1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z mimořádného jednání členů KD 1. LF UK s garanty státnicových předmětů a se studenty

Datum: 18. 3. 2020; místo konání: Velká zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK

Přítomni (bez titulů a funkcí): Šedo, Vokurka, Foltán, Sedmera, Hanuš, Martan, Trněný, Honzík, Vrablík, Brůha, Těšinová, Háber, Soubustová, Tlapáková a studenti Kulišiak, Danzig, Panenka.

Děkan 1. LF úvodem shrnul vývoj a současnou situaci ve výuce na 1. LF, zejména ocenil pohotovost a ochotu studentů zapojit se v současné závažné epidemiologické situaci ve státě do aktivit „student – dobrovolník“ ve zdravot. zařízeních (ZZ) ČR. Současně bylo všemi přítomnými konsenzuálně potvrzeno, že LF není organizátorem ani garantem této dobrovolnické aktivity, byť ji maximálně podporuje a je připravena dále podpořit zapojení vyššího počtu studentů ve ZZ. Tato aktivita musí být z důvodu ochrany dobrovolníků ošetřena kontraktem se ZZ. Bylo doporučeno, aby doba kontraktu byla sjednávána na dobu určitou, optimálně 3 týdny, čímž by se do této aktivity mohli zapojit další studenti, kteří jsou na „čekací listině“, kterou spravují studenti 1. LF. K dnešnímu datu FB skupina studentů eviduje 1050 studentů se zájmem o dobrovolnickou činnost (dotazník vyplnilo 420 studentů české a 161 studentů anglické paralelky). Požadavky nemocnic jsou saturovány z 1. LF v počtu 196 studentů. Epidemiologický plán ČR dosud nebyl vyhlášen, a tudíž nemáme žádné informace o jeho formě či průběhu. Jeho realizace je v gesci krajů. Asociace děkanů LF ČR proaktivně své hejtmany a primátory upozornila na nutnost, v případě úvah o jeho spuštění, koordinovat jej s dobrovolnickými aktivitami ve spolupráci s fakultami.

Upřesněn termín „zohlednění dobrovolnictví“ v uznávání studijních povinností:

- garanti SZk v předmětech Interna, Gynekologie a porodnictví, Veřejné zdravotnictví a medicínské právo a Hygiena a epidemiologie nahrazují praktickou část předstátnicové stáže distanční formou výuky.

- garant SZk z Pediatrie započítá studentům v aktivní pozici dobrovolníka (na základě uzavřené smlouvy studenta se ZZ v ČR) dobu výpomoci minimálně v délce 2 týdnů a nejlépe na pediatrickém pracovišti jako vykonanou stáž v předmětu Pediatrie

- garant SZk z Chirurgie uzná 50 % „dobrovolnické práce“ do celkové doby předstátnicové stáže

- garanti nestátnicových klinických předmětů jsou vyzváni k analogickému a vstřícnému upřesnění rozsahu uznávání „dobrovolnické“ aktivity

- studentům dobrovolníkům ze 4. ročníku bude uznána část stáže, resp. budou omluveni z výuky v případě event. koincidence povinné e-learningové lekce právě probíhajícího předmětu, konané v době „dobrovolnické práce“.

Jakmile bude možné znovu spustit kontaktní zkoušení, vedení 1. LF zaručuje maximální snahu o jeho co nejhladší průběh, který je v zájmu celé akademické obce. Děkan 1. LF požádal rektora UK o zkrácení 3měsíčního intervalu k vypsání termínů SZk na 2 týdny. Rozhodnutí očekáváme. Vedení 1. LF spolu s ostatními LF ověřuje možnosti distančního zkoušení, požaduje potvrzení (od právního odd. 1. LF) tohoto postupu jako lege artis, aby nemohlo dojít ke zpochybnění validity zkoušky.

Pedagogové 1. LF si uvědomují dramatické zhoršení podmínek pro své studenty a zároveň předpokládají, že i studenti si jsou vědomi, že epidemiologická situace, její rizika a dopad na profesionální závazky postihují všechny profesní skupiny naší alma mater. Příprava profesně kompetentních absolventů je naším společným závazkem. Cestou je efektivní spolupráce, nikoli podávání stížností jedněch na druhé.

Přítomní zástupci studentů deklarovali připravenost a ochotu pomoci jakémukoliv pracovišti se zpracováním podkladů pro zkvalitnění výuky v oblasti e-learningu. Své požadavky z pracovišť možno směřovat na adresu david.kulisiak@gmail.com. Detaily řešení problematiky výuky jsou kontinuálně slaďovány mezi lékařskými fakultami UK, které periodicky komunikují na platformě asociace děkanů.

Byl připraven komunikační plán mezi studenty a vedením fakulty, nezbytný k efektivnímu předávání zpětné vazby a k operativnímu řešení jednotlivých problémů na konkrétních pracovištích.

zapsal T. Hanuš

 

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat