1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 9. 5. 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 5. 2011

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, V. Danzig, Z. Krška, A. Martan, T. Švestka,
Neomluveni: M. Dianiška, E. Feltlová, J. Studený
Hosté: E. Soubustová, T. Zima

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze dne 11. 4. 2011 (5 min.)
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS (15 min.)
3. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Harmonogram zasedání Akademického senátu – termíny zasedání ve 2. pololetí 2011 (10 min.)
4. Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. – Výzva studentům, členům AS 1. LF UK (10 min.)
5. Varia (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.00 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu zasedání.
22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Kontrola zápisu ze dne 11. 4. 2011
P. Strejc požádal přítomné o vyjádření k připomínce S. Štípka a J. Kramla k zápisu ze zasedání Akademického senátu ze 14. 3. 2011 ve věci uvedení neúplných názvů ústavů 1. LF UK v bodu 4.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje opravení zápisu ze zasedání AS 1. LF UK ze 14. 3. 2011 v bodu 4., a sice uvedení úplných názvů ústavů 1. LF UK.
22 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání 11. 4. 2011 v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty, T. Zima, informoval přítomné o jednáních dvou Kolegií děkana v uplynulém období, na kterých byly řešeny převážně běžné záležitosti fakulty. Dále se projednávalo:
- harmonogram příštího akademického roku (beze změn);
- příprava Studentské vědecké konference 24. 5. 2011;
- uskutečnila se porada přednostů;
- aktualizují se učební texty;
- Biocentrum Albertov;
- BIOCEV;
- anglická paralelka – bude nutné navýšení dle možnosti uzavřených smluv. Další variantou je stanovení ceny v Kč vzhledem k častému kolísání kurzů;
- zákon o zdravotnických službách;
- veřejnoprávní smlouva o specializačním vzdělávání;
- vysokoškolský zákon.

J. P. Novotný má připomínku k zvýšení poplatku pro anglickou paralelku.
T. Zima sděluje, že se bude vždy postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou.

M. Elleder se ptá, zda připomínky k VŠ zákonu se budou shromažďovat.

T. Zima sděluje, že stanovisko Univerzity Karlovy bylo předáno. Tento návrh je již upravený a bude předložen k dalšímu připomínkování.

P. Pafko se ptá na informaci z médií o převodu Fakultní nemocnice Na Bulovce na městskou nemocnici?

T. Zima odpovídá, že pokud tato situace nastane, město Praha má zájem na zachování výuky v nemocnici.


3. Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. - Harmonogram zasedání Akademického senátu – termíny zasedání ve 2. pololetí 2011
P. Strejc navrhl tyto termíny:
3. října 2011
7. listopadu 2011
5. prosince 2011
9. ledna 2012

Akademický senát 1. LF UK schvaluje navržené termíny zasedání v zimním semestru takto: 3. října 2011, 7. listopadu 2011, 5. prosince 2011 a 9. ledna 2012.
22 : 0 : 0 schváleno

4. Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. – Výzva studentům, členům AS 1. LF UK
M. Elleder uvedl důvody k předložené výzvě studentům ohledně nešvaru na vysokých školách se získáváním titulů a klesající úrovně vysokých škol. Požádal přítomné, především studenty, o vyjádření.

P. Strejc si není jist, zda studenti mohou na tomto trendu něco změnit.

T. Zima uvádí, že naopak na 1. LF UK jsou kritéria zpřísňována.

M. Elleder zdůrazňuje, že se jedná o obecný princip.

T. Zima odpovídá, že 1. LF může toto ohlídat pouze v rámci svého působení.

P. Klener je toho názoru, že se jedná o celostátní záležitost a navrhuje, aby na habilitačních diplomech byla uvedena univerzita.

M. Elleder se domnívá, že studenti jsou schopni řešit krizové situace. Principy tohoto rázu by měla řešit akademická veřejnost a ne manažeři.

P. Strejc se domnívá, že 1. LF UK si v tomto směru počíná odpovědně.

A. Furmánková reaguje na výzvu tak, že nepocítila na 1. LF žádné náznaky tohoto nešvaru a necítí se kompetentní zasahovat do záležitostí jiných škol.

M. Romerová sděluje, že Akademický senát v předchozím složení vydal prohlášení ke kauze plzeňské fakulty a domnívá se, že to je jediná možnost, jak může Akademický senát reagovat.

J. Mašková to chápe jako morální potřebu společnosti. Vyhledala všechny školy prověřené akreditační komisí. Ze zákona však není možné titul odebrat.

T. Zima potvrzuje, že podle zákona skutečně nelze titul odebrat. Napadnutelný je pouze procesní postup.

P. Klener míní, že tituly asi odebrány nebudou. Musely by se změnit rozsudky.

P. Pafko komentuje, že titul doc. a prof. lze získat na různých školách za různých podmínek. Kritéria nejsou stejná.

M. Romerová směřuje otázku vůči pedagogické části Akademického senátu, zda ověřují, kde absolvovali zájemci o zaměstnání na ústavech a klinikách 1. LF?

Několik členů AS shodně potvrdilo, že ověřují, na jaké škole zájemci absolvovali.

P. Strejc se domnívá, že studenti 1. LF nemají kontakty s typy studentů, kteří by chtěli vystudovat bez řádného studia.

M. Elleder sděluje, že v Německu se vzbouřila masa studentů, aby byl odebrán titul.

M. Romerová namítá, že česká legislativa neumožňuje odebrání titulu.

M. Elleder se ptá, zda by se tedy neměla změnit?

5. Varia

A. Furmánková předložila návrh změny podmínek k zápisu předmětů Patobiochemie a Lékařská etika a filozofie medicíny 2, kterou již projednala s proděkanem pro teoretickou a preklinickou pedagogiku, M. Vokurkou, a s vedoucími pro výuku uvedených předmětů

Předmět: B00925 Patobiochemie
Prerekvizity: B01604 Lékařská chemie a biochemie 2
Je prerekvizitou pro: B00114 Klinická biochemie

Předmět: B80925 Patobiochemistry
Prerekvizity: B81604 Medical Chemistry and Biochemistry 2
Je prerekvizitou pro: B80114 Clinical Biochemistry

Předmět: B00629 Lékařská etika a filozofie medicíny 2
Prerekvizity: B01100 Biomedicínská etika 1, B00471 Lékařská psychologie a psychoterapie 2, B00632 Interní propedeutika
Je prerekvizitou pro: B00610 Pediatrická propedeutika

Předmět: B80629 Medical Ethics and Philosophy 2
Prerekvizity: B81100 Biomedical ethics 1, B80471 Medical Psychology and Psychotherapy 2, B80632 Propaedeutics in Internal Medicine
Je prerekvizitou pro: 0

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

J. Kunstýř se ptá, jak se mění stávající prerekvizity?

M. Romerová vysvětluje, že student, který opakuje, by si mohl zapsat hlavní předměty.

A. Furmánková doplňuje, že studenti musí takto čekat jeden rok na možnost zápisu.

J. Lindner se ptá kolik je to studentů?

A. Furmánková odpovídá, že se to týká asi 30 – 40 studentů ročně.

J. Lindner se ptá, kolikrát může student takto opakovat?

M. Romerová odpovídá, že pouze jednou.

P. Strejc vyzývá přítomné k vyjádření.

P. Broulík se domnívá, že pokud toto schvaluje proděkan, navrhuje podpořit tuto změnu.

P. Klener se domnívá, že toto je záležitost děkanátu a navrhuje rovněž podporu.

J. Mašková upozorňuje, že se v tomto případě nejedná o snahu na snížení úrovně.

P. Strejc navrhuje usnesení:

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí návrh změny podmínek k zápisu předmětů Patobiochemie a Lékařská etika a filozofie medicíny 2 v předloženém znění.
21 : 0 : 1 schváleno

P. Strejc ukončil zasedání v 15.55 hodin.
Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat