1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 8. 6. 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 8. 6. 2009

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: M. Holcát, Z. Krška, J. Bruthans, S. Hutt, M. Romerová

Neomluveni: 

Hosté: J. Dušková, M. Miovský, E. Soubustová,

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 11.5. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA  – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů 1. LF UK: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK. (20 min.) 

3. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA  - Projednání Dodatku k opatření děkana č.5/2009  (10 min.)

4. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA – Projednání návrhu na změnu názvu III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce (10 min.)

5. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA – Představení koncepce rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. LF UK 2009-2011    (10 min.)

6. MUDr. Marek Hilšer – Návrh termínů zasedání AS 1. LF UK pro akademický rok 2009/2010 (5 min.)

7. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin a omluvil nepřítomnost děkana fakulty.

 

J. Bříza navrhl doplnění programu o návrh kandidáta 1. LF na rektora UK.

 

M. Klein navrhl projednání bodu č. 5 za přítomnosti děkana fakulty.

 

M. Hilšer odvětil, že děkana fakulty zastupuje na zasedání proděkanka J. Dušková.

 

J. Dušková sdělila přítomným, že je rovněž přítomen proděkan M. Miovský, který má veškerou kompetenci na projednání bodu č. 5.

 

Akademický senát schvaluje zařazení bodu – Kandidát 1. LF na rektora UK – na dnešní jednání.

                                                           19 : 0 : 3 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

Akademický senát schvaluje vyřazení bodu č. 5 z dnešního jednání.

                                                           13 : 6 : 3 schváleno

 

15,10 příchod M. Trněný

 

Akademický senát schvaluje program zasedání s vyřazením bodu č. 5. Představení koncepce rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. LF UK 2009-2011

 a zařazení nového bodu jednání č. 5 Kandidát 1. LF na rektora UK.

                                                           23 : 0 : 0 schváleno

 

 

1. Kontrola zápisu z 11. 5. 2009

Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání 11. 5. 2009 v předloženém znění.

                                                           23 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA  – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů 1. LF UK: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK.

J. Dušková odůvodnila předložený materiál. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1. LF souvisí s dělením 1. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství na dva úseky, které bylo v minulosti motivováno snahou vyřadit neúspěšné studenty. Analýza předchozích let ukazuje, že studenti ukončují studium z důvodu nedostatečného počtu kreditů. Zdá se zbytečné rozdělovat 1. ročník na dva úseky. Navíc je to velká administrativní zátěž.

Se změnou souvisí následné i změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 1. LF.

 

M. Hilšer požádal o názor předsedu legislativní komise AS.

 

M. Klein jménem legislativní komise prohlásil, že nemá námitek proti předloženým změnám.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  v Praze  schvaluje změny vnitřního předpisu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tyto změny vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.

                                                                       22 : 0 : 1 schváleno

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  v Praze  schvaluje změny vnitřního předpisu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tyto změny vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.

                                                                       22 : 0 : 1 schváleno

 

 

3. Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA  - Projednání Dodatku k opatření děkana

    č. 5/2009

 J. Dušková přednesla zdůvodnění dodatku k opatření děkana. Jedná se o přechod studentů z 3letého programu (končí akreditace) na program 4letý. Vzhledem k tomu, že by studenti byli nuceni zaplatit dvakrát platbu za přihlášení, bude tento poplatek stanoven 0,- Kč. Je to jediný způsob vyřešení administrativního problému.

 

Akademický senát souhlasí s dodatkem č. 1 k opatření děkana č. 5/2009, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010.

                                                                       23 : 0 : 0 schváleno

 

 

4. Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – Projednání návrhu na změnu názvu

III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce

J. Dušková tlumočila žádost děkana fakulty na změnu názvu III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce na Kliniku infekčních a tropických nemocí

1. LF UK a FN Na Bulovce. Ředitelka FN Bulovka, MUDr. Toběrná, souhlasí se změnou názvu kliniky. Vzhledem k tomu, že infekční a tropická klinika je na 1. LF pouze jedna,  považuje děkan fakulty tento název za vhodnější.

 

Akademický senát souhlasí se změnou názvu III. kliniky infekčních a tropických nemocí

1. LF UK a FN Na Bulovce na Kliniku infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN

Na Bulovce.

                                                                       22 : 0 : 1 schváleno

 

5. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA – Návrh kandidáta 1. LF na rektora UK

 

15,20 příchod J. Beneš

 

J. Bříza navrhuje přijmout usnesení

 

Na základě vyhlášení voleb kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy Akademickým senátem Univerzity Karlovy ze dne 22. května 2009 Akademický senát 1. LF UK navrhuje za kandidáta na funkci rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

Akademický senát na základě zkušenosti ze stávajícího funkčního období rektora podporuje snahu kandidáta ku prospěchu UK a akademické obce.

                                                                       18 : 0 : 6 schváleno

 

 

6. MUDr. Marek Hilšer – Návrh termínů zasedání AS 1. LF UK pro akademický rok

     2009/2010 

12. října 2009 – řádné zasedání,

9. listopadu 2009 – řádné zasedání,

7. prosince 2009 – řádné zasedání,

18. ledna 2010 – řádné zasedání,

15. února 2010 – řádné zasedání,

15. března 2010 – řádné zasedání,

12. dubna 2010 – řádné zasedání,

10. května 2010 – řádné zasedání,

7. června 2010 – řádné zasedání.

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s navrženými termíny zasedáních Akademického senátu v akademickém roce 2009/2010.

                                                                       24 : 0 : 0 schváleno

 

7. Varia

M. Hilšer se dotázal J. Duškové na řešení problematiky studentů, kteří chtějí vyjet v rámci programu Erasmus.

 

J. Dušková sdělila, že tuto záležitost v současné době vyřizuje právní oddělení děkanátu fakulty.

 

15,25 příchod P. Strejc

 

J. Bříza informoval o aktivitách poradního sboru VFN, který se dosud sešel 3x. Poradní sbor bude vytvářet koncepci, nyní probíhá kontrolní analýza stavu nemocnice.

 

P. Šnajdr se dotázal na výsledky jednání s cizineckou policií.

K záležitosti cizinecké policie se vyjádřili R. Češka, P. Strejc a tajemnice fakulty. Informovali o jednáních s ředitelem cizinecké policie a pracovnicemi příslušného oddělení cizinecké policie. Na základě přijatých opatření je možné očekávat zlepšení podmínek pro studenty anglické paralelky. Další jednání budou následovat s Kolejemi a menzami a Komerční bankou.

 

J. Dušková poděkovala členům Akademického senátu jménem Kolegia děkana za přínosnou spolupráci v letošním akademickém roce.

M. Hilšer se připojil s přáním příjemně prožitého léta a ukončil zasedání v 15,40 hodin.

 

Následující zasedání se bude konat 12. 10. 2009.

 

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

 

Hodnocení: spravovat