1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 14. 1. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 14. 1. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: T. Švestka, M. Klein, P. Šnajdr, P. Zborníková, P. Broulík

Neomluveni:

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,00 hodin.

 

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu z 3. 12. 2007
  2. Kontrola zápisu ze 17. 12. 2007
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Žádost o schválení změny plánu počtu přijímaných studentů v bakalářských studijních programech
  5. MUDr. Marek Hilšer - Volba Komise pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana
  6. MUDr. Marek Hilšer – Projednání návrhu termínů zasedání AS
    pro období únor-červen 2008
  7. Varia

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu zasedání.

                                                           23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 3. 12. 2007

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis z 3. 12. 2007 po úpravách dle připomínek děkana fakulty.

                                                           23 : 0 : 0 schváleno

 

2. Kontrola zápisu ze 17. 12. 2007

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze 17. 12. 2008 v předloženém znění.

                                                           23 : 0  : 0 schváleno

 

3. Informace děkana pro členy AS

 

15,05 příchod R. Češka

 

Děkan informoval přítomné o „euronovele“ zákona o atestačních specializacích;

 

15,10 příchod M. Holcát

 

- o navrhovaných změnách grantových agentur – GA ČR a TA ČR;

- o zřízení medicínského datového centra a řešení veřejné zakázky MZ ČR;

- o přijímacím řízení, které bude obsahovat test všeobecných znalostí;

- o Dni otevřených dveří, který na fakultě úspěšně proběhl;

- o hodnocení dlouhodobého záměru fakulty (viz.internetové stránky 1.LF);

- o novém pracovním řádu (viz.internetové stránky 1.LF);

- o MD – PhD programu (termín přihlášení do konkurzu je do 31. 1. 2008);

- o využití dvorů budov 1. LF a VFN;

- o slavnostním předávání čestných vědeckých hodností Dr.h.c. zahraničním vědeckým pracovníkům, které se uskuteční 28. ledna 2008 ve 14,00 hodin;

- o poctě Josefu Hlávkovi, která se uskuteční v kapli Gynekologicko-porodnické kliniky;

- o změně ve vedení I. interní kliniky – doc. Trněný a Ústavu pro humanitní studia v lékařství – doc. Ventura.

 

Dále děkan fakulty seznámil přítomné se svým stanoviskem k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích.

 

K problematice se dále vyjádřili J. Tichý, J. Bruthans, P. Pafko.

 

Děkan  požádal AS o podporu jeho stanoviska k věcnému záměru zákona o univerzitních nemocnicích.

 

Navrhuje následující usnesení:   

 

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí a podporuje stanovisko děkana fakulty ze dne 4. 12. 2007 k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. Zvláště zdůrazňuje princip, aby změny vlastnictví u akcií v majetku státu a změny základního jmění vedoucí ke změně hlasovacích podmínek, vstup dalších subjektů měnící hlasovací poměr stanovený zákonem o univerzitních nemocnicích bylo možno provést pouze zvláštním zákonem.

 

                                                                       25 : 0 : 0 schváleno

 

4. Žádost o schválení změny plánu počtu přijímaných studentů

v bakalářských studijních programech

 

T. Zima informoval o rozhodnutí akreditační komise, že učitelské obory se budou vyučovat pouze na pedagogické fakultě. UK žádá, aby byli v tomto roce přijati studenti do oboru Nutriční terapeut. Tento obor je akreditován, tudíž je vhodné, aby byli studenti přijati. V celkovém výsledku změna nepřinese  navýšení celkového počtu studentů.

 

Plán přijímaných uchazečů pro akademický rok 2008/2009

Program

2008/09

2007/08

Platnost

akreditace

Poznámka

Všeobecné lékařství

450

450

25.12.2012

 

Zubní lékařství

50 (65*)

50

15.1.2010

*) pokud bude reálný předpoklad dokončení rekonstrukce Stomatolog. části Kateřinská  32 a při dostatečném personálním zabezpečení

Zdravotnická technika a informatika - Navazující Mgr.

25

25

10.11.2014

 

Učitelství pro SŠ Navazující Mgr.

0

0

-

*) akreditace není vyřízena

Adiktologie - prezenční studium

25

45

1.8.2011

 

Adiktologie - kombinované studium

45

0

1.8.2011

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Všeobecná sestra- prezenční

25

30

1.8.2013

 

Všeobecná sestra - kombinované

40

0

1.8.2013

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Ergoterapie

20

30

25.7.2008

 

Zdravotnická technika

20

25

1.8.2013

*) v případě kladného vyřízení žádosti o akreditaci v červnu 2007

Fyzioterapie - Mariánské Lázně

25

25

30.4.2008

 

Fyzioterapie - Praha

25

30

30.4.2008

 

NMgr. Intenzivní péče - prezenční studium

30

30

30.12.2009

 

Nutriční terapeut - prezenční studium

20

0

1.8.2011

Otevírat ob jeden rok

NMgr. Učitelství zdravotnických předmětů-KS

0

0

-

*) akreditace není vyřízena

Anglická paralelka- všeobecné lékařství

110

110

25.12.2012

 

Anglická paralelka - zubní lékařství

20

20

15.1.2010

 

Celkem

930 (945*)

870

-

 

      V těchto limitech přijmout studenty s celkovým průměrem pod 1,2:  na všeobecné lékařství 210, na zubní lékařství 23.         V Praze dne 7.1.2008

 

ODŮVODNĚNÍ: Akreditační komise MŠMT svým rozhodnutím ze dne 25. července 2007 schválila udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Nutriční terapeut. Abychom mohli, tak jak jsme původně při předkládání bakalářského programu předpokládali, zahájit výuku v akademickém roce 2008/2009, žádáme o souhlas s navrhovaným počtem studentů, který významně neovlivní celkový počet studentů schválený AS dne 4.6.2007 (vzhledem k tomu, že nebude otevřen NMgr. obor Učitelství se celkový počet sníží o 10 studentů oproti původnímu plánu).

 

 

P. Rutar se ptá, zda teoretické ústavy zvládnou tento nápor?

 

T. Zima odpovídá, že důležitý je celkový počet, který se snižuje, takže zátěž teoretických ústavů nebude navýšena.

 

M. Hilšer se ptá, zda navýšení počtu studentů přinese zátěž pro anatomický ústav, který je nejvíce zatíženým ústavem.     

 

T. Zima informuje, že obor nutriční terapeut bude vyučován na pracovišti 5. května a anatomii nemají v náplni výuky, takže zátěž zde nevznikne. 

 

M. Hilšer dává hlasovat o usnesení, kterým se mění plán počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2008/2009. 

 

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje změnu plánu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2008/2009.

                                                                       24 : 1 : 0 schváleno

 

 

5. Volba Komise pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana

 

M. Hilšer informoval AS o organizaci nadcházejícího procesu navrhování jmenování děkana. Za tímto účelem je třeba dle vnitřního předpisu ustanovit komisi pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana.

Požádal členy AS o návrhy na členy do této komise.     

 

Byli navrženi tito členové AS:

 

P. Pafko

P.Strejc

K. Mezian

M. Trněný

T. Švestka

M. Klein

 

M. Hilšer upozornil senát na možnost hlasovat tajným způsobem o jednotlivých členech nebo o všech najednou.

 

Nikdo tajné hlasování nenavrhl.

 

        Akademický senát schvaluje komisi pro organizaci projednání návrhů na jmenování děkana v tomto složení: P. Pafko, P. Strejc, K. Mezian, M. Trněný, T. Švestka a M. Klein.

                                                                      

                                                                                      23 : 0 : 2 schváleno

 

6. Projednání návrhu termínů zasedání AS pro období únor-červen 2008

 

11. února 08 – řádné zasedání

10. března 08 – řádné zasedání

14. dubna 08 – řádné zasedání + rozprava k volbě děkana

21. dubna 08mimořádné zasedání AS (projednání návrhů na jmenování děkana) termín  konání  tohoto zasedání navrhuje Komise pro projednávání návrhů na jmenování děkana

12. května 08 – řádné zasedání

9. června 08 – řádné zasedání

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s uvedenými termíny zasedání AS.

                                                                      

                                                                                     24 : 0 : 1 schváleno

 

7. Varia

 

 

M. Hilšer seznámil přítomné se stížností, která byla zaslána na děkanát 1. LF UK.

 

Dále připomněl přítomným

 

-       fotografování na tablo k 660. výročí Univerzity Karlovy;

-       setkání komisí AS a předání jmen předsedů.

 

Do výběrové komise se přihlásil P. Bartůněk a jako náhradník M. Hilšer.

 

Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky.

 

Zasedání skončilo v 16,00 hodin. Následující zasedání je plánováno na 11. února 2008.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotilo 11 uživatelů) spravovat