1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 9. zasedání KD z 16.1. 2017

Zápis z 9. zasedání kolegia děkana,


které se konalo v pondělí dne 16. 1. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan 
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan 
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. ­­- proděkan
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
odb.as. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
Hana Dittrichová – členka kolegia
RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

P R O G R A M

9. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 16. 1. 2017 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 8. kolegia děkana, které se konalo dne 2. 1. 2016 od 13:00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Celoživotní vzdělávání – informace

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

3) Cena Josefa Hlávky

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

4) Příprava studentské vědecké konference

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

5) Interní pravidla specifického vysokoškolského výzkumu

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

6) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

7) Různé

Ad 1)

Děkan prof. Aleksi Šedo zkontroloval závěry z 8. zasedání KD, které se konalo 2. 1. 2017. KD zápis schválilo.

Ad 2) Proděkan prof, Michal Miovský podal informace o Celoživotním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a nelékařských pracovníků v roce 2016. Přehled kurů a seminářů CŽV uskutečněných na 1. LF UK v roce 2016 jsou v příloze zápisu.

Ad 3)

Proděkan prof. Žák představil čtyři publikace nominované na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Fakulta může nominovat více publikací s tím, že je nutné určit jejich pořadí. Pořadí stanovilo KD takto:

1. Kaiser Radek a kolektiv: Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů,

2. Šváb Jan a kol.: Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích.

3. Vymazal Tomáš, Michálek Pavel a kol.: Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii.

4. Kužel David, Tóth Dušan, Mára Michal a kol: Základy panoramatické hysteroskopie

Ad 4)

Doc. Živný podal informace o podrobnostech přípravy SVK.

SVK se bude konat 23. 5. 2017 ve velké posluchárně Purkyňova ústavu, vyhlášení výsledků pak 1. 6. 2017 ve 13.00 ve Faustově domě.

Podrobnosti o organizaci a termínech SVK v příloze.

Ad 5)

Doc. Živný přednesl návrh interních pravidel specifického vysokoškolského výzkumu.

Mimo jiné uvedl, že cílem projektů SVV je sdružit studenty a jejich školitele do tematicky a metodicky propojených funkčních celků. Navrhl interní hodnocení na základě publikační aktivity a prezentací studentů v rámci fakultních, národních a mezinárodních konferencí. Dále doporučil hodnotit i aktivity v rámci jednotlivých SVV, tj. průběžné prezentace studentů na interních seminářích a pořádání edukačních akcí pro studenty. O pravidlech se bude ještě diskutovat v užší pracovní skupině, doc. Živný předloží závěry na příštím zasedání KD.

Zodpovídá: doc. Živný Termín: 10. zasedání KD 31. 1. 2017

Ad 6)

Odb.as. MUDr. Martin Vejražka informoval KD o PR aktivitách fakulty v období od 14. 9. 2016 až 11. 1. 2017. Mimo jiné zmínil vydařený Ples mediků, Den otevřených dveří, Gaudeamus v Brně, Týden vědy a techniky, testování nové podoby webu, aktivitu směřující ke změnu provozovatele kantýny v ÚVI s cílem nabízet zdravou stravu. Z připravovaných akcí hovořil o Zlaté promoci absolventů, květnovém koncertu. Podrobné informace o činnosti Oddělení komunikace jsou v příloze zápisu.

Ad 7) Různé

Prof. Betka informoval KD o incidentu studentky 4. ročníku VL, která zveřejnila chráněné osobní údaje pacienta na sociálních sítích Na incident bude reagovat fakultní disciplinární komise.

Proděkan prof. Žák navrhl udělení čestného titulu hostující profesor pro prof. Bernda Blobela z Univerzity v Regensburgu a prof. Markuse Wolfganga Büchlera z Univerzity v Heidelbergu. KD s návrhem souhlasilo. Podrobnosti v příloze zápisu.

Prof. Smetana informoval o vítězce ankety o cenu časopisu Prague Medical Report, jíž se stala MUDr. Pavla Peřinová z Centra pro poruchy spánku a bdění z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Ocenění dostala za článek Smoking Prevalence and Its Clinical Correlations in Patients with Narcolepsy-cataplexy publikovaný v čísle PMR 2–3/2016.

Prof. Smetana oznámil KD zájem významného nakladatelství Taylor & Francis spolupracovat s fakultním časopisem Folia Biologica. KD souhlasilo, aby prof. Smetana zahájil s vydavatelským domem jednání o spolupráci a průběžně o něm KD informoval.

Prof. Žák předložil návrh smlouvy o spolupráci fakulty s Nemocnicí Na Homolce. KD nemělo připomínky.

Prof. Krška informoval KD o zintenzivnění výuky dětské chirurgie jak v přednáškách, tak i vlastních zkouškách, a to i při plném dodržení rozpisu výuky a průběhu studia chirurgie a současně i v kontextu současných výukových zdrojů.

Ing. Michl informoval KD o materiálu RUK určeného pro ekonomickou komisi AS UK týkajícího se přerozdělování vzdělávací dotace v rámci univerzity.

Hana Dittrichová předložila KD seznam studentů, kteří budou participovat v pracovních skupinách děkana:

Preklinická výuka: Tomáš P. Mirchi, David Kulišiak

Klinická výuka: Hana Dittrichová

PGS: Ing. Mgr. Lukáš Dibdiak

Anglická paralelka:

MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D., Alžběta Nováková

Stomatologie: Hedvika Švehlová

Nelékařské obory: Kristýna Fišerová

Zapsala RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat