1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze 7.11. 2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 7. 11. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : J. Beneš, A. Martan, E. Oganessian

 

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.05 hodin.

 

V úvodu navrhl zařazení dalšího bodu programu jednání - Návrh delegáta 1. LF UK do Rady vysokých škol, se kterým obeznámil členy AS 2. 11. 2005.                                                                            

                                                                    24:0:0 (pro: proti: zdrželo se) schváleno

 

B. Matouš navrhl zařazení dalšího bodu programu jednání – Informace o volbě rektora.

                                                                                                                         

                                                                                                                         24:0:0 schváleno

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu ze dne 10. 10. 2005
  2. Bc. Marek Hilšer - Návrh delegáta 1. LF UK do RVŠ
  3. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS
  4. Ing. Eva Soubustová, MBA – Návrh prospěchových stipendií za ak. rok 2004/2005
  5. prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Informace o úspěšnosti studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek
  6. Bc. Marek Hilšer – Volba členů Hlavní hodnotící komise
  7. doc.MUDr. Bohuslav Matouš,CSc. – Informace o volbě rektora
  8. Varia

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu.

                                                                                                                          24:0:0 schváleno

 

 

Příchod 15:15 E. Havrdová, J. Hoffmannová, R.Češka

 

1. Kontrola zápisu ze dne 10. 10. 2005

 

K. Šonka navrhuje vynechat zápis z vystoupení kandidátů na rektora Univerzity Karlovy. Uvádí, že bez vyjádření kandidátů k zápisu nemohou mít jejich tvrzení v budoucnu žádné právní konsekvence, a proto navrhuje, aby bylo uvedeno pouze konstatovaní, že diskuse proběhla.   

 

J. Bruthans uvedl, že vystoupení kandidátů by v zápise ponechal, aby bylo zřejmé, co říkali  před volbou a co budou dělat později.

 

Š. Bálková se domnívá, že bez autorizace zápisu diskuse nemá její zaznamenání význam.  

 

M. Hilšer dal hlasovat o návrhu K . Šonky

 

                                                                                                                      9:3:15 neschváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o původní podobě zápisu:

 

AS 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS ze dne 10.10.2005                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                          22:1:4 schváleno

2. Návrh delegáta  1. LF UK do RVŠ

 

Předseda AS požádal děkana fakulty,  aby tento bod uvedl. 

 

T. Zima uvedl, že několik let byl naším delegátem v RVŠ  prof. Pokorný. Po vzájemné dohodě s prof. Pokorným  kolegium děkana navrhuje nového zástupce  prof. Miloše  Langmeiera. Prof. Langmeier uvedl, že již spolupracoval  s výborem Fondu rozvoje VŠ, a jako náš delegát 1. LF UK má zájem svou  práci v tomto výboru RVŠ nadále rozvíjet.

 

M. Hilšer dal hlasovat o usnesení:

 

AS 1. LF UK navrhuje za delegáta 1. LF UK  do Rady vysokých škol  prof. MUDr. Miloše Langmeiera, DrSc.

                                                                                                                          25:0:2 schváleno

 

3. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Informace děkana pro členy AS

 

Děkan seznámil přítomné s tím, co bylo  projednáno kolegiem děkana.

Přibližně  po 2 měsících jednání s VFN je připravena k podpisu nová smlouva o spolupráci, kde je mimo jiné i dohoda o navýšení úvazků pro PGS na 0.5. O této otázce  bude jednat s dalšími  řediteli nemocnic, kde probíhá výuka našich studentů. Předpokládá, že smlouvy budou v podobném duchu jako smlouva s VFN.

Kolegium děkana projednalo úpravy vnitřních předpisů Statut 1. LF UK , Disciplinární řád, Řád přijímacího řízení  a další předpisy, které předloží k projednání na další zasedání AS. Všichni pracovníci byli již zařazeni do platových skupin, jak určuje nový mzdový předpis. Nebylo překročeno  kvalifikační minimum.

Byla stanovena komise pro e- learnig, a začala připravovat nový způsob výuky. 

Informoval o rekonstrukci budovy děkanátu, která vyžaduje vyšší prostředky, než bylo původně plánováno. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.    Kolegium děkana projednalo návrh na složení disciplinární komise.  Současným členům vyprší mandát 28. 12. 2005. Nebyl projednán návrh na složení studentské části této komise. Vedení očekává návrh ze strany studentů.

19. 12. 2005 se uskuteční předvánoční setkání vedení fakulty s přednosty a členy AS  v klubu III. interní kliniky.

 

P. Sucharda: Obdrželo vedení fakulty od legislativní komise AS UK novelu VŠ zákona?

 

T. Zima: Novela zákona nebyla doposud schválena PČR.

 

J. Bruthans uvádí, že si není jistý, ale  do 3 čtení se mělo dostat i omezení legislativní iniciativy fakultních senátů, dle kterého by byl oprávněn návrhy vnitřních předpisů podávat pouze rektor univerzity.

 

J. Jareš (člen AS UK) uvedl, že dle projednávané novely návrhy vnitřních předpisů fakulty může podávat děkan a z kompetencí fakult se vyjímá studijní a stipendijní řád.

 

Předseda AS poděkoval děkanovi fakulty za informace.

 

 

4. Ing. Eva Soubustová, MBA – Návrh prospěchových stipendií za ak. rok 2004/2005

 

Tajemnice  fakulty předložila návrh výše stipendií schválený  kolegiem děkana dne 17.10.2005(viz příloha zápisu). Navrhuje vyplácení stipendií ve dvou termínech v listopadu 2005  a dubnu 2006. Uvedla, že navržené částky odpovídají finančním možnostem fakulty.

 

A. Krajcová: Jakou částku  tvoří peníze z poplatků za překročení studia a jakou částku tvoří jiné zdroje fakulty?

 

E. Soubustová uvedla , že  tato čísla přesně v tuto chvíli neví.

 

Š. Bálková: Jaká je alespoň řádově celková částka vybraná z poplatků za překročení standardní doby studia?

 

E. Soubustová uvádí, že neumí říci ani řádově, jaká tato částka je.  Podrobné materiály si s sebou na zasedání nevzala, neboť nepředpokládala takto podrobnou diskusi.   

 

T. Zima uvedl, že vedení srovnalo  podmínky pro vyplácení stipendií  pro magisterské obory.

 

A. Krajcová požádala, aby v materiálech byly uvedeny počty studentů, kteří dosáhli jednotlivých kategorií studijních průměrů (1,0; 1,15; 1,20 apod.)

 

P. Sucharda upozorňuje, že Bc. obory by neměly být považovány za méněcenné, a proto jim nelze upírat právo na výplatu stipendií  podle podobných kriterií jako u ostatních oborů vyučovaných na naší fakultě. Podivuje se, že tajemnice nepředpokládala podrobné dotazy na téma stipendií.  

 

P. Šnajdr předpokládá, že počet studentů studujících magisterské i

bakalářské obory se studijním průměrem 1,0 není tak vysoký stejně tak jako

počet s průměrem 1,15. Bylo by možné uvažovat o celkovém navýšení

prospěchových stipendií?

 

 

T. Zima uvedl že problematika bakalářských oborů byla projednávána vedením fakulty a vzhledem k finančním možnostem stipendijního fondu bylo rozhodnuto, že bakalářům bude přiznáno stipendium za studijní průměr 1,0. Lze diskutovat o tom, jak budou peníze tohoto fondu přerozděleny, ale s těží lze uvažovat o navýšení prostředků.  Vedení na příštím zasedaní předloží podrobnou tabulku rozdělení těchto prostředků.

 

A. Krajcová navrhla přesunutí projednávání tohoto bodu na příští zasedání AS z důvodu neúplných informací potřebných k projednávání tohoto bodu. 

 

M.Hilšer uvádí, že za předpokladu, kdy vedení fakulty deklarovalo plnohodnotnost bakalářských oborů, měla by být  kritéria pro vyplácení stipendií  nastavena podobně pro všechny typy studijních oborů. Rozdílné podmínky mohou být příčinou vzniku pocitu nespravedlnosti u jednotlivých členů akademické obce fakulty. Což nepřispívá dobrému vztahu k fakultě ani jejímu dobrému jménu.

 

J. Bruthans připravil na základě návrhu A. Krajcové toto usneseni:

AS 1. LF UK se usnesl, že materiály k projednávanému bodu shledává jako neúplné a přerušil projednávání tohoto bodu. Žádá vedení fakulty, aby doplněné materiály předložilo na nejbližším zasedání AS.  

 

M. Hilšer poznamenal, že partnerem pro vzájemnou diskusi o podmínkách a kritériích výplat stipendií je ekonomická komise AS. Doporučuje, aby zástupci této komise do příštího zasedání AS projednali některé problematické body s vedením fakulty.  

 

E. Soubustová  nesouhlasí s návrhem usnesení Dr. Bruthanse. Nesouhlasí s tím, že by byl materiál neúplný.

 

J. Bruthans upozornil, že  o tom, zda-li jsou materiály úplné či nikoli, rozhoduje akademický senát.

 

M. Hilšer uvedl, že v minulosti nebyly předkládány podrobnější materiály, nežli je návrh pro rok 2004/2005, bylo by tedy nefér označit je za neúplné, jestliže si AS podrobnější analýzu nevyžádal s předstihem, proto podal protinávrh:  

   

AS 1. LF UK přerušuje projednávání bodu Návrh prospěchových stipendií za rok 2004/2005 a přesunuje jeho projednání na příští zasedání AS 5. prosince 2005.

 

M. Hilšer ukončuje rozpravu. Upozorňuje AS, že byli předloženy tři návrhy usnesení: návrh usnesení předložený vedením fakulty, návrh usnesení předložený J. Bruthansem a návrh usnesení předložený jeho osobou.

 

Dává hlasovat o usnesení: 

 

AS 1. LF UK přerušuje projednávání bodu Návrh prospěchových stipendií za rok 2004/2005 a přesunuje jeho projednání na příští zasedání AS 5. prosince 2005.         

 

 

                                                                                                                          26:1:0 schváleno

J. Bruthans stahuje svůj návrh.

 

 

5. prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Informace o úspěšnosti studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek.

 

S. Štípek uvedl, že před prázdninami byla na zasedání AS diskutována otázka přijímání studentů bez přijímacích zkoušek. Byl vznesen dotaz týkající se studijních výsledků studentů, kteří byli přijati bez přijímacích zkoušek. Dle zpracované analýzy mají studenti přijímaní bez přijímacích zkoušek lepší studijní výsledky nežli studenti, kteří se účastní přijímacích zkoušek. Kritériem posuzování je absolvování zkoušek v prvním termínu a studijní prospěch. Průměrný studijní prospěch studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek je v 1. ročníku       2,36 a ve 2. ročníku 2, 32. U ostatních studentů je v 1. ročníku studijní průměr 2,86 a ve 2. ročníku 2,97. S. Štípek dále uvedl, že  přijímání bez přijímacích zkoušek také zavedly i další lékařské fakulty.   

          

P. Broulík nepovažuje za velký rozdíl absolvovaní zkoušky  ve 2. nebo 3. termínu. Měla by se dát šance i těm, kteří například vrcholově sportují a jejich studijní výsledky nejsou takové, aby mohli být přijati bez přijímacích zkoušek. I tito studenti mohou být dobrými lékaři.

 

M. Hilšer uvedl, že studentů přijatých bez přijímacích zkoušek není více než 100 v ročníku. Ostatní studenti jsou přijímáni na základě výsledků přijímacích  testů. Většina má tedy možnost být přijata bez ohledu na jejich studijní výsledky během středoškolského studia.    

 

M. Hilšer dává hlasovat o návrhu usnesení:

 

AS 1. LF UK se seznámil s informacemi o úspěšnosti studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek.

                                                                                                                      27:0:0 schváleno

 

6. Bc. Marek Hilšer – Volba členů Hlavní hodnotící komise

 

Vzhledem k tomu, že vypršel mandát polovině členů Hlavní hodnotící komise, ukládá se akademickému senátu dle čl. 10 odstavce 3 vnitřního předpisu -  Řád pro hodnocení výuky -

na jeho 2. řádném zasedání v akademickém roce uskutečnit volby jedné poloviny členů této komise. Členství v komisi vypršelo:   prof. MUDr. Aleksi Šedovi, DrSc., PhDr. Daně Svobodové, MUDr. Pravinu Shreedharanovi, Martě Belišové a Štěpánu Sulkovi.

 

Do 31.10. 2005 obdržel předseda AS  návrhy na tyto kandidáty:

 

za učitele:

 

MUDr. Pavel Šnajdr – navrhovatel M. Hilšer

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. -  navrhovatel M. Hilšer

 

za studenty:

 

Marie Bubalová – navrhovatel MUDr. Jiřina Hoffmannová

 

Martin Klein – navrhovatel Štěpán Sulek

 

Fahd Khan – navrhovatel Gajan Chelapah

 

Uvedení kandidáti s navržením souhlasí.

 

B. Matouš: Proč nebyla o volbách informována široká akademická obec?

 

M. Hilšer uvedl, že vnitřní předpis stanovuje volby poloviny Hlavní hodnotící komise  na 2. řádném zasedání AS v akademickém roce. Do 7 dnů před řádným zasedání AS obdržel pouze ty návrhy, které AS předložil.    

 

J. Hoffmannová uvedla, že s navrhováním členů disciplinární komise se také neseznamuje široká akademická obec. 

 

M. Hilšer upozornil AS na možnost hlasovat o jednotlivých kandidátech v tajném hlasování či veřejném hlasování nebo hlasovat o všech kandidátech najednou. 

 

Navrhl hlasování v bloku:

                                                                                                                     25:1:1 schváleno

Dává hlasovat o usnesení:

 

AS 1. LF UK zvolil za členy hlavní hodnotící komise za učitele  MUDr. Pavla Šnajdra, prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc. a za studenty Marii Bubalovou, Martina Kleina, Fahda Khana.                                                                             

                                                                                                                        20:2:5 schváleno

 

 

7. doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. – Informace o volbě rektora.

 

B. Matouš upozornil AS,  že prezentuje pouze svůj osobní názor. V dopise prof. Svačiny, který byl rozeslán studentům pomocí SIS a byl zveřejněn na webových stránkách fakulty,  jsou zmíněna dvě jména. Jméno předsedy  AS Bc. Marka Hilšera a člena AS UK Pavla Vychytila. Uvedl, že fakulta vygenerovala  jedno jméno kandidáta na rektora. 13. 6. 2005 AS 1. LF UK navrhl jednomyslně kandidaturu  prof. Svačiny ve veřejném hlasování. Prof. Svačina byl také navržen čtyřmi senátory univerzitního senátu, mezi kterými byl i Pavel Vychytil. 5. září 2005 ve svém usnesení  poděkoval AS 1. LF  prof. Svačinovi za jeho práci, kterou vykonal během svého působení.  Dále uvedl, že jednání Pavla Vychytila, který v konečné fázi volební kampaně prof. Svačinu nepodpořil, mu nevadí, protože na něj má plné právo jako senátor univerzity, ale jednání Marka Hilšera mu vadí velice. Uvedl, že předseda akademického senátu nemá právo sdělovat v restauraci, kam byl pozván,  svůj názor, protože podle něj je předsedou AS i v soukromí. Poškodil tím dobré jméno fakulty. Dále uvedl, že se mu doneslo, co předseda AS 1. LF v restauraci říkal.

 

 

T. Zima se vyjádřil k rozeslání dopisu studentům prostřednictvím

studentského informačního systému. Rozesílání zpráv, které bezprostředně

nesouvisí s výukou, osobně považuje za zneužití. Omluvil se, že toto na

fakultě nebylo ošetřeno předpisy. Jiné fakulty mají pravidla pro

používání SISu. Okamžitě bude vydán příkaz děkana, ve kterém stanoví

podmínky pro zasílání informací prostřednictvím SISu. Jiné použití než pro

účely studijní bude považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky

z toho plynoucími. prof. Zima dále uvedl, že si není jist, které z obou stran tento způsob

veřejné diskuse prospěje, ale je si jist tím komu neprospěje, a to 1.

lékařské fakultě.

 

M. Hilšer upozornil, že doc. Matouš neuvedl, co, kde a kdy předseda AS přesně zmínil.

 

B. Matouš uvedl, že  předseda AS mezi studenty AS UK např.  řekl, že na 1. LF jsou starší pracovníci upřednostňováni na úkor mladších.

 

M. Hilšer uvedl, že něco v tomto smyslu zmínil, ale že zazněly mnohem závažnější připomínky na adresu prof. Svačiny. Za tím, co řekl, si stojí a nesouhlasí s tvrzením, že nepravdivě informoval. Dále uvedl, že hovořil na neveřejné schůzce s 8 studenty a nikdy nevystoupil na veřejném fóru, kde by zpochybňoval usnesení AS 1. LF UK.  Je přesvědčen, že i předseda má právo vyjádřit neveřejně svůj názor. Jako předseda je také vázán předpisy univerzity, které ho zavazují jednat na základě svého svědomí a ve prospěch celku univerzity.      

 

P. Sucharda se dotázal  předsedy AS, zda je jeho postoj k textu SMS, kterou zaslal Pavel Vychytil prof. Svačinovi, totožný. Citoval: „ Pane profesore, upřímně jste nás pobavil.“     

 

M. Hilšer uvedl, že zaslání textu zprávy byla soukromá záležitost a především reakce na text, který prof. Svačina nechal zveřejnit na webových stránkách fakulty. Pod tuto SMS by se také podepsal.    

 

B. Matouš upozornil na to, proč předseda AS nevyjádřil svůj názor veřejně, když k tomu měl mnoho příležitostí. Nechápe proč možnost veřejně vystoupit nevyužil.    

 

M. Hilšer uvedl, že v době navrhování prof. Svačiny nebyl jednoznačně přesvědčen, zda prof. Svačina je správným či nesprávným kandidátem na rektora. Uvedl, že osobní názor na to, zda prof. Svačina je tím správným kandidátem, uzrával během celé volební kampaně.  Uvedl, že možnost veřejně vystoupit  zvažoval, ale po poradě se svými kolegy k tomuto kroku nepřistoupil. Dále uvedl, že při navrhování kandidáta navrhl tajné hlasování, které nebylo schváleno, na rozdíl od ostatních senátů, kde se o návrzích kandidátů hlasovalo tajně. 

 

B. Matouš se zeptal  předsedy AS, zda se bojí říkat veřejně svůj názor? 

 

M. Hilšer: Nejedná se o strach.

 

P. Vychytil citoval ze statutu univerzity: „Akademický senát univerzity a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce nejsou členové senátu vázáni příkazy nebo usneseními orgánů akademické samosprávy fakulty, na níž byli zvoleni, ale pouze svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů univerzity jako celku.“   Uvedl, že mu prof. Svačina nabídl účast v jeho volebním týmu. Tuto nabídku odmítl a sdělil prof. Svačinovi, že skutečnost, že ho navrhuje jako kandidáta, chápe jako umožnění vstupu do soutěže s ostatními kandidáty. Volit ho bude v případě, že se prof. Svačina ukáže jako nejlepší kandidát ze všech. Po vystoupení všech kandidátů usoudil, že prof. Svačina není tím nejlepším kandidátem, a proto hlasoval podle svého nejlepšího svědomí.

Dále uvedl, že SMS, kterou zaslal prof. Svačinovi považuje za osobní „korespondenci“, ostatně jako mnoho jiných SMS, které si mezi sebou vyměnili v minulosti. Na rozdíl od něho je však neprezentuje na veřejnosti. K textu SMS poznamenal, že slovo pobavili mohlo být myšleno jako „upřímně jsme se zhrozili“.  

 

J. Bruthans upozornil na dva nezávislé momenty. Pavel Vychytil je členem AS UK a řídí se vlastním názorem na druhou stranu  předseda AS zastupuje fakultu, proto by ho zajímalo, jakým způsobem zastupoval fakultu mezi jednotlivými zasedáními, komu dal na vědomí, že jeho názor je odlišný, a se kterými kolegy z akademického senátu se radil?

 

M. Hilšer uvedl, že nikdy nevystupoval jménem akademického senátu, ani na veřejnosti ani v soukromí. Vždy prezentoval svůj názor jako čistě osobní. S kým se radil považuje za osobní záležitost.

 

J. Bruthans uvedl, že nikoho z AS neseznámil se změnou svého názoru.

 

M. Hilšer poznamenal, že se svým osobním názorem, může zacházet stejně jako s ním zachází Dr. Bruthans. 

 

B. Matouš uvedl, že schůzka v restauraci nebyla zcela soukromá, protože se jí účastnili členové univerzitního senátu. Proč změnu svého názoru nesdělil   prof. Svačinovi.

 

M. Hilšer uvedl, že  předmětem studentské schůzky bylo projednávání jiného tématu než diskuse o kandidátech. Proto při dotazu na prof. Svačinu nepovažoval za důležité nejprve toto konzultovat s ním. Společně s Pavlem Vychytilem chtěli prof. Svačinovi vysvětlit svůj postoj, po té co se prof. Svačina dozvěděl o studentské schůzce. Také mu to navrhli, ale nejprve byl zaneprázdněn  a později se neozval.

 

B. Matouš poznamenal, že funkce předsedy představuje závazek loajality vůči fakultě, proto  vystoupení M. Hilšera fakultu poškodilo. 

 

J. Křemen uvedl, že chování M. Hilšera poškodilo dobré jméno fakulty a měl by proto zvážit své další setrvání ve funkci předsedy. 

 

P. Šnajdr upozornil, že pokračování diskuse již nic nevyřeší a  že byla překročena předpokládaná doba zasedání.  

 

M. Hilšer uvedl, že nikdy nehovořil o fakultě, ale vždy pouze o osobě a činech prof. Svačiny. 

 

J. Hoffmannová upozornila, že pokud má být legální další pokračování zasedání musí se hlasovat o jeho ukončení.   

 

M. Hilšer dal hlasovat o ukončení zasedání.

                                                                                                                      7:6:14 neschváleno

 

M. Hilšer vyhlašuje 5-ti minutovou přestávku.

 

M. Hilšer předává řízení zasedání místopředsedovi AS P. Suchardovi.

 

P. Šnajdr navrhuje ukončení diskuse.

 

P. Sucharda dal hlasovat o ukončení diskuse.

 

                                                                                                                      14:1:10 schváleno

 

P. Sucharda rozdal senátorům text, který vzápětí všem sebral.

 

T. Zima upozornil, že materiál  nebyl předložen s týdenním předstihem, jak ukládá volební a jednací řád AS, aby se mohl vyjádřit, děkan, který má právo kdykoli vystoupit na zasedání AS.

 

P. Sucharda uvedl, že došlo k pochybení, že text nebyl rozdán před začátkem zasedání. 

 

B. Matouš upozorňuje na výzvu doc. Křemena a navrhuje, aby byla přijata jako usnesení.

 

P. Šnajdr upozornil, že výzva J. Křemena nebyla podána jako návrh usnesení.   

 

T. Zima uvedl, že žádné návrhy usnesení v diskusi nezazněly. 

 

J. Bruthans poznamenal, že může-li AS diskusi ukončit, může diskusi i opět otevřít.

 

M. Hilšer uvedl, že o návrhu J. Křemena bude přemýšlet. 

 

P. Šnajdr poznamenal, že výzva J. Křemena bude zaznamenána v zápise a předseda AS  o ní bude uvažovat, jak uvedl. Upozornil, že diskuse byla ukončena. 

 

M. Holcát   uvedl, že předseda AS by měl požádat AS o vyslovení důvěry. 

 

A. Krajcová navrhla usnesení:  

 

Akademický senát 1. LF UK děkuje B. Matoušovi za informace o volbě rektora.                                                                          

                                                                                                                        17:0:6 schváleno

8. Varia

 

Předseda AS informoval  o proběhlém koncertu u sv. Apolináře, který se shledal se značným ohlasem. Zúčastnilo se více než 300 členů akademické obce. Poděkoval všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.  

B. Matouš lituje, že se koncertu nemohl zúčastnit a táže se, co je to za organizaci Humanitní klub mediků.

 

M. Hilšer: Humanitní klub mediků je nový neformální klub a koncert u Apolináře byl jeho první akcí, kterou společně s fakultou organizoval. 

 

Předseda AS 1. LF UK Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání  v 17.40 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 5. 12. 2005 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 15 uživatelů) spravovat