1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze 7. zasedání kolegia děkana ze 4.1. 2016

Zápis ze 7. KD,
které se konalo

dne 4. 1. 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka, 
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia, 
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia,
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

P r o g r a m

7. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 4. 1. 2016 od 14:30hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 7. kolegia děkana, které se konalo dne 14. 12. 2015

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Den otevřených dveří

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

3) Ples

Bc. Eva Hejralová, Dis.

4) Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

5) Návrhy na udělení čestné hodnosti doktor honoris causa

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

6) Informace proděkana pro zubní lékařství

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

7) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

8) Různé

K bodu 1)

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry a zápis ze zasedání 6. KD, které se konalo 14. 12. 2015. KD zápis schválilo.

K bodu 2)

Prof. Dušková informovala o přípravách na Den otevřených dveří, který se koná 9. 1. 2015. Podrobnosti o organizaci akce v příloze zápisu. Děkan prof. Šedo uložil Oddělení komunikace, aby zařídilo zdůraznění možnosti virtuální prohlídku fakulty na homepage webových stránek.

K bodu 3)

Dr. Fialová informovala o finančních záležitostech fakultního plesu (koná se 8. 1. 2016).

Do 4. 1. byly prodány vstupenky za 434.150 korun, suma není konečná, vstupenky jsou ještě v prodeji. (Loni se prodalo celkem za 452.750 korun).

Finance:

Nájem: – 475.000 Kč

Program: – 490.000 Kč

Sponzoring: + 325.000 Kč

K bodu 4)

KD doporučilo na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2015 dvě publikace:

a) v kategorii lékařských věd:

Martan Alois et al.,: New surgical techniques ans medical treatment in urogynecology: treatment of stress urinary incontinence, pelvicfloor defects, and overactive bladder in women. Maxdorf, s.r.o., Praha, 2015, 263 s., ISBN 978-80-7345-411-1 (paperback), ISBN 978-80-7345-435-7 (ebook)

b) v kategorii společenských věd:

Miovský Michal a kolektiv: Prevence rizikového chování dětí a mládeže, monografie I–IV, NLN, Nakladatelství lidové noviny, 2015, celkem 572 s., ISBN 978-80-7422-391-4

K bodu 5)

KD doporučilo udělit čestnou hodnost doktor honoris causa prof. Susan Margaret Gasser ze Švýcarska a prof. Nobutaka Hirokawa z Japonska.

K bodu 6)

Doc. Foltán informoval o situaci ve výuce zubního lékařství. Mimo jiné zmínil přípravu na novou akreditaci šestiletého studia (současná akreditace platí do r. 2020). Další podrobnosti v příloze zápisu.

K bodu 7)

Prof. Miovský zhodnotil a informoval o plánu výuky BC a MGR programů. Nastínil základní témata k diskuzi a rozhodnutí KD a děkana, k nimž mimo jiné patří určení priorit pro pohled na existenci a rozvoj nelékařských oborů na 1. LF UK, otevření anglické výuky na MGR úrovni atd.

K bodu 8)

KD doporučilo schválení složení habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Štěpána Havránka, Ph.D. z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Podrobnosti v příloze zápisu.

Děkan prof. Šedo informoval členy KD o prvním slavnostním setkání absolventů 1. LF UK, které se uskuteční 23. ledna od 19.00 na Novoměstské radnici a doporučil jim se setkání zúčastnit.

Na žádost děkana nechá prof. Dušková do DOD zpracovat materiál, z něhož vyplyne, zda a jak byli při studiu úspěšní studenti, kteří se na fakultu dostali kvůli výbornému prospěchu bez přijímacích zkoušek ve srovnání s ostatními, a o kolik jsou při studiu úspěšnější ženy než muži (od roku 2004).

Ing. Soubustová odpoví na dopis ministerstva zdravotnictví týkajícího se stanoviska vyšetřování protilátek proti hepatitidě B a přeočkování studentů zdravotnických oborů.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat