1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 9. zasedání KD dne 22. 1. 2018

 

Zápis z 9. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v pondělí dne 22. 1. 2018 od 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Jan Bartoška – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana


P R O G R A M

9. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 22. 1. 2018 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 8. kolegia děkana, které se konalo dne 8. 1. 2018 od 15:00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Celoživotní vzdělávání – informace

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

3) Cena Josefa Hlávky (Bod je zrušen)

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

4) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

5) Informace proděkana pro zubní lékařství

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

6) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

7) Různé


Ad 1.

Proděkanka prof. Kolářová k tématu PGS informovala o schůzce na RUK. Děkan prof. Šedo doplnil, že předseda KOR RUK prof. Hampl záměr lepšího fungování oborových rad podporuje. Kolegium se shoduje, že pro tento záměr je nutné jasně definovat program pro školitele a jeho garanci. Návrh konstrukce doktorského studia musí vzejít z univerzity.

K přípravku Neokurkumin prof. Martásek uvedl, že na obalu přípravku bude uveden text
o spolupráci s odborníky z 1. LF UK bez loga, do budoucna se uvažuje o ochranné známce
1. LF UK.

K SVK doc. Živný uvedl, že probíhá přijímání abstrakt.

Prof. Smetana informoval kolegium o probíhající výměně dokumentů a definitivního znění smlouvy mezi EBSCO a 1. LF UK, je připravena k podpisu děkanovi.

Proděkanka prof. Dušková informovala, že během Dne otevřených dveří inzerovalo několik zaměstnanců fakulty své vlastní podnikatelské aktivity. Možný střet zájmů bude řešen s právním odd. 1. LF UK a etickou komisí.


Ad 2.

Proděkan prof. Miovský přednesl informaci o celoživotním vzdělávání v roce 2017, kterou zpracovala dr. Krejčíková. V loňském roce bylo realizováno 114 vzdělávacích akcí s cca 4800 účastníky (41 kurzů v rámci hlavní činnosti a 62 v doplňkové, ve spolupráci s komerčními subjekty).


Ad 4.

MUDr. Vejražka přednesl PR aktivity 1. LF UK. Informoval KD o konci spolupráce 1. LF UK na časopisu Křižovatka, fakultní část obsahu se přesune do časopisu Jednička, který bude mít nově tištěnou podobu. Vznikla informativní brožura o 1. LF UK v angličtině, je k dispozici na studijním oddělení. Nový web běží, upravují se detaily, připraven je návrh AJ verze, která se nyní programuje, poté bude následovat mobilní verze webu. Novým souborem akcí budou workshopy pro střední školy, 1. LF UK tak chce získat studenty, jejichž zájem je na pomezí mezi přírodovědou a medicínou. Dobíhá prodej benefičního kalendáře pro dětskou paliativu v Cestě domů, studenti vybrali přes 70 tisíc korun. Po řadě let se financování Plesu dostalo letos do černých čísel. Den otevřených dveří na 1. LF UK měl vysokou návštěvnost.


Ad 5.

Proděkan pro zubní lékařství doc. Foltán uvedl, že byla obnovena komise pro zubní lékařství, proběhla první schůzka k okruhům. Ve výuce ČJ pro anglickou paraleku byla zkouška stanovena do druhého ročníku. Došlo k úpravě předmětu informatika v zubním lékařství, rozběhla se výuka 3D stoma, dokončuje se akreditace studijního programu zubní lékařství –bylo naplněno 5000 hodin výuky, došlo k harmonizaci s teoretickou výukou všeobecného lékařství a navýšení praktické výuky. V oblasti PGS vzdělávání má mít školitel dle zákona
č. 95/2004 Sb. max. 3 školence a musí mít kombinovaný úvazek větší 0,5 nebo dokonce 1,0.


Ad 6.

Proděkan prof. Sedmera informoval o probíhajícím přijímací řízení anglické paralelky pro akademický rok 2018/2019, je náročnější než vloni, cílem je přijmout 150 studentů všeobecného lékařství a 20 studentů zubního lékařství. Došlo k faktickému přerozdělení pravomoci proděkanů – klinické záležitosti jsou v kompetenci prof. Hanuše, preklinické v kompetenci prof. Vokurky. Probíhá re-akreditace studijního programu 1. LF UK v USA, pracuje se na překladu relevantních zákonů do AJ. Postupně opadla nevole se zvýšením školného. Prof. Sedmera navrhl výrobu odznaku 1. LF UK pro absolventy – AP a čeští studenti s červeným diplomem jej obdrží od fakulty, ostatní jej mohou zakoupit.


Ad 7.

Proděkan prof. Miovský

– informoval KD o proběhlé kontrole Národního akreditačního úřadu. Pro kontrolu byla klíčová absence zástupce rektorátu, který by obhajoval institucionální akreditaci.

– uvedl, že v minulosti někteří pedagogové chybně uvedli do svých životopisů vyšší kvalifikaci, než jakou reálně měli. Kvůli nepřesným údajům byla zablokována funkce editace kvalifikační části životopisu a nápravu postupně provádí personální oddělení, což je obtížné.

Děkan prof. Šedo rozhodl, že možnost editace kvalifikační části bude znovu otevřena, nápravu provedou sami pedagogové a zkontrolují garanti.

Děkan prof. Šedo

– informoval o dědictví, které 1. LF UK odkázala krajanka z Madridu, nyní je v řešení na právním odd.

– přes odmítnutí vyjádření pro časopis Týden, si tento vyžádal informace dle zákona
o přístupu k informacím.

– informoval o schůzce prof. Kittnara s pedagogy, kteří ze studentského hodnocení vyšli nejhůře.

– poprosil MUDr. Vejražku, aby ohledně vzniku Národního registru zdravotnických pracovníků kontaktoval ředitele ÚZIS doc. Duška.

– poprosil proděkana prof. Kittnara o specifikaci garantů smluv se zahraničními pracovišti.

Proděkan prof. Žák

– informoval o dotazu rektora UK, zda lze sdružit udělení honoris causa dr. Vlčkovi spolu s udělením zástupců pedagogické a matematicko-fyzikální fakulty. KD se spojením souhlasí.

– uvedl, že jmenovací řízení doc. Ptáčka proběhne 27.3.

– zaslal soupis RIV bodů (viz příloha) děkanovi prof. Šedovi. Děkan prof. Šedo uvedl, že řada bodů fakulty protéká do jiných nemocnic.

– navrhl KD pro udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae přednostu Anatomického ústavu prof. Smetanu. KD návrh přijalo.

– přednesl návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení PharmDr. Jany Řečkové Hroudové Ph.D., pro obor lékařská farmakologie a složení komise pro habilitační řízení Ing. Hany Tomáškové, Ph.D., pro obor hygiena a epidemiologie.

– uvedl, že dle návrhu prof. Vítka na hostujícího profesora prof. Tiribelliho z Terstu, bude tento zapojen do výuky studentů doktorských programů Biochemie a patobiochemie.

– informoval KD, že cenu Prague Medical Report spojenou s finanční odměnou 15 tisíc korun získal MUDr. Bc. Karel Medek z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Ocenění bude předáno na Vědecké radě dne 30. 1. 2018.

Jan Bartošek informoval o založení studentského spolku Medviet studentů vietnamského původu na 1. LF UK. Medviet působí jako „podspolek“ také na 2. a 3. LF UK. Děkan prof. Šedo uvedl, že integraci Medviet do některého ze stávajících spolků projedná na schůzce spolků.

Proděkan prof. Kittnar informoval KD o návštěvě děkana lékařské fakulty Univerzity v Lublani.

Proděkanka prof. Dušková sdělila, že 24. 1. 2018 bude probíhat kontrola lékařských programů 1. LF UK komisí hodnotitelů Národního akreditačního úřadu. Prof. Dušková ještě osloví zástupce RUK, aby byl komisi také k dispozici.

Doc. Živný uvedl, že probíhá sběr informací pro hodnocení SVV, body korelují s velikostí jednotlivých programů.

Proděkan doc. Vokurka zpřesnil evaluace pedagogického výkonu dle počtu hodin, finančního ohodnocení a struktury předmětů.

Prof. Krška sdělil KD postřeh kolegů z Německa, kteří se domnívají, že kvalita absolventů klesá. Dále upozornil, že při výuce resuscitace na simulátorech je třeba zdůrazňovat, že simulace se pouze blíží podmínkám skutečného těla. Je třeba zabránit situacím, kdy při reálné resuscitaci zachraňující s minimem zkušeností poškodí skutečného pacienta.


V Praze dne 30. 1. 2018
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat