1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis ze 17. zasedání KD dne 18. 6. 2018

Zápis ze 17. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 18. 6. 2018 od 13.00

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

Omluveni:
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan 

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P R O G R A M

17. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 18. 6. 2018 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z 16. zasedání kolegia děkana, které se konalo dne 4. 6. 2018 od 14.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Termíny KD září 2018 – červen 2019

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

3) Erasmus 2017/2018

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

4) Zahraniční vztahy (ústně)

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

5) RůznéAd 1.
Ing. Soubustová uvedla, že prostřednictvím studijního oddělení bude zaktualizováno personální složení jednotlivých zkušebních komisí u státnic. Ing. Sochorová v souvislosti s přípravou elektronických zápisů ze státních zkoušek připravuje pro vědeckou radu seznam všech pracovišť a osob, které budou oprávněny zkoušet.


Děkan požádal o finální znění stanoviska 1. LF UK pro RUK ke stížnosti studenta, který neuspěl při státní zkoušce z chirurgie.

Proděkan prof. Sedmera pro příští KD připraví materiál hodnocení výuky anglické paralelky od spolku Medsoc. Hodnocení výuky by studenti uvítali více uživatelsky přátelské, například formou emailové odpovědi na splněnou zkoušku (navázané na SIS). Proděkan prof. Kittnar uvedl, že odpovědná komise návrh zhodnotí.


Děkan prof. Šedo se obrátil na všechny přednosty, aby studentům, kteří dělají lektory na anatomii, omlouvali výuku. Děkan prof. Šedo požádal proděkana doc. Vokurku o vytvoření oficiálního dopisu.


Děkan Šedo poprosil proděkana doc. Živného o informaci o sekci věda na fakultním webu. Doc. Živný uvedl, že dobře jsou zde rozčleněné formuláře. Problémem je složitá struktura, prolínání odkazů, nefunkční odkazy a další jednotlivosti…Doporučil více využívat informace a odkazy z webu doktorských studijních programů v biomedicíně a webu UK. Nabízí se testovat web na studentech. K webu prezentujícímu vědu na fakultě Web Science & Research – web očekává aktivní přístup vědeckých skupin, chybí recentní publikace. Děkan požádal doc. Živného o pravidelnou obesílku vedoucích progresů, aby na webu aktualizovali své informace. Dále požádal doc. Živného, aby se správcem webu aktualizoval seznam „nej“ fakultních publikací. Děkan prof. Šedo požádal o seznam požadavků na změny… prof. Smetana navrhl, aby odkazy na aktuální publikace na webu fungovaly automaticky přes Pubmed.

Zodpovědnost a Termín: doc. Živný přednese informaci na příštím zasedání KD.

KD řešilo stížnost studentského spolku Medsoc. Proděkan prof. Sedmera bude spolek o výsledném řešení informovat.


Tajemnice informovala KD o nutnosti zpřísnění dohledu nad průběhem přijímacího řízení tak, aby se zamezilo podvádění uchazečů během přijímacích testů.

Doc. Živný k tématu doktorských studií informoval KD o záměru člena předsednictva KOR biomedicína prof. J. Černého oslovit jednotlivé fakulty, zda by nesloučily ty rady (např. v oborech fyziologie či biochemie, gynekologie či kardiologie), které jsou zastoupeny jak v KOR biomedicína, tak v KOR lékařství farmakologie a zdravotnictví.


Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že dr. Štuka získává informace od společnosti Vodafone o možnosti rozšíření využití tarifů na další zaměstnance.

Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová přednese informaci na příštím KD.

K možnosti společné akreditace v biomedicíně Vývojová a buněčná biologie proděkanka prof. Kolářová uvedla, že RUK počká max. do října na novelizaci vysokoškolského zákona, pokud do té doby nebude zákon přijat, RUK uskuteční rezervní plán formální akreditace, konkrétní podoba postupu ještě nebyla Radou pro vnitřní hodnocení stanovena.

Proděkanka prof. Kolářová představila Opatření rektora č. 19/2018 – Manuál pro doktorské studium a uvedla, že dle zápisu kolegia rektora má proběhnout vnitřní audit DSPB, v jehož rámci budou prověřováni školitelé a oborové rady, audit má proběhnout na podzim 2018 u vybraných studijních oborů.

Zodpovědnost: proděkanka prof. Kolářová vytvoří dopis, kde požádá RUK o konkrétní parametry, které bude audit hodnotit.

Proděkanka prof. Dušková uvedla, že letošního přijímacího řízení na 1. LF UK se zúčastnilo 3500 uchazečů. Doposud bylo přijato 1289 studentů. Po náhradním termínu přijímacího řízení bude znám definitivní počet přijatých.

Prof. Martan kontaktuje prof. Beneše s požadavkem na stanovení cen, za které bude Biostat poskytovat své služby.


Proděkan doc. Vokurka uvedl, že Opatření děkana o uznávání zkoušek je připraveno k podpisu.

KD schválilo zápis 16. zasedání.Ad 2.

KD odsouhlasilo, že během července proběhne letní zasedání KD. Termín bude upřesněn. Děkan prof. Šedo informoval o termínech zasedání KD v akademickém roce 2018/2019.


Ad 3.

Proděkan prof. Kittanar informoval KD o programu Erasmus 2017/2018. Počet vyjíždějících studentů v programu Erasmus byl obdobný jako v předchozích ročnících, vyjíždí jich 95, nejčastěji do Německa, Francie, Itálie. Celkem 102 jich v rámci programu přijíždí. Pro následující akademický rok proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 124 studentů.


Ad 4.

K tématu zahraničních vztahů prof. Kittnar zkontaktuje studenta Kulišiaka.
Zodpovědnost a termín: prof. Kittnar bude referovat na příštím zasedání KD.


Ad 5.

Děkan prof. Šedo připomněl, že pracoviště, která chtějí pro propagaci svých akcí 1. LF UK, měla by být o tom 1. LF UK dopředu informována.

K vykazování anglické výuky v SIS proděkan prof. Sedmera uvedl, že pouze ve vykazování rozsahu hodin technické přípravy jsou zatím vykazované hodnoty nesouměřitelné. Proděkan doc. Vokurka a proděkan prof. Sedmera budou kontrolovat vykazování technické přípravy a seminářů v SIS.
Termín: na příštím zasedání KD dořeší problematiku vykazování, případně upraví podmínky vykazování pro příští akademický rok.

Děkan prof. Šedo požádal členy KD o účast na slavnostních promocích absolventů Hradecké LF ve dnech 10. a 11. července, kam dle zvyku docházel zástupce 1. LF UK. Účast přislíbil proděkan prof. Foltán.

Proděkan prof. Hanuš informoval KD o setkání ke státnicovým záležitostem. Účastnili se jej zástupci studentů, Ing. Sochorová ze studijního odd., prof. Žák, Krška, Sedmera a Hanuš. Pro státnice je potřeba 130 % termínové kapacity. Zkrácení na 30 dní mezi termíny státnic nebylo akceptováno, nebude povolován ani jeden den. Pro zachování opakování termínu a využití všech tří termínů v rámci ak. roku byl navržen jeden termín v létě. Platí zásada nezveřejnovat členy komise. Proběhla část školení koordinátorek k elektronizaci státnic. Upřesňují se tematické okruhy, a to do 15. 8. 2018. Zpřesnilo se také odcházení studenta od zkoušky, pokud při jednom okruhu neuspěl, nemusí dokončit celý okruh. Habilitované členy a profesory komisí jmenuje děkan, ostatní musí být odsouhlaseni vědeckou radou. Byl navržen sumář výše uvedených odsouhlasených dohod k adjustaci na konkrétní obory. Státnicová zkouška z pediatrie – ke 3. termínu jde je 5 % studentů české paralelky a pouze 3 studenti AP šli na 3. termín zkoušky. Pro státní zkoušku z interny bylo nyní 145 termínů (tj. 200% termínů), přičemž předstátnicovou stáž absolvovalo 75 studentů.

Proděkan prof. Žák představil návrh na složení komise k habilitačnímu řízení MUDr. Bradáče pro obor neurochirurgie. KD návrh odsouhlasilo.

Prof. Škrha připomněl nutnost vyčerpat prostředky na internacionalizaci (ukazatel D) v roce 2018.

Proděkanka prof. Kolářová

– k požadavku RUK na vznik nové etické komise 1. LF UK – existuje platná smlouva mezi VFN a 1. LF UK (zaručuje komisi pro humánní etiku i pro zvířata), takže 1. LF UK nebude zřizovat další komisi.

– představila návrh kandidátů do nových oborových rad GAUK – RNDr. Jiří Hrdý, prof. Šonka a prof. Jech, RNDr. Pavla Tůmová, MUDr. Sikora, RNDr. Szabo, doc. Vachtenheim, doc. Zacharov. KD doporučilo jmenný seznam pro RUK.

– proběhly přijímací pohovory do doktorských studijních programů. Měsíc po uzávěrce se z řádných termínů omluvila studentka s tím, že je v zahraničí. KD souhlasí, aby studentce nebyl umožněn náhradní termín.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že byla přiznána mimořádná stipendia koordinátorům programu studentský tutor, tak jako v minulých letech.

Proděkan prof. Sedmera informoval o přijímacím řízení do AP v Praze. Ze 700 uchazečů nakonec přišlo 246 adeptů.

Účast 1. LF UK na Juniorské univerzity Karlovy KD schválilo. Reprezentovat bude tentokrát zástupkyně Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK.


V Praze dne 9. 7. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS. 
Oddělení komunikace 


Hodnocení: spravovat