1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 6. zasedání KD ze 14. 12. 2015

 

Zápis z 6. KD,
které se konalo

ve dnech 14. 12. 2015
v zasedací místnosti děkanátu


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. člen kolegia
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegi
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Pr o g r a m

6. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

14. 12. 2015

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 5. kolegia děkana, které se konalo dne 30. 11. 2015

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Studium AP

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

3) Hodnocení výuky

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

4) Volitelné předměty – stav, počty zapsaných studentů, výhled

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

5) Přehled výukové zátěže pracovišť

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

6) Koncepce UVI

PhDr. Hana Skálová

7) Koncepce a plán úpravy webu fakulty

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

8) Pravidla pro organizaci studia na 1. LF (návrh změn)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

9) Návrhy na složení habilitační a hodnotící komise

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

10) Různé

K bodu 1)

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis ze zasedání 5. KD, které se konalo dne 30. 11. 2015. KD po drobné úpravě zápis schválilo.

K bodu 2)

Prof. Kittnar informoval o počtech a skladbě studentů anglické paralelky. K 1. listopadu 2015 v ní studuje 644 studentů z 55 zemí. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze zápisu.

K bodu 3)

Prof. Kittnar podal zprávu o hodnocení výuky studenty - zúčastnilo se 865 studentů.

Upozornil, že určitým problémem je fakt, že počty hodnotících studentů ve vyšších ročnících jsou menší než v nižších ročnících, takže vypovídací hodnota hodnocení klinických předmětů i učitelů je menší. Fakultě jako celku dali studenti známku 1,6, tedy téměř shodnou jako loni(1,59). Podrobnosti v příloze zápisu.

K bodu 4)

Doc. Vokurka informoval o tom, že počátkem roku bude provedena velká revize, analýza a vyhodnocení volitelných předmětů s ohledem na jejich náročnost, způsob splnění a počty kreditů. Bude podpořena otevřenost volitelných předmětů i pro studenty jiných fakult UK s ohledem na jejich kapacitní možnosti a využití studenty 1. LF UK. Materiál přiložen.

K bodu 5)

Doc. Vokurka předložil výsledky evaluace pedagogického výkonu pracovišť – počty hodin a náklady na jednu výukovou hodinou vyjádřené v odchylkách od mediánu pro danou skupinu pracovišť. Po finální kontrole bude graf s komentářem v průběhu ledna zveřejněn stejně jako v minulých letech na intranetu.

K bodu 6)

Dr. Skálová podrobně informovala o činnosti a koncepci ÚVI. Mj. upozornila na nové webové stránky ústavu, které nyní fungují ve zkušebním provozu a po Novém roce by měly být spuštěny v normálním provozu.Materiál je přílohou zápisu.

K bodu 7)

Dr. Štuka informoval o koncepci a plánu úpravy webu fakulty. Upozornil na anketu, jejímž prostřednictvím je možné se k připravovaným úpravám vyjádřit. Anketa je na adrese: http://www.lf1.cuni.cz/anketa. Materiál je přílohou zápisu.

K bodu 8)

Prof. Dušková podala zprávu o návrhu změn pro organizaci studia na 1. LF. Materiál je přílohou k zápisu.

K bodu 9)

Prof. Žák informoval o složení habilitační a hodnotící komise žadatelů MUDr. J.Fricové a doc. A. Pařízka. Podrobnosti v příloze zápisu.

K bodu 10)

Ing. Mikula informoval o tom, že Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) je kompletně dokončeno. Dále uvedl, že se uskutečnila kontrola z MŠMT, která pro fakultu dopadla příznivě.

Prof. Martan informoval o návrhu změny koncepce práce Biostatu, kterou připravil doc. Špunda (Ústav biofyziky a informatiky). Návrh obsahuje organizační změny v Biostatu a změny v platbách za provedené statistické hodnocení. Podle návrhu by mělo být bezplatné pouze výjimečně, a to na základě žádosti lékaře podepsané přednostou včetně krátkého zdůvodnění. Jinak by mělo být propláceno z grantů či jiných projektů. Podrobnosti o možnosti proplácení zjistí Ing. Soubustová a bude o něm informovat.

Prof. Hanuš předložil KD návrh rámcové smlouvy o zajištění prázdninové praxe našich studentů v zařízeních Agelu. Uvedl, že se počítá s tím, že ve smlouvě bude uvedeno konkrétní pracoviště Agelu, v němž bude student praxi vykonávat.

Prof. Betka prostřednictvím dopisu zaslanému děkanovi prof. Šedovi poděkoval p. Tomáši Herrmannovi z ÚVI za práci na výukových programech.

KD se dohodlo, že na intranetu bude vyvěšen seznam pracovníků odměněných za vědeckou práci za rok 2014. Zajistí ÚVI.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o tom, že na základě požadavku rektorátu byly prověřeny neuhrazené poplatky za studium, které studenti dluží fakultě za rok 2006. Příslušné podklady budou postoupeny náhradové komisi, která se sejde v lednu 2016.

Přílohou zápisu je návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová 

Hodnocení: spravovat