1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 11. zasedání KD z 29. 2. 2015

Zápis z 11. zasedání KD,
které se konalo

dne 29. února 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. –

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN

proděkan prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

Natálie Malinová – členka kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M

11. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

29. 2. 2016 od 13:00hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 10. kolegia děkana, které se konalo dne 15. 2. 2016 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Ingo ohledně oslav Karla IV.

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

3) Školka

prof. Otomar Kittnar, CSc.

4) Benefity fakulty

- Odměny

- Stravenky

- Sociální fond – stav čerpání a skutečnost

Ing. Eva Soubustová, MBA

5) Různé

K bodu 1:

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis z 10. KD, které se konalo dne 1. 2. 2016.

KD zápis schválilo.

Prof. Žák nebyl přítomen. Informace o jednání s prof. Stopkou a jeho kolegy o jejich představách o organizaci SVK v sekci postgraduálních prací předloží na příštím zasedání KD (14. 3. 2016).

Prof. Hanuš připraví do příštího zasedání KD (14. 3. 2016) údaje o podílu praktické výuky při klinických stážích na společných pracovištích fakulty a jednotlivých klinik z těch pracovišť, která dosud nestihla data dodat.

Kompletní tabulky poté MUDr. Důra předloží studentům v Akademickém senátu k porovnání s jejich vlastními zkušenostmi. Pokud se ukáže, že se uvedené údaje se zkušenostmi studentů významně rozcházejí, bude informovat KD.

K bodu 2:

MUDr. Vejražka nebyl přítomen. O plánovaných akcích fakulty k oslavám 700. výročí narození Karla IV. informovala MgA. Zuzana Burianová z Oddělení komunikace. Podrobnosti jsou v příloze zápisu.

K bodu 3:

KD souhlasilo s návrhem dopisu prof. Kittnara pro přednostky a přednosty těch oddělení, jejichž zaměstnanci projevili zájem o umístění svého dítěte v MŠ. Dopis obsahuje informaci, že ve státní MŠ ve Viničné ulici zbývají vždy na začátku školního roku volná místa. Po dohodě s ředitelkou MŠ mohou být obsazena dětmi zaměstnanců 1. LF, a to i tehdy, když nemají trvalé bydliště v Praze 2.

Prof. Kittnar předpokládá, že tímto způsobem by mohl být uspokojen deklarovaný zájem zaměstnanců fakulty o umístění dítěte v MŠ.

K bodu 4:

Ing. Soubustová informovala o vývoji sociálního fondu a o podílu jednotlivých druhů čerpání. Vývoj sociálního fondu v roce 2016 odpovídá vývoji v roce 2015 při mírném nárůstu zůstatku. Nejvíce, 87 % prostředků, bude čerpáno na penzijní připojištění.

Stanovení výše předpokládaných odměn bude odloženo až po schválení rozpisu financí RUK a po vypracování fakultního rozpočtu.

KD schválilo zvýšit od dubna 2016 hodnotu stravenek z nynějších 70 na 80 korun. Výše fakultního příspěvku by vzrostla na 44 korun (z 38 korun) na stravenku.

Podrobnosti jsou v příloze zápisu.

K bodu 5:

Prof. Kolářová předložila tabulku s návrhem na rozdělování prostředků PRVOUK. Stejně jako loni obdrží týmy 80 procent z rozpočtu roku 2015 paušálně a 20 procent podle podílu získaných bodů RIV. Návrh projedná AS na svém zasedání 7. 3. 2016. Tabulka je přílohou zápisu.

Prof. Dušková na příštím zasedání KD bude informovat o počtech přihlášených studentů do jednotlivých oborů. Uzávěrka přihlášek je o půlnoci 29. 2. 2016. Prof. Dušková mimo jiné upozornila, že se významně zvedl zájem cizinců (nepočítaje Slováky) o studium v češtině. Navrhla zvážit pro příští přijímací řízení zavedení testu z českého jazyka pro cizince, kteří chtějí studovat v češtině.

Ředitelka VFN Mgr. D. Jurásková bude na příštím zasedání KD (14. 3.) informovat o plánovaných investicích VFN pro rok 2016.


Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat