1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 5. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 5. 2010

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Š. Bálková, J. Bruthans, M. Holcát, J. Chmelo, M. Romerová, Š. Sulek, M. Trněný
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, J. Raboch, E. Soubustová

 

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu z 12. 4. 2010 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví podrobnosti přestupu z jedné formy studia v doktorském studijním programu do jiné formy studia téhož studijního programu. (10 min.)
3. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA – Projednání rozpočtu 1. LF UK pro rok 2010 (15 min.)
4. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc. MBA – Projednání počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2011/12 (15 min.)
5. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA – Projednání žádosti o akreditaci čtyřletého doktorského studijního programu Psychologie (10 min.)
6. MUDr. Marek Hilšer – Projednání dílčích změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy (10 min.)
7. Lukáš Bajer, Aneta Pechová – Prezentace Spolku mediků českých a IFMSA (20 min.)
8. Varia (10 min.)

Předseda AS 1. LF UK zahájil zasedání v 15,03 hodin a požádal přítomné o schválení programu jednání.
Akademický senát 1. LF UK souhlasí s navrženým programem jednání.

21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 12. 4. 2010

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis z jednání 12. 4. 2010 v předloženém znění.

21 : 0 : 0 schváleno

15,05 hodin příchod R. Češka.

2. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví podrobnosti přestupu z jedné formy studia v doktorském studijním programu do jiné formy studia téhož studijního programu.
J. Dušková seznámila přítomné s předloženým materiálem, který by měl mít platnost od 1. 7. 2010.
M. Hilšer zahájil rozpravu k tomuto bodu jednání.

J. Beneš se dotázal, zda se k přestupu musí vyjádřit oborová rada nebo stačí souhlas předsedy oborové rady?

J. Dušková se domnívá, že bude stačit souhlas předsedy jako u jiných podobných záležitostí.

J. Broulík se dotazuje, proč by k přestupům mělo docházet?

J. Dušková vysvětluje, že tato situace může nastat např. při skončení pracovního poměru. Upozorňuje, že se jedná pouze o změnu formy studia v rámci jednoho oboru.

M. Hilšer ukončil rozpravu a dal hlasovat o usnesení:

Akademický senát 1. lékařské fakulty projednal návrh opatření děkana, kterým se stanoví podrobnosti přestupu z jedné formy studia v doktorském studijním programu do jiné formy studia téhož studijního programu, dle předloženého materiálu k tomuto bodu, a nemá k jeho vydání námitek.

22 : 0 : 0 schváleno

3. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA – Projednání rozpočtu 1. LF pro rok 2010

J. Dušková představila vyrovnaný rozpočet fakulty. Oproti předběžnému rozpočtu došlo k navýšení v příjmech i výdajích. Zkrácení příjmů bylo způsobeno snížením finančních prostředků na výzkum. Schodek je vyrovnáván příjmy z AP. V roce 2010 se ještě podaří udržet vyrovnaný rozpočet. Nejvyšší náklady stále tvoří stavební úpravy a jejich dokončování.

E. Soubustová, tajemnice fakulty, souhlasí s komentářem J. Duškové.

J. Bříza sdělil přítomným, že ekonomická komise probírala rozpočet s komentářem E. Soubustoové a došla k závěru doporučit takto stanovený rozpočet ke schválení.

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje rozpočet 1. LF UK pro rok 2010.
21 : 0 : 1 schváleno

4. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA – Projednání počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2011/12
Počty přijímaných uchazečů jsou v posledních letech stabilní a zůstávají tak i pro akademický rok 2011/12. Změny nastávají pouze u prezenčních programů navazujících Mgr. - Zdravotnická technika a informatika nebude otevřen, zatímco oproti předchozímu ak. roku budou otevřeny programy – Intenzivní péče a Adiktologie. Celkový počet přijímaných uchazečů je 955.

E. Feltlová navrhla snížení o 10 studentů Zubního lékařství.

J. Dušková se nedomnívá, že by snížení počtu studentů vyřešilo stávající potíže tohoto oboru.

E. Soubustová dodala, že ekonomickou situaci snížení počtu nevyřeší.

J. Albrech se dotázal, jaké finanční prostředky fakulta dostává na jednoho studenta Zubního lékařství?

E. Soubustová sdělila, že fakulta dostává prostředky ve výši 120.000,- Kč. Náklady na jednoho studenta činí 200.000,- Kč.

P. Pafko je toho názoru, že je třeba tomuto oboru pomoci vzhledem k současnému nedostatku zubních lékařů. Poměr přijatých a přihlášených je u zubního lékařství 13 : 1; u všeobecného lékařství je to 5 : 1.

P. Strejc se dotazuje, jaká je míra neochoty pacientů být vyšetřováni studenty, když jsou si vědomi, že se léčí na klinice?

J. Dušková sděluje, že odpověď není jednoduchá, protože situace se v jednotlivých oborech odlišuje. Například nejvíce výkonů provádějí studenti v dentální chirurgii. Naproti tomu malá ochota pacientů k ošetření studenty je v protetických výkonech.

Nejsou vyřešené právní aspekty.

15,23 hodin příchod L. Bajer.

M. Hilšer ukončil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje počet přijímaných uchazečů pro akademický rok 2011/12.

22 : 0 : 1 schváleno

 

5. Prof. MUDr. Jana Dušková DrSc., MBA – Projednání žádosti o akreditaci čtyřletého doktorského studijního programu Psychologie
J. Dušková informovala přítomné o končící platnosti akreditace 3letého studijního programu Psychologie. Fakulta žádá 4letý studijní program, neboť je pro fakultu výhodnější. Získané prostředky může použít na stipendia ve 4. roce studia. Doporučuje návrh odsouhlasit.

M. Hilšer uvítal J. Rabocha a zahájil rozpravu k tomuto bodu jednání.

P. Pafko se ptá, zda stejný program je i na Filozofické fakultě?

J. Raboch upřesňuje název oboru „lékařská psychologie“ a zdůvodňuje 4letý studijní program.

P. Strejc se dotazuje, zda psychologové z FF mají uplatnění v lékařství.

15,30 hodin odchod J. Beneš.

J. Raboch vysvětluje, že studenti tohoto programu jsou absolventi psychologie na FF nebo lékařství na LF. Na psychiatrických odděleních naleznou uplatnění.

M. Hilšer ukončil rozpravu a navrhl usnesení.

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí se žádosti o akreditaci čtyřletého doktorského studijního programu Psychologie.
22 : 0 : 0 schváleno

6. MUDr. Marek Hilšer – Projednání dílčích změn vnitřních předpisů UK
M. Hilšer předložil přítomným připomínky děkana fakulty a děkanů PřF a MFF. Současně předložil připomínku člena AS J. Borovanského a požádal jej o zdůvodnění.

J. Borovanský se domnívá, že navrhované zmírnění podmínek pro sestavování komisí pro získání titulů docent a profesor by mohlo být změnou směrem k prohloubení subjektivity.

M. Hilšer doplňuje vysvětlení k navržené změně.

P. Šnajdr se ptá přítomných profesorů na stávající praxi a zda je třeba tuto normu měnit?

P. Pafko se domnívá, že za lékařskou fakultu není třeba tento předpis měnit.

Akademický senát 1. LF UK projednal návrhy dílčích změn vnitřních předpisů předložených rektorem univerzity. S výjimkou navrhovaných změn v čl. 2 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem návrhy rektora na změny vnitřních předpisů podporuje.

14 : 0 : 8 schváleno

 

7. Lukáš Bajer, Aneta Pechová – Prezentace Spolku mediků českých a IFMSA
L. Bajer prezentoval činnost Spolku mediků českých v roce 2009. Informoval o nové počítačové učebně, prodeji propagačních předmětů (nové mikiny, hrnky s logem 1. LF), mimofakultní spolupráci, účasti v Dobronicích na uvítání nových studentů, projektech zaběhnutých i nových.

Spolek ve Faustově domě rozšířil knižní fond, především díky daru nakladatelství Triton. Faustův dům se stal oblíbeným místem setkávání. Ke členství ve Spolku se hlásí i studenti AP.

Spolek iniciuje projekty: Kapka krve, Mikuláš ve VFN, Squashový turnaj, Burzu učebnic a skript;

a Společenské akce: Hvězdná pařba, Česko-anglická párty, Koncert studentských kapel, Piknik, No smoking party, 6+1 Medik party, Ples mediků.

Pro Erasmus-studenty Spolek organizuje: Buddy Program, Erasmus Party, Bruslení, Stověžatá Praha, Drakiáda, Noc na hvězdárně, Ochutnávka vín na Karlštejně, Bowling.

Spolek se účastní mimofakultních akcí: 2M Medici medikům, TRIMED, studentské brigády, návštěvy Nizozemí, Slovinska.

Spolek má nyní 578 členů, z toho 9 členů je aktivních (jedná se o členy představenstva).

 

A.Pechová podala přítomným zprávu o činnosti pobočky IFMSA CZ při 1. LF UK v Praze za rok 2009.

Pobočka se zúčastnila národních i mezinárodních projektů. Mezi ně patří:

- zahraniční stáže (do zahraničí vyjelo 58 studentů 1. LF, na 1. LF přijelo 66 zahraničních studentů). V r. 2010 plánuje vyjet 60 studentů. Pro přijíždějící je plánován společenský program.

- Nemocnice pro medvídky (spolupráce s cca 20 MtŠ) a Den dětí ve VFN a FTN. Plánuje se i v letošním roce.

- První pomoc do škol dostává novou podobu, důraz je kladen na proškolování lektorů.

- Smoke free party zaznamenala i mezinárodní úspěch. Evropským koordinátorem pro tento projekt byl zvolen Jan Kocanda z LF MU v Brně. Na podzim se konalo několik Smoke Free dnů. Projekt se zaměřuje na více věkových skupin a začíná od MtŠ.

- v r. 2009 se nekonal projekt Červená stužka (World AIDS Day). Připravuje se nová podoba projektu.

- První gynekologická prohlídka. Jedná se o přípravu nového projektu ve spolupráci se SR a Polskem. Začne ve školách v r. 2010.

Pobočka se účastní také lokálních projektů:

- Workshop chirurgického šití ve spolupráci s 1. chirurgickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze.

- Prezentace Medici na cestách

- Výměnný pobyt našich a slovinských studentů.

- Přednášky a diskuze v rámci SCORP: Zdraví a Nigérie, Otroctví 21. století, Paliativní medicína a paliativní péče.

Zástupci pobočky se zúčastnili mezinárodních akcí v Tunisku, Makedonii, Španělsku a v Moravských Budějovicích, kde se zúčastnilo 7 evropských zemí.

M. Hilšer zahájil rozpravu.

J. Borovanský se zeptal, jaký je zájem o půjčování knih ze strany studentů.

L. Bajer odpověděl, že zájem je veliký, knihy jsou však zapůjčovány jen prezenčně.

8. Varia
P. Strejc přednesl problémy s absencí studentů na přednáškách z důvodu zkouškových termínů.

E. Havrdová informovala, že tento problém byl již řešen děkanem fakulty, který žádal písemně přednosty, aby nevypisovali termíny zkoušek během přednášek.

J. Dušková konstatovala, že podle Pravidel pro organizaci studia termín zkoušky nesmí kolidovat se standardní výukou. Kdo vypisuje takto termín, porušuje vnitřní předpisy.

P. Pafko chápe, že student v době zkoušky nepřijde na přednášku, nicméně komplikuje tak situaci vyučujícím, kteří se mu pak musí věnovat ve svém volném čase.

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,15 hodin. Následující zasedání AS se bude konat 7. 6. 2010.

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat