1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 10. zasedání KD z 15. 2. 2016

Zápis z 10. zasedání KD,
které se konalo

dne 15. února 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. –

proděkan prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

Natálie Malinová – členka kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Program. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

15. 2. 2016 od 13:00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 9. kolegia děkana, které se konalo dne 1. 2. 2016 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Výsledek hospodaření 2015

Ing. Eva Soubustová, MBA

Ing. Jaromír Michl

3) Termíny grantových agentur

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

4) Návrh na složení hodnotících a habilitačních komisí

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

5) Informace proděkana pro teoretické a preklinické studium

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

6) Celoživotní vzdělávání - informace

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

7) Různé


K bodu 1:

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis z 9. KD, které se konalo dne 1. 2. 2016 . KD zápis schválilo.

Prof. Žák se sejde s prof. Stopkou a jeho kolegy a projedná s nimi jejich představy o organizaci SVK v sekci postgraduálních prací. O výsledku bude informovat na příštím zasedání KD (29. 2. 2016)

Prof. Hanuš předložil tabulku s daty udávajícími v procentech podíl praktické výuky při klinických stážích na společných pracovištích fakulty a jednotlivých klinik. Do příštího zasedání KD (29. 2. 2016) prof. Hanuš doplní údaje z několika chybějících pracovišť. Poté MUDr. Důra předloží tabulky studentům v Akademickém senátu k porovnání s jejich vlastními zkušenostmi. Pokud se zjistí, že se uvedené údaje se zkušenostmi studentů významně rozcházejí, bude informovat KD.

K bodu 2:

Ing. Michl informoval o výsledku hospodaření za rok 2015. Fakulta hospodařila se ziskem.

K bodu 3:

Prof. Kolářová informovala o termínech grantových agentur. Termíny jsou přílohou zápisu.

K bodu 4:

Prof. Žák informoval o složení habilitační komise pro žadatele Ing. Daniela Jiráka, Ph.D.

O předsednictví požádá místo navrženého prof. Jiřího Beneše z Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF (nadřízený ing. Jiráka) prof. Žižku z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

K bodu 5:

Doc. Martin Vokurka předložil k diskuzi návrh přednosty Radiodiagnostické kliniky prof. Jana Daneše na vznik nového povinného předmětu Radiologická propedeutika formou e-learningu. Jeho garantem má být prof. Jiří Beneš z Ústavu biofyziky a informatiky.

KD doporučilo předmět nejprve zařadit v příštím akademickém roce jako volitelný ve 3.– 4. ročníku, a teprve po vyhodnocení zkušeností případně přidat jako povinný předmět.

Dále KD diskutovalo o postupu při uznávání teoretických předmětů zubního lékařství pro studium všeobecného lékařství. KD se dohodlo, že studentům ZL, kteří chtějí studovat i VL, lze uznat pouze zkoušky z 1. ročníku, a to jen v případě, pokud z nich mají známky lepší než 3.

K bodu 6:

Prof. Miovský předložil informace o celoživotním vzdělávání. Údaje Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání a Studijního oddělení jsou přílohou zápisu.

Prof. Miovský vyvolal diskuzi o možnostech fakulty v budoucnu poskytovat odborné kurzy různým subjektům za úplatu. Aby o tom bylo možné reálně uvažovat, je zapotřebí zjistit, kolik odborných kurzů fakulta pořádá a zda má ještě vůbec potenciál organizovat další.

Ing. Michl dodá přehledy o nyní pořádaných kurzech do 31. 3. 2016. Prof. Miovský navrhl téma k diskuzi na podzimní výjezdní zasedání KD.

K bodu 7 - různé

Přílohou zápisu jsou čtyři návrhy na udělení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin se zdůvodněním. Oceněným může být tým i jednotlivec. Návrhy budou předloženy Vědecké radě 1. LF , která zasedá 23. 2. 2016 a poté předány na RUK.

Návrhy:

1. Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., a kolektiv Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

2. Tvůrčí tým České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom

3. Společný výzkumný projekt 1. LF UK a 3. LF UK – původní akademický výzkumný projekt porovnávající roli katetrizační renální denervace oproti spironolaktonem studie „PRAGUE-15“ vedený prof. MUDr. Jiřím Widimským, CSc.

4. Publikace Václav Smrčka, Vlasta Mádlová – Válečný chirurg

František Burian a zrození české plastické chirurgie

Nakladatelství Karolinum

Děkan prof. Šedo informoval o dopisu rektora, v němž se uvádí, že 2. LF UK uvažuje o přejmenování na Lékařskou fakultu Motol. Součástí textu je i výzva pro další lékařské fakulty UK, aby zvážily případnou změnu svého názvu. KD požádalo prof. Strejce, aby zpracoval stanovisko za AS 1. LF UK s vyjádřením, že naše fakulta proti přejmenování 2. LF UK nic nenamítá a o změně vlastního názvu neuvažuje.

KD souhlasilo s návrhem Ing. Mikuly, aby se o Cenu Miloslava Petruska ucházel projekt Wikiskripta. (Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti. Uzávěrka přihlášek je 29. 2. 2016).

 

Hodnocení: spravovat