1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis ze 4. zasedání KD dne 15. 10. 2018

 

Zápis ze 4. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 15. 10. 2018 od 12.00

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia


Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

Jan Bartoška – člen kolegia


P r o g r a m

4. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 15. 10. 2018 od 12:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 3. kolegia děkana, které se konalo dne 1. 10. 2018 od 14:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


2) OP VVV

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.


3) Centrum pro experimentální biomodely

Mgr. Viktor Sýkora


4) RůznéAd 1.
K financování lékařských fakult děkan prof. Šedo uvedl, že v rámci Asociace děkanů LF panuje k tématu téměř jednotný postoj.

K vědeckému Web Science and Research doc. Živný uvedl, že zaměstnanci PR a Grantového odd. se domlouvají na zapracování projektů Progres na web.

Tajemnice Ing. Soubustová ověří, zda je informace o příspěvku na jazykové zkoušky PGS studentů uvedena na webu.

Děkan prof. Šedo poukázal, že 1. LF UK nemá metodiku na udělení stipendia pro studenta PGS na návrh předsedy oborové rady. Děkan prof. Šedo požádal o vznik mechanismu a jasná kritéria hodnocení navržených studentů. Poté informaci požádal uvést na web a FB fakulty. KD se shodlo na každoročním ocenění za „významný publikační počin“ (prvoautorství) pro tři nejlepší studenty s odměnou á 25 tisíc korun.

Zodpovědnost: Do příštího kolegia prof. Kolářová připraví definici ocenění, zároveň odpoví prof. Králíkové, že 1. LF UK připravuje podmínky ocenění a že od příštího akademického roku lze studenty k udělení ocenění navrhnout.

V otázce studentů z Nigerie proděkan prof. Sedmera uvedl, že doplatit stipendium do plné výše musí už pouze jeden z těchto studentů.

Proděkan Ing. Mikula potvrdil, že odeslal připomínky k Opatření rektora (Technology transfer) dotčeným fakultám, nyní bude následovat společný postup 1. LF UK s MFF UK. Ing. Mikula z RUK obdržel informace, že připomínky 1. LF UK budou vypořádány jejich předložením na kolegiu rektora. Ing. Mikula se spojí s MFF a připraví společnou zprávu pro děkany obou fakult – prof. Kratochvíla a prof. Šeda. Tajemnice Ing. Soubustová požádá kvestorku, aby Opatření rektora mohli vidět tajemníci fakult ještě před předložení na kolegiu rektora.

Proděkan prof. Sedmera se spojí s MUDr. Šimkem kvůli výuce komunikace studentů AP u lůžek pacientů na II. interní klinice.

Tajemnice Ing. Soubustová předala členům KD cestovní příkazy, program a další informace k výjezdnímu zasedání a setkání LF v Brně.

Proděkan prof. Sedmera informoval o organizaci japonské delegace dne 18. 10. 2018. Delegace si prohlédne SIM centrum a vědecké facility ve Fyziologickém ústavu, prof. Vrablík delegaci ukáže prostory III. interní kliniky, PhDr. Skálová zajistí prohlídku knihovny v ÚVI, dále delegace uvidí anatomická praktika na Anatomickém ústavu.

Zápis 3. zasedání KD byl schválen.


Ad 2.

Proděkan Ing. Mikula představil seznam všech projektů OP VVV, které jsou 1. LF UK přiděleny. Jde o cca 450 milionů korun z operačních programů. Nyní uplynula polovina operačního období, 1. LF UK bude napříště vybírat administrativně vyvážené, vědecky zaměřené projekty. Děkan prof. Šedo pogratuloval k úspěšné činnosti Oddělení strategického rozvoje a připomněl nutnost koncepční volby projektů, které budou rozvíjet potenciál fakulty.

Ing. Mikula dále sdělil, že v rámci příprav Kampusu Albertov bude 7. 11. 2018 představena prezentace vývoje a postupů v projektu KA (k územnímu rozhodnutí). Úpravy Kampusu se dotknou i okolí budov a dvorů, které přináleží 1. LF UK. Děkan prof. Šedo uvedl, že 1. LF UK musí na tyto úpravy včas reagovat.


Ad 3.

O Centru pro experimentální biomodely informoval jeho vedoucí Mgr. Sýkora. Současný stav Centra je stabilní. Probíhá reakreditace zvířetníků. Současná akreditace končí v listopadu. Centrum nyní prošlo v pořádku kontrolou Státní veterinární správy. Další postup akrediatce je kontrola komise z ministerstva zemědělství.

Komplikací provozu Centra je novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nově jsou např. žádosti o projekt pokusu považovány za správní řízení, tudíž jsou zpoplatněny částkou 2000 korun. Kvůli extrémní administrativní zátěži vzniká nyní iniciativa odborníků z oboru experimentálních biomodelů, jejím záměrem je jednání s Podvýborem po vědu Poslanecké sněmovny. Odborníci by chtěli přesvědčit politiky o úlevách v zákoně např. k prodloužení akreditace na období delší než 5 let nebo prodloužení oprávnění vydání žádosti o projekty pokusu, a to na dobu neurčitou. Mgr. Sýkora se k této iniciativě připojí.

V centru proběhl jedinečný kurz pro získání osvědčení pro práci s laboratorními zvířaty v anglickém jazyce (splnilo 34 z 36 účastníků), v lednu/únoru 2019 proběhne další kurz.

Na dotaz proděkana doc. Klenera, zda je v centru počítáno s blížící se dobou expirace zářiče pro ozařování myší. Mgr. Sýkora doporučil obrátit se na přednostu CAPI, RNDr. Šefce. Výhledově se ozařovací místnost plánuje také v Kampusu Albertov.


Ad 4.

Děkan prof. Šedo se dotázal na možnost zrušení statutu BIOCEV z.s.p.o. (zájmové sdružení právnických osob). Prof. Martásek navrhl postupný útlum vedoucí k zániku sdružení. Ing. Mikula dodal, že pro z členství ve sdružení nevyplývají pro 1. LF UK žádné závazky, jedinou povinností je každoroční účast na valné hromadě.


Děkan prof. Šedo požádal o jednotný formát příspěvků pro výjezdní zasedání.

Proděkan doc. Klener představil nominace na Cenu Wernera von Siemense 2018. Jediným nominovaným za 1. LF UK je v letošním roce PharmDr. Martin Šíma, Ph.D., z Farmakologického ústavu v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník. KD návrh nominace odsouhlasilo.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala KD, že 1. LF UK přišel dopis od zástupce Petiční komise Akademického senátu UK, na kterou se obrátil anonymní stěžovatel se stížností na průběh SZK z chirurgie pro porušení pravidel SZK. Příslušná odd. 1. LF UK připraví pro Petiční komisi AS UK odpověď.

Děkan prof. Šedo požádal členy KD o zastoupení 1. LF UK na akci České lékařské komory Perspektivy celoživotního vzdělávání dne 1. 11. 2018. Fakultu zastoupí prof. Krška.

Proděkan doc. Vokurka představil členům KD projekt MUDr. Rusinové (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) k rozvoji výuky paliativní medicíny na lékařských fakultách. Projekt žádá o prostředky u Nadačního fondu Avast, využije je pro drobné úvazky.

Zodpovědnost: Proděkan Ing. Mikula předá žádost Ing. Malinovi.

Děkan prof. Šedo se dotázal na relevanci kreditového hodnocení za diplomové práce.

KD diskutovalo stávající situaci PGS studia a oborových rad.

Prof. Škrha informoval KD o zasedání KORů k otázkám postgraduálního vzdělávání, nyní bylo 18 kmenů je petrifikováno vyhláškou MZ. Vzdělávací rada na MZ odsouhlasila celkem 26 vzdělávacích programů.

Proděkan prof. Sedmera uvedl, že v 1. ročníku AP je nyní 112 studentů, cca 10 jich stále čeká na vízum. Prof. Sedmera bude vízovou problematiku řešit s ministerstvem zahraničí. Opožděný zápis do 1. ročníku je čekatelům na vízum prodloužen do konce října 2018.

MUDr. Vejražka informoval o pokračování stížnosti v souvislosti s GDPR. Stěžovatelka našla na webu 1. LF UK zprávu hodnotící komise a požaduje ji vymazat. Otevírá se otázka, jak v souladu s GDPR hodnotit výuku jednotlivých pedagogů. Systém nedokáže informace „zapomenout“, zároveň nelze vyžadovat souhlas s hodnocením po jednotlivých učitelích. Nyní v řešení pověřence UK pro GDPR.

Proděkan doc. Klener představil program Vědecké rady 1. LF UK, která projedná habilitační řízení MUDr. Kristýny Němejcové pro obor patologie, řízení na jmenování profesorem doc. Tomáše Honzíka v oboru pediatrie a doc. Romana Zachovala pro obor urologie.


V Praze dne 17. 10. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS. 
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat