1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis ze 16. zasedání KD dne 4. 6. 2018

 

Zápis z 16. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 4. 6. 2018 od 14.00

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


Omluveni:

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
  
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P R O G R A M

16. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 4. 6. 2018 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z 15. zasedání kolegia děkana, které se konalo dne 14. 5. 2018 od 12.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Přehled o odpracovaných hodinách v AP říjen /2017 – únor /2018

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

4) Zpráva o činnosti MICEP (Medicínské informační centrum pro evropské projekty)

doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.

5) Informace proděkana pro zubní lékařství

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

6) Biostat

zpracoval: doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.

7) Různé


Ad 1.

Děkan prof. Šedo se dotázal, zda je legislativně ukotvené v jakém časovém úseku musí proběhnout přijímací řízení na všechny lékařské fakulty v ČR. Proděkanka prof. Dušková odpověděla, že tyto intervaly platí vždy v rámci jednotlivých univerzit.

Děkan prof. Šedo KD informoval, že premiér Babiš i resortní ministerstva podporují navýšení rozpočtu lékařských fakult. Do konce roku 2018 by měly lékařské fakulty pravděpodobně dostat 168 miliónů navíc, v dalších letech by to již mělo být 500 miliónů, s postupným růstem na 700 milionů podle navýšení počtu studentů. Od ak. roku 2019/20 by měly fakulty začít nabírat o 15 % studentů víc.

Děkan prof. Šedo požádal, aby doc. Živný informoval KD o současném stavu systému doktorských studií. Doc. Živný uvedl, že kromě Koordinační rady DSP v biomedicíně bylo ustaveno celkem 10 nových KOR, z nichž KOR – Lékařství, farmakologie a zdravotnictví zahrnuje 57 (resp. 59) oborových rad. Některé oborové rady se ve dvou KOR dublují (např. anatomie, fyziologie a patofyziologie). Biomedicína navrhuje, aby některé rady byly sloučeny. Děkan prof. Šedo uvedl, že koherentní koordinace systému doktorských studií chybí. Doc. Živný sdělil, že další postup bude záviset na rozhodnutí dalších koordinačních rad.

Doc. Živný dále uvedl, že nově budou od roku 2020 zavedena přijímací řízení do PGS i v zimním semestru. Dále sdělil, že předseda Koordinační rady DSP v biomedicíně prof. Hampl v tomto úřadu do konce roku 2018 končí.

Ke stipendiím v doktorském studiu zahraničních studentů nemá 1. LF UK zatím odpověď na dopis, který proděkanka prof. Kolářová v této věci zaslala na RUK, zatím tedy není návrh 1. LF UK na tyto platby statutárním zástupcem odsouhlasen.

K rozšíření počtu uživatelů tarifů Vodafone tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že ve spolupráci s hospodářským oddělením návrh změn připravuje.

Proděkan prof. Hanuš ověří, zda odešel dopis americkému studentovi, který si stěžoval na ZSK z pediatrie. Prof. Hanuš plánuje schůzku s garanty státnicových předmětů během června, o níž bude informovat na příštím KD.

K postoupení vyřazeného sanitního vozu RZ proděkan prof. Kittnar uvedl, že p. náměstek Doubrava ze ZZS HMP osloví v listopadu magistrát, zda může vůz uvolnit.

Proděkanka prof. Kolářová k možnosti společné akreditace v biomedicíně Vývojová a buněčná biologie čeká na odpověď UK, PřF UK a 3. LF UK o postupu 1. LF UK prof. Kolářová informovala.

Proděkan Ing. Mikula sdělil, že pro Operační program MŠMT oznámilo, že 1. LF UK obdrží prostředky na projekt excelence prof. Smetany. Jak Ing. Mikula dodal, projekt se začne realizovat do několika měsíců, odd. strategického vývoje nyní musí do 14 dnů vypořádat připomínky k projektu. Ing. Mikula požádal KD o návrhy na prověřeného projektového manažera, který bude mít centrum excelence na starosti. Dále Ing. Mikula uvedl, že 1. LF UK nevyužije výzvu pro postižené regiony ve spolupráci s Mariánskými Lázněmi, a.s.
Zodpovědnost a termín: Proděkan Ing. Mikula do příštího KD zhodnotí vědeckou radu CAPI a instrumentální koncepci rozvoje centra do budoucna.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že rozpočet programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny UK pro rok 2018 byl ve spolupráci s prorektorem Hálou připraven.

KD zápis ze zasedání dne 14. 5. 2018 schválilo.


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová představila dokument Přehled o odpracovaných hodinách v AP pro období říjen 2017 – únor 2018. Požádala o porovnání uvedených údajů se SIS a následné konzultace u pracovišť, kde je patrná významná odchylka.


Ad 3.

Proděkanka prof. Dušková představila podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020. Změny v podmínkách kam patří vyšší počet přijímaných studentů všeobecného lékařství na průměr bez přijímacího řízení, zrušení přijímaní na průměr ve stomatologii, společné pro lek i zub – nižší počet otázek v jednotlivých testech a kromě bonifikace za matematiku, ještě bonifikace za olympiády, byly zaneseny do rektorátního systému. Do konce května, ani po urgencích, se z RUK opřipomínkovaný materiál nevrátil.
MUDr. Vejražka k vyhodnocení přijímacích řízení za předchozí ak. rok uvedl, že studenti přijímaní dle prospěchu na střední škole bez přijímaček mají stejné výsledky jako nejlepší třetina studentů, kteří vykonávali přijímací zkoušky. Bonifikace za matematiku spolu s výsledkem přijímacích zkoušek predikuje, zda a jak se student dostane do třetího ročníku. Zatím se nedaří predikovat ty, kteří nebudou studovat dobře. MUDr. Vejražka KD informoval o záměru zlepšení nultého ročníku. Prof. Dušková uvedla, že v akademickém roce 2019/20 se zvýší počet přijímaných bez přijímacích řízení z 300 na 450 studentů, to by stálo za medializaci navenek, že dáváme šanci většímu počtu studentů, aby u nás mohli začít studovat.Ad 4.

Činnost Medicínského informačního centra pro evropské projekty (Micep) představil doc. Špunda. Micep je projektem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Innter – excellence. Má celostátní působnost a činnost je na základě smlouvy mezi MŠMT a UK. Nositelem projektu je 1. LF UK což přispívá k PR fakulty. Děkan prof. Šedo požádal o konkrétní výsledky činnosti Micep a také propojení s odd. strategie. Bude zorganizována schůzka proděkana Ing. Mikuly s doc. Špundou. Ing. Mikula připraví během léta návrh spolupráce a bude o něm referovat na podzimním KD.


Ad 5.

Proděkan doc. Foltán informoval o oboru Zubní lékařství. Za praktickou výuku a ošetření pacientů na výukových sálech se vydělalo 1,5 milionu. Byla rozšířena praktická výuka ve 3. a 4. ročníku o 5 týdnů nové výuky. Z projektu „nábyteček“ dostal obor 5,8 milionu na simulátory pro praktickou výuku 1. a 2. ročníků. Od posledního hlášení proběhlo 11 extrakurikulárních akcí, plánují se studijní stipendia pro studenty AP, do budoucna doc. Foltán navrhl „inkubátor 3D stomatologie“ a příští rok také spojení výuky AP a českého programu ve 4. ročníku pro začlenění AP do výuky a zlepšení jejich jazykových schopností.


Ad 6.

Biostat (Oddělení biomedicínské statistiky) představil doc. Špunda. Biostat má fungovat jako podnikatelský subjekt, který generuje finanční zisk. Představil konkrétní řešené úkoly. Obvykle Biostat osloví postdoc. student a žádá o statistické šetření. Prostředky na statistiku musí být alokovány v grantu, v jehož rámci student pracuje.
Prof. Martan se dotázal na počet impaktovaných publikací a do budoucna účelně prezentovaný ceník služeb Biostatu.


Ad 7.

Děkan prof. Šedo požádal prof. Smetanu, aby jako předseda Patentové komise 1. LF UK doporučil Ing. Oravské postup, zohledňující návrh, aby obhospodařování patentu k výzkumu Wilsonovy nemoci zůstalo v gesci Ústavu makromolekulární chemie AV ČR jako většinového vlastníka.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že výplatní pásky budou zaměstnancům 1. LF UK od 1. ledna 2019 vydávány elektronicky v aplikaci whois. Z toho vyplývá povinnost pro všechny zaměstnance 1. LF UK vlastnit průkaz zaměstnance UK, aby se k výplatním páskám dostali.

Proděkan doc. Vokurka k úpravám volitelných předmětů, kde vznikly výhrady ze strany KD, uvedl, že byly vyřešeny. Přednesl návrh na zachování a restrukturalizaci tzv. vědeckých volitelných předmětů za vědeckou činnost. Doc. Vokurka doporučil KD předměty k přijetí. KD návrh schválilo.

Proděkan doc. Vokurka představil Opatření děkana, kterým se stanovují pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek (upřesnění neuznávání volitelných předmětů a možnost uznat předmět pouze jednou).

Proděkan prof. Žák představil návrh na komisi a petenta habilitačního řízení MUDr. Petra Buška, Ph.D. pro obor lékařská chemie a biochemie.

Proděkanka prof. Kolářová přednesla návrh tématu vědeckého projektu pro zahraniční výzkumníky. Jde o výzkum v oblasti streptomycet. Část nákladů hradí UK (resp. MŠMT), část 1. LF UK. Děkan prof. Šedo uvedl, že, po poradě s ekonomem Ing. Michlem, musí být definován podíl financování mezi 1. LF UK a konkrétním pracovištěm.

Děkan prof. Šedo navrhl, aby 1. LF UK rezignovala na Festival vědy. KD návrh schválilo.

Proděkanka prof. Kolářová informovala KD, že 1. LF UK byla vyzvána rektorátem na základě opatření rektora k vytvoření etické komise pro etiku ve výzkumu UK. Prof. Martásek uvedl, že 1. LF UK má vlastní etickou radu a zástupcem pro UK prof. Martásek.

Kolářová dále informovala o dopise pana prorektora Wolfa o korespondenci mezi doc. Vachtenheimem a rektorátem o hodnocení projektu.

Proděkan prof. Sedmera představil současný stav přihlášených k příjímacímu řízení do anglické paralelky, je to 1287 ALEK a 398 AZUB. 15. 6. proběhne přijímací řízení v Praze, kde je registrováno 809 uchazečů.

Proděkan Ing. Mikula představil návrh na udělení čestného titulu hostující profesor prof. Ramanovi z Baltimoru, USA, který dlouhodobě spolupracuje s laboratoří prof. Martáska, prof. Raman jezdí do ČR pravidelně, věnuje se studentům…KD návrh schválilo.

Proděkan Ing. Mikula informoval KD o projektu ARIP UMG. 1. LF UK byla oslovena prof. Tomančákem z Drážďan o zapojení do projektu, pokud si jej v plné míře zaplatí. Proděkan Ing. Mikula formuluje odpověď o zamítavém stanovisku k účasti v projektu.

Proděkan prof. Vokurka připraví zamítavé stanovisko fakulty k horizontální přestupnost u zahraničních studentů z jiných LF, kteří by si rádi brali naše povinné předměty jako volitelné předměty, aby po přestupu např. Německa měli konkrétní předmět splněn.

Prof. Strejc informoval o zasedání AS 11. 6. 2018, kde bude schvalována výroční zpráva fakulty.

Proděkan prof. Hanuš uvedl, že počítá s přijetím japonské delegace.

Děkan prof. Šedo informoval o návrhu Mgr. Bouzka šéfredaktor a vydavatel Scientific American (českého vydání), zda by chtěla 1. LF UK v časopise prezentovat svou činnost za úhradu 150 tisíc. KD návrh zamítlo.

Děkan prof. Šedo představil návrh projektu doc. Seiferta na podporu venkovského lékařství. Doc. Seifert požaduje finanční spoluúčast 1. LF UK. KD myšlenku projektu podporuje, ale financování by mělo přicházet ze státních zdrojů.


V Praze dne 14.6. 2018 

zapsala Petra Klusáková, DiS. 
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat