1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze 17. zasedání KD z 30. 5. 2016

Zápis z 16. zasedání KD,
které se konalo

dne 30. 5. 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. –

proděkan prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

Natálie Malinová – členka kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M

17. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 30.5. 2016 od 14:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 16. kolegia děkana, které se konalo dne 16. 5. 2016 od 13.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Dobronice – informace

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

3) Čerpání rozpočtu 2016 + odměny

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) Přehled Erasmus 2015/2016 + financování

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

5) Výuka českého jazyka v AP (ústně)

prof. MUDr. Otomar Kitttnar, CSc., MBA

6) Návrh na změnu hodnocení výsledků VaV

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

7) Informace proděkana pro zubní lékařství

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

8) E-learning (ústně)

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

9) Různé

Ad 1.

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry z 16. zasedání KD, které se konalo 16. 5. 2016. KD zápis schválilo.

Proděkan doc. Vokurka zajistí doplnění anotací volitelných předmětů o informace, kdo tyto předměty odborně zaštiťuje. Předloží na příštím zasedání KD (13. 6. 2016).

Ad 2.

Prof. Dušková podala informace o přípravách na letní soustředění uchazečů přijatých ke studiu. Harmonogram turnusů, program a další podrobnosti jsou přílohou zápisu.

Ad 3.

Ing. Soubustová informovala o čerpání rozpočtu fakulty k 30. dubnu 2016. Z ekonomického pohledu je čerpání rozpočtu v pořádku, fakulta může poskytnout mimořádné odměny za 1. pololetí 2016. Zaměstnanci je obdrží s červnovou mzdou.

Ad 4.

Proděkan prof. Kittnar podal aktuální informace o realizaci progranu Erasmus+. Týkaly se vyjíždějících i přijíždějících studentů a spolupráce se zahraničními partnery. Podrobnosti v příloze zápisu. Poznamenal, že je snaha získat ke spolupráci univerzitu na Maltě a ve slovinském Mariboru.

Ad 5.

Proděkan prof. Kittnar informoval o výuce českého jazyka v anglické paralelce na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků mimo jiné prostřednictvím tematického výukového videa. Podle něj se praktický dopad, tedy zlepšení úrovně češtiny studentů, projeví v klinických oborech za dva až tři roky.

Ad 6.

Proděkan prof. Žák seznámil KD s dosavadním systémem hodnocení VaV a přednesl několik návrhů na změnu. Cílem změny je najít systém, jak co nejspravedlivěji hodnotit a odměňovat vědecké výsledky v širokém spektru oborů na 1. LF UK. Na návrh předkladatele a po diskuzi vzešel návrh zavést místo IF konstantu podle kvartilu kategorie příslušného IF časopisu. Dále byla diskutována změna bodové hodnocení BIB pro jednotlivé kategorie výsledků v IF časopisech: originální článek by měl hodnotu BIB 10, přehledový článek 7, Editorial 5, kazuistika 3, Letter to the Editor 1.

Prof. Martásek, Ing. Mikula a prof. Sedmera zjistí, podle jakých kritérií hodnotí výsledky v některých ústavech AV (FÚ, MÚ) a na MFF UK. Konečný návrh bude předložen na červnovém zasedání Vědecké rady 1. LF UK.

Ad 7.

Doc. Foltán podal průběžnou zprávu o výuce zubního lékařství. Podrobnosti jsou v příloze zápisu. Doc. Foltán zmínil, že existuje disproporce mezi základními ekonomickými daty fakulty a nemocnice ohledně provozu na výukových sálech. Problém bude řešit s vedením nemocnice (schůzka 8. června).

Ad 8.

MUDr. Vejražka podal KD zprávu o zpracování analýz přijímacích testů a přípravě otázek pro další přijímací řízení.

Ad 9.

Prof. Šedo informoval o žádosti prof. Bubeníka o odstoupení z funkce redaktora časopisu Folia Biologica ze zdravotních důvodů k 30. 6. 2016. Redakční tým časopisu bude organizačně patřit od 1. 9. 2016 nově k ÚVI (nyní je součástí Oddělení komunikace).

Prof. Smetana doplnil, že prof. Bubeníka ve funkci nahradí prof. E. Nečas z Ústavu patologické fyziologie.

KD navrhlo doc. P. Liškovou z Oční kliniky do funkce předsedy Oborové rady Sekce lékařské vědy GA UK. (Doc. J. Heissigerová návrh na funkci kvůli časovému zaneprázdnění neakceptovala).

Prof. Šedo navrhl zrušení Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce z důvodu, že neplní většinu požadavků kladených na „kliniku“. KD s návrhem souhlasilo, návrh na zrušení půjde ke schválení do AS (zasedá 6. 6. 2016).

Proděkan prof. Kittnar odpoví na dopis Kazašské farmaceutické akademie, která žádá fakultu o spolupráci v zajištění kvality výchovy zdravotních specialistů na mezinárodní úrovni. Vznese dotaz, co od ní lze za případné služby fakulty očekávat.

Přílohou zápisu je přehled vypořádání připomínek k materiálu: zásady soutěže Primus pro rok 2016.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat