1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 11. 5. 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 11. 5. 2009

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: P. Bartůněk, M. Holcát, P. Pafko, J. Beneš, R. Češka, S. Hutt, M. Trněný

Neomluveni: 

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu z 20.4. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2010/2011 (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání rozpočtu fakulty pro rok 2009   (10 min.)

5. MUDr. Marek Hilšer – Vyjádření Akademického senátu k návrhům změn vnitřních Univerzity Karlovy (10 min.)

6. Varia

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin. V úvodu zasedání navrhl zařazení mimořádného bodu s názvem: Vyjádření AS  k situaci týkající se budoucích  investic do VFN.

 

15,06 hodin příchod J. Chmelo

 

Akademický senát 1. LF UK schválil zařazení mimořádného boduč. 6 „Vyjádření AS  k situaci týkající se budoucích  investic do VFN“  do program jednání.

                                                                      

                                                                        21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

 

Akademický senát 1. LF UK schválil navržený program jednání.

                                                                      

                                                                                   21 : 0 : 0 schváleno

15,08 hodin příchod E. Havrdová

 

1. Kontrola zápisu z 20. 4. 2009

 

Akademický senát schválil zápis v předloženém znění.

                                                                      

22 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty seznámil členy AS s aktuálními informacemi o

-       zlepšení elektronické komunikace  mezi studenty a fakultou;

-       anglické paralelce;

-       investičních akcích ( II. etapa Kateřinské a probíhá v souladu s harmonogramem, předpokládané dokončení v létě 09; rekonstrukce budovy U Nemocnice 4 probíhá v souladu s harmonogramem, předpokládané dokončení při zahájení akademického roku 09/10;

-       Studentské vědecké konferenci, která se uskuteční 27. 5. 09 (70 přihlášek, nová kritéria hodnocení);

-       programu fakulty pro studenty SŠ (28. 8. 09 je plánována konference pro učitele SŠ, dále cyklus přednášek pro studenty i učitele v říjnu a listopadu 2009 a v březnu a dubnu 2010);

-       aktualizaci otázek k přijímacímu řízení ve spolupráci s vyučujícími na SŠ

Přítomní se do diskuze nepřihlásili a M. Hilšer ukončil tento bod jednání.

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2010/2011

 

15,10 hodin příchod A. Krajcová

 

    Děkan fakulty seznámil přítomné s předkládaným materiálem. V přijímaných počtech studentů se neprojevují velké změny. Děkan fakulty se věnoval problematickým oborům. Bc obor Zdravotnická technika zaznamenal menší zájem, bude se realizovat každý druhý rok. Uvažuje se o přesunu oboru Nutriční terapeut do Mariánských lázní. Je rovněž malý zájem o obor Ergoterapie. Je třeba tyto i ostatní obory více propagovat. Je velký zájem o fyzioterapii, stomatologii.

 

P. Šnajdr oceňuje snahu vedení hledat strategie výběru těch nejkvalitnějších studentů. Upozorňuje na zvyšující se  počet přijímaných studentů a konstatuje, že v loňském roce se studenti CŽV nepočítali do celkového počtu přijímaných studentů a tak,  nečekaně pro pracoviště 1. ročníku, navýšili  počty přijímaných studentů odsouhlasené Senátem.

 

E. Havrdová upozorňuje, že nezájem o obor ergoterapie může být způsoben malou poptávkou  zdravotnických zařízení o tento zdravotnický obor, a tudíž nesnadné uplatnění absolventů. Kliniky by ve skutečnosti tyto pracovníky potřebovaly, ale nemají mzdové prostředky. 

 

T. Zima  zdůrazňuje, že není úlohou fakulty stimulovat poptávku zdravotnických zařízení po zdravotnických oborech. To je záležitostí jiných odborných institucí, které mají vytvářet strategie poskytování různých druhů zdravotní péče.  Nicméně  je třeba věnovat stálou péči propagaci oborů, vzhledem ke snižujícímu se počtu studentů a požadavku fakulty na nejkvalitnější studenty.

 

E. Feltlová požaduje, aby počet studentů stomatologie odpovídal prostorovým možnostem.

 

I. M. Malbohan doporučuje revidovat výukové prostory, poukazuje na chybějící prostory na děkanátu a zvyšující se počty výukových kroužků.

 

T. Zima ujišťuje, že přibudou rekonstruované seminární místnosti U Nemocnice 4.

 

P. Šnajdr upozorňuje na zvyšující se počet kroužků. V 1. ročníku je v plánu  20 kroužků všeob. lékařů a 4 kroužky zubních lékařů, místo současných 18 a 2 kroužků.

 

T. Zima doporučuje řešit situaci spojením více kroužků při anatomii. Počet kroužků (24 ) platí pouze pro první ročník, ve vyšších ročnících se počet kroužků sníží.

 

M. Hilšer ukončil diskusi k danému bodu a navrhl usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh počtu  přijímaných studentů pro akademický rok 2010/2011 dle předloženého materiálu.

                                                                       19 : 1 : 3 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání rozpočtu fakulty pro rok 2009 

 

     Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem. Významná změna je v sociálním fondu. Od 1. 6. 2009 bude zvýšen příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění a životní pojištění. Další rozdíly jsou minimální. Snížená dotace ze státního rozpočtu na počet studentů. Rozpočet fakulty je vyrovnaný. Prioritní náklady (mzdové, materiál, opravy) zůstávají beze změn. Zvýšené náklady při rekonstrukcích se nedají předpokládat.

     Předseda ekonomické komise, J. Bříza, konstatoval, že ekonomická komise projednala předložený návrh rozpočtu včetně komentáře a osobního upřesnění tajemnice fakulty. Z diskuze ekonomické komise vyplynulo doporučení kladného stanoviska.

Do diskuze se nikdo z přítomných nehlásil.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje rozpočet fakulty pro rok 2009.

                                                                      

                                                                                                    23 : 0 : 0 schváleno

 

 

 

5. MUDr. Marek Hilšer – Vyjádření Akademického senátu k návrhům změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy

 

15,40 hodin odchod P. Šnajdr

 

M. Hilšer informoval přítomné, že se jedná o úpravy vnitřních předpisů Univerzity Karlovy, ke kterým fakultní právníci vydali kladné stanovisko bez připomínek.  Jednu z úprav předpisů představuje změna názvu 2. lékařské fakulty, ke které se náš senát již v minulosti vyjádřil. Další změny jsou již spíše technického charakteru. 

 

M. Klein tlumočil přítomným stanovisko legislativní komise, která nemá k úpravám vnitřních předpisů UK připomínek.

 

Akademický senát 1. LF UK nemá připomínky k návrhům změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy.

                                                                       22 : 0 : 0 schváleno

 

6. MUDr. Marek Hilšer - Vyjádření AS  k situaci týkající se budoucích  investic do VFN

 

      Děkan fakulty seznámil s vývojem situace, která 5. 5. 2009 vyústila v mediální zprávu o plánovaném rušení VFN v centru Prahy a jejím přestěhováním do náhradní lokality na okraji Prahy. Ministerstvo zdravotnictví tuto informaci popřelo na tiskové konferenci a sdělilo, že počítá s investicemi pro tuto špičkovou nemocnici. Rektor UK a děkan 1. LF vydali ke kauze Prohlášení. Primátor hl. m. se vyjádřil v otevřeném dopisu bývalé ministryni zdravotnictví. Projevila se solidarita i ze strany novinářů. Došlo k mimořádnému setkání poradního sboru ředitelky VFN, poradě primářů a přednostů, kolegiu děkana, tiskové konferenci, jednání s představiteli zdravotnictví atd. V současné době je zpracováván materiál „nemocnice a evropské metropole“. MČ Praha 2 vyjádřila znepokojení se situací VFN. Stanovisko přijal též zdravotní výbor magistrátu.

Ze strany 1. LF bylo uvítáno dementi zprávy. Chystá se schůzka s ministryní zdravotnictví, rektorem UK a děkanem 1. LF týkající se VFN. Situace bude projednávána na zasedání AS UK za přítomnosti děkana 1. LF.

 

M. Hilšer uvedl, že formulace uvedené ve vládním materiálu znepokojili nejen členy naší akademické obce, ale vzápětí reagovali i členové akademických obcí ostatních fakult UK. Je přesvědčen, že akademický senát 1. LF UK by měl vyjádřit své stanovisko k vzniklé situaci a podpořit kroky děkana  1. LF UK  a rektora UK k přijetí kroků směřujících k zásadnímu vyjasnění osudu VFN na Karlově náměstí.  Předložil návrh prohlášení, které by měl senát projednat.

 

J. Tichý vyjádřil souhlas s návrhem prohlášení a doporučil doplnit slovo „nejproduktivnější“ ve třetím odstavci.

 

A. Krajcová se dotázala na odborný tým ředitelky VFN a navrhla upravit předposlední odstavec vložením vedlejší věty:  aby plně respektovali návrhy vzešlé z poradního sboru ředitelky VFN složeného z odborníků VFN a 1. LF UK“ za slova veřejné činitele.

 

T. Zima odpovídá, že poradní tým se poprvé sešel 4.5., dále pak mimořádně v úterý po vydané zprávě a příští schůzka bude 20. 5. 09.

Členové týmu jsou: A. Martan, Z. Krška, J. Bříza, A. Žák, A. Linhart, J. Dušková, M. Stříteský, P. Mečíř, T. Zima, M. Trněný, C. Povýšil, J. Daneš, D. Jurásková a zástupce ministerstva zdravotnictví.

 

J. Bříza podotkl, že D. Jurásková pro zamezení střetu zájmů má neplacené volno ve funkci ředitelky VFN po dobu výkonu funkce ministryně.

 

J. Tichý se zeptal na detašovaná pracoviště.

 

T. Zima upřesnil, že se jedná o celou VFN v oblasti Karlova náměstí.

 

P. Broulík se dotázal, zda dotace bude navýšena o cenu za novou nemocnici.

 

T. Zima odpovídá, že slíbená částka na rekonstrukci zůstává beze změny. Bude se postupně rekonstruovat. V říjnu 2009 bude zahájen provoz budovy U Nemocnice 4, kde bude sídlit ÚVI a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků.

 

M. Hilšer ukončil rozpravu a požádal AS, aby hlasoval o konečném znění prohlášení ve znění včetně navržených úprav:

 

     Akademický senát 1. lékařské fakulty UK vyjadřuje zásadní znepokojení  nad formulacemi v materiálu „Strategické investice v resortu Ministerstva zdravotnictví v roce 2009“ projednaném vládou České republiky na svém zasedání 4.5. 2009, kde je uvedeno využití finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky a ve kterém se předpokládá zastavení investic do VFN a z toho vyplývající její budoucí zrušení v prostoru Karlova náměstí. Tyto formulace byly dne 5.5. 2009 dementovány tiskovým prohlášením Ministerstva zdravotnictví ČR, a proto vítáme snahu MZ ČR rekonstruovat Všeobecnou fakultní nemocnice na Karlově náměstí.

 

            VFN a 1. lékařská fakulta UK, která je největší lékařskou fakultou v České republice, utváří úzce propojený  zdravotnický, vědecko-výzkumný a vzdělávací celek významným způsobem přispívající k rozvíjení a udržování vysokých standardů českého zdravotnictví a lékařského výzkumu. Tuto skutečnost potvrzují mimo jiné hodnocení Rady vlády pro vědu a výzkum. 

      Obě instituce jsou také tradiční  a neodmyslitelnou součástí centra Prahy. Utvářejí jedinečný urbanistický celek v oblasti Karlova  a Albertova, který je svou komplexností a dostupností prospěšný nejen obyvatelům Prahy, ale i občanům celé České republiky.

 

        Akademický senát 1. LF UK konstatuje, že neodůvodněné záměry zrušit  VFN v prostoru Karlova náměstí přímo ohrožují naplňování  vědecko-vzdělávacího poslání největší a nejproduktivnější české lékařské fakulty, dostupnost kvalitní zdravotnické péče pro obyvatele Prahy a širokou veřejnost a hazardují s nevyčíslitelnými   kulturně-historickými hodnotami a kvalitou života v centru hlavního města. 

 

         Akademický senát 1. LF UK naléhavě apeluje na Vládu České republiky a další veřejné činitele, aby plně respektovali návrhy vzešlé z poradního sboru ředitelky VFN složeného z odborníků VFN a 1. LF UK a rozhodli o rekonstrukci a modernizaci VFN ve stávající lokalitě v centru hlavního města, což jistě bude ku prospěchu pacientů, lékařské vědy a vzdělání a obyvatelů  Prahy a České republiky. 

 

Akademický senát 1. LF UK žádá děkana 1. LF UK a rektora Univerzity, aby podnikli všechny nezbytné  kroky v souladu s přijatým usnesením.

 

    

V Praze dne 11. května 2009

 

                                                                                  

22 : 0 : 0 schváleno

 

 

7. Varia

 

M. Romerová upozornila na problematiku vícečetného  povolování individuálních studijních plánů u studentů studujících podle kreditního systému. Jedná se o studenty, kterým byl v nižších ročnících udělen individuální studijní plán a  ve vyšším ročníku budou žádat  o výjezd na studijní pobyt v rámci programu Erasmus. Požádala vedení fakulty, aby k této otázce připravila právní stanovisko, a to především z důvodu preventivního řešení možných legislativních problémů, které by mohly vyvstat vzhledem k platným vnitřním předpisům Univerzity Karlovy.

 

T. Zima poděkoval za upozornění na tento problém a přislíbil vypracování právního stanoviska a případného legislativního  řešení.

 

Současně se T. Zima omlouvá z účasti na příštím zasedání, kdy bude přednášet v zahraničí, a přeje všem přítomným pěkné léto.

 

P. Strejc upozornil na článek v MF Dnes o údajném  pochybení Ústavu soudního lékařství. Fakta v článku byla hrubě zkreslena a tvrzení v článku nejsou pravdivá. Autor článku navíc nepožádal o vyjádření druhou stranu. Vysvětlil realitu současného stavu v oblasti pohřebnictví a vyjádřil politování nad senzacechtivostí zúčastněných novinářů. 

 

J. Tichý vyjádřil spokojenost se splněným slibem MČ Prahy 2 ve věci stromořadí v ulici U Nemocnice a přečetl dopis zástupců MČ P-2.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k účasti do výběrové komise na místo přednosty/-ky Ústavu hygieny a epidemiologie.

 

Dále informoval, že odkazy internetových nahrávek zasedání AS z 20. 4. 09 nebyly funkční.  Požádá techniky, aby problém vyřešili.

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,30 hodin. Následující zasedání AS 1. LF UK se bude konat

8. června 2009.

 

 

 

 

Zapsala: E. Svobodová

 

vidi Marek Hilšer

 

 

Příloha č. 1: Materiál pro zasedání AS -  Počty přijímaných studentů pro akademický rok 2010/2011

 

 

Program

2010/11

2009/2010

2008/2009

Platnost akreditace

Všeobecné lékařství

470

470

450

25.12.2012

Zubní lékařství

70

65

50(65)

15.1.2010

Zdravotnická technika a informatika – navazující Mgr.

25

25

25

10.11.2014

Adiktologie – prezenční studium

25

25

25

1.8.2011

Adiktologie – kombinované studium

45

45

45

1.8.2011

Všeobecná sestra – prezenční

25

25

25

1.8.2013

Všeobecná sestra - kombinované

50

40

40

1.8.2013

Ergoterapie

20

20

20

31.7.2012

Zdravotnická technika

0

20

20

1.8.2012

Fyzioterapie – Mariánské lázně – Nutriční terapeut

25

25

25

30.4.2012

Fyzioterapie - Praha

35

25

25

30.4.2012

NMgr. Intenzivní péče – prezenční studium

30

30

30

30.12.2009

Nutriční terapeut – prezenční studium

20*

20

20

1.8.2011

Anglická paralelka – Všeobecné lékařství

120

120

110

25.12.2012

Anglická paralelka – zubní lékařství

20

20

20

15.1.2010

celkem

980

975

930 (945)

 

NÁVRH přijímaných uchazečů pro akademický rok 2010/11

 

 

 

V těchto limitech přijmout studenty s celkovým průměrem 1,2: na všeobecné lékařství 210, na zubní lékařství 23.

 

* jednání o umístění a změna garanta 

Hodnocení: spravovat