1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis ze 14. zasedání KD dne 30. 4. 2018

 

Zápis z 14. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 30. 4. 2018 od 13.00

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

Omluveni:

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P R O G R A M

14. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 30. 4. 2018 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 13. kolegia děkana, které se konalo

dne 9. 4. 2018 od 13:30 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


2) Výroční zpráva 1. LF UK za rok 2017

Ing. Eva Soubustová, MBA


3) Rozpočet fakulty na rok 2018

Ing. Eva Soubustová, MBA


4) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.


5) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


6) Kriteria „internacionalizace“ na UK

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA


7) Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu

Ing. Eva Soubustová, MBA


8) Různé


Ad 1.

Děkan prof. Šedo se dotázal, zda a jak 1. LF UK přistoupila k Dílčí změně mzdového předpisu. Tajemnice Ing. Soubustová sdělila, že 1. LF UK reagovala bez připomínek.


Děkan prof. Šedo informoval prof. Smetanu o metodice RUK, jak vedoucí předmětu reguluje přístup k pitvám studentům mimo LF – má možnost zamítnout účast na pitvách.


Děkan prof. Šedo se dotázal na řešení stížnosti studenta AP na nedostatek termínů zkoušek z pediatrie. Proděkan prof. Hanuš uvedl, že spolu s přednostou Kliniky dětského a dorostového lékařství prof. Honzíkem a proděkanem prof. Sedmerou prověřili počty termínů a jejich systém, společně jej považují za transparentní a počet termínů odpovídající a doložitelné. O situaci informovali studenta a také studentský spolek.


Stále probíhá diskuze nad systémem financování lékařských fakult.

Proděkanka prof. Kolářová informovala o seznamu doktorských studijních programů v Koordinační radě lékařství, farmacie a zdravotnictví. Pro postgraduální studium vznikne na UK deset koordinačních rad. Prof. Kolářová osloví předsedy zastoupených oborových rad s prosbou, aby se zároveň stali zástupci 1. LF UK v jednotlivých radách. Nyní RUK osloví jednotlivé LF, aby podaly návrhy na úpravu doktorského studia v rámci nově navrženého systému.
Zodpovědnost: prof. Kolářová připraví seznam koordinačních rad a zahrnutých fakult.


Proděkan prof. Vokurka k termínům zkoušek v letním semestru uvedl, že v zájmu zlepšení průchodnosti ročníkem, bude bodové hodnocení „změkčeno“. Anatomii by se dva kredity ponížily (ze 17 bodů namísto snížení na 15 bodů, bude sníženo až na 13 za oba semestry), jeden by byl přidělen pitvě a druhý tělesné výchově. KD návrh odsouhlasilo.

KD zápis ze 13. zasedání KD schválilo.


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová představila (elektronickou verzi) vznikající výroční zprávu 1. LF UK za rok 2017 a požádala o zaslání připomínek do 20. května 2018 Olze Bražinové z Oddělení komunikace.


Ad 3.

Tajemnice Ing. Soubustová představila návrh rozpočtu 1. LF UK pro rok 2019, kde dochází k úpravě mzdových prostředků. KD návrh rozpočtu schválilo. Ing. Soubustová postoupí ke schválení Akademickému senátu.


Ad 4.

Proděkan prof. Sedmera informoval o AP. V rámci přijímacího řízení bude letos přijato 150 studentů všeobecného a 20 studentů zubního lékařství. Prof. Sedmera konzultoval s RUK nostrifikaci středních škol (Opatřením rektora).

Dále prof. Sedmera sdělil, že blíží termín splatnosti dluhu nigerijských studentů. K problematice bude naplánována schůzka děkana prof. Šeda a prof. Sedmery se zástupci ministerstva zahraničních věcí.

Prof. Sedmera pracuje na akreditaci pro Direct Loans (USA). Tarify za výuku v AP jsou nyní ve stádiu auditů a analýzy.
Zodpovědnost: Návrh tarifů bude předložen na některém z příštích KD paní tajemnicí Ing. Soubustovou.


Ad. 5

MUDr. Vejražka informoval o PR aktivitách 1. LF UK. Mění se podoba časopisu Jednička, od podzimu již bude vycházet tištěná verze. Osvědčuje se program pro středoškoláky, který běží od února 2018. Aktivita má přitáhnout ty, kteří mají perspektivu akademické kariéry. Proběhla již 2. Zlatá promoce. Připravuje se mobilní verze webu, Muzejní noc, 1. na zkoušku, festival Oslavy republiky a další.


Ad 6.

Proděkan prof. Kittnar informoval o kritériích „internacionalizace“ na UK. Internalizace se má podílet 45 procenty – 25 % přes mobility (informace přes SIS), 10 % zahraniční učitelé dle úvazku, 8 % absolventi cizojazyčného studia, 2 % cizinci v českém programu. Počet zahraničních úvazků na 1. LF UK hlásí Ing. Bernardová na MŠMT, odtud čerpá informace RUK (za 2017 na 1. LF UK působí 30, 1 zahraničních úvazků). Zahraniční učitelé musí být zaměstnáni min. 30 dní. Nabízí se možnost zahrnout např. hostující profesory (nemají u nás pracovní úvazek) nebo členství v zahraničních redakčních radách, členství ve výborech zahraničních odborných společností…
Zodpovědnost: proděkan prof. Kittnar se sejde se s prof. Škrhou a poté naformuluje návrh.


Ad 7.

Tajemnice Ing. Soubustová představila oficiální návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu – od prvního do čtvrtého ročníku, formou Opatření děkana. Musí být schváleno Akademickým senátem. Systém zpětných doplatků (do 10 500) se připravuje za období od 1. 1. 2018 na Odd. vědy.Ad 8.

Proděkanka prof. Kolářová navrhla, aby MD PhD. (výběrové řízení na místa lékařů v částečném úvazku ve VFN a pro studenty doktorských studijních programů na 1. LF UK) bylo letos vyhlášeno 15. května, s termínem uzávěrky 30. června 2018. Prof. Kolářová informovala, že náměstek VFN MUDr. Bříza vypracoval stanovy výběrového řízení a hodnocení.


RNDr. Štuka informoval KD o tarifech Vodafone, které jsou dle rámcové smlouvy vysoutěženy od roku 2015. 1. LF UK má dva tarify:
1. účtovaný – základní měsíční sazba je 10 hal., účtují se hovory do mobilních sítí minuta - 20 hal., do ostatních sítí minuta - 27 hal., SMS 10 hal.
2. neomezený – sazba 79 Kč
K oběma lze dokoupit data - 1,5 GB za 70 Kč za měsíc, 10 GB za100 Kč za měsíc, 30 GB za 180 Kč za měsíc. Osob může být neomezeně (pouze zaměstnanci).

Zodpovědnost: KD na příštím kolegiu navrhne nabídku využití tarifů pro přednosy, další zaměstnance a benefit rodina.


Děkan prof. Šedo

– se dotázal na situaci španělského dědictví pro 1. LF UK, tajemnice Ing. Soubustová zjistí další vývoj.

– se sejde s ředitelem Záchranné služby Prahy hl. m. MUDr. Kolouchem kvůli návrhu MUDr. Mlčka na VP.

– požádal o vyjádření proděkana prof. Žáka k nabídce hodnocení vědy soukromou společností. Prof. Žák sdělil, že dle informace prof. Konvalinky se od příštího roku ruší systém RIV pro hodnocení vědy, takže nabídka není v tuto chvíli vhodná.

– požádal o účast zástupce KD na jmenování v habilitačním řízení dne 4. 6. 2018, účast přijal prof. Betka.

– požádal o účast na udělení titulu doktor honoris causa prof. Vilčekovi dne 16. 5. 2018 od 14.00 hodin. Distribuce pozvánek proběhla přes tajemnici Ing. Soubustovou.

– poprosil prof. Žáka o apel na akademické členy, aby spolupracovali na posudcích pro AZV ČR. Prof. Betka upozornil, že od AZV přichází žádosti o oponentury, které jsou mimo obor oponenta. Děkan prof. Šedo přetlumočí vedení AZV, aby panely volily kompetentní oponenty.

– informoval o žádosti prof. Štípka o prostředky na záchranu cenných odborných publikací (projekt vyžaduje elektronický depozitář a scaner pro UVI).
Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová propojí prof. Štípka s Ing. Mikulou, který by mohl připravit projekt na měkké prostředky. Ekonomicky vyřeší Ing. Michl.


Proděkanka prof. Kolářová informovala, že 1. LF UK a Přírodovědecká fakulta sdílí akreditaci doktorského studijního programu v biomedicíně Vývojová a buněčná biologie – studenty 1. LF UK vedou prof. Sedmera (jeden student) a prof. Stopka (čtyři studenti). 1. LF UK končí akreditace na program dne 31. 8. 2019 a PřF 31. 12. 2020. PřF vyslovila žádost o synchronizaci akreditačního procesu, s tím, že by společná akreditace byla platila až od roku 2020. 1. LF UK se k žádosti postaví pozitivně pouze pokud bude zajištěna možnost dostudování stávajícím studentům.
Zodpovědnost: Prof. Kolářová požádá o stanovisko prof. Králíčkovou.


Proděkan prof. Žák požádal KD o schválení komisí ke jmenování profesorem doc. Máry pro obor gynekologie a porodnictví, dále o schválení komise k habilitačnímu řízení MUDr. Rosy pro obor vnitřní nemoci a komise pro habilitační řízení pro MUDr. Fialu pro obor onkologie. KD komise schválilo.


Proděkan prof. Žák přednesl návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa pro prof. Goldmana na návrh prof. Rašky. KD návrh schválilo. Prof. Raška přednese návrh na vědecké radě.

Na tajemnici Ing. Soubustovou se obrátilo RUK s nabídkou na prodej střediska Dobruška, 1. LF UK zájem nemá.

Příští kolegium stanoveno na 14. 5. 2018, od 12.00 hod.


V Praze dne 9. 5. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat