1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z výjezdního zasedání KD v Mariánských Lázních ve dnech 2. - 4. 10. 2017

 

Zápis z Výjezdního zasedání kolegia děkana,

které se konalo ve dnech 2. 10. – 4. 10. 2017 v Mariánských Lázních

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. - proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

Ing. Jana Tlapáková

Omluveni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Hana Dittrichová – členka kolegia

P R O G R A M

Výjezdního zasedání kolegia děkana, které se konalo ve dnech 2. 10. – 4. 10. 2017 v Mariánských Lázních

1. den – 3. 10. 2017

Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání kolegia děkana ze dne 18. 9. 2017

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc 30 min.


I. PEDAGOGIKA

Přijímací řízení - stávající a příští, zápisy, SIS, organizace šk. roku, akreditace
30 min.

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Preklinická TF - administrativa a průběh zkoušek a zápočtů, VP
30 min.

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Klinická TF - nová pracoviště, rozvoj kurikul, spolupracující externí pracoviště
30 min.

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Zubní lékařství
30 min.

Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

Pedagogický výkon, Mzdové limity, Externí výuka
30 min.

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Postgraduální TF - PGS, MD PhD, PhD v angličtině, KOR!! konference, visitingové
30 min.

Doc. MUDr. Jan Živný, CSc

Anglická paralelka
30 min.

Prof. MUDr. David Sedmera, DrSc.

Nelékařské obory - koncepce, náklady
30 min. Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

II. VĚDA

Hodnocení výsledků, Institucionální financování UK, koncepce a evaluace vědy 30 min.

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Grantová problematika - úspěšnost, čerpání, "aplikační loajalita", režie 20 min.

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Časopisy 15 min.

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

2. den – 4. 10. 2017

III. EKONOMIKA

Rozpočet – stav

30 min.

- provozní limity pracovišť,

- navýšení limitů pracovišť v rámci akce „50 mega“

- podpora "grantistů" (overheads),

- pronájmy

Ing. Eva Soubustová, MBA

Prospěchová stipendia – ( Bod nebude, není překlopen SIS)

10 min.

Ing. Eva Soubustová, MBA

IV. Rozvoj

OSTR, Programy, Kampus, BIOCEV, CAPI,

30 min.

Ing. Ivan Mikula

Modelová a simulační pracoviště

30 min.

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.


V. Stavební akce fakulty na 2017

Ing. Eva Soubustová, MBA 20 min

VI. PR strategie, sponzoring, benefity, vnitřní komunikace, web 30 min.

Ing. Jana Tlapáková

VII. Zahraniční vztahy, zahraniční klinická pracoviště, sociální problematika,
15 min.
Prof.MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

VIII. E-learning, I
15 min.

Odb. As. MUDr. Martin Vejražka

Shrnutí, Diskuse. Round table 20 min.

Zápis zasedání 2. KD byl schválen.

I. Pedagogika

Přijímací řízení (proděkanka prof. Dušková, prezentoval MUDr. Vejražka) – byla diskutována otázka přijímacího řízení:

– změna požadované úrovně českého jazyka pro cizince z B2 na C1

– nově bonifikace za Matematiku – zvýšení z 20 na 30 bodů, nejen pro uchazeče s dobrým průměrem z matematiky, ale i pro ty co udělají Matematiku+

– mezioční pokles počtu zapsaných studentů – pravděpodobně důsledek demografického vývoje (situace podobná na ostatních fakultách)

– do budoucna se nepředpokládá tisk modelových otázek, bude pouze modelový test

– do budoucna nutno vytipovat doporučenou literaturu (s učiteli jednotlivých předmětů)

– diskuze, zda v přijímacím řízení zavést bonifikaci za výsledky olympiád, soutěží apod. relevantních pro medicínu

– připravit tiskovou zprávu k přijímacímu řízení (bonifikace za matematiku a související data, vysvětlení stále opakovaných mýtů) – vztáhnout časově ke Dni otevřených dveří

– proděkan doc. Foltán informoval o své účasti na školení v Brně, které se týkalo akreditací studijních programů

– proděkan prof. Miovský předložil k diskuzi akreditace lékařských a nelékařských oborů:

Akreditace ihned nyní:

1) Nutrice: BC + MGR (obě formy v obou programech) – garanty oborů jsou prof. Svačina/MUDr. Zlatohlávek
2) Adiktologie: BC + MGR (obě formy v obou programech) + anglická verze MGR
- garantem je Mgr. Gabrhelík (tč. v habilitačním řízení) + PHD adiktologie (obě formy), garantem je prof. Miovský
3) Porodní asistentka BC obě formy, garantem oboru je prof. Mašata
4) Ergo BC + MGR (prezenční), doc. Švestková
5) nMGR Intenzivní péče (obě formy v obou programech) - vše další u sester
1. LF UK zastavuje a nebude akreditaci žádat

Akreditace ve druhém kole:

6) Fyzio BC prezenční. Naopak fakulta stopuje a nebude žádat o nMGR a nebude
ji akreditovat

Kolegium návrh v tomto znění schválilo.

Preklinická TF (proděkan doc. Vokurka) – byla diskutována otázka administrativy, průběhu zkoušek a zápočtů, volitelných předmětů

– na základě diskuze rozhodnuto ponechat současný stav, nicméně mít připravené i další varianty uspořádání předmětů a kreditů i s ohledem na vývoj předpisů

– nutno doplnit TF o zástupce studentů

– přepracovat materiál týkající se extrakurikulární výuky na teoretických i klinických pracovištích do podoby možností nabídek i pro AP

– revize volitelných předmětů opět na jaře 2018, obdobně jako v předchozích letech

Klinická TF (prof. Krška) – byla diskutována nová pracoviště, rozvoj kurikul a spolupráce s externími pracovišti

– diskuze nad prázdninovými praxemi studentů 1. LF UK s KN Ústí nad Labem – zjistit zájem studentů přes FB, AS a přes AP

Zubní lékařství (proděkan doc. Foltán) – byly diskutován výsledky a koncepce oboru do budoucna

Pedagogický výkon, mzdové limity, externí výuka (proděkan doc. Vokurka) –

– materiál musí být dopracován (přesné propočty a konzultace s pracovišti)

– zvážit způsob hodnocení PVP a VP do evaluace pracovišť

Postgraduální TF (doc. Živný) – byla diskutována otázka PGS, MD PhD v angličtině, KOR, SVK, visiting professors

– řešení dalšího rozvoje doktorských programů v biomedicíně (příloha č. 7) – navrhované úpravy:

* bod 1 vyškrtnout

* bod 2 OK
* bod 3 OK
* bod 4 OK – nutno řešit s RUK odrážku a) a s KOR drážku c)

* bod 5 změnit – navrhnout strukturu a kapacitu OR podle počtu studentů

Anglická paralelka (proděkan prof. Sedmera) – byly diskutovány dosažené výsledky a plány pro nadcházející období

– nutno prověřit smlouvy s agenturami, provést aktualizaci, případně ukončit spolupráci

– nutno prověřit hygienické předpisy s VFN z pohledu účasti studentů při klinických praxích

Nelékařské obory (proděkan prof. Miovský) – byly diskutovány otázky koncepce nelékařských oborů (náklady, kapacita)

II. Věda

Hodnocení výsledků, institucionální financování UK, koncepce a evaluace vědy (proděkan prof. Žák, prezentoval proděkan prof. Miovský)

– doplnit informace ke všem visiting professors

Grantová problematika (proděkanka prof. Kolářová, prezentoval prof. Kittnar) – byly diskutovány otázky úspěšnosti, čerpání, „aplikační loajality“ a režií

Časopisy (prof. Smetana, prezentoval prof. Sedmera) – byl diskutován současný stav a výhled časopisů Folia Biologica, Prague Medical Reposrt a Acta Universitatis Carolinae

– oslovit přednosty, nositele grantů, SVV, předsedy OR, aby doporučovali publikovat v FB

– zvážit, aby vítězové SVK publikovali ve FB bez poplatku

III. Ekonomika

Rozpočet (tajemnice Ing. Soubustová) – byla podána informace o stavu rozpočtu k 31. 8. 2017, čerpání provozních limitů pracovišť k 22. 9. 2017, stavu akce „50 mega“, čerpání overheads, finančních příjmech za rok 2017

– informace o tom, že od 1. 1. 2018 dojde k úpravě minimální mzdy na 12 200 Kč

– provedena úprava mzdového předpisu UK v administrativních třídách (z 15 na 8)

– Ing. Soubustová upozornila, že ze strany zaměstnanců 1. LF UK není dodržována účast na preventivních zdravotních prohlídkách – připravit dopis na přednosty o dané skutečnosti včetně seznamu zaměstnanců

Prospěchová stipendia (Ing. Soubustová) – materiál nebyl předložen z důvodu nepřeklopení SIS

IV. Rozvoj

OSTR, programy, Kampus, BIOCEV, CAPI (proděkan Ing. Mikula) – byly podány informace o současném stavu a výhledu do budoucna

– svolat schůzku k BIOCEV – účastníci: prof. Šedo, prof. Martásek, prof. Stopka, Ing. Mikula

– nutno dořešit spolupráci OSTR a ostatních oddělení děkanátu

Modelová a simulační pracoviště (Kittnar) – byl podán přehled výsledků a plánu Centra lékařských simulací

V. Stavební akce fakulty na 2017 (Ing. Soubustová) – byl podán přehled investičních stavebních akcí a oprav a plán stavebních akcí se státní dotací na období 2018–2025

VI. PR strategie, sponzoring, benefity, vnitřní komunikace, web (Ing. Tlapáková) – byl podán přehled týkající se financování PR aktivit a tiskovin, práce s médii, sociálních sítí a aktivit ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám

– oslovit přednosty v souvislosti se zlepšením interní komunikace, aby doporučili kontaktní osobu za jejich kliniku/ústav, která bude zodpovědná za distribuci informací týkajících se fakulty směrem k zaměstnancům daného pracoviště

– oslovit představitele jednotlivých TF s prosbou o dodání informací týkajících se jejich agendy na nové webové stránky fakulty

– kniha v angličtině o 1. LF UK bude k dispozici začátkem roku 2018

VII. Zahraniční vztahy, zahraniční klinická pracoviště, sociální problematika (prof. Kittnar) – byla podána ucelená informace o programu Erasmus a Swiss Mobility pro jednotlivé studijní programy

VIII. E-learning (MUDr. Vejražka) – byly podány informace o současném stavu e-learningu a podpoře testování

Různé

KD odsouhlasilo zavést benefit „sick days“, celkem tři dny, pro zaměstnance 1. LF UK od 1. 1. 2018.

Doc. Živný má zpracovat parametry rozdělování finančních prostředků na SVV.

Ing. Soubustová má ve spolupráci s doc. Živým a prof. Miovským provést revizi příplatku za garanci studijních programů a oborů.

Ing. Soubustová podala informaci o pořádání vzdělávacích akcí a nedodržování předpisů ze strany jednotlivých fakultních pracovišť (zejména OD 9/2011). Je třeba připravit dopis přednostům jednotlivých klinik a ústavů.

KD schválilo předložené připomínky k novelizaci opatření rektora č. 10/2013 – Činnosti garantů studijních programů.

Dne 6. 10. 2017

Zapsala Ing. Tlapáková
Oddělení komunikace

k bodu č. 7c_PŘILOHA 3 VĚDA_ Roční hodnocení_2017 k bodu V_Stavební akce fakulty na 2017 k bodu č. 16b_Modelová a simulační pracoviště - příloha k bodu č. 5_Zubní lékařství k bodu č. 3b_teorie_preklinika_příloha_extrakurikulární k bodu č. 7a_Postgraduální TF_PŘÍLOHA 1 VĚDA_Počty studentů DSP_září_2017 k bodu č. 3c_teorie_preklinika_příloha_statistika k bodu č. 10a_Prof. C. Wanner k bodu č. 10e_Prof. MA Reykers Freeman k bodu č. 10d_Prof. M. Billiard k bodu VI_PR strategie, sponzoring, benefity, vnitřní komunikace, web k bodu č. 7g_PŘÍLOHA 7_VĚDA_KOR_NAVRH k bodu č. 3_Preklinická TF_administrativa a průběh zkoušek a zápočtů_VP_teorie_preklinika k bodu č. 10_Hodnocení výsledků, Institucionální financování UK, koncepce a evaluace vědy k bodu č. 2a_Přijímací řízení k bodu č. 8b_AP_Agentury_a_prijimacky_2017_přílohy k bodu č. 8a_Anglická paralelka k bodu č. 7b_PŘÍLOHA 2 VĚDA_Studující v anglickém jazyce k bodu č. 2b_ Přijímací řízení přehled k bodu č. 16a_Modelová a simulační pracoviště k bodu č. 10c_Prof. G.W. Speierer k bodu č. 10b_Prof. G.B. Stefano k bodu VI_PR_Priloha 1_finance k bodu č. 7e_PŘÍLOHA 5_VĚDA_19_SVK_2018_PRIPRAVA k bodu č. 7_Postgraduální TF_PGS, MD PhD, PhD v angličtině, KOR konference, visitingové k bodu č. 3a_teorie_preklinika_příloha_VP k bodu VI_ PR_Priloha 3_web k bodu č. 2c_Tab_konani k bodu VI_PR_Priloha 2_media k bodu č. 4_Klinická TF_nová pracoviště, rozvoj kurikul, spolupracující externí pracoviště k bodu VIII_E_learning k bodu VII a_Zahraniční styky k bodu č. 12_Časopisy k bodu č. 7d_PŘÍLOHA 4 VĚDA_MD_PhD k bodu č. 15_OSTR, Programy, Kampus, BIOCEV, CAPI k bodu č. 7h_Příloha č. 2 Statutu UK_poplatky spojené se studiem k bodu VII b_Zahraniční styky - příloha k bodu č. 11a_ grantová problematika_text k bodu č. 7f_PŘÍLOHA 6_VĚDA_18. SVK_2017_05_23_souhrn k bodu č. 9_Nelékařské obory - koncepce, náklady k bodu č. 11b_grantová problematika_tabulky
Hodnocení: spravovat