1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 9. zasedání KD z 1. 2. 2016

Zápis z 9. zasedání KD,
které se konalo

dne 1. února 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

Natálie Malinová – členka kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M

9. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

dne 1. 2. 2016 od 13:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 8. kolegia děkana, které se konalo dne 18. 1. 2016 od 13:00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Celoživotní vzdělávání – informace

prof. PhDr. Michal Miovsky, Ph.D.

3) BIOCEV, Biocentrum, Kampus, OPVVV

Ing. Ivan Mikula

4) Investiční výstavba

Ing. Ivan Mikula

Ing. Eva Soubustová, MBA

5) Refundace režií

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ing. Eva Soubustová, MBA

6) Specifický výzkum

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Ing. Eva Soubustová, MBA

7) Návrh na cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2015

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

8) Fakultní časopisy

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

9) Vnější vztahy a vnitřní komunikace

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

10) Různé

K bodu 1)

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis z 8. KD, které se konalo 18. ledna 2016.

KD zápis schválilo.

Ing. Soubustová ohledně očkování studentů proti hepatitidě B na jiných lékařských fakultách zatím nezjistila novou informaci.

Ing. Soubustová uvedla, že stěhování ÚTPO z Thomayerovy nemocnice je dokončeno.

Prof. Dušková předložila děkanovi prof. Šedovi upřesněnou analýzu úspěšnosti přijímaných absolventů (pohlaví, přijetí na prospěch). Ze závěrů vyplývá, že studenti přijímáni na prospěch dosahují lepších výsledků. Upozornila, že je zapotřebí průběžně aktualizovat a validovat přijímací testy.

Prof. Žák projedná druhý týden v únoru s prof. Stopkou, dr. Klenerem a doc. Živným jejich představy o organizaci SVK v sekci postgraduálních prací. O výsledku bude informovat na příštím zasedání KD (14. 2. 2016)

Prof. Hanuš bude informovat na příštím zasedání KD (14. 2. 2016) o evaluaci proporce praktické výuky při klinických stážích.

Prof. Šedo projednal s prorektorkou UK doc. Králíčkovou změnu pravidel v předávání diplomů zahraničním studentům. V budoucnu zahraniční studenti naší fakulty, pokud budou potřebovat, obdrží diplom v předstihu před slavnostní promocí. Promoce se budou moci na rozdíl od dosavadní praxe zúčastnit s tím, že při ceremonii dostanou prázdný tubus, případně kopii diplomu.

K bodu 2)

Prof. Miovský byl omluven. Bod se přesouvá na příští zasedání KD (14. 2. 2016).

K bodu 3)

Ing. Mikula informoval o stěhování výzkumníků a zprovozňování přístrojů v BIOCEVU. Navrhl, aby některé z dalších zasedání KD se uskutečnilo v objektu BIOCEVU.

Dále informoval o nových výzvách OP VVV – podrobnosti v příloze zápisu.

K bodu 4) Investiční výstavba

Ing. Soubustová a Ing. Mikula předložili návrhy investic a oprav na rok 2016, které vyvolaly diskuzi (např. sanace Ústavu imunologie a mikrobiologie). Debata byla uzavřena s tím, že se Ing. Soubustová po návratu z dovolené (po 24. 2. 2016) sejde s Ing. Bečvářem a děkanem prof. Šedem a návrhy na investice a opravy ještě prodiskutují.

K bodu 5)

Ing. Soubustová přednesla mimo jiné návrh na změny ve vratce režijních prostředků v případě nečerpání grantů. KD se usneslo, že pokud příjemce grantu nevyčerpá 75 procent částky do 31. října, bude mu v následujícím roce o 30 procent zkrácená refundace režijních nákladů. Výjimky budou umožněny pouze tehdy, pokud budou dopředu vyjednané s grantovým oddělením. Toto opatření se zavádí ve snaze zajistit pravidelné čerpání přidělených finančních prostředků na grantové projekty.

K bodu 6)

Ing. Soubustová a prof. Kolářová přednesly návrh vnitřních pravidel Specifického vysokoškolského výzkumu. KD diskutovalo o žádoucích počtech studentů doktorských studijních programů. Usneslo se na 10 až 30. KD též rozhodlo, že částka mezd určená na jednoho akademického pracovníka bude vyplacena najednou formou odměny. Další podrobnosti včetně seznamu podaných SVV 2016 jsou v příloze zápisu.

Ing. Soubustová a prof. Kolářová prověří za dva roky zpětně, jak byly rozdělovány peníze mezi postgraduální studenty a zpracují do tabulky.

K bodu 7)

KD hlasovalo o návrhu publikací na Cenu Jaroslav Jirsy za nejlepší učebnici roku 2015.

Na ocenění navrhlo: Hanuš, Tomáš, Petr Macek, et al. Urologie pro mediky, Rozsypal, Hanuš. Základy infekčního lékařství, Hájek Marcel, et al. Chirurgie v extrémních podmínkách,

Martan Alois, et al. New surgical techniques and medical treatment in urogynecology, Havrdová Eva, et al. Roztroušená skleróza v praxi.

K bodu 8)

Prof. Smetana informoval o fakultních časopisech.

Cenu Folia Biologica za rok 2015 obdržela publikace:

Reiterová, Jana; Šafránková, Hana; Obeidová, Libuše; Štekrová, Jitka; Maixnerová, Dita; Merta, Miroslav; Tesař, Vladimír. Mutational analysis of the NPHS2 gene in Czech patients with idiopathic nephrotic syndrome. In: Folia Biologica, 2012, 58, 2, s. 64-68, ISSN 0015-5500.

Prof. Smetana navrhl, aby za publikování ve fakultním časopise Folia Biologica zaplatil autor za článek 500 euro. Ing. Soubustová najde vhodný účet a postup, z jakých zdrojů uhradit částku u zaměstnanců fakulty.

KD souhlasilo, že Folia Biologica v budoucnu vstoupí pod křídla nakladatelství De Gruyter. Prof. Smetana připraví návrh smlouvy s nakladatelstvím.

Prof. Smetana dále informoval, že anketu o cenu časopisu Prague Medical Report za rok 2015 vyhrála Mgr. Nina Ondrušková. Bude ohodnocena 15.000 korunami na vědecké radě dne 23. 2. 2016.

K bodu 9)

MUDr. Vejražka informoval o PR aktivitách fakulty. Vyzdvihl zejména 1. setkání absolventů fakulty na Novoměstské radnici, které se uskutečnilo 23. ledna 2016. Upozornil na připravované oslavy Karla IV. Přehled činnosti Oddělení komunikace je přílohou zápisu.

K bodu 10)

KD souhlasilo s návrhem prof. Duškové o změně termínu přijímacího řízení z plánovaného 12. června na 9. června 2016.

Prof. Žák předložil návrh složení komise k habilitačnímu řízení MUDr. Petra Kuchynky, PhD. Je přílohou zápisu.

Prof. Kolářová připraví vyjádření k dopisu RUK týkajícího se hodnocení výsledků studia studentů doktorského studia v letech 2014/2015.

 

Hodnocení: spravovat