporučuje, aby rozhodli zástupci studentů podle názoru a požadavků studentů.

 

T. Zima podotýká, že zde není zástupce nelékařských oborů a bakalářů.

 

M. Hilšer uvedl, že nejde o upřednostňování některého z oborů, ale o nastavení pravidel tak, aby stipendium dostávali studenti s nejlepším prospěchem.

 

T. Zima žádá zástupce fakulty v AS UK, aby předložili návrh na horní hranici průměru studijního výsledku, kdy lze ještě vyplácet stipendium.

 

J. Albrecht se uvádí, že podporuje variantu B návrhu změny předpisu, podle které jsou stipendia udělovány studentům s nejlepším studijním průměrem. Schválení varianty A by navodilo situaci, ve které by mohli studenti jednoho oboru s horším studijním prospěchem získat stipendium, zatímco studenti s lepším prospěchem jiného oboru by ho nezískali. Variantu B považuje za spravedlivější.

 

M. Hilšer navrhuje hlasování o předložené variantě B.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje variantu B návrhu vnitřního předpisu - změny vnitřního předpisu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě, které předložil děkan fakulty.

21 : 0 : 3 schváleno

5. Projednání Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o.p.s.

Děkan fakulty předkládá doplněný materiál, který byl již schválen v červnu 2009.

 

M. Hilšer zahajuje rozpravu.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty se seznámil s dokumentem: „Podrobné vymezení obecně prospěšného cíle a obecně prospěšných služeb poskytovaných ze strany Pražského centra primární prevence o.p.s. příslušným příjemcům, jejichž definici obsahují články 4, 5 a 6 Zakládací smlouvy PCPP o.p.s.“, který upřesňuje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o.p.s., jejímiž zakladateli jsou Hlavní město Praha a Univerzita Karlova v Praze.

Akademický senát nemá proti předloženému textu námitek. Dále opakovaně vyslovuje souhlas se zněním Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence o.p.s., kterou projednal a souhlasil s ní již 9. 6. 2008 a souhlasí s postoupením těchto dokumentů Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze k vyjádření podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách.

22 : 0 : 2 schváleno

6. Etické kodexy studentů lékařských fakult

Tento bod byl zrušen a bude projednán v novém termínu.

 

7. Varia

Byl připomenut Večer Hennerovy kliniky 12. 4. 2010 v 17,00 hodin v Lékařském domě.

 

Děkan fakulty obeznámil přítomné s dopisem studentů oboru Praktické zubní lékařství.

Sdělil přítomným, že problematiku diskutoval s prof. Duškovou a prof. Mazánkem. Současní studenti neznají historii problematiky. Studentům, již poslal odpověď.

 

Š. Bálková se domnívá, že problematika je stále stejná, a to nedostatek vyučujících a nedoporučuje využívat externí učitele. Domnívá se také, že je špatná koordinace studijního oddělení a kliniky.

 

T. Zima uvedl, že počet externích učitelů se zvýšil na 17 vyučujících.

 

E. Feltlová doporučuje svolat Komisi pro zubní lékařství, která by se měla dopisem studentů zabývat.

 

J. Mazánek vystoupil se svým vyjádřením. Dobře chápe důvody studentů. Personální obsazení v oboru, který je velkou měrou soukromý, je skutečně problematické. Velký problém je také zajistit pacienty, především pro AP. Pacienti nejsou ochotni nechat se ošetřit a nesouhlasí ani s přihlížením studentů. Problém není k diskuzi na tomto fóru, souhlasí se svoláním Komise, která by se mohla k záležitosti vyjádřit.

 

M. Hilšer uvedl, že další diskuse na toto téma může být odpovědně vedena až po seznámení se s odpovědí děkana fakulty, které by mělo ukázat kroky vedoucí k řešení popsaných problémů.

 

Š. Bálková upozornila na skutečnost, že v databázi WHO is WHO UK jí přibyly z neznámého důvodu tituly, které nikdy nezískala. Nemůže je ze své pozice vymazat.

 

T. Zima doporučuje kontaktovat Informační centrum UK.

 

M. Hilšer upozornil na termín koncertu Fakulta v srdci Karlova a ukončil zasedání v 16,15 hodin. Následující zasedání bude 10. května 2010.

 

 

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat