1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 10. 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 10. 2009

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: P. Bartůněk, J. Beneš, J. Chmelo

Neomluveni: 

Hosté: M. Miovský, T. Zima

 

Návrh programu:

1. Slib členů Akademického senátu 1. LF UK (5 min.)

2. Kontrola zápisu z 8.6. 2009 (5 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana členům AS (15 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2009/2010 (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Projednání odvolání a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK (10 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Představení koncepce rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. LF UK 2009-2011    (10 min.)

7. Varia (10 min.)

 

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 16,05 hodin. Uvítal přítomné v nově zrekonstruované zasedací místnosti děkanátu a vyzval je k připomínkám k programu zasedání.

 

M. Klein požádal o zařazení mimořádného bodu programu „Situace v  předatestačním vzdělávání lékařů“.

 

Usnesení:

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí se zařazením mimořádného bodu programu „Situace předatestačního vzdělávání lékařů.

 

                                                                       21 : 0 : 3 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

Usnesení:

 

Akademický senát schvaluje program zasedání včetně dodatečného bodu zařazeného před Varia.

                                                                       23 : 0 : 1 schváleno

 

1. Slib členů Akademického senátu 1. LF UK

 

M. Hilšer informoval o ukončení členství dvou členů Akademického senátu z důvodu ukončení studia na 1. lékařské fakultě. Jedná se o K. Meziana a J. Menona. Byli osloveni náhradníci dle pořadí Š. Bálková a Š. Sulek. Oba složili slib a potvrdili svým podpisem.

 

 

16,10 příchod R. Češka.

 

2. Kontrola zápisu z 8.6. 2009

 

Usnesení:

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schválil návrh zápisu ze zasedání 8. 6. 2009 v předloženém znění.

                                                                       24 : 0 : 1 schváleno

 

3. Informace děkana členům AS

Děkan fakulty přivítal členky a členy Akademického senátu v nové zasedací místnosti a seznámil je s aktuálním děním týkajícím se 1. lékařské fakulty:

-        Dokončení 2. etapy rekonstrukce Kateřinská 32. Právě probíhá kolaudační řízení.

-        3. etapa rekonstrukce Kateřinská 32 bude dokončena v březnu 2010.

-        Investiční akce U Nemocnice 4 dokončena. Dne 14. 10. 2009 bude slavnostní otevření. V budově je umístěna knihovna a největší terminálovna na UK se 140 počítači. Na dvoře budovy bude vybudován gastroprovoz.

-        V budoucnosti se chystá rekonstrukce rotund Purkyňova ústavu. Bude tam využit systém virtuální mikroskopie.

-        Proběhla aktualizace opatřeních děkana a tajemnice.

-        Přijímací řízení proběhlo bez komplikací.

-        Probíhá inovace přijímacích testů (CH, B, F).

-        Byla navázána komunikace se SŠ.

-        Doktorské studium přechází z 3letého na 4leté.

-        byl zvýšen IF časopisu Folia Biologica .

-        Prague Medical Report bude žádat IF v příštím roce.

-        Z důvodu krácení státní dotace  na program Erasmus Sokrates může universita financovat pobyty studentů  na dobu 3-6 měsíců.

-        Od minulého zasedání byli uvedeni do funkcí noví přednostové: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. - Urologická klinika 1. LF a VFN, doc. MUDr. MilanTuček, CSc. – Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF a VFN, prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. – Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN.

-        Chystají se konkurzy na přednosty Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF, Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského

práva 1. LF.

-        Prof. MUDr. Jan Štěpánovi, DrSc. bude udělena Hlávkova cenu.

-        Evaluace pedagogických a vědeckých výkonů bude projednávána na výjezdním jednání kolegia děkana 31. 10. - 1. 11. 2009.

-        UK si v mezinárodním měřítku vylepšila postavení (dle hodnocení časopisu Times).

-        Na pracovištích proběhla výměna šatních skříněk.

-        V září 2009 proběhlo jednání 1. LF, VFN a MHMP, z něhož vyplynulo, že postavení  VFN a 1. LF je v centru Prahy unikátní, na evropské úrovni. Ze strany MHMP je naděje na finanční podporu na zakoupení nových přístrojů pro 1. LF UK.

-        Zástupci 1. LF a VFN jednali ve zdravotním výboru v poslanecké sněmovně parlamentu ČR a dostalo se jim ujištění korektního postupu vůči 1. LF a VFN.

-        Fakulta hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Očekáváme zhoršení v souvislosti s financováním vědy a současnou ekonomickou situací.

 

16,30 příchod M. Trněný.

 

M. Hilšer zahájil rozpravu.

 

P. Šnajdr se zeptal zda došlo k redukci kapitační platby na studenta.

 

T. Zima odpověděl, že redukován může být pouze počet studentů. Financování ze státního rozpočtu by nemělo být sníženo. K největším ztrátám dochází v doktorandských programech vzhledem k pozdnímu ukončování studia.

 

Š. Sulek se dotázal na počet bodů nutných pro přijetí ke studiu všeobecného lékařství.

 

T. Zima odpověděl, že počet bodů zůstává stejný jako v minulých letech, cca 170.

 

M. Klein se zeptal na zkušenosti s testy všeobecných znalostí.

 

T. Zima odvětil, že s daty se bude pracovat a situace bude vyhodnocena na konci roku 2009.

 

P. Rutar se zeptal, o kolik se zvýšil počet studentů zubního lékařství.

 

T. Zima odpověděl, že k nárůstu počtu studentů došlo v souvislosti se rozšířením výukových  prostor po rekonstrukci děkanátu.

 

Š. Bálková poukázala, že problém není ve výukových prostorech a počtech křesel, ale v nedostatečném počtu učitelů.

 

T. Zima odpověděl, že problematika učitelů se průběžně řeší např. zvyšováním úvazků apod.

 

4. Projednání návrhu opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2009/2010

 

T. Zima předložil návrh opatření a zdůvodnil jej. Návrh odpovídá stipendijnímu řádu

i opatření rektora z října 2008.

 

Š. Sulek upozornil na asymetrii mezi výší stipendií mezi nově zavedenými čtyřletými obory a obory, které byly ponechány na 3 roky.

 

T.Zima uved, že souhlasí s vyrovnáním stipendií, tak aby v posledních ročnících 3 a 4letých oborů byla stipendia stejná. 

 

Š. Sulek upozornil na problematiku doktorandského studia  na klinikách. Postgraduální studenti jsou ve většině případů zaměstnáváni na minimální úvazek. Přitom vykonávají práci sekundárního lékaře na plný úvazek a není jim v mnohých případech umožněno věnovat se experimentální práci, která je hlavní náplní  doktorandského studia. Domnívá se, že by se měla tato situace zmapovat a v budoucnu řešit.     

 

T. Zima upozorňuje, že musíme vycházet pouze z toho, co můžeme reálně ovlivnit.

 

P. Šnajdr uvedl, že motivace studentů nastoupit do doktorandského studia na klinikách je různá. Studium často bývá vnímáno jako podmínka k pracovním příležitostem na klinikách. Nicméně situaci PGS studentů na klinikách považuje vzhledem k studijním povinnostem doktorandského studia za komplikovanou. 

 

J. Bříza se domnívá, že diskuze již směšuje problematiku PGS a atestačního studia. Upozorňuje, že problematika PGS je záležitostí především vzájemné dohody školitele a studenta.

 

T. Zima uvádí, že pokud na klinice neumožňují studentovi vykonávat povinnosti spojené s doktorandským studiem může na toto upozornit, avšak zatím tak nikdo neučinil.

 

16,50 hodin odchod O. Nosek.

 

Š. Bálková souhlasí, že problémů PGS je mnoho. Upozorňuje, že Š. Sulek chtěl upozornit na to, že  studenti by měli být VFN zohledněni.

 

J. Borovanský ocenil, že doktorandská stipendia byla navýšena, i když situace postgraduálních studentů je stále svízelná. 

 

E. Havrdová srovnala postavení doktorského studia u nás a v zahraničí. Uvedla, že systém v České republice vykazuje značné nedostatky. 

 

J. Bruthans uvedl, že se nelze spokojit se současným stavem, jen proto, že nemáme malé možnosti jak situaci řešit. Uvádí, že tak jako byla postupně odmítnuta dětská práce, měly by se, řešit i problematické podmínky postgraduálního studia na klinikách. Je to problém, který se týká celé vědecké a  zdravotnické veřejnosti.  

 

M. Hilšer navrhuje projednat tuto problematiku jako řádný bod jednání na příštích zasedáních. Nyní je třeba se vyjádřit k předloženému návrhu.

 

T. Zima doplňuje návrh opatření. U tříletých oborů, bude výše stipendia v posledním ročníku stejná jako výše stipendia stejná jako v posledním ročníku u čtyřletých oborů.

 

Usnesení:

 

Akademický senát souhlasí s opatřením děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2009/2010 včetně doplněných změn

(výše stipendia u tříletých oborů bude ve 3. ročníku stejná jako u 4letých oborů

ve 4. ročníku).

                                                                                                   24 : 0 : 0 schváleno

 

M. Hilšer podal návrh na prodloužení jednání.

 

Akademický senát souhlasí s prodloužením jednání.

 

                                                                                                   22 : 0 : 2 schváleno

 

5. Projednání odvolání a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK

 

T. Zima uvedl, že  MUDr. Zdeněk Hadra, bývalý ředitel IPVZ, byl ministryní zdravotnictví ze své funkce odvolán, a proto požádal o uvolnění z členství Vědecké rady 1. LF. Navrhnul usnesení ve znění:

 

Akademický senát schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK MUDr. Zdeňka Hadry s účinností ode dne 12. 10. 2009.

                                                                                     23 : 0 : 1 schváleno

 

T. Zima podal návrh na nového externího člena  Vědecké rady 1.LF UK a navrhl  prof. MVDr. Ivan Míška, CSc.

 

Usnesení:

 

Akademický senát schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK v Praze prof. MVDr. Ivana Míška, CSc.,

s účinností od 12. 10. 2009.

                                                                                     24 : 0 : 0 schváleno

 

6. Představení koncepce rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. LF UK 2009-2011 

 

T. Zima  okomentoval předložený materiál. Uvedl, že většina nelékařských oborů je na naší fakultě zakotvena. O některé obory není zájem a tím se stávají pro fakultu ztrátové. Ekonomická rentabilnost může být splněna u oborů, do kterých se zapíše alespoň 25 studentů do prvního ročníku.  Pokles zájmu  nastal u méně známý oborů z důvodu menší propagace, úbytku nových studentů a celkově menšího zájmu o práci ve zdravotnictví.

 

J. Bruthans se domnívá, že některé obory nenajdou uplatnění na trhu práce a tudíž je otázkou, zda by je fakulta měla udržovat. Dále uvádí, že obor intenzivní péče by měl garantovat KARIM namísto Ústavu ošetřovatelství. 

 

M. Miovský vysvětlil, že se jedná o sesterský obor a jeho akreditace spadá výlučně do kompetence Ústavu ošetřovatelství, neboť tento je garantem oboru. V současné době iniciuje jednání s prof. Tóthovou o stanovení určitého studijního minima Mgr-oborů.

 

J. Bříza uvedl, že sestry nyní přicházejí do VFN připraveny teoreticky nikoli prakticky. Fakulta má především kombinované studium, vzhledem k velkému počtu stávajících sester, které si potřebují doplňovat vzdělání.

 

P. Šnajdr se ptá na ekonomický efekt. Zda profil absolventů odpovídá 1. LF? Jaký má fakulta důvod pro Bc-obory?

 

T. Zima reaguje sdělením, že medicína je interdisciplinární obor. Výuka bakalářských oborů na lékařských fakultách umožňuje ovlivňovat obsah a způsob výuky tak, aby absolventi bakalářských oborů mohli spolupracovat s lékaři a opačně.  Oddělení těchto oborů od LF fakult by tento vliv omezilo.  Výukovou kapacitu  lze zvyšovat  přechodem na modulový způsob výuky. Trendem je kombinovaná forma výuky.

 

Š. Sulek se dotázal, zda se plánuje akreditace dalších oborů.

 

T. Zima odpověděl, že v současné době se plánuje pouze akreditace oboru porodní asistentka.

 

M. Miovský doplnil, že je snahou nepřekročit limit 140 – 150 studentů na  první ročník, zmenšit počet oborů a zaměřit se na vyšší kvalitu. 

Nejlepší studenti mohou pokračovat v Mgr-studiu.

 

Usnesení:

Akademický senát bere na vědomí koncepci rozvoje nelékařských zdravotnických studijních programů na 1. LF UK 2009 – 2011.

                                                                       24 : 0 : 0 schváleno

 

7. Situace v předatestačním vzdělávání lékařů

 

 M. Klein  upozornil na změny v předatestačním vzdělávání lékařů, především na nově zavedené  dvouleté  kmeny pro chirurgické a interní obory. Uvedl, že zavedená změna kromě jiného  předpokládá ze strany Ministerstva zdravotnictví snížení platů začínajících lékařů. Tyto návrhy vzhledem ke stávající kritické situaci neatestovaných lékařů považuje za velmi špatné a žádá senát, aby na tuto situaci reagoval.

 

T. Zima informaval senátory o průběhu četných jednání, která nakonec neočekávaně vyústila v současný stav, který také považuje za problematický. 

 

E. Havrdová upozornila, že zavedení dvouletého kmene je neuváženým krokem, který nejen že , způsobí řadu problémů ve zdravotnictví, ale také postihne mladé lékaře. Snižování již tak malých platů lékařů považuje za nedůstojné. Dále uvedla, že dvouletý kmen přivodí kritickou situaci v řadě oborů v  okresních nemocnicích, kde vznikne ještě větší nedostatek lékařů. To povede k zhoršení zdravotní péče o obyvatelstvo.

 

Do diskuze přispěli dále M. Holcát a P. Pafko.

 

Usnesení:

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK ostře odmítá současný způsob specializačního vzdělávání, který je upraven ve vyhlášce 185/2009 Sb.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK pověřuje děkana fakulty, aby vedl jednání o změnách vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, zejména o zkrácení délky společného kmene na maximální dobu jednoho roku.

                                                                      

                                                                                   24 : 0 : 0 schváleno

 

 

8. Varia

 

J. Tichý sdělil přítomným, že je hrdý na příslušnost k 1. LF UK vzhledem k situaci na plzeňské Západočeské univerzitě.

 

J. Albrecht se dotázal, jak je zajištěna kontrola plagiátorství na 1. LF UK.  

 

T. Zima uvedl, že lékařské obory nemusí psát, diplomové práce a co se týká vědeckých titulů, procesy jejich udělování  na UK jsou velmi striktní a mají přísná pravidla.

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 18,08 hodin.

 

Následující zasedání proběhne v zasedací místnosti děkanátu Na Bojišti 3, Praha 2

 

9. listopadu 2009 v 15,00 hodin.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat