1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze 13. zasedání KD z 4. 4. 2016

Zápis z 13. zasedání KD,
které se konalo

dne 4. dubna 2016
v zasedací místnosti děkanátu


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia
MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka 
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan 
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
Natálie Malinová – členka kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

P R O G R A M

13. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 4. 4. 2016 v malé zasedací místnosti

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 12. kolegia děkana, které se konalo dne 14. 3. 2016 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Rozpočet fakulty 2016

Ing. Eva Soubustová, MBA

Ing. Jaromír Michl

3) Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) Harmonogram akademického roku 2016/2017

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

5) Poplatky za studium v akademickém roce 2016/2017

Ing. Eva Soubustová, MBA

6) Administrativní poplatky

Ing. Eva Soubustová, MBA

7) Informace proděkana pro výuku AP

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

8) PR strategie fakulty

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

9) Různé

Ad 1)

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry zasedání 11. kolegia děkana, které se konalo dne 29. 2. 2016 od 13.00 hod. KD zápis schválilo.

Ad 2)

Ing. Michl a Ing. Soubustová informovali o návrhu rozpočtu fakulty pro rok 2016. KD s návrhem souhlasilo. Návrh bude předložen ke schválení AS 1. LF.

V příjmové stránce rozpočtu se mj. počítá oproti roku 2015 s poklesem příjmů za samoplátce zhruba o tři procenta, ve výdajích s potřebou navýšení mzdových prostředků (mj. nové pracovní pozice v Biocevu, CAPI) a navýšení nákladů za služby (úhrada části provozu Biocev)

Ad) 3

Ing. Soubustová předložila návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu na příští akademický rok 2016/2017. Částky stipendií zůstávají stejné jako v roce 2015/2016. Návrh bude předložen ke schválení AS 1. LF.

Ad)4

Prof. Dušková předložila harmonogram akademického roku 2016/2017. Harmonogram je přílohou zápisu.

DOD je stanoven na sobotu 7. ledna 2017

Termín děkanského dne je stanoven na čtvrtek 13. dubna 2017

Termín rektorského dne je stanoven na 17. května 2017

Ad)5

Ing. Soubustová předložila návrh výše poplatků za studium v roce 2016/2017. KD návrh schválilo. Návrh je přílohou zápisu.

Ad) 6

Ing. Soubustová předložila návrh výše poplatků za některé administrativní úkony. KD schválilo. Návrh je přílohou zápisu.

Ad 7)

Prof. Kittnar podal přehled o ročních platbách za studium v anglickém jazyce na lékařských fakultách v ČR a SR. Navrhl, aby od akad. roku 2017/2018 fakulta požadovala zvýšení poplatků za studium v anglickém jazyce. Po diskuzi KD navrhlo, aby poplatek za studium Všeobecného lékařství i Zubního lékařství být jednotný, a to 360.000 korun na rok. Návrhy na navýšení plateb za studium budou předmětem dalšího jednání vedení fakulty.

Ad 8)

MUDr. Vejražka informoval o PR strategii fakulty. Zaměřil se na akce mířené na uchazeče o studium. Mj. zmínil nový koncept Jedničky na zkoušku určený pro studenty přijaté bez přijímacích zkoušek. Bude se konat 9. června – studenti budou nově rozděleni do dvou skupin: jedna bude absolvovat prohlídky na Albertově a druhá U Nemocnice a v Kateřinské.

Dále podal informace o akcích fakulty k oslavám 700. výročí narození Karla IV., které organizuje Oddělení komunikace. Podrobný materiál je přílohou zápisu.

Ad) – Různé:

Prof. Smetana informoval o posledním jednání s vydavatelstvím De Gruyter. Fakulta kvůli nevýhodným podmínkám (mj. vysoká cena za publikaci článku oproti ústní dohodě a trvání na polském právu) upustila od plánované spolupráce a bude dále hledat vhodného partnera pro vydávání Folia Biologica. Prof. Smetana navrhl, aby autoři článku byli od příštího ročníku za publikování ve Folia Biologica povinni uhradit poplatek ve výši 500 euro. Informoval, že poplatek lze uhradit z grantů na projekty. KD souhlasilo.

Prof. Hanuš informoval o požadavku prof. Vašákové o zvýšení hodinové dotace na pregraduální výuku Pneumologie. Nyní byli vyzváni garanti výuky interního lékařství, aby se k požadavku vyjádřili.

Dále podal informaci o návrhu doc. Šetiny výhledově reformovat výuku kardiovaskulární medicíny na 1. LF s tím, že nyní jako první krok navrhuje jen zařazení nového VP „Kardiovaskulární propedeutika“. KD návrh podporuje.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat