1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 7. 12. 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 7. 12. 2009

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: S. Hutt, J. Chmelo, I. M. Malbohan, Š. Sulek, T. Švestka, M. Trněný,

Neomluveni: 

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 12.10.2009  (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana členům AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu opatření děkana o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2008/2009  (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání návrhu předběžného rozpočtu 1. LF UK pro rok 2010     (10 min.)

6. MUDr. Marek Hilšer – Projednání žádosti Iniciativy pro vzdělanost (10 min.)

7. Varia (10 min.)

 

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin.

 

T. Zima požádal senát o návrh na jmenování studentského člena do disciplinární komise.

 

M. Hilšer navrhl senátu změnu programu a to zařazení dodatečného bodu, ve kterém projedná návrh na jmenování.

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí se zařazením dodatečného bodu programu zasedání - Projednání jmenování člena Disciplinární komise.  

 

                                                                       23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

M. Hilšer požádal přítomné o schválení programu jednání včetně dodatečného bodu programu.

 

Návrh usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu zasedání.                                                                                                         

23 : 0 : 0 schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 12. 10. 2009.

 

Návrh usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje  návrh zápisu z 12. 10. 2009.

                                                                      

        23 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana členům AS.

 

Děkan fakulty informoval přítomné o aktuálních událostech spojených s děním na 1. LF UK.

- Byla modifikována evaluace výuky (byla definována velikost studijních skupin).

- Proběhlo hodnocení výuky studenty. Výsledky hodnocení potvrzují účinnou zpětnou vazbu. 

  Nejlepší pedagogové byli odměněni.

- Evaluace vědy (vědečtí pracovníci byli odměněni).

- Vzhledem ke kauze Právnické fakulty v Plzni proběhla na 1. LF UK kontrola studentů,

   kteří ukončili studium předčasně.

- Rektorát kontroluje namátkově studenty anglické paralelky.

- Nezapsaným studentům PGS bylo ukončeno studium.

 

15,15 hodin příchod R. Češka

 

- Děkan fakulty pozval přítomné na předvánoční setkání 16. 12. 09 v 15,00 hodin na

  Novoměstské radnici..

- Děkan fakulty informoval organizaci Plesu mediků, který se bude konat na Žofíně 8. 1. 2010.

- 9. 1. 2010 se uskuteční Den otevřených dveří v rekonstruovaných posluchárnách

  (Anatomický ústav, U Nemocnice 4, U Nemocnice 5).

- Zaměstnancům 1. LF budou vyplaceny odměny ve výši 80% platu (v roce 2009 bylo tedy

  vyplaceno celkem 115% platu v odměnách zaměstnancům).

- Plánuje se rekonstrukce dvou rotund Purkyňova ústavu a vybavení fakulty virtuální

  mikroskopií.

  - Rada vlády pro výzkum a inovace rozhodla o vyřazení publikací vědeckých článků z RIVu,    podle pravidel, která ostře odmítla Univerzita Karlova. Řada podmínek nebyla v pravidlech  stanovena, a publikace byly vyřazeny z ryze formálních důvodů. Fakulty s vysokou publikační aktivitou byly tímto rozhodnutím postiženy nejvíce. Děkan informoval, že pokud RVVI nerevokuje své rozhodnutí rektor univerzity zvažuje  podání správní žaloby.

 

M.Holcát navrhnul, aby senát 1. LF UK přijal protestní usnesení proti vyřazení publikací.

 

M. Hilšer uvedl, že senát UK takové usnesení přijal na svém zasedání 4.12.09 a navrhnul, aby se senát 1. LF UK k tomuto usnesení připojil.

 

Návrh usnesení:       

 

 

      Akademický senát 1. LF UK se připojuje k usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 4. 12. 2009 ve znění:

      Akademický senát UK protestuje proti rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a inovace o vyřazení výzkumné části záznamů vědeckých výstupů v RIV svévolnou interpretací a retroaktivní aplikací změněných pravidel pro registraci.

Toto rozhodnutí jednoznačně poškozuje výzkum na vysokých školách a zpochybňuje tvrzení o prioritním vnímání vědeckých a výzkumných aktivit v naší zemi.

AS UK podporuje snahy vedení UK, České konference rektorů a revokaci tohoto zvráceného usnesení.

                                                                       24 : 0 : 0 schváleno

 

E. Havrdová se dotázala, komu bude usnesení směrováno.

 

M. Hilšer uvedl, že nejlépe bude sladit postup se senátem a rektorem UK. Po konzultaci s tajemníkem UK bude informovat senát.   

 

E. Havrdová vznesla dotaz na výsledky jednání děkana fakulty v záležitosti společných kmenů v předatestačním vzdělávání lékařů, ke kterému senát děkana zavázal na říjnovém zasedání AS.

 

T.Zima informoval, že oslovil ministryni  zdravotnictví, se kterou bude mít v nejbližší době jednání na toto téma.   

 

 

M. Hilšer informoval senátory, že na společném setkání Asociace lékařských fakult bylo mezi předsedy akademických senátů dohodnuto uspořádání  společné setkání senátů lékařských fakult ČR, na kterém se bude diskutovat toto téma. Pozváni budou odpovědní představitelé ministerstva zdravotnictví. Termín setkání je stanoven na 22.2.2010 od 10:00 do 14:00 hod. na rektorátu UK.

 

K diskuzi se připojil J. Tichý.

 

J. Beneš poděkoval vedení fakulty za zpracování materiálů klíčových bodů k oborovým radám Ph. D., které velmi usnadnilo práci předsedům oborových rad. 

 

T. Zima upřesnil problematiku 19ti oborových rad.

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu opatření děkana o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2008/2009.

 

Děkan fakulty komentoval předložený návrh. Výše stipendia se nemění oproti letošnímu roku  vzhledem k nejisté finanční situaci. Za mimořádné činnosti budou studenti odměňováni zvlášť.

 

E. Soubustová doplnila informaci. Fakulta částku do 4 miliónů dotuje z provozních prostředků.

K 31. 12. 2008 byl zůstatek ve stipendijním fondu 4 051 000,- Kč.

Tvorba stipendijního fondu v roce 2009 3 867 000,- Kč.

V roce 2009 bylo vyčerpáno k 1. 11. 2009 1 052 000,- Kč.

Předpoklad čerpání do 31. 12. 2009 cca 4 000 000,- Kč.

Upozornila také na nutnost převzetí Rozhodnutí o přiznání stipendia osobně na studijním oddělení.

 

P.Rutar uvedl, že organizace vyřízení stipendií vyžaduje dvojí návštěvu na studijním oddělení a z hlediska určených termínů není možné, aby si studenti stipendia vyzvedli do 11. prosince, jak žádá děkanát. Znamená to, že studenti, kteří se nestihnou dostavit na studijní oddělení do 11. prosince stipendium nedostanou?  

 

T. Zima uvedl, že studenti obdrží stipendium i po tomto termínu.

 

Ekonomická komise navrhuje usnesení.

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje předložený návrh Opatření děkana č. 21/2009 o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2009/2010.

                                                                      

                                                                                   24 : 0 : 0 schváleno

 

15,50 hodin odchází J. Beneš.

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc., MBA

Projednání jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK

 

T. Zima uvedl, že důvodem ke jmenování nového člena Vědecké rady 1. LF UK je uvolněné místo po  zesnulém prof. MUDr. Jiřím Duchoňovi DrSc.  Za nového člena Vědecké rady 1. LF UK  navrhuje  prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc.

 

Proti návrhu nebyla vznesena žádná námitka.

 

Návrh usnesení:

 

   Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc., s účinností ode dne 8. 12. 2009.

                                                                                   23 : 0 : 0 schvaluje

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc., MBA  – Projednání návrhu předběžného rozpočtu 1. LF UK pro rok 2010  

 

Děkan fakulty komentoval předložený rozpočet, který byl sestaven za předpokladu nejistého financování VŠ v roce 2010 a změny financování specifického výzkumu.

Rozpočet je snížen o 27 miliónů Kč v oblasti mezd, spotřebního materiálu a údržby.

 

E. Soubustová informaci doplnila s příslibem předložení závazného rozpočtu na jaře 2010.

 

J. Bříza, předseda ekonomické komise,  uvádí, že návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s udržením rozvoje fakulty a žádá o předložení definitivního rozpočtu k 30. 4. 2010,

nebudou-li tomu bránit objektivní důvody.

 

Návrh usnesení:

 

     Akademický senát 1. LF UK schvaluje předběžný návrh rozpočtu fakulty na rok 2010 s tím, že vedení fakulty předloží definitivní rozpočet k 30.  4. 2010.

                                                                                   22 : 0 : 1 schváleno

 

16,00 hodin odchází Š. Bálková a P. Šnajdr.

 

 

 

 

6. Projednání jmenování člena Disciplinární komise 1. LF UK

 

Děkan fakulty požádal AS o návrh na jmenování člena disciplinární komise z řad studentů z důvodu zániku členství v akademické obci jednoho z dříve jmenovaných členů.   

 

E. Feltlová navrhuje novou členku Disciplinární komise M. Romerovou.

 

Návrh usnesení:

 

Akademický senát 1. LF UK navrhuje za člena disciplinární komise Michaelu Romerovou.

                                                                                  

                                                                        18 : 0 : 2 schváleno

 

 

6. MUDr. Marek Hilšer – Projednání žádosti Iniciativy pro vzdělanost.

 

M. Hilšer předkládá materiál iniciativy Pro vzdělanost podepsaný místopředsedou AS UK a žádá AS 1. LF UK, aby zvážil podporu nové aktivity této iniciativy. Uvedl, že podle informací místopředsedy AS UK dochází k opětovné reaktivaci snah Ministerstva školství ČR o oslabení autonomie vysokých škol. To se děje prostřednictvím snah o rychlé schválení nového vysokoškolského zákona, který vychází z problematických tezí  Bílé knihy.  

 

Navrhuje přijmout následující usnesení:

 

"Žádáme delegáty Rady VŠ a rektory zúčastněné v České konferenci
rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademické
samosprávy:
a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkana
b) výlučně akademické senáty schvalují rozpočet
c) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy
Tyto tři pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylo
univerzitní prostředí vydáno napospas politickým a lobbyistickým
tlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu a
vzdělání."

                                                                      

                                                                                   19 : 0 : 1 schváleno

 

7. Varia

 

P. Pafko informuje přítomné o tom, že z Bratislavské lékařské fakulty odchází 30% absolventů do ciziny, a ptá se, zda existují data mapující situaci v ČR?

 

T. Zima sděluje, že v loňském roce proběhla anketa mezi studenty. Je pravděpodobné, že studentů odchází 5 - 10%.

 

J. Bruthans navrhuje dotázat se absolventů za posledních 5 let, domnívá se, že studenti

6. ročníku nemají ještě přesnou představu o budoucnosti.

 

A. Krajcová se připojila k tomuto názoru. Domnívá se, že studenti opouští ČR cca po dvou letech praxe.

 

T. Zima je přesvědčen, že současný trend je okamžitý odchod absolventů do zahraničí. Průzkum by byl pro fakultu náročný z hlediska právního a finančního.

 

M. Hilšer se domnívá, že takový průzkum je záležitostí ČLK nebo ministerstva zdravotnictví. Tyto instituce by měly mapovat situaci v českém zdravotnictví, a koncepčně řešit jeho slabé stránky.   

 

J. Tichý se vyjádřil k textu rozeslaným Inventurou demokracie před 17. listopadem 2009

a doporučuje s textem seznámit přednosty klinik a ústavů 1. LF.

Přítomní se přiklonili k názoru zveřejnit text na webových stránkách fakulty.

 

J. Albrecht tlumočil nespokojenost studentů s průběhem prodeje vstupenek  na ples 1. LF UK.

 

E. Soubustová, tajemnice fakulty, referovala o nepříjemnostech spojených s prodejem vstupenek na ples mediků. V příštím roce bude vstupenky distribuovat Spolek mediků českých.

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,25 hodin. Následující zasedání AS 1. LF UK se bude konat 18. ledna 2010.

 

 

 

 

 

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat