1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze dne 29. 11. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 29. 11. 2010

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Beneš, T. Švestka

Neomluveni:

Hosté: M. Elleder, S. Kmoch, E. Soubustová, M. Vokurka, T. Zima, studenti 1. LF

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 1. 11. 2010 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání rozpočtu fakulty pro rok 2011 (15 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhů akreditací studijních oborů: Nutriční terapeut, Adiktologie, Lékařská psychologie a psychopatologie, Všeobecné lékařství. (20 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání výše stipendií za vynikající prospěch v akademickém roce 2009/2010. (15 min)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu na financování vědecké činnosti (20 min.)

7. MUDr. Pavel Šnajdr, PhD. – Projednání organizace voleb do AS 1. LF UK (10 min.)

8. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer přivítal přítomné na posledním zasedání Akademického senátu v tomto složení v 15,05 hodin a požádal o schválení navrženého programu jednání.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený program zasedání.

22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Kontrola zápisu z 1. 11. 2010

 

15.08 příchod Š. Bálková.

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje zápis z jednání Akademického senátu 1. LF UK z 1. 11. 2010 v předloženém znění.

22 : 0 : 1 schváleno

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Informace děkana členům AS

Děkan fakulty hovořil o:

- plnění úkolů fakulty;

- e-learningu;

- hodnocení výuky studenty;

- dlouhodobém záměru Univerzity Karlovy;

- čerpání rozpočtu (odměnách zaměstnancům ve výši 50% mzdy; rezervách na rok 2011) a kladném hospodářském výsledku k 15. 11. 2010;

- oslavách výročí založení VFN;

- modernizaci VFN (první budou seznámeni zaměstnanci VFN, dále VR fakulty a v lednu 2011 AS fakulty);

- přípravě na reakreditaci pro jmenovací a habilitační řízení;

- poděkování vedení fakulty Spolku mediků a IFMSA za aktivní činnost;

15,12 příchod L. Bajer, E. Feltlová.

Na závěr děkan fakulty poděkoval všem členům Akademického senátu za funkční období 2007 – 2010 a předal všem přítomným pamětní listy.

 

15,16 příchod E. Havrdová.

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě a poté ukončil druhý bod jednání.

 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA – Projednání rozpočtu fakulty pro rok 2011

Děkan fakulty předložil návrh rozpočtu na rok 2011, který vychází z výsledků k 15. 11. 2010. Definitivní rozpočet bude předložen ke schválení v dubnu 2011.

Rozpočet vychází z předpokladu, že dojde k poklesu u financování Bc. programů, může být snížena dotace z UK cca o 5% v důsledku restrikcí státního rozpočtu, změní se financování výzkumných záměrů, změní se parametry kvality a přidělované státní prostředky na vysoké školy.

Dále se předpokládá snížení nákladů na opravy a údržbu. Mzdové prostředky zůstanou zachovány ve stávajícím objemu, stejně jako sociální fond.

Hlavní přírůstek je očekáván v rámci vedlejší hospodářské činnosti a příjmů z anglické paralelky.

Rozpočet by měl být vyrovnaný, stejně jako v roce 2010.

 

J. Bříza, předseda ekonomické komise, seznámil přítomné se závěry jednání ekonomické komise a doporučil Akademickému senátu schválit předložený návrh rozpočtu.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě a poté navrhl usnesení.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze schvaluje předběžný návrh rozpočtu na rok 2011. Definitivní podobu rozpočtu předloží 1. lékařská fakulta UK v Praze do dubna 2011.

25 : 0 : 1 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhů akreditací studijních oborů: Nutriční terapeut, Adiktologie, Lékařská psychologie a psychopatologie, Všeobecné lékařství.

 

Děkan fakulty seznámil s důvody prodloužení akreditace studijního oboru Adiktologie. Jedná se o dobře zavedený bakalářský a navazující magisterský program se stabilním počtem studentů, o který je zájem.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s prodloužením akreditace prezenční a kombinované formy studia oboru Adiktologie.

26 : 0 : 0 schváleno

Děkan fakulty seznámil s důvody prodloužení oboru Nutriční terapeut. Tento bakalářský program je na fakultě od r. 2007. Nyní dochází ke změně garanta, kterým bude prof. Svačina, přednosta III. interní kliniky. Program je aktualizován a je rozšířena stávající smlouva se Střední zdravotnickou školou 5. května.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s prodloužením platnosti akreditace studijního programu se studijním oborem a o rozšíření stávajícího studijního programu/oboru o kombinovanou formu studia.

25 : 0 : 1 schváleno

Děkan fakulty informoval o akreditaci doktorského studijního programu Psychologie s čtyřletou dobou studia od ak. roku 2011/2012. V ak. roce 2010/2011 je však v programu s tříletou dobou studia zapsáno 80 studentů. Platnost akreditace 3letého programu končí 1. 3. 2011, toto jsou důvody žádosti o prodloužení akreditace na dostudování zapsaných studentů.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s prodloužením akreditace doktorského studijního programu Psychologie s tříletou standardní dobou studia na dostudování stávajících studentů.

26 : 0 : 0 schváleno

K žádosti o prodloužení akreditace magisterského studijního programu Všeobecné lékařství děkan fakulty informoval o změnách v materiálu, který byl již projednáván. Současný návrh je změněn v 1. ročníku, ke které dochází po diskuzích se všemi zúčastněnými. Změna by měla platit od ak. roku 2011/12 a týká se předmětů Histologie a embryologie a anatomie.

 

15,40 příchod M. Holcát.

L. Bajer se zeptal, jak se bude změna dotýkat přednášek a praktik?

T. Zima odpověděl, že část přednášek bude z Histologie a část z Anatomie.

 

Další dotazy vznesli Š. Sulek a P. Bartůněk.

T. Zima odpověděl, že garantem zkoušky v letním semestru bude obor Anatomie a prerekvizitou zkoušky z Anatomie bude absolvování zkoušky z obecné Histologie a obecné embryologie.

 

M. Romerová se dotázala na prerekvizitu?

M. Vokurka upřesňuje, že kreditně je vše vyrovnáno, o změně prerekvizity je možné uvažovat.

 

J. Tichý se ptá na elektronovou mikroskopii?

T. Zima odpověděl, že tato technologie je na několika pracovištích fakulty v Purkyňově ústavu též u prof. Rašky.

 

J. Chmelo se dotázal, zda se uvažuje o snížení zkoušek v klinických ročnících.

T. Zima odpověděl, že rozsah výuky a počet zkoušek v předloženém návrhu byl snížen.

 

M. Elleder doplnil informaci k elektronovému mikroskopu, který je na Patologii a po dohodě ho lze poskytnout.

 

M. Hilšer se zeptal, zda praktická cvičení budou navazovat?

 

M. Romerová nebyla spokojena s nutnou prerekvizitou na zkoušku z Anatomie.

K tomu se připojil i P. Bartůněk. Domnívá se, že by to mohlo být pro některé studenty likvidační.

 

J. Bruthans se obává, aby nedošlo k většímu zatížení a připomíná situaci na 3. LF UK.

 

T. Zima ujistil senát, že obě pracoviště mají snahu aby výuka navazovala, avšak nebud toto možné všude zajistit. Rozsah výuky se v průběhu doby mění a více zahrnuje funkční problematiku a klinické aspekty. Nyní probíhá analýza, zda je efektivní přijímat větší množství studentů do 1. ročníku při horších výsledcích u přijímacího řízení. Výsledky budou předloženy na jaře.

 

M. Vokurka ujistil, že tento trend a efekt je jistě pozitivní.

 

P. Šnajdr sdělil, že dojde k jisté redukci Histologie, pro Anatomii přibude práce. Domnívá se, že není dobré přijímat mnoho studentů. 1. LF má proto mezi studenty špatnou pověst pro velké množství vyhozených studentů. Snižuje se tak úroveň, protože dobrý student, který si může vybrat, si z těchto důvodů vybere jinou lékařskou fakultu.

 

P. Pafko doporučuje zkoušky oddělit a zkoušet v 1. semestru.

 

T. Zima upřesňuje, že zkoušky budou nutné obě, nebude však záležet na pořadí.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s prodloužením akreditace magisterského studijního programu Všeobecné lékařství.

27 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze nedoporučuje, aby zkouška obecná histologie a obecná embryologie byla prerekvizitou zkoušky z anatomie.

23 : 0 : 4 schváleno

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání výše stipendií za vynikající prospěch v akademickém roce 2009/2010.

Děkan fakulty informoval o tom, že stipendia stejně jako mzdy nebudou navyšována.

Z hlediska tvorby a čerpání dotuje stipendia 1. LF cca 1,3 miliónem Kč.

 

J. Albrecht se ptá, kdy mohou studenti žádat na studijním oddělení?

 

T. Zima odpověděl, že zatím žádat nemohou, ale po schválení AS učiní neprodleně taková opatření, aby do Vánoc byla stipendia vyplacena.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s výší stanovených částek prospěchových stipendií za ak. rok 2009/2010.

27 : 0 : 0 schváleno

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu na financování vědecké činnosti

Děkan fakulty vysvětluje vnitřní přerozdělování a financování a dává podnět k dalšímu jednání v lednu 2011. Jedná se o vnitřní záležitost 1. LF.

 

M. Hilšer požádal přítomné o souhlas s vystoupením M. Elledera s diskuzním příspěvkem k tomuto tématu.

 

Akademický senát neměl proti vystoupení námitek.

 

M. Elleder přivítal odložení projednávání této problematiky.

 

T. Zima upřesnil, že záležitost se stále vyvíjí a nevíme, zda k lepšímu či horšímu.

 

M. Elleder svoje připomínky rozešle členům Akademického senátu. Financování vědecké činnosti by mělo být motivující a produktivní. Obává se, že nyní je to pravý opak. Měla by být hodnocena vědecká pracoviště, která přitahují zahraniční odborníky. Svůj příspěvek předal v písemné podobě předsedovi AS.

 

M. Hilšer uvedl, že příspěvek připojí jako součást zápisu.

 

T. Zima ujišťuje, že budou podporovány týmy, které produkují, ale také je nutné mít rezervu pro nové týmy či zahraniční odborníky, kteří mohou na fakultu přijít. Potřebuje rezervu pro nové týmy.

 

Š. Sulek kritizuje bod 4 – penalizaci. Budou tedy na opačné straně odměny?

 

T. Zima odpovídá, že kritéria si stanoví každý sám a tato kritéria se zavazuje splnit.

V jednání o tomto bodu programu se bude pokračovat. Děkan fakulty se loučí s přítomnými a přeje štěstí k volbám.

 

7. MUDr. Pavel Šnajdr, PhD. – Projednání organizace voleb do AS 1. LF UK

 

P. Šnajdr jako zástupce volební komise seznámil přítomné s přípravou voleb do Akademického senátu. Požádal přítomné o souhlas s postupem volební komise, která přijala materiál jednoho kandidáta po termínu.

 

J. Bruthans připomněl precedens s lustračním osvědčením.

 

P. Šnajdr upřesnil, že se celkem jednalo o šest osob, všichni byli upozorněni a materiál dodali včas kromě jediného, který byl v zahraničí.

 

J. Bruthans trvá na tom, že podmínky byly jasně stanoveny a kdo je nesplnil, nemůže být zařazen.

 

P. Pafko upozorňuje na to, že Akademický senát je vrcholným orgánem fakulty. Doporučuje pozdní žádost akceptovat.

 

M. Klein podotýká, že hodinu uzávěrky stanovil Akademický senát.

 

P. Bajer navrhuje podpořit rozhodnutí volební komise.

 

Š. Bálková upozorňuje, že nesplnění formality bývá důvodem nepřijetí.

 

M. Trněný uvedl, že petice kandidáta jasně vyjadřuje vůli účastnit se voleb. Nedodání žádosti o registraci je formální nedostatek. Zvažme, zda je natolik závažný, aby nebyl zájemce připuštěn k volbám.

 

E. Soubustová upozorňuje přítomné, že volby jsou již za dva dny a zítra bude rozvážen materiál.

 

J. Bruthans konstatuje, že s volebními lístky není problém stejně jako u voleb do zastupitelstva. Jméno kandidáta zůstává, i když z různých důvodů nekandiduje. Hlasy pro tohoto kandidáta jsou neplatné.

 

M. Romerová se dotázala na názor právního oddělení.

 

P. Šnajdr vysvětluje, že volební komise chtěla předejít komplikacím.

 

L. Bajer se ptá, kdo by rozhodl poslední o případné stížnosti.

 

 

16,30 hodin odchod E. Havrdová.

M. Holcát konstatuje, že pravidla stanovil Akademický senát a navrhuje usnesení.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze souhlasí s rozhodnutím volební komise o registraci kandidáta, který předložil pozdě materiály k volbám do AS 1. LF UK.

21 : 3 : 2 schváleno

J. Borovanský uvedl, že souhlasí s hlasováním, ale neměli bychom hlasovat o abstraktní osobě. Dotázal se, kdo byl dotyčný kandidát, který materiály nedodal.

 

P. Šnajdr uvedl, Dr. Šenolt.

 

P. Šnajdr dále informuje, že pověřeni vykonáním voleb v Mariánských Lázních byli Mgr. Petr Hála a Mgr. Kateřina Šlapáková.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze schvaluje tyto pověřené osoby pro organizaci voleb do AS 1. LF UK ve volební místnosti v Mariánských Lázních, Mgr. Petra Hálu a Mgr. Kateřinu Šlapákovou.

26 : 0 : 0 schváleno

Dále P. Šnajdr informoval o podobě volebního lístku. V letošním roce budou poprvé volební lístky zpracovány strojově. Lístek se nesmí přeložit a vyplňovat se bude černým fixem, který bude také k dispozici, stejně jako obálky.

 

J. Albrecht se zeptal, jak bude zpracován volební lístek, který byl omylem přeložen.

 

P. Šnajdr sdělil, že takový lístek bude zpracován ručně.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze schvaluje podobu volebního lístku a způsob jeho označení.

26 : 0 : 0 schváleno

8. Varia

 

J. Bříza zve na projekt VFN, který bude představen zítra 30. 11. 2010 v 11,00 hodin v síni Coriových.

 

M. Hilšer poděkoval za spolupráci sekretářce AS. Všem přítomným členům AS poděkoval za podporu, důvěru i konstruktivní kritiku.

 

P. Strejc poděkoval předsedovi AS.

 

Zasedání bylo ukončeno v 16,50 hodin.

 

 

Zapsala: E. Svobodová

 

 

 

Příloha zápisu č. 1 – Příspěvek prof. Milana Elledera do diskuze o budoucím financování vědy na 1. LF UK

 

 

Interpelace na AS 1.LF UK (na zasedání 29.listopadu 2010)

Téma – pravidla soutěže o finance dané body RIVU, která je postavená na velmi nevhodných pravidlech

 

Za UDMP 1LF a VFN předkládají (Milan Elleder. Viktor Kožich, Stanislav Kmoch

 

Bodové hodnocení na celostátní úrovni, stanovené RVVI, tedy na nejvyšší úrovni je nevhodné, jak vyplynulo z mnoha kritik – ale nelze s tím zatím nic dělat. Není, ani nemůže být předmětem této naší interpelace na úrovni jedné z fakult. Lze jen konstatovat, že z tohoto hodnocení vyplývá objem peněz, kterou MSMT předává dále, v našem případě na Universitu Karlovu. Jakým způsobem s nimi vedeni university naloží záleží na koncepčním přístupu jejího vedení. Měl by se lišit od tolik kritizovaného způsobu na celostátní úrovni

Předmětem naší interpelace je způsob, jakým se rozdělují peníze dále, tedy na konečná místa – pracoviště

Při daném způsobu hodnocení předkládaném dnes váženému senátu není brán ohled na základní atributy vědecké práce,

  • na invenci a originalitu (studovaný problém)
  • na náročnost realisace a zejména schopnost realizovat projekt
  • na zapojení dalších, zejména mezinárodních skupin k řešení

 

1. měli být výrazně zvýhodněni nositelé myšlenky a realisace (poslední – korespondující a prvý autor – ideálně doktorand). V současnosti dostávají všichni stejný podíl na bodovém hodnoceni. Je na instituci samotné a prozřetelnosti jejího vedení, jak navíc odmění pracoviště, kde se k řešenému projektu přidaly zahraniční skupiny.

 

2. instituce by měla postavit racionálně k situaci, kdy se na mezinárodně řešeném problému velkou skupinou podílí klasicky jeden český spoluautor, který dostává celý počet bodů. Zvláště jsou zvýhodněni ti, jejichž činnost se omezila na dodání vzorků ke studiu. Takový autor (pracoviště) dostává plný počet bodů při minimální časové, provozní, finanční náročnosti a je tak nebývalým způsobem zvýhodněno proti skupinám (pracovištím), které publikují v stejně kvalitním periodiku, ale mají svůj program časově, pracovně, intelektuálně a samozřejmě i finančně náročný. Takováto pracoviště nemají šanci konkurovat.

 

3. Pokud jde o téma měl by být brán zřetel na spolupráce v klinických studiích, zaměřených na testování efektivity terapie. Tato studia jsou velmi časti financována farmaceutickými firmami.

 

4. Jestliže bude financování z bodů RIVU nahrazovat ukončené Výzkumné záměry, pak by bylo spravedlivé zvážit postavení ústavů, které z VZ vznikly (splnily tak zadání MSMT) a byly jimi plně financovány, čímž se významně odlišují od pracovišť, které se na řešení VZ podíleli, ale jsou vedle toho financovány z fakulty a z VFN. Pro ty je bodový zisk Rivu přídavkem k existujícímu rozpočtu školsko-zdravotnickému.

 

Shrnuto:

Institucionální financování by nemělo být paralelou grantových projektů. Mělo by sloužit výhradně k zabezpečení základní výzkumné síly University (Fakulty) – tj. k zabezpečení nezbytné vědecké infrastruktury – laboratoří, přístrojů, jejich operátorů a klíčových výzkumných pracovníků přijatých výhradně k řešení definovaných výzkumných směrů fakulty. Financování těchto struktur by mělo vycházet z průběžného hodnocení konkrétních výsledků jejich vlastního výzkumu (peer review), nikoliv z administrativního povrchního bodového hodnocení.

 

 

V Praze na 1. LF UK 26. listopadu 2010

Hodnocení: spravovat