1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 15. 3. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 15. 3. 2010

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: R. Češka, M. Holcát, J. Tichý, Š. Bálková, J. Chmelo
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, O. Kittnar, T. Zima

 

Návrh programu:
1. Slib člena akademického senátu (5 min.)
2. Kontrola zápisu z 18.1. 2010 (5 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků za studium v akademickém roce 2010/2011 (5 min.)
5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání změn vnitřních předpisů: Volební a jednací řád AS 1. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK, (20 min.)
6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Výroční zprávy o činnosti 1. LF UK za rok 2009 (10 min.)
7. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Projednání Závěrečné zprávy o hodnocení výuky studenty za akademický rok 2008/2009 (15 min.)
8. MUDr. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů na zasedáních akademického senátu. (5 min.)
9. Varia (10 min.)

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin.

Vzhledem k technickým problémům některých členů senátu s otevřením souboru Výroční zpráva žádá předseda Akademického senátu přítomné o souhlas s projednáváním tohoto bodu na dnešním zasedání.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s projednáváním Výroční zprávy o činnosti 1. LF UK na zasedání 15. 3. 2010.

21 : 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se hlasování) schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.

22 : 0 : 0 schváleno

1. Slib člena Akademického senátu

Předseda Akademického senátu představil přítomným nového člena Akademického senátu, Lukáše Bajera, který nahradil Pavla Rutara. Pavel Rutar ukončil studium na 1. LF UK a současně členství v Akademickém senátu.

15,09 příchod P. Bartůněk

M. Hilšer přečetl slib člena Akademického senátu. L. Bajer potvrdil tento slib slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.

 

2. Kontrola zápisu z 18. 1. 2010

K návrhu zápisu ze zasedání ze dne 18.1.2010 nebyly vzneseny připomínky.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 18. 1. 2010 v předloženém znění.

21 : 0 : 2 schváleno

15,12 příchod T. Švestka

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS

Děkan fakulty informoval přítomné členy Akademického senátu o:

- akreditacích pro jmenovací a habilitační řízení

(1. LF ve většině případů splňuje kriteria pro reakreditace);

- Studentské vědecké konferenci, která se uskuteční 19. 5. 2010

(termín přihlášek: 19. 4. 2010);

- pojištění fakulty;

- evaluaci výuky;

- postgraduálním studiu (obor Bioetika bude vypsán později vzhledem z rozhodnutí AK);

- projektech Fondu rozvoje vysokých škol (8 projektů);

- problematice studentů 5. ročníku Zubního lékařství (probíhá diskuze mezi představiteli oboru a studenty);

- doplňování databáze RIV, na kterém závisí financování vědecké činnosti;

- přípravě curricula všeobecného lékařství (probíhají jednání proděkanů s představiteli oborů a předpokládá se předložení akreditačního návrhu Vědecké radě a AS v květnu-červnu 2010);

- studium MD-Ph.D. 1. LF a VFN, přijato 34 studentů;

15,20 příchod A. Krajcová

- podání nabídky pro veřejnou zakázku MZ ČR

Děkan fakulty informoval AS o průběhu podání nabídky pro veřejnou zakázku. Postup ministerstva považuje za nestandardní a uvedl, že konzultuje právníky a zvažuje napadnout postup ministerstva u Úřadu pro hospodářskou soutěž. Uvedl, že pravděpodobnost úspěchu po právních konzultacích odhaduje na 60%. Děkan požádal senát o vyjádření názoru, jak v této otázce dále postupovat.

K problematice veřejné zakázky se vyjádřili J. Bruthans, Š. Sulek a Z. Krška.

M . Hilšer požádal AS o neformální hlasování, ve kterém by AS vyjádřil podporu nastíněnému postupu.

Akademický senát podpořil děkana v dalším postupu.

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků za studium v akademickém roce 2010/2011

Děkan fakulty informoval přítomné o tom, že opatření děkana vychází z opatření rektora.

A. Martan má připomínku změnit slovo „standardní doba zvětšena“ na prodloužena.

T. Zima změní slovo zvětšena na prodloužena, pokud nebude námitek z právního hlediska.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2010/2011.

25 : 0 : 0 schváleno

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání změn vnitřních předpisů:

Volební a jednací řád AS 1. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK

Děkan fakulty představil přítomným Volební a jednací řád Akademického senátu 1. LF UK, jehož změny vycházejí z návrhů senátorů. Volby by měly probíhat kromě vlastní volby částečně elektronickou cestou.

M. Hilšer doplnil, že systém umožní sčítání hlasů elektronicky. Volební lístky zůstanou zachovány v listinné podobě. Akademická obec bude jediný volební okrsek. Seznamy budou v elektronické i listinné podobě. Návrh umožňuje, aby členové akademické obce mohli volit, v kterékoli z ustavených volebních místností. Databáze bude elektronicky propojena tak, aby nebylo možné hlasovat vícekrát. V případě technického problému bude možná kontrola listinných podkladů.

M. Klein, informoval přítomné, že legislativní komise s tímto postupem souhlasí a navrhuje pozměňovací návrh o úpravě agitace voleb čl. 5, odst.5:

Aktivní agitace není povolena v den voleb.

J. Bruthans nesouhlasil s návrhem, jež by neumožňoval agitaci v den voleb. Uvedl, že porušení předpisu je nepostižitelné.

M. Hilšer uvedl, že případné porušování současného ustanovení je také nepostižitelné. Záleží na slušnosti kandidátů, zda předpisy dodržují nebo ne.

L. Bajer souhlasí s omezením agitace v den voleb.

A. Krajcová se dotázala, zda nedojde k ohrožení průběhu voleb v případě selhání elektronického systému.

T. Zima uvedl, že volební seznamy i lístky budou v listinné podobě, takže kontrola průběhu voleb bude možná.

T. Zima navíc doporučil zahájit přípravy voleb do AS již v květnu – červnu 2010.

T. Zima souhlasil s pozměňovacím návrhem a v případě jeho schválení, jej zahrne do předloženého návrhu změn.

M. Hilšer požádal AS o hlasování o pozměňovacím návrhu:

Akademický senát 1. LF UK schvaluje pozměňovací návrh Volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK, kterým se mění znění článku 5, odst. 5 na: „Aktivní volební agitace není dovolena v den voleb.“

22 : 1 : 2 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje změny vnitřního předpisu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 1. lékařské fakulty, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tyto změny vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.

25 : 0 : 0 schváleno

15,55 odchod J. Beneš

Děkan fakulty seznámil přítomné s návrhem změn Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK.
Uvedl, že návrh změny předpisu vychází z iniciativy členů senátu a dává možnost děkanovi fakulty rozhodnout o udělení individuálního studijního plánu dvakrát za studium. Doposud mohl děkan v rámci kreditního studijního systému udělit individuální studijní plán pouze jednou, což například omezovalo možnost vycestovat na zahraniční studijní pobyty těm studentům, kterým byl ISP v minulosti již jednou udělen.

M. Klein informoval přítomné, že legislativní komise doporučuje tyto změny přijmout.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje změny vnitřního předpisu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tyto změny vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.

24 : 0 : 0 schváleno

Děkan fakulty seznámil přítomné s problematikou přiznávání stipendií.

M. Klein předložil stanovisko legislativní komise. Uvedl, že komise nemá formální námitky a že diskuse byla vedena o navrhovaném způsobu rozdělování stipendií. Členové komise se přiklánějí k zahrnutí všech studentů každého studijního programu do jedné skupiny. Nebude tak docházet k znevýhodňování studentů v jednotlivých studijních programech a stipendium za vynikající prospěch bude udělováno pouze na základě studijního průměru.

Do diskuze se připojili Š. Sulek, M. Trněný a T. Zima. Akademický senát podpořil návrh připravit na příští zasedání tři možné varianty přiznávání stipendií. Děkan fakulty stáhl předložený návrh z programu jednání.

 

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Výroční zprávy o činnosti 1. LF UK za rok 2009

Děkan fakulty zhodnotil Výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2009.

Zpráva o hospodaření fakulty bude předložena na příštím zasedání včetně výroku auditora.

M. Hilšer informoval o připomínce, kterou obdržel k textu závěrečné zprávy AS o událostech z května 2009. Byl požádán, aby bylo v textu uvedeno, kdo ujistil veřejnost o další podpoře rozvoje VFN.

M. Hilšer s připomínkou souhlasil a uvedl, že do věty bude zapracováno, že veřejnost byla ujištěna zástupci MZ ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti 1. LF UK za rok 2009.

24 : 0 : 0 schváleno

7. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Projednání Závěrečné zprávy o hodnocení výuky studenty za akademický rok 2008/2009

O. Kittnar informoval přítomné o zlepšování hodnocení výuky studenty v posledních letech. Rozpor je v počtu hodnocení teoretických a klinických oborů.

T. Zima konstatoval, že v letošním roce hodnotilo dvojnásobné množství studentů než v loňském roce. U řady pracovišť připomínky z minulých let byly odstraněny. V budoucnosti se plánuje propojení SISu s weby pracovišť 1. LF (klinik a ústavů).

Hodnotící komise navrhla, aby zpracování dat bylo podmíněno minimálním počtem odpovědí.

M. Hilšer sdělil, že v údajích bude uveden počet odpovědí.

Akademický senát bere na vědomí Závěrečnou zprávu o hodnocení výuky studenty za akademický rok 2008/2009.

24 : 0 : 0 schváleno

8. MUDr. Marek Hilšer – Zpráva o účasti členů na zasedáních Akademického senátu

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí zprávu o účasti členů na zasedáních Akademického senátu.

24 : 0 : 0 schváleno

9. Varia

Š. Sulek informoval přítomné o ustavujícím shromáždění Mladých lékařů v sobotu 13. 3. 2010 za účasti ministryně zdravotnictví Mgr. D. Juráskové. V diskuzi se vyjádřili J. Borovanský, Š. Sulek a T. Zima.

M. Hilšer informoval o setkání členů Akademických senátů lékařských fakult ČR a SR, kterého se zúčastnili i zástupci ministerstva zdravotnictví a školství. Byly projednávány také návrhy na etické kodexy.

T. Zima informoval o golfovém turnaji 1. LF UK 24. 4. 2010 v Sokolově.

M. Hilšer zakončil zasedání v 16,45 hodin. Následující zasedání bude 12. dubna 2010.

 

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat