1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze dne 13. 12. 2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 12. 2010

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Z. Krška, P. Pafko, T. Švestka

Neomluveni:

Hosté: E. Soubustová, T. Zima, studenti 1. LF UK

 

Návrh programu:

1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK (15. min.)

2. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF UK (20 min.)

3. Volba místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK (15 min.)

4. Volba poradních komisí Akademického senátu 1. LF UK (20 min.)

5. Jmenování zástupců AS do výběrových komisí (10 min)

6. Varia (10 min.)

 

Ustavující zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil P. Klener v 15,00 hodin.

P. Klener seznámil přítomné s programem zasedání a požádal o schválení programu a doplnění dodatečného bodu před Varia, a sice odvolání a jmenování člena Vědecké rady

1. LF UK.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje předložený program včetně doplnění bodu jednání – Odvolání a jmenování člena Vědecké rady.

27 : 0 . 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK

Předsedající, P. Klener, přečetl slib člena Akademického senátu 1. LF UK a nově zvolené senátorky a senátoři předstupovali a stvrdili svůj slib slovem slibuji a podpisem textu slibu.

 

 

2. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF UK

3. Volba místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK

P. Klener požádal přítomné o navržení členů volební komise.

L. Bajer navrhl E. Feltlovou.

J. Bříza navrhl V. Danziga. Dále byl navržen P. Broulík. Všichni navržení se zřekli kandidatury na předsedu i místopředsedu AS a funkci ve volební komisi přijali.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje volební komisi pro tajnou volbu předsedy a místopředsedy Akademického senátu pro období 2010 – 2013 ve složení: E. Feltlová,

P. Broulík, V. Danzig.

27 : 0 : 0 schváleno

P. Klener dále vyzval přítomné o navržení kandidátů na předsedu Akademického senátu.

P. Bartůněk navrhl P. Strejce a P. Broulík P. Klenera.

L. Bajer navrhl na funkci místopředsedkyně M. Romerovou.

P. Broulík navrhl na místopředsedu K. Smetanu, T. Zima však vysvětlil, že pokud bude předsedou AS zvolen akademický pracovník, a v dané chvíli jsou pouze tyto návrhy, musí být místopředseda AS volen z řad studentů.

K. Smetana kandidaturu nepřijal.

Volební komise rozdala volební lístky a požádala přítomné členy AS, aby na označený lístek napsali jméno předsedy a místopředsedy. Lístek pak jednotliví členové AS vhodili do urny.

Volební komise sečetla hlasy a P. Broulík vyhlásil výsledek tajné volby. Předsedou Akademického senátu 1. LF pro období 2010 – 2013 byl zvolen 24 hlasy z 27 přítomných

P. Strejc. Místopředsedkyní Akademického senátu 1. LF pro období 2010 – 2013 se získáním 25 hlasů z 27 stala M. Romerová.

 

4. Volba poradních komisí Akademického senátu 1. LF UK

Nově zvolený předseda Akademického senátu, P. Strejc, se ujal vedení zasedání. Nejdříve poděkoval za projevenou důvěru a poté vyzval přítomné k navrhování zástupců do poradních komisí AS: studijní, legislativní a ekonomické.

 

P. Bartůněk navrhl J. Břízu do ekonomické komise. K. Smetana byl navržen do studijní komise. M. Romerová navrhla L. Bajera do studijní komise. M. Romerová byla navržena do legislativní komise, M. Žiga byl navržen do ekonomické komise.

M. Elleder se dotázal na existenci vědecké komise.

T. Zima vysvětlil, že komise studijní, legislativní a ekonomická jsou základní komise dle vnitřního předpisu fakulty. Další komise mohou vzniknout z podnětu členů AS.

P. Strejc navrhl A. Martana do ekonomické komise. J. Bříza navrhl J. Lindnera do komise studijní. Do studijní komise byl ještě navržen F. Vaňásek. Dále byli navrženi: J. P. Novotný do ekonomické komise, A. Furmánková do studijní komise, P. Broulík do legislativní komise, J. Kobyĺák do legislativní komise, P. Charilaou do ekonomické komise, M. Žiga do legislativní komise, P. Klener do legislativní komise a M. Dianiška do studijní komise.

 

M. Elleder navrhuje zřídit komisi pro vědeckou činnost.

Akademický senát souhlasí se zřízením komise pro vědeckou činnost.

12 : 0 : 15 neschváleno

 

Předseda AS doporučuje M. Ellederovi vypracovat návrh na zřízení komise pro vědeckou činnost a předložit jej na příštím zasedání AS.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK schvaluje složení komisí

- pro studium: K. Smetana, L. Bajer, J. Lindner, F. Vaňásek, A. Furmánková, J. Kunstýř, M. Dianiška

- ekonomické: J. Bříza, M. Žiga, A. Martan, J. P. Novotný, P. Charilaou

- legislativní: M. Romerová, P. Broulík, J. Kobyĺák, M. Žiga, P. Klener

27 : 0 : 0 schváleno

5. Jmenování zástupců AS do výběrových komisí

Do výběrových komisí se přihlásili zástupci a náhradníci AS takto:

Název kliniky – ústavu

zástupce AS

Náhradník

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

Ústav pro histologii a embrylogii

1. LF UK

 

 

Fyziologický ústav

1. LF UK

 

 

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

 

 

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

 

 

Ústav biologie a lékařské genetiky

1. LF UK a VFN

 

 

Farmakologický ústav

1. LF UK a VFN

 

 

 

 

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

MUDr. Vilém Danzig, PhD.

Ústav hygieny a epidemiologie

1. LF UK a VFN

 

 

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství

1. LF UK

 

 

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

1. LF UK

 

 

Ústav imunologie a mikrobiologie

1. LF UK a VFN

 

 

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky

1. LF UK a VFN

 

 

 

 

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MBA

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Ortopedická klinika

1. LF UK a FN Na Bulovce

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK a FN Na Bulovce

 

 

Anesteziologicko-resuscitační klinika

1. LF UK a FTN s poliklinikou

 

 

Klinika nefrologie

1. LF UK a VFN

 

 

II. interní klinika

1. LF UK a VFN

 

 

III. interní klinika

1. LF UK a VFN

 

 

 

 

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

MDDr. Eliška Feltlová

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

IV. interní klinika

1. LF UK a VFN

 

 

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

 

 

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

 

 

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

 

 

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

 

 

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

 

 

 

 

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

MUDr. Jan Kunstýř, PhD.

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

 

 

Onkologickou kliniku
1. LF UK a VFN

 

 

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

 

 

I. Chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

 

 

II. Chirurgická klinika

1. LF UK a VFN

 

 

III. Chirurgická klinika

1. LF UK a FN v Motole

 

 

 

 

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

MUDr. Jan Živný, PhD.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

1. LF UK a VFN

 

 

Ortopedická klinika

1. LF UK a FN v Motole

 

 

Urologická klinika

1. LF UK a VFN

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK a VFN

 

 

Klinika infekčních a tropických nemocí

1. LF UK a FN Na Bulovce

 

 

Neurochirurgická klinika

1. LF UK a ÚVN

 

 

Interní klinika

1. LF UK a ÚVN

 

 

 

 

6. Odvolání a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK

Děkan fakulty popřál novým členům Akademického senátu hodně štěstí a úspěchů v jejich funkci a krátce je seznámil s aktuálním děním na fakultě. Na lednovém zasedání AS bude pokračovat již zahájená diskuze o návrhu na financování vědecké činnosti, dále bude předložen materiál o hodnocení výuky studenty v minulém akademickém roce.

Referoval krátce o lavinovitě se šířící akci „Děkujeme-odcházíme“, ke které fakulta připravuje stanovisko Vědecké rady 1. LF v duchu dlouhodobého neřešení situace, především v oblasti specializačního vzdělávání a ohodnocení práce lékařů a dalších zdravotníků. Tato akce může významně ovlivnit chod fakultních a dalších nemocnic s negativním dopadem na nejen na léčebnou péči, ale též výuku a vědeckou činnost.

 

Děkan fakulty seznámil přítomné s důvody odvolání prof. MUDr. P. Klenera, DrSc. z členství ve Vědecké radě. Jmenovaný požádal o uvolnění v souvislosti se zvolením do Akademického senátu. Tato dvě členství nejsou slučitelná dle vnitřních předpisů fakulty. Novým členem navrhuje prof. MUDr. M. Trněného, CSc., který má stejné odborné zaměření. Děkan fakulty požádal Akademický senát o schválení tohoto návrhu.

 

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., s účinností ode dne 13. 12. 2010.

27 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Marka Trněného, CSc., s účinností ode dne 13. 12. 2010.

27 : 0 : 0 schváleno

7. Varia

M. Důra navrhuje založení komise pro nelékařské studijní obory.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje založení komise AS 1. LF UK pro nelékařské studijní obory.

24 : 0 : 3 schváleno

Do komise byli navrženi členové: K. Svěcená, J. Novotná, O. Naňka, P. Sládková a M. Důra.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje složení komise AS 1. LF UK pro nelékařské studijní obory takto: K. Svěcená, J. Novotná, O. Naňka, P. Sládková a M. Důra.

24 : 0 : 3 schváleno

L. Bajer navrhuje založení komise pro hodnocení výuky studenty.

T. Zima vysvětluje, že tato komise pracuje jako poradní orgán děkana fakulty a jsou v ní zástupci AS 1. LF UK. Složení komise je průběžně aktualizováno a děkan předloží aktuální stav komisí, ke kterým se vyjadřuje senát na lednové zasedání – disciplinární a pro hodnocení výuky. Děkan sdělil, že členy pedagogické komise senátu jmenuje členy pedagogické komise děkana.

 

M. Dianiška navrhuje založení komise AS 1. LF UK pro zubní lékařství.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje založení komise AS 1. LF UK pro obor Zubní lékařství.

26 : 0 : 1 schváleno

Do komise byli navrženi: J. Mazánek, J. Dušková, R. Šmucler, L. Kaloš, L. Studený, E. Feltlová a M. Dianiška.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje složení komise AS 1. LF UK pro obor Zubní lékařství takto: J. Mazánek, J. Dušková, R. Šmucler, L.Kaloš, J. Studený, E. Feltlová

a M. Dianiška.

24 : 0 : 3 schváleno

J. Mašková navrhuje založení komise pro anglickou paralelku. M. Elleder má námitky.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje založení komise AS 1. LF UK pro anglickou paralelku.

26 : 0 : 1 schváleno

Do komise byli navrženi členové: J. Mašková, J. P. Novotný, P. Charilaou, T. Švestka

a P. Šnajdr.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje složení komise AS 1. LF UK pro anglickou paralelku takto: J. Mašková, J. P. Novotný, P. Charilaou, T. Švestka a P. Šnajdr.

26 : 0 : 1 schváleno

P. Strejc navrhuje termín příštího zasedání Akademického senátu 10. 1. 2011 v 15,00 hodin.

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s termínem příštího zasedání Akademického senátu 10. ledna 2011 v 15,00 hodin.

24 : 1 : 2 schváleno

P. Bartůněk vyzval přítomné, aby Akademický senát zaujal stanovisko ke kampani „Děkujeme-odcházíme“ a přečetl návrh prohlášení. Po technických připomínkách T. Zimy,

J. Břízy, J. Kunstýře a M. Elledera Akademický senát hlasoval o přijetí navrženého prohlášení.

 

Akademický senát podporuje prohlášení v tomto znění:

Akademický senát 1.LF UK považuje za nezbytné vyjádřit se ke kampani „Děkujeme, odcházíme“.

Akce organizovaná mladými lékaři je logickým důsledkem řadu let trvající diskriminace lékařů a zdravotnických pracovníků v oblasti mzdové politiky státu. Arogance s jakou prakticky všechny politické garnitury v posledních 20 letech přehlížely oprávněné požadavky lékařského stavu nutně vyústily v uvedené kampani. Je ironií, že vlády, které řadu let důsledně zametají pod koberec všechny skandální kauzy, v nichž jde o miliardy, nejsou ochotny řešit problém spravedlivého ocenění náročné a zodpovědné práce.

Nikoliv tedy lékaři mají pacienty za rukojmí, jak tvrdí zmanipulovaná media, ale příslušní představitelé státu poplatní stranickým sekretariátům jsou bezprostředně zodpovědní za stav péče o nemocné v okamžiku, kdy se naplní program akce „Děkujeme, odcházíme“.

Prázdný a falešný je rovněž apel na lékařskou etiku. Zatímco lékaři a ostatní zdravotníci uskutečňují i v obtížných ekonomických podmínkách v naprosté většině případů péči o nemocné na vysoké profesionální úrovni a v rozsahu, který je obtížně souměřitelný s jinými profesemi, je deficit etiky a mravnosti patrný více než kdekoliv jinde právě u těch, kteří rezortní ministerstvo ovládají ať už zevnitř nebo zevně. Máme na mysli nesmyslně předražené a objektivně nezdůvodněné nákupy zdravotnické techniky, problematickou lékovou politiku a celou řadu jiných pochybení.

Naše, byť jen morální podpora nechť je chápána jako výraz porozumění a solidarity s našimi kolegy.

27 : 0 : 0 schváleno

T. Zima pozval přítomné na vánoční setkání na Novoměstské radnici dne 22. 12. 2010.

 

P. Strejc děkuje za pozvání, přítomným za účast a ukončuje zasedání v 16,15 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat