1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis ze 13. zasedání KD dne 9. 4. 2018

 

Zápis z 13. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí 9. 4. 2018 od 13.30

v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 5


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Jan Bartoška – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


Omluveni:

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P R O G R A M

13. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 9. 4. 2018 od 13:30 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3


1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 12. kolegia děkana, které se konalo dne 19. 3. 2018 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


2) Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 (Podmínky, počty)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA


3) Informace proděkana pro teoretické a preklinické studium

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


4) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.


5) Spolky

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

Jan Bartoška


6) RůznéAd 1.

Děkan prof. Šedo informoval KD o vývoji diskuzí kolem financování lékařských fakult jak od státu, tak
i od UK. U UK je zatím situace neměnná. KD trvá na zohlednění koeficientu náročnosti v odpovídající míře. Paralelně probíhá iniciativa podpory lékařských fakult státem, systém financování vznikl na ministerstvu zdravotnictví.


Proděkanka prof. Kolářová informovala o:

a) návrhu na vznik nového doktorského studijního programu DSP Kardiovaskulární vědy. K předloženému návrhu KD vyjadřuje nesouhlas se vznikem uvedeného DSP z následujících důvodů: Pokládá za přežité, aby vznikaly DSP a Oborové rady (OR), které budou zaměřeny na čistě klinickou, klinicko-výzkumnou či čistě výzkumnou oblast. DSP v Biomedicíně vznikly roku 1992. Základním předpokladem byla nezbytnost zachování kvalitní teoretické a experimentální přípravy v klinických oborech, tzn., aby byla jednoznačně odlišena vědecká příprava od přípravy specializační. KD je přesvědčeno, že současná skladba OR více méně odpovídá nutnosti zachování kvalitní teoretické a experimentální přípravy v klinických oborech. Z návrhu navíc není zřejmé, zdali se předpokládá spolupráce s Akademií věd ČR, Přírodovědeckou fakultou UK a Farmaceutickou fakultou UK, které se kardiovaskulární problematikou zabývají, tzn., zdali se počítá se spoluprací s těmito institucemi v rámci „biomedicíny“ či nikoliv. Pokud by šlo o druhý případ, KD se nejeví jako vhodné, aby vedle sebe paralelně existovaly DSP různého typu. KD se rovněž domnívá, že vytvoření nového DSP/OR „Kardiovaskulární výzkum“ v předloženém pojetí bude precedensem vzniku dalších klinických oborových rad, čímž zákonitě dojde ke snížení kvality doktorského studia. V současnosti by dle KD mělo být primárním cílem zkvalitnění samotného fungování současných DSP v Biomedicíně. V neposlední řadě KD připomíná, že se zabývá obtížemi s administrativním fungováním „Biomedicíny“. Prof. V. Hampl, předseda KOR, byl o stávajících obtížích informován. Vyjádření KD bude předloženo VR 1. LF.
Odpovídá prof. Kolářová.

b) návrhu na opatření rektora ke vzniku a působnosti koordinačních rad doktorských studijních programů na UK. Vedle stávající Biomedicíny (sdružující 17 OR), se předpokládá vznik následující KOR: Historické vědy (19), Společenské vědy (33), Filologie (20), Filosofie a Teologie (15), Didaktika (12), Právo (13), Lékařství, Farmacie a Zdravotnictví (56), Matematika, Fyzika a Informatika (25), Přírodní vědy (10).
Plánovaného setkání předsedů OR na RUK k této problematice se zúčastní i prof. Kolářová.

c) možné úpravě výše poplatků pro DSP v anglické paralelce od ak. r. 2019/2020. S ohledem na skutečnost, že fakulta nedostává dotaci na vyplácení stipendií zahraničním doktorandům v prezenční formě studia a s ohledem na nárůst výše stipendií (od 2018 min. 10 500,-Kč/měsíc), KD navrhlo RUK následující finanční úpravu poplatků spojených se studiem – 150 000,0 Kč/rok pro studenty v prezenční formě studia a 0,0 Kč/rok pro studenty v kombinované formě studia. Pro anglickou paralelku u navazujícího Mgr. studia adiktologie KD navrhlo poplatek 320 000 Kč.
Za vyřízení odpovídá Ing. Soubustová a Ing. Sochorová.

d) možnosti vypisovat tzv. druhé kolo přijímacích řízení do DSP, v němž by měli být uchazeči zapisováni ke studiu od 1. 3. 2020. KD navrhlo, aby 1. LF UK zatím nevyužívala této možnosti.
Za vyřízení odpovídá Ing. Soubustová a Mgr. Timková.

e) návrhu na možnou spolupráci s Mezinárodním laserovým centrem ELI Beamlines v oblasti DSP v Biomedicíně. Zapojování studentů z ELI do DSP v Biomedicíně KD bude jednoznačně podporovat.


Porada přednostů je stanovena na 2. 5. 2018 v 15.00 hodin.


Děkan prof. Šedo požádal doc. Živného o editaci vědecké sekce webu 1. LF UK.


Informoval o vystoupení prof. G. Grunbergera v rámci Novinky v biomedicíně dne 24. 4. 2018


Děkan požádal o sestavení souhrnu bodů internacionalizace 1. LF UK pro RUK.
Zodpovědnost: proděkan prof. Kittnar


Doc. Živný informoval o SVK, nyní probíhá hodnocení abstraktů. Vše dle harmonogramu.


Proděkan Ing. Mikula sdělil, že k otázkám řízení Kampusu Albertov proběhla schůzka svolaná prorektorem prof. Konvalinkou. Zástupci fakult a UK se shodli se na institutu ředitele pro každou budovu, obě ve správě rektorátu a participaci fakult. V otázce financování Kampusu považuje Ing. Mikula za optimální variantu finanční podíl jednotlivých fakult dle podílu užívaných ploch.
Pravděpodobně proběhne další schůzka přípravné skupiny, poté budou k jednání osloveni děkani a rektor.


Ad 2.

Proděkanka prof. Dušková informovala o průběhu přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 - počty přihlášek, plán přijímaných, podmínky pro přijímací řízení na další rok. KD přijalo návrh, aby se u nelékařských oborů adiktologie prezenční, ergoterapie a nutriční terapie prezenční přijímalo bez přijímacích testů.
K podmínkám přijímacího řízení pro 2019/2020. KD se shodlo, že pro tento rok nebudou změny oborů a počtů do prvních ročníků (bez všeobecné sestry). Změna se dotkne počtu otázek pro jednotlivé testy, budou sníženy na 70. Výše bonifikací za olympiády (dosažené 1. až 3. místo, a pouze ty, které vyhlašuje MŠMT) a za matematiku bude navýšena na 30 bodů. Novinkou je také zrušení upuštění od přijímací zkoušky (na průměr) u oboru Zubní lékařství. U oboru Všeobecné lékařství bude počet zájemců přijatých na průměr zvýšen z 300 na 450. Bonifikace oboru Intenzivní péče za praxi na JIP bude snížena ze 100 na 20 bodů. Upuštěno od zkoušky bude také u úspěšných absolventů CŽV (celoživotního vzdělávání).

Nostrifikace (pro všechny nemající české maturity) středoškolského vzdělání by měla dle RUK přejít z Magistrátu hl. m. Prahy pod administrativu fakult. Ing. Sochorová navrhuje, aby 1. LF UK nostrifikovala jen u přijatých uchazečů.

Proděkan prof. Foltán navrhl navýšení počtu studentů ZUB v CŽV individuálním studijním plánem z 5 na deset. KD návrh přijalo.


Ad 3.

Proděkan doc. Vokurka uvedl, že byly vypsány termíny ke zkouškám v letním semestru. Hovořil o závěrech pedagogické komise, která se sešla 20. 2. 2018 – komise navrhla ukončení zkoušky z ČJ v anglické paralelce formou klasifikovaného zápočtu, doporučila zařadit volitelný předmět Propedeutika zobr. metod jako povinný pro 3. ročník LEK a předmět Kardiovaskulární medicína jako povinný předmět v 5. ročníku LEK. Pro extenzi plicní lékařství komise navrhuje nové hodnocení větším vzorkem studentů.
Komise dále navrhla sloučení kreditů u dvousemestrálních předmětů, týká se Anatomie a Histologie v 1. roč., Fyziologie a Lék. chem. a biochem. ve 2. roč., Patol. fyziol., Patol a Lékař. psychol. ve 3. roč. KD takto přijalo, pouze požádalo o přepočet kreditů tak, aby s max. počtem kreditů za volitelné předměty byl při nesplnění předmětu Anatomie možný postup do 2. roč.Ad 4.

Proděkan prof. Miovský informoval o situaci Nelékařských oborů. Bylo ukončeno přijímání uchazečů do bak. oboru sestra, zůstává pouze navazující Mgr. Intenzivní péče v ošetřovatelství. U Fyzioterapie byl zachován pouze Bc. program, navazující Mgr. ponechán pro Ergoterapii. Proběhly reakreditace, prof. Miovský poděkoval za obětavou práci prof. Duškové a Ing. Sochorové, které přispěly k hladkému průběhu akreditace. Probíhá příprava AP v adiktologii – zejména ekonomické a organizační části, počítá s otevřením kombinované formy programu. Prof. Miovský požádal o schůzku děkana prof. Šeda.

K hodnocení vědy a výzkumu u nelékařských oborů prof. Miovský uvedl, že přednostka dr. Skálová (UVI) by pomohla se součtem bodů produkce, aby bylo možno porovnat nelékaře v rámci fakulty.


Ad 5.

Zástupci studentských spolků informovali KD o své činnosti. Informace jsou uvedeny v přílohách, které jsou součástí zápisu.


Ad. Různé

Prof. Smetana uvedl požadavek studentky FF (oboru kulturní antropologie a genderová studia), která chce v rámci prostupnosti fakult absolvovat pitevní cvičení na Anatomickém ústavu 1. LF UK. KD navrhlo postoupit její žádost ke zhodnocení etické komisi. KD dále navrhlo právní ošetření těchto požadavků, děkan prof. Šedo se obrátí také na RUK.


Proděkan prof. Žák přednesl KD ke schválení návrh na složení hodnotící komise ke jmenování profesorem doc. Romana Zachovala pro obor urologie. KD návrh přijalo.


Tajemnice Ing. Soubustová představila

a) Opatření děkana č. 2/2018 o poplatcích, které bude upraveno dle výše uvedeného stanoviska KD (informace uvedena v bodě Ad 1.).

b) Opatření děkana č. 4/2018, které stavuje harmonogram akademického roku 2018/2019.

c) uvedla, že na RUK probíhá od 11. 4. kontrola projektu OP VaVpI finančním úřadem Praha.


Proděkanka prof. Kolářová uvedla dva návrhy na Primus. MUDr. Klánové (biologické chování lymfocytů) a RNDr. Hrdý (studium mikrobiomu v těsně postnatálním období). KD přijalo návrh na nominaci obou vědců.


Proděkanka prof. Kolářová informovala, že pozvánka na schůzku k řešení Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV obdržel Ing. Malina.


Příští zasedání KD bylo stanoveno na 30. 4. 2018.


V Praze dne 18. 4. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat