1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis ze 7. zasedání KD ze dne 11. 12. 2017


Zápis ze 7. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí

 

dne 11. 12. 2017 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

 

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Jan Bartoška – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Omluven:
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan


 

P r o g r a m

 

7. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

 

dne 11. 12. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 6. kolegia děkana, které se konalo dne 27. 11. 2017

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Energetické hospodářství

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Strategický rozvoj (ústně)

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

4) Evaluace pedagogického výkonu

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

5) Různé


Ad 1.

Děkan prof. Šedo zhodnotil poslední zasedání Akademického senátu. Závěry diskuze na AS budou rozeslány dalším zúčastněným lékařským fakultám.
Zodpovědnost: prof. Strejc


Proděkan doc. Foltán informoval kolegium o vyjednávání o vydání knihy prof. Mazánka
a týmu (Orofaciální onkologie). Autorská práva na knihu vlastní sestra prof. Mazánka, vydání knihy je pozastaveno, dokud nedoběhne dědické řízení. Vydání knihy o stomatologickém muzeu ve spolupráci s dr. Hrubým a kniha Propedeutika jsou již v tisku.
Zodpovědnost: doc. Foltán zjistí, zda v nakladatelství existuje smlouva o vydání knih prof. Mazánka.


Proděkanka prof. Dušková uvedla, že účast uchazečů o studium na olympiádách zohledňuje při příjímacích řízení pouze 3. LF (a to při přijetí na průměr, kde je účast na olympiádách další podmínkou přijetí). MŠMT vypisuje tři kategorie (pro 1. LF UK připadá v úvahu pouze kategorie A) pro 3. a 4. ročníky SŠ.
Zodpovědnost: proděkanka Dušková a MUDr. Vejražka, který spolu s dr. Štukou připraví návrh bodové bonifikace za olympiády.


MUDr. Vejražka informoval, že bonifikace za matematiku lze již promítnout do výsledků studia. Ti, kteří byli v roce 2015 za matematiku bonifikovaní, mají o 35 % vyšší šanci, že postoupí do vyšších ročníků.


Děkan prof. Šedo informoval o stížnosti studentů na výuku nutrice – obsah výuky, absence pedagogů... Adekvátnost stížností prověří doc. Zlatohlávek z III. interní kliniky.


Proděkan prof. Kittnar k hodnocení výuky uvedl, že přicházejí vyjádření od přednostů, kteří mají termín odpovědí do 10. ledna.
Zodpovědnost: prof. Kittnar odpovědi uspořádá a přednese na příštím kolegiu.


Proděkan prof. Kittnar informoval KD o úspěšné výukové akci Jednička medicínských simulací.


Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že na Klinice dětského a dorostového lékařství proběhla kontrola Agentury zdravotnického výzkumu ČR u dvou grantů (grant prof. Kmocha a MUDr. Dobrovolného). Závěr AZV ČR zní: „Kontrolou nebylo zjištěno porušení schválených Návrhů projektů, Smluv, Dodatků ke smlouvám a Zadávací dokumentace. Peněžní prostředky účelové podpory byly použity v přímé souvislosti s řešenými projekty as lze je uznat způsobilými náklady. Nebylo zjištěno porušení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Kontrolní skupina děkuje vedení 1. LF UK, řešitelům projektů, Grantovému a Ekonomickému odd. 1. LF UK za vytvoření podmínek pro hladký průběh výkonu kontroly.“
Prof. Kolářová navrhla, že na příští poradě přednostů uvede, že by řešitelé grantů měli
s kontrolou počítat.


Proděkan doc. Vokurka informoval o výhradách Hodnotící komise k projektu doc. Kofránka a rizicích vrácení části dotace.
Zodpovědnost: doc. Vokurka předá informace tajemnici Ing. Soubustové.


Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že ke schůzce k PGS zvažuje pozvat i zástupce z přírodovědecké fakulty, a to kvůli požadavku 3. LF UK, která chce ještě více sdružit biomedicínské obory. Schůzka by měla proběhnout ve složení prof. Trka, prof. Šlamberová, doc. Živný, prof. Kolářová, prof. Šedo a prof. Vidimský. Požadavkem 1. LF UK je převést řadu kompetencí na Koordinační radu (definovat její obsazování a kompetence) a definovanou hierarchickou strukturu.


Proděkan prof. Žák k volbě fakultní koordinátorky metodiky celostátního hodnocení vědy uvedl, že na přechodnou dobu jí bude přednostka ÚVI dr. Skálová. Poté, co dokončí nezbytné práce na CzechELib, převezme koordinaci Mgr. Simandlová z ÚVI.


MUDr. Vejražka uvedl, že do novely zkušebního řádu jsou nyní zapracovávány formální změny.


Proděkan prof. Kittnar přednese na lednovém KD seznam facticky aktivních smluv mezi 1. LF UK a zahraničními pracovišti.


Ing. Mikula informoval o průběhu programu „nábyteček“. Byla odeslána anotace, došlo k navýšení pro 1. LF UK na 50 milionů (z původních 44 milionů). Je spuštěna soutěž na firmu, která pro RUK žádost sepíše do 15. 12. 2017. Tajemnice Ing. Soubustová dodala, že pro jednodušší soutěž byly do projektu vybrány komodity v celcích, ne jednotlivosti.


Zápis předchozího zasedání KD schválilo.


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o energetickém hospodářství 1. LF UK. Míra spotřeby kopíruje předchozí roky, celkově jsou spotřeby v normě, jejich výši ovlivnila nová pracoviště – CAPI a Biocev. Pro spotřebu ve Faustově domě připravuje VFN novou trojstrannou smlouvu mezi VFN, lékárnou a 1. LF UK.


Ad 3. 

Proděkan Ing. Mikula uvedl, že ve výzvě center excelence bylo zatím vybráno 15 projektů, ale k původnímu rozpočtu 6 mld. pravděpodobně přibude dalších 4 mld., které umožní zvolit ještě dalších 20 projektů (z 30 soutěžících). Hodnotící komise zasednou koncem prosince 2017.


1. LF se připravuje na čtyřvýzvu, která je vázána na akreditace studijních programů.
Proděkan Ing. Mikula dále uvedl informace o projektu RUK HR Award. Grantové agentury budou údajně plnění tohoto projektu zohledňovat při ohodnocení žádostí projektů.


Ad 4.

Téma evaluace pedagogického výkonu přednesl proděkan doc. Vokurka. Korunové
a hodinové vyjádření pro jednotlivé obory je vyjádřeno v % mediánu jednotlivých křivek v tabulce v příloze zápisu. Doc. Vokurka navrhl, aby letošní evaluace probíhala elektronicky, zpřesní se tím počty vykázaných hodin. Reálná dotace je stanovena dle uvedených hodin.


Děkan prof. Šedo poprosil o případné připomínky (jak vyrovnat velké odchylky některých pracovišť) do příštího KD.


Ad 5.

Proděkan prof. Žák požádal pro emeritního přednostu I. chirurgické kliniky doc. Švába k jeho jubileu o ocenění, které by bylo předáno na Vědecké radě.


Proděkan prof. Žák obdržel dopis k projektu CzechELib od přednostky dr. Skálové, která požádala o navýšení rozpočtu projektu o 200 tisíc, protože se podařilo nasmlouvat balíček tří zásadních databází za výhodnou cenu. Model financování projektu spolu s VFN dle RIV bodů je ústně dohodnutý.


Zodpovědnost: prof. Žák u náměstka VFN dr. Břízy ověří, zda a v jaké fázi je smlouva s VFN.


Proděkan Žák přednesl návrh prof. Vítka na vissiting profesora Claudia Tiribelliho, MD, Ph.D., z Terstu. KD s návrhem souhlasí s podmínkou konkretizace vztahu prof. Tiribelliho
k 1. LF UK.


Děkan prof. Šedo

– informoval o zasedání Oborové rady neurovědy.

– sdělil KD požadavek p. Šmorance na logo na krabičky přípravku Neokurkumin. Prof. Martásek uvedl, že jde o spolupráci MC Pharma a Biocevu na vývoji tohoto přípravku a že firma by ráda na balení uvedla, že produkt vznikl ve spolupráci s vědci z 1. LF UK.

– požádal o finalizaci pravidel SVV. Doc. Živný připraví letter pro řešitele SVV v návaznosti na proběhlou schůzku nad tématem.

– se ujistil, že stěhování Ústavu ošetřovatelství proběhne do konce ledna, tajemnice Ing. Soubustová informaci potvrdila

– požádal o schůzku s doc. Švestkou a prof. Miovským k akreditacím a personáliím studia oboru rehabilitace

– požádal, aby proděkan prof. Kittnar po vyjádření přednostů uspořádal schůzku s opakovaně nejhůře hodnocenými učiteli v rámci hodnocení výuky studentů.


Prof. Škrha uvedl, že na MZ bude zasedat Vzdělávací rada, která bude řešit základní kmeny všech oborů a zkoušky po základních kmenech – tj. až v r. 2020.


Proděkan prof. Kittnar informoval o schůzce na RUK k hodnocení výuky absolventy, a to po jednom roce, po 5 a po 9 letech od absolvování, a dotazníky pro uchazeče. Povinnost hodnocení obou těchto skupin vyplývá z Vysokoškolského zákona.


Prof. Žák se otázal prof. Škrhy na uvedení podzákonných norem ve Věstníku, prof. Škrha uvedl, že by měly být uveřejněny v 1. polovině 2018.


Doc. Živný připomněl, že vyhlášení sběru abstrakt pro SVK je stanoveno na 9. 1. 2018. Probíhá update formuláře.


Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že ji Mgr. Sláma z CPPT (Centra pro přenos poznatků technologií) informoval o spolupráci UK s Magistrátem hl. m. Prahy na projektu Smart Prague, pro nějž doc. Seifert připraví oponenturu (na DPP). KD se usneslo, že 1. LF UK bude požadovat režijní náklady ve výši 20 %.

Proděkan prof. Hanuš

– uvedl, že extrakurikulární aktivity zaslal přednostům ke konzultaci

– na 18. 12. 2017 svolal setkání s organizátory Angl. paralelky, aby společně prošli aktuální algoritmy výuky

- k novému předmětu kardiovaskulární medicína uvedl, že v rámci 3 týdenního bloku kardiologie v 5. ročníku by potřebovali přidat ještě týden

- k výuce v Ústí nad Labem prof. Hanuš vyzval garanty předmětu 6. ročníku, aby vyjádřili svůj zájem o tamní výuku, garanti se vyjádřili veskrze negativně.


V Praze dne 20. 12. 2017
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat