1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání 7. 6. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 7. 6. 2010

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Š. Bálková, P. Broulík, S. Hutt, J. Chmelo, P. Pafko, T. Švestka, J. Tichý,
M. Trněný
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, M. Vokurka, T. Zima

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 10. 5. 2010 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2010/2011 (10 min.)
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu curricula magisterského studijního programu Všeobecné lékařství (20 min.)
5. MUDr. Marek Hilšer – Vyjádření k problematice akreditace magisterského studijního programu Všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě (20 min.)
6. Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. - Vyjádření k výzvě LOK-SČL (15 min.)
7. Varia (10 min.)

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin a současně požádal přítomné o souhlas s doplněním programu o projednání dodatku č. 1 opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2010/2011.
19 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

M. Hilšer omluvil pozdní příchod děkana fakulty, který je na cestě z Hradce Králové, kde se zúčastnil jednání děkanů lékařských fakult. Vzhledem k tomu navrhl projednat body programu ve změněném pořadí.
19 : 0 : 0 schváleno

1. Kontrola zápisu z 10. 5. 2010

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje zápis z jednání dne 10. 5. 2010 v předloženém znění.
18 : 0 : 1 schváleno

2. Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2010/2011

J. Dušková seznámila přítomné s předloženým materiálem, který vychází z pravidel UK. Jeho platnost by měla nastat 29. 9. 2010.

E. Soubustová doplnila, že nedochází k navýšení stipendií oproti minulému roku, protože by došlo k negativní bilanci. Předpokládá se další možnost odměn v rámci výzkumných projektů, zejména projektů specifického výzkumu.

15,10 příchod M. Holcát.

P. Šnajdr připomenul, že po úspěšném obhájení doktorské práce je studium ukončeno.

J. Dušková vysvětlila, že podmínky pro absolvování doktorského studia si stanovuje každá oborová rada samostatně, proto se mohou odlišovat v pořadí státní zkouška – obhajoba disertační práce nebo naopak. Z tohoto důvodu je v předpisu počítáno s oběmi variantami.

Š. Sulek požaduje, aby kolegium děkana zvážilo nastavení nových kritéria pro přijímání PGS studentů do klinických oborů. Dosavadní příjímání všech studentů vede k selekci na klinikách podle „výše“ úvazku, na který jsou PGS studenti ochotni přistoupit. Uvedl příklad PGS studenta, po kterém se při úvazku 0,05 žádala práce sekundáře na plný úvazek.

J. Dušková požádala o předložení konstruktivního návrhu kolegiu děkana.

Š. Sulek sděluje, že návrh bude předložen.

Akademický senát 1. lékařské fakulty projednal návrh opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2010/2011, dle předloženého materiálu k tomuto bodu a nemá k jeho vydání námitek.
20 : 0 : 0 schváleno

3. Projednání dodatku č. 1 opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2010/2011.
J. Dušková zdůvodnila předložení materiálu.

E. Soubustová doplnila, že fakulta v souladu se smlouvou se studentem může poplatek po dvou letech upravit. Tímto postupem lze valorizovat současné ceny. Jedná se o studenty, kteří budou zahajovat 3. a 5. ročník studia.

Akademický senát 1. lékařské fakulty projednal předložený návrh na zvýšení některých poplatků spojených se studiem studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce a souhlasí s návrhem dodatku č. 1 k opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2010/2011.
20 : 0 : 0 schváleno


4. Vyjádření k problematice akreditace magisterského studijního programu Všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě

15,15 příchod E. Feltlová.

M. Hilšer přednesl problematiku a vyzval P. Bartůňka, člena pracovní skupiny v této záležitosti, aby přítomné seznámil s průběhem této kauzy.

P. Bartůněk informoval přítomné o žádosti, která byla adresována ČLK, k akreditaci studijního programu všeobecné lékařství na Ostravské univerzitě. Vědecká rada ČLK pověřila vyjádřením děkany lékařských fakult. Stanovisko bylo odmítavé, stejně tak po přepracování materiálu. Byla ustavena 21 členná pracovní skupina, která definitivně vyjádřila svou pochybnost o personálním zajištění fakulty.
Přesto akreditační komise vyslovila souhlas. Pracovní komise na protest proti tomuto rozhodnutí rezignovala (kromě jedné členky).

M. Hilšer navrhl přijmout usnesení.

J. Beneš potvrzuje stejný názor kolegy z Hradce Králové.


P. Bartůněk potvrzuje, že z 1. LF se na tomto projektu nikdo aktivně nepodílí.

M. Hilšer sděluje, že plzeňská a olomoucká fakulta podporují usnesení.

R. Češka se podivuje, proč 1. LF řeší iniciativu, která vzešla z olomoucké fakulty. Konkurence mezi vysokými školami je v zahraničí běžná. Jméno konkrétní fakulty je spojováno s mírou kvality vzdělání, které ta či ona fakulta poskytuje.

J. Bruthans uvádí, že usnesením k této kauze nic nezměníme. Ostravská fakulta by měla dostat šanci na svůj vznik. Personální otázku, jak uvádějí někteří členové Ostravské univerzity, budou řešit tak, že poskytnou vyšší platy pedagogům z olomoucké fakulty. Domnívá se, že náš AS by se touto otázkou zabývat neměl.

Š. Sulek se ptá, jak se bude řešit nedostatek vyučujících pro teoretické obory?

15,35 příchod A. Krajcová.

J. Dušková upozorňuje, že se vznikem nové fakulty nenastane navýšení celkových finančních prostředků. Také je třeba vzít v úvahu budoucí snižování počtu studentů. Také u nás zatím není zvykem posuzovat kvalitu absolventů podle toho jakou fakultu absolvovali.

J. Borovanský se domnívá, že proti vzniku nekvalitních fakult je třeba se ohradit.

E. Havrdová uvádí, že problém nespatřuje v tom, zda vzniká nová fakulta, ale ve způsobu rozhodnutí akreditační komise. Za znepokojující považuje skutečnost, že na členy akreditační komise byl vyvíjen politický tlak.

J. Bruthans se domnívá, že vznikají i jiné fakulty, které snižují podíl finančních prostředků. Domnívá se, že nemůžeme rozhodovat o vzniku jiné fakulty.

M. Holcát je názoru, že bychom se měli proti vzniku neobjektivnímu rozhodování akreditační komise ohradit.

T. Zima informuje o setkání Asociace děkanů, kde se řešila i kauza akreditace všeobecného lékařství v Ostravě. Děkani odeslali dopis předsedkyni akreditační komise, která odpověděla 27. 5. 10. Děkani se budou k této odpovědi dále vyjadřovat.

M. Hilšer sdělil, že Akademické senáty lékařských fakult postupují společně. Navrhuje usnesení, které v případě schválení postoupí do společné konference předsedů akademických senátů.

Akademický senát 1. lékařské fakulty je vážně znepokojen rezignací špičkových odborníků Stálé pracovní skupiny Lékařství Akreditační komise České republiky v souvislosti s udělením akreditace magisterskému studijnímu programu Všeobecné lékařství Ostravské univerzitě v Ostravě Akreditační komisí ČR. Akademický senát 1. lékařské fakulty se domnívá, že fakta uvedená v rezignačním dopise dovolují v tomto případě pochybovat o plné objektivitě akreditačního procesu a mohou být důvodem ztráty důvěry v odbornost, nestrannost a nezávislost Akreditační komise ČR.
20 : 0 : 2 schváleno

5. Informace děkana členům AS

Děkan fakulty informoval přítomné o aktuálních záležitostech fakulty. V poslední době byla především věnována pozornost zpracování curricula magisterského studijního programu Všeobecné lékařství.
Dále byla věnována pozornost RIV bodům a financování vědy na fakultě.
Uskutečnila se Studentská vědecká konference.
16. a 17. 6. 10 proběhne přijímací řízení s náhradním termínem 30. 6. 10. Do odborných testů budou vkládány nově formulované otázky, které by měly nahradit v budoucnu test všeobecných znalostí.
V červnové výplatě bude zaměstnancům vyplacena odměna 30 – 40% platu.
Posun zahájení ak. roku 6. ročníkům bude pouze o jeden týden. Studenti dostali informaci v SISu.

J. Albrecht potvrdil, že studenti 5. ročníku byli již SISem informováni.

6. Projednání návrhu curricula magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

T. Zima seznámil přítomné s předloženým materiálem. Návrh je kompromisem, jednání napříč obory a ročníky na fakultě kdy cílem bylo utvořit logicky více na sebe navazující bloky. Určité úpravy budou ještě v počtu kreditů. Vědecké rady fakulty tento návrh schválila. Jedná se o podklad akreditačního spisu pro reakreditaci oboru všeobecné lékařství.
Děkan informoval o přípravě vydání knihy, kde budou též uvedena curricula od r. 1950.

M. Hilšer zahájil rozpravu a navrhl usnesení ve znění:

Akademický senát 1. lékařské fakulty bere na vědomí návrh curricula magisterského studijního programu Všeobecné lékařství.
22 : 0 : 0 schváleno

7. Vyjádření k výzvě LOK-SČL

M. Hilšer informoval o návrhu prof. P. Pafka, který ho požádal o zařazení bodu jednání, ve kterém by se AS vyjádřil k iniciativě LOK-SČL „Děkujeme odcházíme“.
M. Hilšer uvedl odůvodnění P. Pafka, které obdržel písemně: Jako člen Vědecké rady ČLK jsem 25.5.2010 dostal dopis prezidenta ČLK kolegy Kubka. S jeho obsahem jsem seznámil lékaře kliniky. Školští zaměstnanci by rádi znali stanovisko Akademického senátu k výzvě LOK - SČL. Protože jsem od 7. června na dovolené, prosím touto formou o projednání
stanoviska senátu k tomuto problému. Jako klinik si dovolím upozornit členy
senátu, kteří nejsou klinickými pracovníky, že personální lékařské obsazení
nemocnic, zejména na okresní úrovni je značně problematické. Lékaři právě
těchto zařízení vyjadřují svou nespokojenost a očekávají od lékařů
fakultních nemocnic podporu.


16,10 hodin odchod R. Češka a P. Bartůněk.

I. Malbohan konstatuje, že situace lékařů je velmi špatná, nepřehledná situace v postgraduálním vzdělávání a nízké finanční ohodnocení mladých lékařů je nutí k odchodu do zahraničí. Jednoznačně se kloní k tomu, aby byla tato iniciativa podpořena.

Š. Sulek sděluje, že z důvodu špatných podmínek specializačního vzdělávání a podprůměrného finančního ohodnocení se smluvními závazky vzniklo sdružení Mladých lékařů, jehož předsednictvo podporuje myšlenky bodů 1 a 2 tohoto prohlášení, nevyjadřuje se ke konkrétní instituci, která má specializační vzdělávání organizovat, ani k úhradové vyhlášce.

A. Martan podotýká, že zvýšení platů v současné situaci není reálné a vyjadřování se k úhradové vyhlášce není v kompetenci AS.

T. Zima informuje k otázce specializačního vzdělávání, že smlouvu s MZ není možné podepsat. Z jednání děkanů vyšlo rozhodnutí, že expertní skupiny připraví právní záležitosti do příštího týdne.

M. Hilšer se domnívá, že k problému bychom měli zaujmout stanovisko. Přestože se s některými body a formulacemi výzvy LOK neztotožňuje, považuje za důležité, abychom před celkovou situací lékařů „nestrkali hlavu do písku“ a vyslali jasný signál, že situace především mladých lékařů je kritická.

J. Bruthans sděluje, že násobky platu ve srovnání s jinými zeměmi odpovídají realitě. Domnívá se, že lékaři dlouho mlčeli. Změny postgraduálního vzdělávání je nutno komentovat.

Š. Sulek podotýká, že nastupující lékař má plat např. v Německu 1,2-1,5 násobku průměrné mzdy bez přesčasů a není nucen k otrockým vázacím smlouvám.

J. Bříza upozorňuje, že PGS vzdělávání má nedostatky pro lékaře všech generací. Systém atestací různých oborů je velmi složitý. Problematiku je nutno sledovat z hlediska lékařského stavu, ne z hlediska mladých či starších. Za podporu lékařského stavu je tedy třeba se nutně postavit.

M. Holcát upozorňuje na to, že mnohé nemocnice měly být již zavřené. Finanční prostředky nejsou a je nevhodná doba vzhledem k nové vládě.

Š. Sulek upozornil v souvislosti s diskusí o residenčních místech na mediálně odkrytou kauzu firmy GHS, která za administraci systému residenčních míst dostává dotaci 37,5milionu Kč. Administrace jedné smlouvy pak podle přepočtu vyjde přes deset tisíc. Prostředky tedy v systému jsou, akorát neputují k mladým lékařům.

J. Bříza upozorňuje, že systém neunese direktivní úpravy.

M. Hilšer předložil usnesení, které navrhují zástupci studentské obce k dané otázce.

T. Zima uvedl, že usnesení považuje za vyvážené.

M. Hilšer dal hlasovat o konečné podobě usnesení ve znění:

1. Akademický senát 1. LF UK se zabýval výzvou LOK, která je reakcí na dlouhodobě neřešené demotivující pracovní podmínky lékařů v českém zdravotnictví.
2. Akademický senát 1. LF UK podporuje aktivity vedoucí ke zlepšení platového postavení lékařů v českém zdravotnictví.
3. Akademický senát 1. LF UK konstatuje, že bez úpravy platových podmínek a racionalizace specializačního vzdělávání bude i nadále docházet k odchodu lékařů ze zdravotnického resortu a tím k omezení zdravotní péče v ČR.


17 : 0 : 3 schváleno

8. Varia

P. Strejc se nedomnívá, že půjčky, které banky na studium nabízejí, mohou mladí lékaři splácet při malých platech a během zakládání rodin.

T. Zima sděluje, že ministerstvo se snaží řešit podporu studentů, neboť školné pravděpodobně bude zavedeno.

Š. Sulek konstatuje, že mladí lékaři na státní půjčky vzhledem k platu vůbec nedosáhnou.

J. Albrecht informuje, že na facebooku se již připravuje protest proti školnému.

M. Hilšer předložil návrh termínů zasedání na podzim – zimu 2010. Uvedl že volby do AS by měli být vyhlášeny nejpozději začátkem měsíce října, aby mohly být uskutečněny na přelomu listopadu a prosince. Definitivní harmonogram voleb bude navržen na zasedání 4. října 2010.

4.10. 2010 – řádné zasedání
1. 11. 2010 – řádné zasedání
29. 11. 2010 – řádné zasedání
1. 12– 2.12. 2010 – volby AS
13.12. 2010 - ustavující zasedání nově zvoleného AS

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje harmonogram zasedání Akademického senátu ve 2. pololetí 2010.
20 : 0 : 0 schváleno

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,40 hodin a popřál všem pěkné léto. Následující zasedání bude 4. října 2010.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat